Dutch Book Report On De Kleine Blonde

Dood Essay, Research Paper

Ik zal eerst het macrokader ( internationaal, landelijke ) schetsen met betrekking tot interculturalisatievan orngaisaties, daarna het mesoniveau ( organsatie en uitsluitingsmechanismen) en tenslotte het microniveua( dechangen-agent)

1.Macro kader en internationaal

Om interculturalisatie van arbedsorngaisateis inde komende eeuw goed ter hand te nemen moeten wij de ontwikkelingne op wereld niveua in ogenschouw nemen .

Nu is de toekomst natuurlijk niet te kennen . Maar er kunne wle toekomstbeelden oftewel scenarios geschetst worden. Er zijn verschilledne scenario?s. aande scenarios liggne bepaalde ontwikelingenten grondslag

Het Centraal Planbureau heeft drie met betrekking tot de (economische) ontwikkeling op wereldniveau

Global shift

Balanced growth,

European renaissance

2. Positie Europa

zelf gebaseerd demografische basisfactoren verourdering bevolking, afzwakking stijging gemiddeld opleiding en vergroting aandeel allochtonen en voorgezette stijging van participatie.

Divided europe stageneredne europese integratiw imiigratie l belangentegenstelingen trage groei aag..

Global competion eurpa al la carte immigratie matig individualisering groei

European coordination europa van meer snelheden immigratie hoog sociale cohesie hoge groei

3. Ik elke scenario is meer diversiteit en de relevantie van diversiteit zowel als producent en consument

4.Er zijn natuurlijk ook driving forces.. betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling die gevolgen hebben voor een bepaalde terrein

5. glocolization.

internationlisering ,

ICT je hoeft jee cultuur niet meer op te geven

employability en werkend leren

6. dus comptentie belangrijk ,vaardigheden , kontakt , white collar, kenniswerkers

interculturele competentie, ICM, etnomarkeing

7. Reductie van discriminatie door computer veel meer vakmatig internet , schaarste en men heeft nodig, gewennning ,nieuw genratie ,minder voroordelen , ander aard. Schema geven vraag en aanbod

8. De tien redenen

9.Tegelikertijd echter juist als kapitaal willen men niet te veel diversiteit en rekening . ik wil ze hebben werk en winners mood

10. niet te veel

zieligheiden slechtoffer

pauze 1

11. changeagent.. structuur en cultuur

coventies geschreven enongeschreven regelsvande orgnasiate als niet dan vel moeilijker..interculturalisatie .icm

12. interculturele comptentie wordt belangrijk dus geen draaiduer onderdeel van kwaliteti

dius twee bewegingen ook in het ico. Enerzijds geen acicepteerd dus hoeft niet eigeheid n te benadrukken en anderzijds weer wel eigenheid benadruk .. hoe en evenwicht vinden ,

13.meerwaarde managen?..stress, rituelen softe culturen

14 multiculturelee bandbreddte .. wat we niet toelaten .

pauze 2

15.onderwijs voorbeeld bovenkant vooroordelen prestaties nietmeer maar bijv.naamverkeerd uitspreken enach niet moeilijk doenlichtvaardiggevestigde digen prkikken opschijven .

de onderkant wat niet aaanvaardbaar en bine voornaam noemen .fysiek slaan.

Analyse??instroom , doorstroom ,relatie op de werkvloer , uitstroom

boudewiun buch 1994

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.