регистрация /  вход

Програмне забезпечення (стр. 1 из 3)

Зміст

Вступ

1Історія і сьогодення ТВПУ сфери послуг та туризму

1.1 Історична довідка про навчальний заклад

1.2 Умови вступу до ТВПУ сфери послуг та туризму

1.3 Умови навчання в ТВПУ сфери послуг та туризму

1.4 Напрямки підготовки спеціалістів

1.4.1 Оператор комп'ютерного набору

1.4.2 Секретар керівника

1.4.3 Конторський службовець

1.5 Використання комп’ютерного обладнання

1.6 Програмне забезпечення майстерень

2. Загальна характеристика табличного процесора microsoft excel

2.1 Загальні відомості про Microsoft Excel

2.2 Введення і редагування даних в Excel

2.3 Таблиці в Microsoft Excel

2.4 Вставлення таблиці

2.5 Використання формул

2.6 Обчислення формул

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Мета практики – ознайомлення студента з різними можливостями експлуатації комп’терних систем та мереж, які використовуються під час напроходження практики. Таким чином практика створює умови для оволодіння уміннями та навичками комплексного підходу до роботи на підприємстві.

На сьогоднішній день бурхливо розвиваються комп’ютерна технологія і широко застосувується в усіх галузях людської діяльності. Сьогодні приходиться мати постійну справу з текстовими документами, наказами, довідками, діловими листами та іншою документацією.

Одним із найпопулярніших засобів створення бази даних є програма Microsoft Excel. Це потужний і простий у використанні редактор. Він розрахований на роботу під керуванням операційної системи Windows. Існує декілька версій Microsoft Excel для Windows, кожна наступна версія, як правило, сумісна з попередніми версіями і має додаткові можливості.


1 І сторія і сьогодення твпу сфери послуг та туризму

1.1 Історична довідка про навчальний заклад

Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму було створено за наказом Державного комітету з профтехосвіти при Кабінеті УРСР від 19. 08. 1963 р. №442 на базі професійної школи при Облпрофраді.

1964р. — міське ПТУ №8 Чернівецького міжобласного управління профтехосвіти.

1978р. — міське середнє ПТУ №3.

1984р. — середнє ПТУ №3.

1997р. — створення філії ПТУ №3 на базі ліквідованого ПТУ №11.

З 2007р. ПТУ №3 м. Тернополя перейменовано в Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму.

1.2 Умови вступу до ТВПУ сфери послуг та туризму

До Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму можуть прийматися громадяни України, громадяни інших країн і особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Учні України мають однакові права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від соціального і майнового стану, національності, світоглядних і політичних переконань, раси, статі, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання чи інших обставин.

Громадяни інших країн та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на одному і тому ж рівні що і громадяни України.

Прийом до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди, тестування та середнього балу документа про освіту. Прийом до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму здійснює приймальна комісія.

1.3 Умови навчання в ТВПУ сфери послуг та туризму

Вибір майбутньої професії – це серйозна і відповідальна справа для кожного учня. Велика матеріальна база, ефективне соціальне партнерство і тісні зв’язки з підприємствами області забезпучують навчання на випуск корисної продукції, а високий професіоналізм педагогів — забезпечують учням училища якісні нові знання, які необхідні для їх професії в майбутньому.

Для якісного рівня навчання в училищі обладнано 17 кабінетів, 15 майстерень, 2 лабораторії комп’ютерних технологій, комп’ютерний клас, актовий зал, спортивний зал, їдальню, бібліотеку та гуртожиток.

Висококваліфіковані майстри виробничого навчання вміють підготувати спеціаліста, конкурентоспроможного на ринку праці. Виробнича практика учнів здійснюється а підприємствах різних форм власності в місті районі та області.

1.4 Напрямки підготовки спеціалістів

Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму підготовляє спеціалістів у таких напрямках:

На базі 9 класів термін навчання 3 роки (із здобуттям повної загальної середньої освіти): адміністратор, покоївка; агент з організації туризму, оператор комп'ютерного набору; кравець; кравець, вишивальниця; оператор комп'ютерного набору, секретар керівника; перукар, манікюрниця; флорист.

Термін навчання 2 роки (без здобуття середньої освіти): взуттьовик з індивідуального виготовлення та ремонту взуття.

На базі 11 класів (термін навчання 1 рік): адміністратор, покоївка; оператор комп'ютерного набору; агент з організації туризму; закрійник (для осіб, які здобули фах кравця); кравець; перукар; слюсар-електрик; слюсар-сантехнік; штукатур, лицювальник-плиточник, маляр; флорист.

Крім цього учні училища забезпечуються стипендією та гуртожитком і їдальнею.

1.4.1 Професія «Оператор комп'ютерного набору »

Швидкий розвиток комп`ютерної техніки та різноманітного програмного і апаратного забезпечення – це одна з головних причин розвитку суспільства. Технології і комп`ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності.

Головним завданням для досягнення високого рівня володіння комп`ютером є програма підготовки спеціалістів з фаху “Оператор комп`ютерного набору” з вмінням користуватись багатьма базовими програмами.

За останні кілька років розвиток комп’ютерної техніки і рівень вимог до випускників фаху „Оператор комп’ютерного набору” значно зріс. Усе більше число батьків, вчителів і учнів приходять до висновку, що в результаті отриманих знань і навичок про комп`ютери діти будуть краще підготовлені до життя і матеріального благополуччя в майбутньому.

1.4.2 Професія «Секретар керівника »

На сучасному етапі діяльності будь-якого закладу, установи, фірми, організації без секретаря неможлива. Секретар керівника – це перша особа, з якою зустрічається відвідувач в установі.

Від поведінки секретаря залежить престиж фірми, настрої партнерів і клієнтів організації.

1.4.3 Професія «Конторський службовець »

Конторський службовець є необхідністю освоєння учнями знань з наукової організації праці бухгалтерів, контролерів, аналітиків пов'язані з обліковим, аналітичним, контрольним процесами із управління та регулювання обліку, контролю і аналізу в ринковій економіці.

1.5 Використання комп’ютерного обладнання

Училище забезпечне комп’ютерним обладнанням.

Технологічний фактор інформатизації навчального закладу характеризує

наявність такого:

комп’ютерної техніки (що реально використовується);

пристроїв для графічної інформації (вводу та виводу);

цифрових навчальних інструментів;

принтерів;

комп’ютерних проекційних пристроїв;

локальної (внутрішньої)училищної мережі;

вільного виходу до мережі Інтернет для всіх учасників навчально-виховного процесу;

спеціалізованого програмового забезпечення для управління навчальним процесом (планування, організації, контролю і моніторингу

навчального процесу.

Організаційний фактор інформатизації навчального закладу деталізуєтьсятакими умовними критеріями:

стратегія інформатизації навчального закладу (система училищної документації);

поетапна програма інформатизації навчального закладу із визначенням термінів (підтверджена внутрішньоучилищними документами);

основні виконавці процесу інформатизації, які визначені та затверджені училищними нормативними документами як головні відповідальні за технічну та методичну підтримку (розробляються організаційні карти виконавців);

регламент, встановлений та затверджений у вигляді наказів, розпоряджень, правил використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному закладі;

система адміністративної підтримки використання ІКТ педагогами училища;

програма придбання цифрових навчальних матеріалів, для проведення уроків. Створення доступу до них;

ІКТ для комплексного використання з діловодства. Змістовий фактор інформатизації навчального закладу має такі умовні критерії:

ступінь використання ІКТ вчителями навчального закладу відповідно докомпонентів педагогічної діяльності;

рівень володіння вчителями комп’ютерними програмами у повсякденній діяльності;

ступінь використання ІКТ в адміністративних цілях: для планування діяльності, для організації навчального процесу, для контролю і моніторингу діяльності НЗ та учасників навчального процесу;

рівень володіння керівниками комп’ютерними програмами у повсякденній діяльності;

ступінь використання ІКТ учнями у навчальній діяльності за вимогами училища.

Уроки виробничого навчання проходять в 2 зміни, в 2 майстернях знаходится по 15 компютерів і всі учні мають індивідуальне місце для роботи.

Обладнання майстерень-лабораторій відповідає вимогам ДержСанПіН України -1998 року, про що свідчить санітарний паспорт майстерні. При організації навчального процесу у майстерні майстри та викладачі дотримуються вимог щодо проведення інструктажів з охорони праці, здійснюється поділ групи на підгрупи при вивченні обраних професій. Всі комп‘ютери з‘єднано у локальну мережу. Робоче місце майстра підключено до мережі Інтернет, використовується низькошвидкісне комутоване з’єднання. В училищі створена електронна скринька, веб-сайт училища. Навчальний заклад оснащено мультимедійним комплектом (проектором та екраном), який встановлено та зберігається в комп’ютерній майстерні. Комп’ютерна техніка використовується на уроках інформатики, на уроках виробничого навчання, уроках інформаційних технологій , при викладанні предметів навчального плану, для позаурочної роботи. Викладання спеціальностей в училищі здійснюється за Програми, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для професійно-технічних навчальних закладів ,за стандартами профтехосвіти.