регистрация /  вход

Атестація робочих місць в птахівництві (стр. 1 из 5)

Атестація робочих місць в птахівництві


Зміст

Вступ.3

1. Характеристика діяльності птахофабрики «Оріль-Лідер» і організації проведення атестації робочих місць

2. Організація робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер» та основні положення по атестації робочих

2.1 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць

2.2 Основні положення по атестації робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

2.3 Підготовка до проведення атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриці «Оріль-Лідер»

2.4 Проведення атестації і оформлення її результатів на птахофабриці «Оріль-Лідер»

3.1 Виробництво яєць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

3.2 Виробництво м’яса курчат-блойлерів

3.3 Проведення інструктажу по охороні праці на птахофабриці «Оріль-Лідер»

Висновки і пропозиції

Список використаних літературних джерел

Додатки

Додаток 1

Додаток 2


Вступ

Динамічного і пропорційного розвитку національної економіки, формування її раціональної галузевої структури можна досягти шляхом забезпечення збалансованих співвідношень між проміжним та кінцевим продуктами всіх галузей, а також між обсягами та структурою виробництва і кінцевим споживанням. Це потребує розробки комплексного підходу до дослідження ролі сільського господарства в системі макроекономічних взаємозв’язків.

Сільське господарство як складова національної економіки не тільки має значну частку у ВВП, платіжному та зовнішньоторговельному балансі і на ринку праці, але й є активним споживачем товарів та послуг інших галузей, опосередковано створює в них робочі місця. Отже, воно може суттєво впливати на розвиток інших галузей та макроекономічну стабільність держави. Отже питання атестації робочих місць на підприємствах сільського господарства відіграє значну роль в розвитку окремого господарства і галузі в цілому.

Проблемі визначення взаємо зв’язку підвищення продуктивності праці і атестації робочих місць приділяли увагу Г. Киперман, К. Маркс, В. Петті, Д. Рікардо, Т. Рябушкін, М. Трейсі, А. Сміт, С. Шольц; та вітчизняні вчені-економісти: С. Дем’яненка, І. Лукінова, О. Могильного, О. Онищенка, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Точиліна, В. Трегобчука, О. Шпичака, А. Юзефовича, В. Юрчишина.

Інформаційну базу дослідження становили Постанови Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України, законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань сільськогосподарської діяльності. Широко використана наукова інформація, яка має форму недрукованої продукції і розміщена в мережі INTERNET.


1. Характеристика діяльності птахофабрики «Оріль-Лідер» і організації проведення атестації робочих місць

Закрите акціонерне товариство «Оріль-Лідер» — це великий цілісний комплекс бройлерного виробництва. Свою назву підприємство одержало від назви річки Оріль, в долині якої воно побудоване.

Сьогодні на підприємстві функціонують 17 цехів із вирощування бройлерів (8 із них новостворені) з одночасною посадкою близько 3,5 млн голів птиці, новий інкубаторій виробництва компанії PAS REFORM, що дає можливість інкубувати до 35 млн шт. яєць на рік, та автоматизований забійний цех виробництва голландської фірми MEYN Food Processing Technology. Щороку птахофабрика виробляє близько 49,7 тис. тонн м’яса в забійній вазі, що становить близько 37% від загального обсягу м’яса птиці, виробленого «Миронівським хлібопродуктом» у 2005 році, та близько 36% — у 1-й пол. 2006 р.

Наукова організація праці в птахівництві є запорукою збільшення продуктивності праці на підприємстві, а відповідно і доходів. Працюючи з птахами робітники можуть нашкодити своєму здоров’ю, щоб цього не трапилось на птахофабриці ЗАТ «Оріль-Лідер» регулярно проводиться атестація робочих місць працівників.

Метою проведення атестації робочого міста полягає в визначити всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, визначити які шкідливі фактори впливають на працівника, як їх усунути повністю або хоча б послабити їх дію. Також визначити пільги та компенсації які надаються працівникові птахофабрики ЗАТ «Оріль-Лідер» під час роботи та пільги при визначенні пенсійного забезпечення.

Роботі з атестації і реорганізації робочих місць на підприємстві передує аналіз застосовуваних технологічних процесів, організації праці і управління в цілому по структурному підрозділі для визначення основних напрямків удосконалювання робочих місць. Для конкретних груп взаємозамінних робочих місць виділяються приоритетного напрямку, що стають об'єктами більш ретельних досліджень функціонально-вартісного аналізу (ФСК).


2. Організація робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер» та основні положення по атестації робочих

2.1 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць

Робоче місце є основною ланкою виробництва пташиного м’яса, від раціональності його організації залежить комплекс питань наукової організації праці. Тому, що саме на робочому місці відбувається поєднання елементів виробничого процесу — засобів праці, предметів праці і самої праці. На робочому місці досягається головна мета праці — якісне, економічне і своєчасне виконання встановленого обсягу роботи.

Організація робочого місця передбачає собою систему заходів щодо його оснащення засобами і предметами праці і розміщенню їх у визначеному порядку. Організація обслуговування робочого місця означає його забезпечення засобами, предметами праці і послугами, необхідними для здійснення трудового процесу.

Основною метою організації робочого місця є досягнення високоякісного й економічно ефективного виконання виробничого завдання у встановлений термін на основі повного використання устаткування, робочого часу, застосування передових методів праці з найменшими фізичними зусиллями, створення безпечних і сприятливих умов ведення робіт.

При проектуванні робочих місць необхідно дотримуватись умови узгодження параметрів організаційного оснащення трудового процесу, навколишнього середовища з психофізіологічними даними людини, що сприятиме більш ефективному і надійному трудовому процесу. При проектуванні робочих місць необхідно також враховувати освітленість, температуру, вологість, тиск, шум, кількість пилу й інші санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць в птахівництві. Необхідними вимогами є забезпечення умов для безпечного ведення робіт, дотримання норм і правил техніки безпеки й ін.

Оснащення і планування робочих місць — основа їхньої організації. Елементами оснащення робочих місць є основне і допоміжне устаткування, організаційне і технічне оснащення. Система обслуговування є найбільш важливою складовою частиною виробничого процесу і має своєю метою забезпечення його безперебійного й ефективного функціонування. Від організації обслуговування багато в чому залежать продуктивність праці, ритмічність виробництва та його ефективність.

Для підвищення продуктивності праці, забезпечення збалансованості робочих місць із трудовими ресурсами використовується механізм атестації і раціоналізації окремих робочих місць, а також атестації технологічних процесів ділянок і цехів. У ході атестації комплексно оцінюються їхній технічний, організаційний стан, умови праці і техніка безпеки, розглядаються можливості росту фондовіддачі, кваліфікаційний потенціал працівників. У результаті атестації по кожному робочому місцю (технології, ділянці і т.п.) приймається одне з наступних рішень: продовжувати експлуатацію без внесення змін, дозагрузити, раціоналізувати працю з метою доведення всіх показників до нормативного рівня або ліквідувати. Організація роботи з проведення атестації робочих місць включає кілька етапів: облік робочих місць, підготовчі і роз'яснювальні заходи, формування спеціальних робочих груп для її реалізації, оцінка ефективності даної роботи.

2.2 Основні положення по атестації робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

В даний час порядок проведенні атестації робочих місць за умовами праці визначається прийнятим Міністерством праці і соціального розвитку України Положенням про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. У відповідності з яким атестація робочих місць за умовами праці розуміється, як система аналізу й оцінки робочих місць на відповідність вимогам по охороні праці.

Вона містить у собі: проведення оздоровчих заходів, ознайомлення працюючих з умовами праці, підтвердження або скасування права на надання компенсацій і пільг працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці.

Атестації підлягають усі наявні на птахофабриці «Оріль-Лідер» робочі місця. У відповідності до Конвенції 155 Міжнародної організації праці, робоче місце - місце, де працівник повинний знаходитися або куди йому необхідно з’являтися в зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно знаходиться під контролем роботодавця. Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Умови праці підрозділяються на чотири класи.

Перший клас – оптимальні умови праці, тобто умови праці, при яких зберігається не тільки здоров'я працюючих, але і створюються передумови для підтримки високого рівня працездатності.

Другий клас – припустимі умови праці – характеризуються такими рівнями факторів середовища і трудового процесу, що не перевищують установлених гігієнічними нормативами для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни і не повинні робити несприятливого впливу на стан здоров'я працюючого і його потомстві.