Розроблення програми на мові С для OS Windows

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

ФІКТ

Кафедра ПЗОТ

Група ПІ-39

Лабораторна робота №5

з курсу «Системне програмування»

на тему:«KeyLock»

м. Житомир

2011 р.

ЗАГОЛОВОК

Завдання . 3

Код програми . 4

Висновок . 8


Завдання

1. Вивчити матеріал викладений у файлі допомоги

2. Створити програму, яка друкує в вікно інформацію про натискання клавіш на клавіатурі в подібну таблицю:

Massege Key Char Repeat Scan Ext Alt Prev Tran

Код програми

KEYLOOK.C

#include <windows.h>

#include <stdio.h>

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ;

RECT rect ; //структура, яка буде мiстити розмiри вiкна

int cxChar; //ширина символа

int cyChar; //висота символа

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow)

{

static char szAppName[] = "KeyLook" ;

HWND hwnd; //дескрипторвiкна

MSG msg; //структураповiдомлення

WNDCLASSEX wndclass; //структуракласувiкна

wndclass.cbSize = sizeof (wndclass); //розмiрструктурикласувiкна

wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; //стилькласувiкна

wndclass.lpfnWndProc = WndProc; // вiконнапроцедура

wndclass.cbClsExtra = 0; //резервуваннядодатков. пам’ятi вструктурi класувiкна

wndclass.cbWndExtra = 0; //резервуваннядодатков. пам’ятi вструктурi вiкна

wndclass.hInstance = hInstance; //дескрипторекземплярапрограми

wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); //задання iконки

wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW); //заданнякурсораwndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH); //заданнякольоруфонуробоч. областi вiкна

wndclass.lpszMenuName = NULL; //менюкласу

wndclass.lpszClassName = szAppName; // iм’якласу

wndclass.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); //задання iконкидлявiконданногокласу

RegisterClassEx (&wndclass) ;

hwnd = CreateWindow (szAppName, //iм’яклассувiкна

" Keyboard Message Looker ", // заголовоквiкна

WS_OVERLAPPEDWINDOW, // стильвiкна

CW_USEDEFAULT, // початкове положення по х

CW_USEDEFAULT, // початкове положення по у

CW_USEDEFAULT, // початковий розмiр по х

CW_USEDEFAULT, // початковий розмiр по у

NULL, // дескриптор батькiвського вiкна

NULL, // дескриптор меню вiкна

hInstance, // дескриптор екземпляра програми

NULL) ; // параметри створення

ShowWindow (hwnd, iCmdShow) ;

UpdateWindow (hwnd) ; //перемалювання робоч. областi вiкна

while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))

{

TranslateMessage (&msg); //передачаструктурив Windows

DispatchMessage (&msg); //вiдправкаповiдомленьвiконiйпроцедурi

}

return msg.wParam ;

}

void ShowKey (HWND hwnd, int iType, char *szMessage, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

static char *szFormat[2] = { "%-14s %3d %c %6u %4d %3s %3s %4s %4s",

"%-14s %3d %c %6u %4d %3s %3s %4s %4s" } ;

char szBuffer[80] ;

HDC hdc ; //дескрипторконтекступристрою

ScrollWindow (hwnd, 0, -cyChar, &rect, &rect) ;

hdc = GetDC (hwnd) ; //отримання дексриптора контексту пристрою

SelectObject (hdc, GetStockObject (SYSTEM_FIXED_FONT)) ; //вибiршрифту

TextOut (hdc, cxChar, rect.bottom - cyChar, szBuffer,

wsprintf (szBuffer, szFormat [iType],

szMessage, wParam,

(BYTE) (iType ? wParam : ' '),

LOWORD (lParam), //повтореннянатисненняклавiш

HIWORD (lParam) & 0xFF, //сканкод

(PSTR) (0x01000000 & lParam ? "Yes" : "No"), //розширен. клавiатури

(PSTR) (0x20000000 & lParam ? "Yes" : "No"), //чинатисненаклавіша Alt

(PSTR) (0x40000000 & lParam ? "Down" : "Up"), //попереднiйстанклавiши

(PSTR) (0x80000000 & lParam ? "Up" : "Down"))); //теперешнiйстанклавiши

ReleaseDC (hwnd, hdc) ; //звiльненнядескриптора

ValidateRect (hwnd, NULL) ; //вiкнонепотребуєперемальовування

}

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

static char szTop[] = "Message Key Char Repeat Scan Ext ALT Prev Tran";

static char szUnd[] = "_______ ___ ____ ______ ____ ___ ___ ____ ____";

HDC hdc ;

PAINTSTRUCT ps ;

TEXTMETRIC tm ;

switch (iMsg)

{

case WM_CREATE : //створеннявiкна

hdc = GetDC (hwnd);

SelectObject (hdc, GetStockObject (SYSTEM_FIXED_FONT)) ;

GetTextMetrics (hdc, &tm) ;

cxChar = tm.tmAveCharWidth ;

cyChar = tm.tmHeight ;

ReleaseDC (hwnd, hdc) ;

rect.top = 3 * cyChar / 2 ;

return 0 ;

case WM_SIZE : //змiнарозмiрiввiкна

rect.right = LOWORD (lParam) ;

rect.bottom = HIWORD (lParam) ;

UpdateWindow (hwnd) ;

return 0 ;

case WM_PAINT : //перемалюваннявікна

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE) ;

hdc = BeginPaint (hwnd, &ps) ;

SelectObject (hdc, GetStockObject (SYSTEM_FIXED_FONT)) ;

SetBkMode (hdc, TRANSPARENT) ;

TextOut (hdc, cxChar, cyChar / 2, szTop, (sizeof szTop) - 1) ;

TextOut (hdc, cxChar, cyChar / 2, szUnd, (sizeof szUnd) - 1) ;

EndPaint (hwnd, &ps) ;

return 0 ;

case WM_KEYDOWN : //принатисненніклавiші, яканевiдобрааєтьсянаекранi

ShowKey (hwnd, 0, "WM_KEYDOWN", wParam, lParam) ;

return 0 ;

case WM_KEYUP : //привідпусканніклавiші, яканевiдобрааєтьсянаекранi

ShowKey (hwnd, 0, "WM_KEYUP", wParam, lParam) ;

return 0 ;

caseWM_CHAR : //при натисненнiна клавiшу яка вiдобраається на екранi

ShowKey (hwnd, 1, "WM_CHAR", wParam, lParam) ;

return 0 ;

case WM_DEADCHAR : // принатисненнi на "нiму" клавiшу

ShowKey (hwnd, 1, "WM_DEADCHAR", wParam, lParam) ;

return 0 ;

case WM_SYSKEYDOWN ://принатисненнi наклавiшу <ALT>

ShowKey (hwnd, 0, "WM_SYSKEYDOWN", wParam, lParam) ;

break ;

case WM_SYSKEYUP : //при відпусканні клавіші

ShowKey (hwnd, 0, "WM_SYSKEYUP", wParam, lParam) ;

break ;

caseWM_SYSCHAR : //при натисненнiна <ALT> + <символьна клавiша>

ShowKey (hwnd, 1, "WM_SYSCHAR", wParam, lParam) ;

break ;

case WM_SYSDEADCHAR : // принатисненнi нанiмуклавiшута <Alt>

ShowKey (hwnd, 1, "WM_SYSDEADCHAR", wParam, lParam) ;

break ;

case WM_DESTROY : //призакритi вiкнакористувачем

PostQuitMessage (0) ;

return 0 ;

}

return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, lParam) ;

}

Висновок

Отже, на даній лабораторній роботі було розроблено програму на мові С для OS Windows, яка виводить у вікно інформацію про натиснення клавіш клавіатури. програмування клавіатура windows

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Информатика и программирование"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.