Програма HelloWin

СОДЕРЖАНИЕ: Опрацювання роботи програми HelloWin, яка демонструє основні принципи створення вікна у OS Windows. Вивчення матеріалу, викладеного у файлі допомоги. Використання функцій для створення вікна, відображення у ньому тексту, відтворення звукових файлів.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Лабораторна робота №4

з курсу "Системне програмування"

на тему:"Програма HelloWin"

м. Житомир

2011 р.


Содержание

1. Завдання для виконання

2. Текст програми

3. Завдання до лабораторної

Висновок


1. Завдання для виконання

1. Розібрати текст програми hellowin.c.

2. Вивчити матеріал викладений у файлі допомоги.

3. Створити аналогічну програму, яка друкує в вікно:

· Змінні середовища програми (Envayroment)

· Шлях - звідки була запушена на виконання програма


2. Текст програми

/*-------------------------------------------------------------------------------

HELLOWIN.C -- Displays "Hello, Windows 95!" in client area

(c) Charles Petzold, 1996

-------------------------------------------------------------------------------*/

#include <windows.h>

LRESULTCALLBACKWndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

PSTR szCmdLine, int iCmdShow)

{

static char szAppName[] = "HelloWin" ;

HWND hwnd ;

MSG msg ;

WNDCLASSEXwndclass ;

wndclass.cbSize = sizeof (wndclass) ;

wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;

wndclass.lpfnWndProc = WndProc ;

wndclass.cbClsExtra = 0 ;

wndclass.cbWndExtra = 0 ;

wndclass.hInstance = hInstance ;

wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL,IDI_APPLICATION) ;

wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;

wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH);

wndclass.lpszMenuName = NULL ;

wndclass.lpszClassName = szAppName ;

wndclass.hIconSm= LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

RegisterClassEx (&wndclass) ;

hwnd = CreateWindow (szAppName,// window class name

"The Hello Program",// window caption

WS_OVERLAPPEDWINDOW, // window style

CW_USEDEFAULT, // initial x position

CW_USEDEFAULT, // initial y position

CW_USEDEFAULT, // initial x size

CW_USEDEFAULT, // initial y size

NULL, // parent window handle

NULL, // window menu handle

hInstance, // program instance handle

NULL) ; // creation parameters

ShowWindow (hwnd, iCmdShow) ;

UpdateWindow (hwnd) ;

while (GetMessage (&msg,NULL, 0, 0))

{

TranslateMessage (&msg) ;

DispatchMessage (&msg) ;

}

return msg.wParam ;

}

LRESULT CALLBACKWndProc (HWND hwnd,UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

HDC hdc ;

PAINTSTRUCT ps ;

RECT rect ;

switch (iMsg)

{

case WM_CREATE :

PlaySound ("hellowin.wav", NULL, SND_FILENAME | SND_ASYNC) ;

return 0 ;

case WM_PAINT :

hdc = BeginPaint (hwnd, &ps) ;

GetClientRect (hwnd, &rect) ;

DrawText (hdc, "Hello, Windows 95!", -1, &rect,

DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER) ;

EndPaint (hwnd, &ps) ;

return 0 ;

case WM_DESTROY :

PostQuitMessage (0) ;

return 0 ;

}

return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, lParam) ;

}

3. Завдання до лабораторної

Створити аналогічну програму, яка друкує в вікно:

Змінні середовища програми (Envayroment)

Шлях - звідки була запушена на виконання програма

Функція DrawText() – "малює" текст. Оскільки ця функція малює, то першим параметром має бути описувач контексту пристрою, який повертає функція BeginPaint.

Другим параметром є текст який малює функція. Саме сюди ми і заносимо текст який варто надрукувати.

Третій параметр встановлений -1 вказує на те, що рядок тексту завершується нульовим символом.

Четвертий параметр – розмір тексту.

Останнім параметром є набір прапорців, які вказують на розташування тексту.

Отже, щоб змінити написи у вікні варто змінити(додати) у програмі функцію:

DrawText (hdc, "ТЕКСТ", -1, &rect, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER) ;


Висновок

програма файл вікно звуковий

Отже, на даній лабораторній роботі було розібрано роботу програми, яка демонструє основні принципи створення вікна у OSWindows. У ході виконання роботи було розібрано використання функцій для створення вікна, відображення у вікні тексту, та відтворення звукових файлів.

Під час модифікації програмного коду було здобуто практичні навики створення вікон, відображення тексту, відтворення звуку.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Видео

Шоу программа «Хеллоуин» 25.10.13  [ВИДЕО]

Вечерняя программа к празднику "Halloween"  [ВИДЕО]

Программа "Баррикады" - Запрет на Хэллоуин в школах 27.10.2016  [ВИДЕО]
Новороссийский Театр Экстрима. Шоу-программа Хеллоуин на 6 артистов  [ВИДЕО]
Зомби, конкурс тыкв и квест: как парке Горького отметят Хэллоуин (программа)  [ВИДЕО]
Программа шведского стола, приуроченная к празднику Хэллоуин, ждёт посетителей кафе «Проспект»  [ВИДЕО]
ПРЕВРАЩЕНИЕ В КОТА || Halloween MakeUp || Макияж кошки на Хэллоуин  [ВИДЕО]
Топ 10 Легких DIY макияжей на Хэллоуин |Halloween DIY Makeup  [ВИДЕО]
Программа "Я не согласен" "Halloween или что нам делать?"  [ВИДЕО]
Интернет-тренды недели: чудеса на Хеллоуин и драка за платье - Главная программа - 03.11.2013  [ВИДЕО]
Strange Candy Halloween Candy or find surprises in Pumpkin Halloween candy sweets Halloween  [ВИДЕО]
КАРАНДАШ ПРОБИЛ НОС! МАКИЯЖ НА ХЭЛЛОУИН DIY  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2017. All rigths reserved.