регистрация /  вход

ВОСП магістральних ліній зв’язку (стр. 1 из 2)

ВОСП магістральних ліній зв’язку


До магістральних ВОСП відносяться системи “Сопка-4М” та “Сопка-5”. Це системи плезіохронної цифрової ієрархії. На магістральних лініях зв’язку використовуються також системи синхронної цифрової ієрархії, що апаратурно сумісні з системами PDH.

1. Система передачі "Сопка-4М"

Комплекс апаратури "Сопка-4М" (ВОСП-1920М) призначений для магістральних та внутрішньозонових ВОЛЗ. Середовищем розповсюдження цієї системи є одномодовий оптичний кабель, призначений для використання на довжині хвилі оптичної несучої 1,55 мкм або 1,3 мкм. Для ВОСП з дистанційним живленням використовується ОК, що містить мідні жили.

Апаратура ВОСП забезпечує передачу всіх видів інформації у дискретному вигляді та дозволяє організувати по одному лінійному тракту 1920 каналів ТЧ . В комплексі апаратури передбачена можливість введення та виділення окремих цифрових потоків з швидкістю 2,048 Мбіт/с, що здійснюється на прикінцевих пунктах, пунктах, що обслуговуються, та на тих, що не обслуговуються. Комплекс "Сопка-4М" забезпечує можливість незалежного та окремого введення в експлуатацію лінійних трактів у разі необхідності розширення мережі зв’язку. В обладнанні ВОСП, що встановлюється на проміжних пунктах, передбачені стандартні цифрові стики, що дозволяє, при необхідності, здійснювати виділення цифрових потоків та окремих каналів в транзитних пунктах. В комплексі апаратури використовується стандартне каналоутворююче обладнання. На рис. 1 наведена структурна схема системи передачі "Сопка-4М".

Комплекс обладнання лінійного тракту ВОСП "Сопка-4М" складається з прикінцевого обладнання, що міститься в пункті, який обслуговується, проміжного обладнання, яке розміщується в пункті, що не обслуговується. Обладнання, що обслуговується, містить:

- стояк обладнання лінійного тракту оптичний СОЛТ-4М-О з пристроєм стику станційного та лінійного кабелів та пристроєм захисту резервного каналу, плати передачі (ПП) та плати прийому (ППр);

- стояк телемеханіки та службового зв’язку – СТМС;

- стояк дистанційного живлення (СДЖ);

- пристрій контролю лінійного тракту.

Обладнання регенераційного пункту, який не обслуговується, містить:

- контейнер для розміщення регенераційного пункту (НРПГ-4);

- апаратуру регенераційного пункту , що встановлюється в контейнері;

- стояк регенераційного пункту, який не обслуговується СНРП-4М для встановлення в пунктах, що мають гарантоване електроживлення.

СОЛТ-4М-О призначений для організації зв’язку одночасно по двох волоконно-оптичних системах передачі ємністю 1920 каналів ТЧ по одномодовому ОК з довжиною хвилі оптичної несучої 1,3 мкм або 1,55 мкм. Існує декілька модифікацій стояків СОЛТ-4М-О (табл. 1).

Таблиця 1 – Модифікації СОЛТ-4М-О

Найменування стояка Параметри
Довжина хвилі, мкм Напруга первинного джерела живлення, В
СОЛТ-4М-О-1,55-24 1,55 24
СОЛТ-4М-О-1,55-60 1,55 60
СОЛТ-4М-О-1,3-24 1,3 24
СОЛТ-4М-О-1,3-60 1,3 60

Стояк призначений для роботи з обладнанням четвіркового групоутворення, телемеханіки та службового зв’язку.

Обладнання СОЛТ-4М виконує такі функції:

- пряме та зворотне перетворення сигналу стика у коді СМІ в лінійний сигнал у коді 10В1P1R;

- перетворення електричного сигналу в оптичний та навпаки;

- введення (виведення) в структуру лінійного сигналу сигналів телемеханіки та службового зв’язку;

- введення (виведення) в структуру лінійного сигналу первинного цифрового сигналу із швидкістю 2,048 Мбіт/с;

- контроль лінійного сигналу та вимірювання коефіцієнта помилок;

- контроль дієздатності вузлів лінійного обладнання;

- формування сигналу індикації аварійного стану та його розпізнавання.

Система забезпечує роботу двох комплексів по одному кабелю, що містить 8 оптичних волокон.

Організація СЗ та ТМ подібна до системи “Сопка-4М”. В системі передбачається використання автономного джерела живлення –РІТЕГ-, а також можлива організація дистанційного живлення по металевих жилах ОК.

В системі використовується апаратура регенераційного пункту АРП-4-0.

Апаратура регенераційного пункту АРП-4-0 призначається для організації по одномодовому ОК двох дуплексних трактів зі швидкістю 167,117 Мбіт/с. АРП-4 забезпечує:

- передачу сигналів ТМ та СЗ одночасно з інформаційними сигналами

по одному й тому ж лінійному тракту;

- введення та виведення первинного цифрового потоку зі швидкістю 2,048 Мбіт/с.

Електроживлення АРП-4 здійснюється від пристрою дистанційного живлення по мідних жилах оптичного кабелю або від автономного джерела живлення -РІТЕГ.

Апаратура АРП-4 містить такі блоки:

- блок регенератора лінійного (БРЛ);

- блок резервного каналу;

- блок телемеханіки та службового зв’язку;

- блок живлення від дистанційного джерела або від автономного джерела.

На рис. 1 наведена структурна схема АРП-4.

Блок регенератора лінійного призначений для:

-прийому, регенерації та передачі по одномодовому ОВ інформаційного сигналу зі швидкістю 167,117 Мбіт/с;

- виділення та ретрансляції сигналів ТМ та СЗ, передача яких здійснюється сумісно з інформаційним сигналом в кожному лінійному тракті;

- виділення тактових частот та інформаційних сигналів РК для організації додаткових цифрових потоків 2,048 Мбіт/с.

Рисунок 1 – Структурна схема обладнання ВОСП–1920М (Сопка–4М)

У разі обриву оптичного кабелю в БРЛ формується сигнал індикації аварійного стану, який передається по двох напрямках, починаючи з місця аварії.


РЛ–А (Б) – лінійний регенератор напрямку А (Б); БРК– блок резервного каналу; БТМСЗ – блок телемеханіки та службового зв`язку; ПЖ – пристрій живлення; ДСЗ – дільничний службовий зв`язок; ПСЗ – постанційний службовий зв`язок; ДПВ – давач появи води; ДЛ – давач люка; ДТ– давач тиску; КПОМ – коефіцієнт помилки; ДВ – документальне відображення

Рисунок 2 – Структурна схема АРП – 4

Блок резервного каналу призначений для:

- підрахунку Кпом в інформаційному сигналі;

-об’єднання сигналів ТМ сторін А та Б двох лінійних трактів та передачі їх в БТМСЗ;

- об’єднання сигналів СЗ сторони А двох лінійних трактів та передачі їх в БТМСЗ;

- об’єднання сигналів СЗ сторони Б двох лінійних трактів та передачі їх в БТМСЗ;

- організації введення-виведення додаткового первинного потоку 2,048 Мбіт/с.

Об’єднані сигнали СЗ та ТМ, Кпом та давачів БРЛ надходять на БТМСЗ. Блок БТМСЗ призначений для:

- збору інформації про дієздатність вузлів апаратури, режими роботи автономного джерела живлення, стан контейнера (давачі люка, тиску, появи води) та формування загального сигналу ТМ, який передається сумісно з лінійними сигналами;

- здійснення цифро-аналогового перетворення сигналу ТЧ, формування сигналів службового зв’язку для підключення переговорного пристрою та формування сигналів СЗ у цифровому вигляді для передачі їх по лінійному тракту сумісно з інформаційним сигналом.

Блок живлення забезпечує живленням дві системи передачі, БТМСЗ та БРЛ від автономного джерела живлення РІТЕГ.

Апаратура АРП-4 встановлюється в уніфікований грунтовий контейнер НРПГ-4. Контейнери НРПГ-4 призначені для підключення до магістрального кабелю з дистанційним живленням по мідних жилах (НРПГ-4-1,55ДП, НРПГ-4-1,3ДП) та з автономним живленням от РІТЕГ (НРПГ-4-1,55АИ, НРПГ-4-1,3АИ).

Крім апаратури АРП-4, що розміщується в грунтовому контейнері, розроблена апаратура регенераційного пункту, що не обслуговується, в стативному варіанті (СНРП-4М), вона встановлюється в приміщеннях.

В комплексі апаратури "Сопка-4М" передбачається організація сервісних підсистем телемеханіки, дільничного службового зв’язку, постанційного службового зв’язку, а також технологічного службового зв’язку, що здійснюється по мідних жилах, що присутні в оптичному кабелі.

Сигнали каналів ДСЗ та ПСЗ передаються методом адаптивної дельта-модуляції, швидкість передачі цифрових сигналів у ДСЗ та ПСЗ дорівнює 32 кбіт/с. Для збільшення надійності повідомлення ДСЗ та ПСЗ здійснюється по двох системах передачі.

Обладнання телемеханіки складається з обладнання, що встановлюється на пунктах, які обслуговуються, стояків телемеханіки та блоків телемеханіки, які встановлюються в НРП. Обладнання телемеханіки призначено для проведення автоматизованого контролю за станом апаратури лінійного тракту двох систем передачі (чотирьох оптичних волокон), а також прикінцевих пунктів комплексу ВОСП.

Робота системи ТМ заснована на методі централізованого адресно-циклічного опитування усіх пунктів з одного із кінцевих пунктів, що працює в активному режимі.

Канал ТМ формується в основному лінійному тракті та передається по двох трактах передачі одночасно.

Каналами СЗ організуються по тих же волокнах, за якими здійснюється передача інформаційних сигналів.

Чотирипроводовий канал ТСЗ, що організований по металевих жилах, призначений для робіт по введенню ВОСП в експлуатацію.

Якщо для системи використовується оптичний кабель з металевими жилами, живлення НРП здійснюється дистанційно по двох мідних жилах діаметром 1,2 мм. Коло дистанційного живлення організується за схемою "провід-провід", живлення грунтових НРП здійснюється за напівсекціями з двох сусідніх пунктів живлення.

Технічні дані системи "Сопка-4М" наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Технічні дані ВОСП "Сопка-4М"

Параметр Значення
Система зв’язку Однокабельна, двоволоконна
Кількість каналів ТЧ, що організується по двох ОВ 1920
Довжина хвилі оптичної несучої, мкм 1,3 або 1,55
Максимальна довжина лінійного тракту, км 830
Швидкість передачі, Мбіт/с 139,246
Швидкість передачі в оптичному тракті, Мбіт/с 167,1168
Код лінійного сигналу 10B1P1R
Код стику зі станційним обладнанням СМІ
Коефіцієнт помилок лінійного тракту максимальної протяжності, не більше 2х10-8
Коефіцієнт помилок на один регенератор, не більше 10-10
Енергетичний потенціал, дБ 38(36)
Швидкість передачі інформаційного сигналу додаткового первинного цифрового тракту, Мбіт/с 2,048
Код первинного стику НDВЗ

2 Система передачі"Сопка-5"