регистрация /  вход

Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi (стр. 1 из 9)

КУРСОВА РОБОТА

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ВАТ „ШИРОКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Народногосподарське значення та розміщення переробки молока

1.2 Сучасний рівень виробництва молочноїпродукції

1.3Основні показники економічної ефективності переробки молока

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА НА ВАТ „ШИРОКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1Організаційновиробнича характеристика переробного підприємства

ВАТ «Широківський сирзавод»

2.2Забезпеченість ВАТ «Широківський сирзавод» основними виробничими

ресурсами та рівень їх використання

2.3Економічна ефективність переробки молока на ВАТ «Широківський

сирзавод»

2.4Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Широківськи сирзавод»

2.5Схема продовольчого руху продукції на ВАТ «Широківський

сирзавод»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА

3.1Удосконалення технології переробки молока

3.2 Державне регулювання галузі

ВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Агропромисловий комплекс України дає 95% продовольчих ресурсів, а в загальноєвропейському поділі праці, займаючи 19,4% площі сільського сподарських угідь, в тому числі 27,3% ріллі,вона виробляє 11,6% – молока. Отже, потенціал сільського господарства ще не вичерпаний, оскільки питома вага ріллі значно вища від питомої ваги основних видів продукції.

Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності оцінки причин, чому споживання молока та молокопродуктів з розрахунку на одного жителя України впало з рівня 373 кг/рік у 1990 році до рівня 246 кг/рік у 2000 році (при медичному нормативі 353 кг/рік).

Об’єкт дослідження курсової роботи – «Щироківський сирзавод» Дніпропетровської області.

Предмет дослідження курсової роботи – е кономічна ефективність переробки молока

Мети дослідження курсової роботи:

проаналізувати стан та динаміку розвитку сектору перероблення молока та виробництва молокопродуктів та його основних сегментів (виробництво, реалізація, імпорт, експорт, інвестиції тощо);

описати структуру виробництва у секторі, забезпечення сировиною та ресурсами; оцінити ефективність їх використання;

представити основних операторів ринку, визначити особливості конкурентного середовища та середню прибутковість виробництва за сегментами;

описати регуляторне середовище діяльності та стан запровадження стандартів якості сектору перероблення молока.

Інформаційні джерела – фінансово звітність «Широківського сирзавода» Дніпропетровської області за 2004 2005 роки, матеріали статистичних досліджень по Україні.

РОЗДІЛ 1 НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Народногосподарське значення та розміщення переробки молока

Сільськогосподарське виробництво є традиційною потужною галуззю української економіки. Родючі ґрунти, багаті традиції землеробства, сприятливий клімат, освідченні та працьовиті люди – все це є підґрунтям для того, щоб аграрний комплекс займав пріоритетне місце в економіці України, гарантував потреби населення в якісних і доступних продуктах харчування, забезпечував достойний рівень життя селянам та експортний потенціал держави.

Особливістю аграрного сектору країни є те, що він нині знаходиться в процесі трансформації від планової до ринкової економіки. Протягом 7–10 років в Україні було здійснено реформування відносин власності на землю та засоби виробництва. Внаслідок реалізації аграрної і земельної реформи за станом на 1 січня 2004 р. селянам та інших громадянам передано у власність і користування 36,2 млн. га сільськогосподарських угідь, у т.ч. 12,7 млн. га господарствам населення, з них 11 млн. га особистим селянським господарствам. Майже 4,9 млн. громадян одержали Державні акти на земельну власність. У складі сільськогосподарських підприємств тепер домінують недержавні підприємства (понад 98% їх загальної кількості). Створені та працюють ефективні сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, велика кількість продукції виробляється господарствами населення


Таблиця 1.1

Структура продукції сільського господарства, (%) [19]

1995 2001 2002 2003 2004 2005
Продукція сільського господарства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продукція рослинництва 56,7 60,4 61,6 59,9 56,7 64,6
Зернові культури 20,9 19,5 28,3 27,3 15,8 28,5
Технічні культури 7,7 6,7 5,5 6,0 7,4 5,9
Картопля, овочі та баштанні культури 16,6 25,5 21,3 20,4 25,3 23,5
Плодовоягідні культури та виноград 3,7 4,2 3,0 3,1 4,9 3,7
Кормові культури 5,9 3,6 3,3 2,9 3,2 2,7
Інша продукція та зміни обсягів незавершеного виробництва 1,9 0,9 0,2 0,2 0,1 0,3
Продукція тваринництва 43,3 39,6 38,4 40,1 43,3 35,4
Худоба та птиця 21,3 19,2 18,6 19,3 20,4 16,0
Молоко 16,9 15,0 14,5 15,0 16,2 13,9
Яйця 3,3 3,8 3,8 4,4 4,9 4,3
Вовна 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інша продукція 1,7 1,6 1,5 1,4 1,8 1,2

Господарства населення виробили 72,7% продукції тваринництва і 61,5% рослинництва у 2004 р., та відповідно 70,7% та 54,5% продукції у 2005. При цьому зростання ролі господарств населення досягнуто на фоні падіння виробництва у сільськогосподарських підприємствах.

Таблиця 1.2

Частка господарств населення у виробництві продукції сільського господарства, (%) [19]

1995 2001 2002 2003 2004 2005
Продукція сільського господарства 44,9 62,0 58,7 59,8 66,0 60,3
Продукція рослинництва 39,8 54,4 50,1 52,4 61,5 54,5
Зернові культури 8,1 18,4 20,3 24,0 27,9 24,2
Цукрові буряки (фабричні) 2,6 12,2 20,3 26,2 22,6 23,1
Соняшник 4,4 12,5 18,1 16,6 15,9 21,1
Картопля 95,8 98,6 98,4 98,6 98,6 98,7
Овочі 72,7 83,1 86,9 87,9 87,3 89,0
Плоди та ягоди 83,6 81,8 85,7 85,5 76,0 88,6
Виноград 26,5 30,0 33,0 37,8 35,8 43,2
Продукція тваринництва 51,5 73,6 72,6 70,9 72,2 70,7
М’ясо (у забійній вазі) 51,7 73,7 76,8 72,9 69,3 68,5
Молоко 45,3 71,0 73,0 75,5 80,4 81,6
Яйця 55,6 66,2 61,9 55,9 56,1 53,7
Вовна 30,1 61,4 63,7 69,6 72,9 75,7

Виробництвом молочних продуктів в Україні займається 791 підприємство, з яких 100 є виробниками морозива. Розвиток виробництва супроводжується розширенням асортименту та розробкою інноваційних молочних продуктів.

Сектор перероблення молока та виробництва молокопродуктів включає декілька великих сегментів, а саме продукцію з незбираного молока, сири, масло тваринне, сухі молокопродукти, молочні консерви, казеїн та морозиво.

Різні сегменти сектору мають різну динаміку розвитку. Найбільші обсяги виробництва протягом досліджуваного періоду спостерігаються у сегменті продукції з незбираного молока (молоко рідке та кисломолочна продукція) та сегменті сиру.

Наразі приблизно 50% ринку займають дрібні виробники, а частина, що залишилась, розподілена між декількома основними гравцями, такими як: «Юнімілк Україна», «ВіммБілльДанн», «ЛакталісУкраїна», ТОВ «Молочний Дім», «Придніпровський молочний комбінат», «Рейнфорд».

Динаміка основних сегментів молочної продукції минулого (2005) року була такою.

а) Оброблене рідке молоко

Найбільші обсяги у структурі виробництва молочних продуктів займає, рідкеоброблене молоко (стерилізоване, пастеризоване, пряжене тощо). У 2005 р. основнімолокопереробники (без урахування підприємств малого бізнесу) виробили близько 576тис. тонн стерилізованого й пастеризованого молока, що на 24% перевищило показники2004 р. (464,8 тис. т).

Близько 58% рідкого обробленого молока в 2005 р. було вироблено у Вінницькій, Київській (включаючи м. Київ), Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях.

За оцінками операторів ринку, найдинамічніше у 2005 р. у секторі рідкого обробленого молока працювали такі компанії як ВАТ «Галактон» (частка ринку рідкого молока 6%), ТОВ «Люстдорф» (5%), ВАТ «Літинський мол завод» (45%), ВАТ «Київський міськмолзавод №3», ВАТ «Горохівський сирзавод» (3%).

б)Кисломолочні продукти

Другим за значенням для українського ринку молокопродуктів є сегмент кисломолочних продуктів, на якому представлена така продукція як кефір, ряжанка,йогурти, сметана тощо. У 2005 р. українські виробники випустили близько 464,3 тис. Тоннкисломолочних продуктів, що на 9% перевищило показники 2004 року (2004 р. – 426,7тис. тонн).

У першому півріччі 2006 р. в галузі зберігається позитивна тенденція ростусегмента. Протягом січнятравня 2006 р. вітчизняні переробники вже виготовили близько201,2 тис. тонн кисломолочних продуктів, що на 7% перевищує показники аналогічногоперіоду 2005 р. (188,2 тис. тонн).

На загальному тлі виробництва кисломолочних продуктів зберігається стабільна тенденція росту обсягів випуску йогурту – в січнітравні 2006 року основними молокопереробними підприємствами вироблено 30,3 тис. тонн ароматизованого йогурту, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2005 р. (для порівняння, січеньтравень 2005 р. – 28,5 тис. тонн, січеньтравень 2004 р. – 25,5 тис. тонн).

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!