регистрация /  вход

Проектування радіолокаційного координатора (стр. 1 из 4)

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра РЕПС

Курсова робота

З дисципліни:

Проектування радіолокаційних, радіонавігаційних систем та комплексів

На тему:

«Проектування радіолокаційного координатора»

Підготували:

Ст. гр. РТС-12

Брюховецький Я.

Дякун В.

Сіромський Ю.

Перевірив:

Антонюк І.І.

Львів – 2011

ВСТУП

Радіолокація – галузь радіотехніки, яка використовує явища відбиття або випромінювання електромагнітних хвиль різними об’єктами для виявлення і визначення координат цих об'єктів.

Радіолокація зародилася для вирішення військових питань щодо виявлення літаків, але на сьогоднішній день її компоненти використовуються в різноманітних галузях науки та техніки ,як для військових так і для цивільних задач.

Особливо важливе значення радіолокаційні засоби знайшли при виготовленні різних систем самонаведення. Система самонаведення - це сукупність приладів,призначених для автономного виводу ракети на ціль і мінімізації її відхилення.

Ракети поділяють на класи: 1)земля-земля , 2)земля-повітря ,3)повітря-земля ,4)повітря-повітря ,5)повітря-корабель.

Використання радіолокаційних станцій забезпечують вирішення наступних задач: виявлення об’єктів, вимірювання їх координат і положення, визначення параметрів руху об’єктів, побудова траєкторій руху об’єктів та передбачення їх наступного положення.

Стрімкий прогрес в області військової техніки призводить до того що потрібно боротись із завадами ,які створює противник , при яких системи самонаведення перестають працювати. Для цього використовують різного роду завадо захищені сигнали ,іншого роду системи(наприклад системи з телевізійним наведенням) або ж освоюють все більш високочастотний діапазон. Розробка сучасної РЛС є складною технічною задачею, яку вирішують за декілька етапів.

На курсове проектування виноситься перший етап, котрий містить теоретичні розрахунки, в процесі яких уточняється завдання і тип РЛС, визначаються її технічні параметри, аналізуються варіанти побудови з точки зору практичної реалізації.

Технічне завдання

1 НАЗВА, ШИФР І ПІДСТАВА ДЛЯ КУРСОВОГО РОБОТИ

1.1 Назва

«Проектування радіолокаційного координатора»

1.2 Шифр

Шифр курсовій роботі не присвоюється

1.3 Підстава для курсової роботи

Курсова робота передбачена "Робочою навчальною програмою дисципліни "Проектування радіолокаційних, радіонавігаційних систем та комплексів" для студентів спеціальності 8.090702 "Радіоелектронні пристрої системи та комплекси" на 2010/2011 р."

2 МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ, НАЗВА ТА ІНДЕКС ЗРАЗКА

2.1 Мета

Метою курсової роботи є отримання навиків проектування радіолокаційних, радіонавігаційних систем та комплексів на прикладі проектування радіолокаційного координатора для системи самонаведення рухомих повітряних об'єктів (РПО).

2.2 Назва

Проектування радіолокаційного координатора.

Умовна назва – РЛК.

2.3 Індекс

Індекс зразку не присвоюється.

3 ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Склад зразка

3.1.1 Склад зразка обґрунтовується студентом в курсовій роботі

3.2.1 РЛК призначений:

- приймання із системи керування (СК) РПО сигналів цілевказівок для пошуку і виявлення цілей;

- пошук і виявлення цілі по даних цілевказівок від СК РПО;

- захват виявленої цілі на автоматичне слідкування і автоматичне слідкування за нею ;

- вимірювання кутових координат і швидкості зближення РПО з ціллю;

- формування сигналу пропорційного кутовій швидкості лінії візування РПО - ціль;

- формування і передачу по цифровій лінії зв’язку інформаційних сигналів в СК РПО.

3.2.2 Робоча частота РЛК, ГГц 35,0 ± 0,1

3.2.3 РЛК повинен забезпечувати виявлення з ймовірністю правильного виявлення Р в≥ 0,9 и ймовірністю хибної тривоги Рхт = 10-5 і автоматичне слідкування за ціллю з ЕПР більше 3 м2 на віддалі не менше 10 км при висоті польоту РПО і цілі більше 10 км.

3.2.4 Граничні кути переміщення антенного блоку РЛК по азимуту і куту місця, при автоматичному слідкуванню за ціллю по кутових координатах,

кут.град. ± 60,0 ± 3,0

3.2.5 Граничні кути відпрацювання цілевказівок РЛК по азимуту і куту місця, не більше кут.град. ± 50,0 ± 3,0

3.2.6 Гранична швидкість переміщення антенного блоку РЛК при відпрацюванні цілевказівок по кутових координатах, не менше кут.град./ с 60,0 ± 3,0

3.2.7 Гранична середньоквадратична похибка відпрацювання цілевказівок РЛК по азимуту і куту місця, не більше, кут.град. 0,25 ± 0,05

3.2.8 Мінімальна дискретність видачі цілевказівок по азимуту і куту місця із СК РПО, не менше, кут.град. 0,5 ± 0,1

3.2.9 Гранична швидкість переміщення антенного блоку РЛК по азимуту і куту місця, при автоматичному слідкуванні за ціллю не менше,

кут.град./с 60,0 ± 1,0

3.2.10 Середньоквадратична похибка вимірювання кутової швидкості лінії візування при автоматичному слідкуванні в проекції кутів, не більше, кут.град/с:

- азимуту 0,25 + 0,05

- кута місця 0,25 + 0,05

3.2.11 Кут сектору пошуку цілі РЛК відносно виданих кутів цілевказівок, кут.град.:

- по азимуту ±(1,5±0,3)

- по куту місця ±(1,5±0,3)

3.2.12 Максимальний час пошуку, виявлення і переходу на автоматичне слідкування за ціллю РЛК, в секторі кутів

по п.3.2.11, с 0,5±0,05

3.2.13 Динамічна похибка РЛК при автоматичному слідкуванні за ціллю по азимуту і куту місця при максимальній швидкості лінії візування не повинна перевищувати, кут.град. 0,25±0,05

3.2.14 Середньоквадратична похибка стабілізації положення антенного блоку РЛК при кутовому слідкуванні за нерухомою ціллю при амплітуді кутових синусоїдальних коливань повздовжньої вісі РПО, рівній 2о, не повинна перевищувати, кут. град.:

- при частоті коливань 0,5 Гц 0,1±0,05

- при частоті коливань 1,0 Гц 0,25±0,05

- при частоті коливань 3,0 Гц 0,5±0,05

3.2.15 РЛК повинен забезпечувати виконання вимог п.3.2.14 в умовах синусоїдальних коливань корпуса РПО відносно центру мас:

- по осі ОсвХсв з амплітудою кутової швидкості 200о/с і з амплітудою кутового прискорення 2500о/с2;

- по осях ОсвYcв, ОсвZсв з амплітудою кутової швидкості 150о/с і з амплітудою кутового прискорення 1000о/с2.

3.2.16 При включенні РЛК в складі РПО під носієм його електроживлення повинно здійснюватись від бортової електромережі постійного струму носія напругою +(27±2,7) В. Довготривале споживання струму,

не більше, А 10,0±1,0.

Короткочасне споживання струму на інтервалі часу 3 с

не більше, А 15,0±1,0.

3.2.17 В автономному польоті РЛК в складі РПО, його електроживлення повинно здійснюватись від бортових джерел електроживлення РПО від 22,5 В до 31,5 В. Шини батарей бортових джерел електроживлення РПО ізольовані від його корпусу. Допускається зміна напруги живлення скачками на інтервалі часу 0,1 с від мінімального до максимального значення.

3.2.18 В підвішеному стані РЛК в складі РПО під носієм повинні забезпечуватись:

- самоконтроль апараттури, при поданні напруги живлення і команди „Готовність”, з видачею результатів у виді команд „Готовність 1” або „Відмова 1” на протязі часу ≤ 2 хв з моменту подачі електроживлення;

- відпрацювання цілевказівок з видачею результатів у виді команд „Готовність 2” або „Відмова 2” на протязі часу ≤ 10с з моменту подачі команди „ЦУ1” і інформації цілевказівок.

3.2.19 РЛК повинен забезпечувати приймання інформації від РПО, що приведена в таблиці 1.

Таблиця 1 - Перелік вхідних сигналів РЛК, що приймаються від РПО

Назва сигналів Напрямок передачі Одиниця вимірювання Значення параметра Форма представлення Кількість біт (байт)
1 ДЖ1 ( + ) Від носія В 27 ± 2,7 Аналог -
2 ДЖ1 ( - ) Від носія В 27 ± 2,7 Аналог -
3 Готовність Від носія Код Цифр. 1
4 Включення режиму стабілізації антени Від носія Код Цифр. 1
5 ДЖ2 ( + ) Від СК В 22,5…31,5 Аналог -
6 ДЖ2 ( - ) Від СК В -22,5…-1,5 Аналог -
7 ЦВ по азимуту Від СК Град. ±50 Цифр. 12 (2)
8 ЦВ по куту місця Від СК Град. ±50 Цифр. 12 (2)
9 ЦВ по віддалі Від СК м 500…10000 Цифр. 14 (2)
10 ЦВ по швидкості зміни азимуту Від СК Град/с 0…±60 Цифр. 12(2)
11 ЦВ по швидкості зміни кута місця Від СК Град/с 0…±60 Цифр. 12(2)

3.2.20 РЛК повинен забезпечувати видачу інформації в СК РПО, яка наведена в таблиці 2.

Таблиця 2 - Перелік вихідних сигналів РЛК, які передаються в СК РПО

Назва сигналів Напрямок передачі Одиниця вимірювання Значення параметра Форма представлення Кількість біт (байт)
1 Готовність 1 До носія 1.1.1 Код Цифр. 1
2 Отказ 1 До носія Код Цифр. 1
3 Готовность 2 До носія Код Цифр. 1
4 Отказ 2 До носія Код Цифр. 1
5 Кутова швидкість лінії візування До СК Град ±60 Цифр. 12 (2)
6 Віддаль до цілі До СК м 300…10000 Цифр. 14 (2)
7 Режим пошуку і виявлення До СК В Код Цифр 1
8 Режим захвату і слідкування До СК В Код Цифр 1

3.2.21 Діапазон висот цілей, км 0.2-25

3.2.22 Діапазон швидкостей цілей, км/год 0-3500

3.2.23 Максимальне приниження (перевищення цілей),км 10


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!