регистрация /  вход

Розрахунок цифрового лінійного тракту (стр. 1 из 4)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп’ютерної інженерії

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з навчальної дисципліни

"СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ В ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ"

НА ТЕМУ

РОЗРАХУНОК ЦИФРОВОГО ЛІНІЙНОГО ТРАКТУ

Виконав студент 301-ТТ навчальної групи

Кімачук Володимир Якович

Полтава 2011


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з навчальної дисципліни

"СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ В ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ"

НА ТЕМУ: "РОЗРАХУНОК ЦИФРОВОГО ЛІНІЙНОГО ТРАКТУ"

Студенту 301-ТТ навчальної групи Кімачуку Володимиру Яковичу
1. Спроектувати цифровий лінійний тракт цифрової системи передачі з метою реконструкції існуючої мережі зв’язку.
2. Вихідні дані згідно варіанту № 7. Згідно з варіантом завдання передбачається організація зв’язку між чотирма кінцевими пунктами (КП) А, В, С, D (рис.1) з заданими відстанями між
Рис.1. Організація зв’язку між КП.
ними: L1 (А-В) = 180 Схема організації
L2 (В-С) = 186 зв’язку: 1-кабельна (ОК)
LЗ (С-D) = 110 Коефіцієнт шуму d y = 3 дБ
Додаткова АСП К-300 Розміщення додаткової АСП В-D

В

ид сигналів і кількість каналів для їх передачі

ТЛФ НШПД СШПД ЗМ ФТГ
115 5 2 4 (І кл.) 1

3. Перелік питань, які підлягають розробці.

3.1 Вибір траси та укладання спрощеної схеми організації зв’язку.

3.2 Розрахунок еквівалентної кількості основних цифрових каналів.

3.3 Обґрунтування вибору цифрової системи передачі і типу кабелю.

3.4 Укладання схеми організації зв’язку.

3.5 Розміщення регенераційних пунктів на магістралі.

3.6 Розрахунок завадостійкості цифрового лінійного тракту.

4. Перелік обов’язкового графічного матеріалу.

4.1 Схема організації зв’язку.

Завдання видав: доцент кафедри
(посада)
к. т. н., доцент І.І. Слюсар
(науковий ступень, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
Дата видачі завдання 25.02.11 р.
Дата здачі курсового проекту на перевірку 25.03.11 р.
Завдання отримав: В.Я. Кімачук
(підпис) (ініціали, прізвище)

Реферат

Даний курсовий проект складається з двадцяти шести сторінок формату А4. Він складається із переліку умовних скорочень, вступу, шести розділів, висновків та списку використаних джерел (їх кількість становить 13). В склад курсового проекту входить: 4 рисунки, 8 таблиць та 10 формул.

Перелік ключових слів: аналогова система передачі (АСП), апаратура цифрового мовлення (АЦМ), аналого-цифрове обладнання (АЦО), вторинна група (ВГ), внутрішньо-зонова первинна мережа (ВЗПМ), кінцевий пункт (КП), магістральна первинна мережа (МГПМ), регенераційний пункт, що не обслуговується (НРП), низькошвидкісна передача даних (НШПД), однокабельна схема організації зв’язку (ОК), регенераційний пункт, що обслуговується (ОРП), основний цифровий канал (ОЦК), первинна група (ПГ), регенераційна ділянка (РД), третинна група (ТГ), четвертинна група (ЧГ), цифровий лінійний тракт (ЦЛТ), цифрова система передачі (ЦСП).

Курсовий проект спирається на використання сучасних методів проектування, що застосовуються відповідними спеціалізованими установами, та максимально наближений до питань реального проектування ЦСП.

Зміст

Перелік скорочень, умовних позначень

Вступ

1. Вибір траси та укладання спрощеної схеми організації зв’язку

2. Розрахунок еквівалентної кількості основних цифрових каналів

3. Обгрунтування вибору цифрової системи передачі і типу кабелю

4. Укладання схеми організації зв’язку

5. Розміщення регенераційних пунктів на магістралі

5.1 Загальні рекомендації щодо розміщення регенераційних пунктів на магістралі

5.2 Визначення максимальної довжини регенераційної ділянки

5.3 Розрахунок кількості регенераційних дільниць і складання плану розміщення НРП на магістралі

6. Розрахунок завадостійкості цифрового лінійного тракту

6.1 Визначення допустимих значень імовірності помилки та захищеності

6.2 Визначення очікуваних значень імовірності помилки та захищеності

6.3 Розрахунок очікуваної імовірності помилки для кожної секції

Висновок

Список використаних джерел

Перелік скорочень , умовних позначень

АСП Аналогова система передачі
АЦМ Апаратура цифрового мовлення
АЦО Аналого-цифрове обладнання
ВГ Вторинна група
ВЗПМ Внутрішньо-зонова первинна мережа
МПМ Міська первинна мережа
ДК 2-кабельна (схема організації зв’язку)
КП Кінцевий пункт
МГПМ Магістральна первинна мережа
НРП Регенераційний пункт, що не обслуговується
НШПД ОК Низькошвидкісна передача даних Однокабельна (схема організації зв’язку)
ОРП Регенераційний пункт, що обслуговується
ОЦК Основний цифровий канал
ПВ Пункт виділення
ПГ Первинна група
ПтГ П’ятирична група
РД Регенераційна ділянка
СПМ Сільська первинна мережа
СШПД ТГ Середньошвидкісна передача даних Третична група
ТЛФ ЧГ Телефонний сигнал Четверична група
ЦЛТ Цифровий лінійний тракт
ЦСП Цифрова система передачі
Кінцева апаратура передачі газетних смуг
Кінцевий пункт (КП)
Пункт транзиту
Регенераційний пункт, що обслуговується (ОРП)
Регенераційний пункт, не обслуговується (НРП)
Канал для передачі телефонних сигналів
Канал для передачі нетелефонної інформації (вказується біля стрілки): Т - тональна телеграфія (низькошвидкісна передача даних - НСПД); Ф - фототелеграфія; Д - середньошвидкісна передача даних (СШПД)
Апаратура цифрового мовлення
Обладнання цифрового лінійного тракту (апаратура ІКМ-120)

Аналогово-цифрове обладнання (АЦО) для перетворення аналогових сигналів ВГ в цифрові для передачі їх по ЦЛТ
Аналогово-цифрове обладнання (АЦО) для перетворення аналогових сигналів ТГ в цифрові для передачі їх по ЦЛТ
ПГ
Обладнання індивідуального первинного (ПГ) перетворення
ВГ
Обладнання групового вторинного (ВГ) перетворення.
ТГ
Обладнання групового третинного (ТГ) перетворення.
ЧГ
Обладнання групового четвертинного (ЧГ) перетворення.

Вступ

На мережах зв’язку відбувається перехід від аналогових до цифрових систем передачі, що забезпечують передачу всіх видів первинних сигналів в цифровому вигляді. При цьому широко використовуються волоконно-оптичні, радіорелейні та супутникові системи передачі, нові технології виробництва й експлуатації засобів зв’язку під час розповсюдженого використання елементів цифрової техніки та ЕОМ.

В питаннях цифровізації мережі зв’язку Україна істотно відстає від розвинених країн. Для усунення відставання на території України вводяться в експлуатацію електронні АТС. Будуються потужні єднальні лінії на основі волоконно-оптичного кабеля, здійснюється реконструкція мереж, які експлуатуються, шляхом заміни аналогової апаратури на цифрову, налагоджується та поширюється виробництво апаратури сучасних цифрових систем передачі.

1. Вибір траси та укладання спрощеної схеми організації зв’язку

Згідно індивідуального завдання на курсовий проект відстань між пунктом транзиту та кінцевими пунктами (КП) відповідає значенням, які наведені на рис.1.1.


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!