Історія розвитку закладів освіти на Черкащині

ВСТУП

Цей складний і суперечливий період в історії України, Черкаського краю; характеризується дальшим поглибленням процесу національно-культурного відродження, започаткованого в кінці ХІХ ст. За короткий порівняно час в Україні сформувалися соціально-політичні та національно-духовні цінності, які на багато років визначили основні тенденції і в розвитку науки та освіти. В подальші роки це помітно позначилося на дотриманні демократичних основ рівності у сфері культури всіх народів, які населяли Україну.

У двадцяті роки набрала значного поширення така форма національно-культурного відродження, яка ввійшла в історію під назвою «українізації». Значний крок було зроблено в напрямку подолання не писемності народу України.

Наслідки цього процесу були б значно вагомішими, якби на перешкоді не стали ідеологічні постулати, насильно привнесені в національну науку і освіту українського народу. В результаті формувалися покоління денаціоналізовані, поширювався кон’юнктив ний підхід в гуманітарних науках, витіснялася система національної освіти. Великі втрати понесла наука і освіта в роки минулої війни, довоєнних і післявоєнних репресій.

1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА

ЧЕРКАЩИНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

1.1.Мережа навчальних закладів у Черкасах (1900р.)

… Із навчальних закладів у місті:

Чоловіча гімназія, духовне училище, двокласне міське училище з паралельними відділами, 3 церковно-парафіяльні школи, недільна школа, 2 жіночих пансіони і єврейська талмуд-тора…

Чоловіча гімназія у Черкасах. Фото 1900р .

(Список населених мест Кіевской губерніи. Из-е Кіевского Губернского Статистического Комитета. Кіев. 1900 – с. 1678).

1.2. Приватна гімназія

Із звіту Черкаської міської приватної гімназії за 1905 р.

Черкасская городская частная гимназия открыта согласно разрешению министра народного просвещения от 11 июля 1905 г.

Приемные экзамены начались с 23 сентября. 30 сентября был отслужен молебен перед началом занятий, сами ж занятия начались с 3 октября.

Учебная программа гимназии соответствует программе правительственных гимназий с одним древним языком. Гимназия открылась в составе приготовительного и трех первых классов (с параллельными – приготовительным и первым)…

К концу учебного года всех учащихся было 215 человек, которые по классам распределялись следующим образом: в приготовительном классе – 68 (40 в первом и 40 во втором отделении), в первом классе – 84 (44 в первом и 40 во втором отделении), во втором классе – 29 и в третьем – 34 ученика…

По сословиям: детей дворян и чиновников – 9, городского сословиям – 197, крестьян – 6, казаков – 1.

Учебные занятия в такой короткий срок (два с лишним месяца) не дали еще в 1905 г. Вполне определенных результатов. Тем не менее представляются все же некоторые возможности сделать оценку успеваемости учащихся. За истекшее полугодие (оно же и время существования учебного заведения) успевали: в первом отделении приготовительного класса 26 учеников, во втором отделении – 13, в первом отделении первого класса – 20, во втором классе – 25, в третьем классе – 24 ученика. Всего успевающих во всей гимназии было 131 ученик или 60,93%.

Гимназия помещается в наемном здании по Суворовской улице в доме К.К Швайгуста. Годовая плата за аренду составляет 1400 руб…

Гимназия в истекшем году содержится исключительно на свои средства, субсидий, кроме пожертвований, ни от кого не получала.

Всего на содержание гимназии в отчетном году было израсходовано 18137 руб. 90 коп., из них на жалование преподавателям – 12511 руб. 06 коп.

Директор городской гимназии.

(ДАЧО, ф. 365, оп.1, спр.5, арк. 1, 3-3зв., 5. Оригінал.)

1.3. Шкільна освіта в Чигиринському повіті

(із звіту земської управи)

11 вересня 1907 р.

… В 1906 г. В уезде открыты две земские школы, в собственных прекрасных зданиях, в с. Бондурово и с. Красноселка. Кроме того, в отчетном году функционировала, как земская школа, министерская Каменская школа…

В настоящее время заканчиваются постройки школьных зданий двухклассной школы в с. Малое Телепино и одноклассной школы с двумя классными комнатами в с. Подорожном. В будущем году Вербовская школа будет преобразована в двухклассное училище.

По постановлению уездного комитета очередного собрания 1906 г. В смету 1907 г. В пособие церковно-приходским школам Чигиринского уезда было внесено 10750 руб…

Учащиеся церковно-приходских школ довольно бойко и бегло читают по русски и по церковно-словянски, не затрудняясь в довольно толковом пересказе прочитанного, хорошо пишут под диктовку, знают по программе курса арифметику и усвоили некоторые сведения по русской истории и географии; из учеников составляются хорошие церковные хоры…

В неокторых школах устроены вечерние занятия, библиотеки-читальни, которые посещаются подростками и взрослыми учениками.

22 августа 1907 г. Поступило ходатайство от сельского общества с. Юрчихи Каменской волости об открытии в этом селении на земские средства двухклассного училища.

Председатель управы

Члены управы.

(ДАЧО, ф. 548, оп.2, спр.6, арк.4, зв,-6. Оригінал. )

1.4. Розвиток освіти в Умані

Відомості про заснування, діяльність Уманської чоловічої гімназії та кількість учнів в ній

1908 р.

… Справу про відкриття в м. Умані гімназії розглядала Державна Рада, яка ухвалила її відкрити з 1 червня 1883р.,

Як чотирьохкласну чоловічу прогімназію. Зразу до прогімназії було набрано всі чотири класи. 6 червня 1886 р. прогімназію перетворено на шестикласну, а 5 липня 1895 р. дозволено поступово реорганізувати її у восьмикласну гімназію.

У 1896 р. відкривається сьомий, а у 1897 р. – восьмий класи. На 1 січня 1908 р. в гімназії навчалось 421 учень, з них у приготовчому класі – 40, в першому – 43, другому – 57, третьому – 68, четвертому - 66 , п’ятому – 45. шостому – 31, сьомому – 41, восьмому – 30.

У 1884 р. в прогімназії навчалось лише 148 учнів…

(ДАЧО, ф,р – 5624, оп.1, спр. 199, арк.. 260. Рукопис.)

1.5. Школи Уманщини у 1912 році

Назва села Всього дітей 8-11 років у селі З них навчається в школі Учителів у школі

Шаулиха

Папужинці

Веселий Кут

Беринка

Онопріївка

Павлівка Перша

Разом по селах

198

208

120

190

212

262

1190

189

118

91

94

118

69

679

2

1

2

1

1

1

8

У 80-х роках ХІХ сторіччя в селах стали створювати початкові школи. В селах, що були центрами волостей, були засновані волосні школи. Така школа була в селі Шаулиха. Навчяння в ній почалося 27 вересня 1860 р. Тоді ж почалося навчання і у школах сіл Беринка, Великий Кут, Онопріївка, Папужинці, які належали до Шаулинської волості, та в Павлівці Першій, що була Торговицької волості.

Під волосну Шаулиську школу зайняли приміщення так званої сільської «зборні». В інших селах навчання проводили по хатах селян, або дяків чи паламарів, які навчали дітей. До волосної школи приймали тільки хлопчиків, за повний комплект вважалося 20 учнів. На утримання школи відпускалося 185 карб. на рік й при відкритті школи – 25 карб. – на підручники та навчальне приладдя, 40 карб. – на опалення і ремонт. Гроші на школу вносили селяни в залежності від кількості землі, яка їм належить. Навчання розраховувалося на три роки. За цей час учні мали навчитися читати церковно-слов’янською і російською мовами, писати і знати чотири дії з арифметики з простими і іменованими числами, користуватися рахівницею. Це були церковно-парафіяльні школи.

На початку ХХ сторіччя в поодиноких селах стали створювати однокласні школи, які відносилися безпосередньо до міністерства освіти. В них давали кращі знання й працювали вчителі з педагогічною освітою.

Такі школи були створено в селах Веселий Кут, Паланка, Родниківка…

Вищою школою для дітей селян та робочих були Міністерські або земські двокласні школи, в них навчались п’ять років. Такі школи були в місті Умані, містечках Христинівка, Тальне, в селах Верхнячка, Івангород, Кузьмина Гребля, Бабанка, Ладижинка, Краснопілка, Оксанине, Тальянки, Шаулиха.

У 1917 р. почали створюватися вищі початкові школи. Такі школи були відкриті в Умані (одна для хлопчиків, друга для дівчат) і в Тальному…

(ДАЧО, ф.р – 5624, оп. 1, спр.91, арк.. 2-7. Оригінал.)

1.6. Мережа училищ у 1914 році

Всего было 56 начальных училищ, из них 8 городских и 48 сельских. 32 училища было двухклассным, 24 – одноклассным.

Общее число классов равнялось 88.

Во всех начальных училищах преподавало 309 учителей (171 мужчина, 138 женщин), из них 62 – законоучителя.

Общее число учащихся в начальных училищах составляло 8323 человек. (5666 мальчиков, 2657 девочек).

Ручной труд преподавался в двух училищах, преподавались ремесла: слесари и токари и слесари-кузнецы.

Сельским хозяйством занимались в одном училище, обучалось 30 человек. Предметами обучения были садоводство и шелководство.

(ДАЧО, ф.120, оп. 1, спр. 21, арк. 2, 2 зв., 3.)

1.7. Збільшення кількості закладів освіти

12 листопада 1915 р.

В настоящее время в Черкасском уезде существует 19 двухклассных и 16 одноклассных земских училищ со 109 комплектами и будет открыто в 1916 г. 14 комплектов, а всего к концу 1916 г. Будет в действии 42 училища со 123 действующими комплектами.

На содержании 77 существующих комплектов по штатам, выработанным губернской управой и утверждённым губернским комитетом на 32 комплекта, открытых в текущем году, и на 14 комплектов, предстоящих к открытию по штатам, выработанным уездной управой, потребуется: на первые 109 комплектов – 102828 руб. 46 коп. и на второе – 6960 руб. 31 коп., а всего – 109788 руб. 77 коп…

(ДАЧО, ф.6 оп.1, спр. 17, арк.37, 37зв. Друкарський відбиток. )

1.8. Жіноча гімназія в Золотоноші

Не раніше 7 грудня 1916 р.

Золотоніська жіноча гімназія, заснована 26 вересня 1873 р., складалася із підготовчого і трьох основних класів. В 1898 р. відкрито четвертий клас, в 1902 р. – п’ятий клас, з дозволу попечителя Київського учбового округу затверджений інтернат при гімназії.

В 1904 р. прогімназія була перетворена в семикласну гімназію.

В 1907 р. відкрито восьмий додатковий педагогічний клас. 15 серпня 1908 р. було відкрито два молодших відділення приготов чого класу для дітей християн. 1 вересня 1916р. відкрито паралельне відділення першого класу. Гімназія розташована у найманому приміщенні, побудованому Золотоніським повітовим земством, якому гімназія сплачує орендну плату по 2735 крб. щорічно та за флігель для молодшого відділення приготов чого класу з 1 січня 1916 р. – по 120 крб…

У звітному році в гімназії навчалось 465 учениць, які за станом розподіляються: дочок потомственних дворян – 71, особових дворян та чиновників – 60, осіб духовного звання – 28, потомственних почесних громадян – 21, потомственних громадян і купців – 10, міщан і цехових – 128, козаків – 75, селян – 71, іноземних підданих – 1.

У звітному році в Золотоніську жіночу гімназію поступило 127 учениць, вибуло до закінчення курсу – 25, закінчило курс сьомого класу – 98, восьмого – 23 учениці.

У звітному році у восьмому класі була 41 учениця; дві з них залишено на повторний курс по хворобі, одна – по незадовільності знань. Одержали атестат за річними балами 38 учениць.

У 1916 навчальному році педагогіку, як предмет необов’язковий, вивчала 37 учениць восьмого класу з числа 38. історія педагогіки у восьмому класі предмет обов’язковий. Космографію вивчали 32 учениці з 38 учениць сьомого класу. Фізику, як предмет необов’язковий для восьмого класу, вивчали всі 20 учениць математичного відділення. Малювання, французька і німецька мови, як необов’язкові предмети, пре подаються тільки бажаючим.

У числі необов’язкових предметів – співи. Учнівський хор щоденно співає утрішню молитву перед уроками, а також всенощну та молебні…

При гімназії є такі стипендії: товариства любителів драматичного мистецтва (капітал 700 крб.), імені М. В. Канівецької (капітал 700 крб.), Золртоніського земства (дві імені Дома Романових по 60 крб. кожна, одна імені І. С. Тургенева – 60 крб.), міські (дві засновані з 1880 р. на честь 25 – річчя царствування імператора Олександра Миколайовича, одна – з 1904р. в ознаменування народження наслідника цесаревича Великого князя Олексія Миколайовича, одна – в ознаменування 300-річчя Дома Романових).

Попечительною Радою Золотоніської жіночої гімназії у першій половині звітного року звільнено від сплати за право навчання 21 учениця на суму 507 крб. 50 коп. і у другій половині – 23 учениці на суму 670 крб., всього на суму 1177 крб. 50 коп. товариством допомоги бідним ученицям уплачено 852 крб. 50 коп., батьківським комітетом – 197 крб. 59 коп., земською управою – 1228 крб. 50 коп. товариством взаємного кредиту – 104 крб.

Начальниця гімназії

(ДАЧО, ф.476, оп.2, спр.119, арк.. 1-4. Оригінал.)

1.9. З історії освіти в Умані

1 серпня 1917 р.

История народного образования в Умани ведет свое начало от шестиклассной школы, открытой в 1766 г. При существовавшем тогда в Умани униатском Базилианском монастыре. В этой школе, находившейся в ведении ордена базилиан, обучалось 400 учеников — детей польских шляхтичей, в том числе прапрадед известного украинского поэта Максима Рыльского Ромуальд. Обучение в школе велось на польском языке, а среди предметов первое место занимало изучение латинского языка... В 1831 г. в связи с польским восстанием Уманский базилианский монастырь и школу при нем было закрыто... Для обучения детей духовенства в городе 4 ноября 1823 г. было открыто духовное училище. В 50-х годах XIX ст. в училище учился украинский зоолог Николай Васильевич Бобрецкий. В 1822 г., по ходатайству перед правительством, извест- ного писателя и педагога и одного из пионеров еврейского просвещения среди евреев России Германа Бернар- да Гурвича, Горовица, Гирша-Бери, уроженца Умани, в городе была учреждена еврейская школа для детей зажи- точных евреев. Однако из-за враждебного отношения рав- винов и реакционных элементов к такой школе, она просуществовала недолго. На 1825 г. в Умани было четыре учебных заведения: школа при Базилианском монастыре, духовное училище, пансион благородных девиц, еврейское училище Германа Бернарда... В 1859 г. на Ивангородском предместье г.Умань, в помещении волосного правления, была открыта первая церковно-приходская школа, в которой обучалось 20 мальчиков.

В том же году в Умань переведено из Одессы Главное училище садоводства, открытое на базе Одесского ботанического сада в 1844 г.В 70-ые годы XIX в. открыта частная женская прогимназия Розалии Семенцовой, а в 1880 г. начала деятельностьчастная женская прогимназия А.В.Левицкой, позже преобразованная в гимназию.

В 1869 г. было открыто двухклассное городское училищедля мальчиков и отдельно для девочек. В 1883 г. нанародное образование было выделено 500 руб., что составило лишь 0,9 процента к общей сумме городских расходов.

1 сентября этого же года была открыта казенная мужскаяпрогимназия в составе приготовительного и четырех основных классов. В 1886 .г. она была преобразована вшестиклассную прогимназию, а в 1896 г. — в полнуюгимназию с приготовительным и восмью основными классами. В 1906— 1910гг. преподавателем истории вгимназииработал впоследствии известный украинский историк имузейный деятель Даниил Михайлович Щербаковский. ВУманской мужской казенной гимназии в 1913-1917 гг.учился украинский поэт-академик Николай ПлатоновичБажан.

1 июля 1900 г. была открыта женская гимназия, при нейоткрылись «паралельные классы». В разное время Уманскую женскую гимназию окончили педиатр, профессорКиевского мединститута и общественный деятель ЕленаНиколаевна Хохол, скульптор, народный художник Украины Галина Львовна Петрашевич.

В августе 1901 г. начала работу музыкальная школа, 17августа 1906 г. был утвержден «Устав частного мужскогокоммерческого училища С.Н.Браиловского в г.Умани, а в1912 г. училище стало коммерческим училищем обществапреподавателей. Женой С.Н.Браиловского было открыто

женское коммерческое училище.

4 ноября 1908 г. было открыто четырехклассное городское училище, а в 1909 г. для подготовки учителей начальных школ—двухгодичные педагогические курсы, на которые первоначально принимались лишь мужчины и лишь в1916 г. открылся прием для женщин. Кроме этих училищбыло еще двухклассное женское городское училище им.Н. В. Гоголя. 20 августа 1911 г. Уманским отделением императорского русского музыкального общества в городе открыты музыкальные классы. В 1913 г. мужское и женскоедвухклассные городские училища были реорганизованы вчетырехклассные высшие начальные училища и было открыто среднее строительно-техническое училище, учрежденное гражданским инженером С.А.Де-Витт, с полнымиправительственными правами.

Для обучения мальчиков-евреев в Умани существовалаоткрытая во второй половине XIX в.. так называемаяТалмуд-Тора с ремесленным отделением, для обучениядевочек существовало женское еврейское училище III разряда.

Начальное образование дети получали еще также в пятицерковно-приходских школах, в двухклассном городскомцерковно-приходском училище.

( ДАЧО, ф.р-3990, о п 1, спр.339, арк.1-8. Ориг інал . )

1.10. Педагогічний технікум у Корсуні

7 листопада 1934 р.

Корсунський педагогічний технікум існує з 1923 р. За 11 років свого існування вже випустив 559 вчителів та через короткотермінові педкурси 874 вчителів.

За останшй рік технікум випустив 79 вчителів та черезкурси 116. До 1930 р. технікум мав лише один відділ —шкільний, а з 1930 р. Має два відділи — шкільний та дошкільний.

Набагато покращились матеріально-побутові умови. Длязабезпечення студентів житлом технікум має 4 гуртожитки,в яких розміщено 147 студентів. Гуртожитки забезпеченомеблями, радіофіковано. Технікум має добре устатковані лабораторії та навчальні кабтети: хімічний, фізичний,природничий, та педагогічний.

Гарно устаткована політехнічна майстерня, в якій трудові процеси механізовано на базіелектрифікації. Технікумшефствує над Павлівською філією бурякорадгоспу і систематично допомагае радгоспу в роботі.

(«Леніновим шляхом» /Корсунь/, 1934, 7 листопада.)

1.11. 3 історії Черкаського педінституту

3 вересня 1935 р.

Черкаський педагогічний інститут цього року реорганізовано.Після реорганізації він став інститутом з чотирирічним навчанням з двома факультетами:фізико-математичним і хіміко-біологічним. Майже вдвічі збільшено проти минулого року прийом студенпв. На перший курс буловизначено прийняти 360 студентів, з них на фізико-математичний — 210 та нахіміко-біологічний — 150чоловік. Крімнабору на основний курс, інститут приймає на денний тавечірній робітничі факультети. Передбачалося прийнятина робітничий факультет 175чоловік, з них 60—на денний і 115 — на вечірній.

До інституту було подано 500 заяв і прийнято 400чоловік, на робітничий факультет з 500 осіб прийнято 220.В інститут запрошено викладачів з високою кваліфікацією,зокрема чотири професори. Вони будуть вести кафедри математики, біології, хімії, педагогіки. Кафедра фізикизміцнена доцентом.

Значну увагу приділено ремонту та обладнанню приміщення інституту. Бібліотека поповнена новою літературою, підручниками. Для самостійної роботи студентів організовано роботу читальні на 70 -80 чоловік. Зроблено капремонт студентської їдальні, гуртожитки на 600 студентів відремонтовано і забезпечено меблями та постільними речами.

(«Прапор комуни» /Черкаси/, 1935, 3 вересня.)

2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА ЧЕРКАЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

2.1. З історії Уманського сільгоспінституту

17 марта. 1951 г.

6/19/ ноября 1844 г., то есть более 106 лет тому назад, в Одессе при Ботаническом саде было открыто главное училище садоводства, на базе которого вырос и развился Уманский сельскохозяйственный институт...

В августе 1859 г. главное училище садоводства со всем своим имуществом, преподавателями и учениками переехало в Умань, в известный тогда уже парк «Софиевка» •1795г.

В 1868 г. главное училище садоводства преобразовано вУманское училище земледелия и садоводства, котороесуществовало до 1904 г., когда оно было переименовано вУманское среднее училище садоводства и земледелия...

В 1921 г. Уманское училище было преобразовано вагротехникум, а в 1926 г.— в политехникум, которыйработал на правах высшей сельскохозяйственной школы.

В 1929 г. политехникум преобразован в сельскохозяйственный институт.

За период Советской власти институт вырос в большоеучебное и научно-исследовательское учреждение с современным оборудованием кафедр и кабинетов. Создано также многоотраслевое учебно-опытное хозяйство, котороеявляется базой для прохождения учебной практики студентов и проведения научно-исследовательской работыкафедр института.

Уманский сельскохозяйственный институт за весь период существования подготовил следующее количество специалистов сельского хозяйства:

Период

Всего выпущено

специалистов

Выпуск

в среднем

за 1 год

1.От основания школы доВеликой Октябрьскойсоциалистической революции(1844-1917 гг.)

2.От Великой Октябрьскойсоциалистической революции доВеликой Отечественной войны(1917-1941 гг.)

3.После Великой Отечественной войны(1944-1950 гг.)

Итого

895

1878

628

3401

12

78

105

В дореволюционный период научная работа в Уманском училище имела случайный характер и была связана с работой в школе отдельных выдающихся ученых.

После Великой Октябрьской социалистической революции широкий размах приобрела научно-исследовательская работа. Уже в период с 1917 по 1930 гг. проведен ряд работ по важным вопросам плодоводства и других отраслей сельского хозяйства.

(ДАЧО, ф.р – 4313, оп.1, спр. 234, арк. 1-15. Оригінал.)

2.2. Освітня мережа у новоствореній Черкаській області

15 липня 1954 р.

В області працювало 964 початкові, семирічніі середні школи загального типу, з них в містах — 79, в селах- 885.

В школах навчалось 234647 учнів, з них 34475 в містах,200172 в селах...

Початкових шкіл 278, в них учнів — 11956, семирічних—451, в них учнів — 101997, середніх шкіл— 235.

Завідуючий обласним відділом народної освіти

Г.Ткаченко

ДАЧО, ф.р-2567, оп.1, сир.8, арк.-2. Ори гіна л.

Лабораторні роботи з хімії в кабінеті середньої школи в смт. Ротмистрівці Смілянського району

2.3. Аспірантура Черкаського педінституту

1 жовтня 1966 р.

За сім років /1959-1966/ в Черкаському державномупедагогічномуінститутівідбулися суттєві зміни. Кількістьстудентів збільшилася з 2675 до 4597, в тому числі настаціонарному навчаннівід 1062 до 1872.

У 1959 роцівінституті налічувалося чотири факультети:

фізико-математичний, природничий, філологічиий і фізичного вихопаиня, в складі яких налічувалося 14 кафедр,113 штатних викладачів, з них — один професор, 34доценти, один кандидат наук.

Родяться майбутні науковці. Черкаський педагогічний інститут

Нині тут шість факультетів, ще відкриті — іноземнихмов, загально иауковий. Працюють нові кафедри: філосософії, політекономії, геометрії та креслення, російської тазарубіжної літератури, української літератури. А всього створено 20 кафедр, на яких працюють 195 викладачів, з яких три професори, 53 доценти та кандидати наук.

В інституті відкрита аспірантура з чотирьох спеціальностей — анатомії і фізіології, фізики, зоології та,школа по підготовці аспірантів — інженерно-технічних працівників хімічної промисловості з підприємств м.Чсркаси у складі 50 слухачів.

Д А ЧО, ф.р- 193 , о п . 8 , с п р.9 1 0, а рк. 13-15. Ориг ін ал

2.4. На міжнародний рівень

У 1996 році Черкаський інженерно-технологічний інститут /один з небагатьох на Україні/ вийшов у міжнароднусистему «Інтернет». Це дає можливість тепер з будь-якої бібліотеки планети електронною поштою отримувати тучи іншудовідковулітературу, інформацію чи книгу. Такимшляхом значно розширюється інформаційний простірдлячеркаських науковців.

Ректор інституту, академікАкадеміїінженерних наук України, професор В. I.

Головний корпус Черкаського

інженерно-технологічного інституту Биков обраний дійсним членом Нью-Йоркської академії наукСША. На рахунку вченогобільше 200 наукових праць і 27 винаходів.

«Черкаський край», 1 996, 28 листопада.

2.5. Черкаський банківський коледж

Це порівняно мелодий навчальний заклад, в якомуодержують середню спеціальну освіту майбутні банківські працівники. Створений 30 років тому як фінансово-економічний технікум Будбанку СРСР, цей навчальний закладнабрав нового змісту, одночасно зберігаючиі свої кращі традиції. 3 його аудиторій за всі роки існування вийшло5554 фахівців фінансування, кредитування і обліку. Понад100 фахівців підготовлено для Куби.

Новий статус і назву технікум одержав 2 лютого 1996року. Нині тут готують бакалаврів з економіки за спеціальностями: фінанси і кредит, банківська справа, бухгалтерський облік і аудит. Крім цих спеціальностей коледж готує молодшихспеціалістівбанківської справи, бухгалтерськогообліку.

Тут є два навчальних корпуси, два гуртожитки, добре

обладнанінавчальні кабінети, лабораторії, комп'ютерні класи, спортивннй іактовий зали, оздоровчий центр.Викладацький склад, що налічує п'ятдесят фахівців високого рівня, відзначається сучасною педагогічною майстерністю.

«Черкаськи й край», 1997, 4 ч е р в ня.

2.6 Черкаський політехнічний технікум

Черкаському політехнічному технікуму — 75 років. Нині втехнікумі працюють 75 викладачів, лаборантів, майстрів,навчається 850 студентів за такими спеціальностями: монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств тацивільних будівель, електрифікація та автоматизаціясільського господарства, економіка підприємств, обробкаматеріалів на верстатах та автоматичних лініях тощо. У1997 роцітехнікум випустив з денного відділення 179спеціалістів, із заочного — 80.

Черкаський політехнічний технікум

ВИСНОВКИ

Друга половина ХХ ст. позначена певним піднесенням розвитку національної науки, освіти і культури порівняно з попередніми десятиріччями. Поглибленню такої тенденції сприяла і відносна лібералізація політики КПРС щодо національної освіти, культури, зокрема, української. Зроблені деякі кроки в напрямі українізації системи вищої та середньої спеціальної освіти, відання підручників, наукових праць, шкільних посібників.

Безумовно, на цей поступ справляла помітний вплив і діяльність так званих «шістдесятників», які прагнули і в освіті відновлювати втрачені вітчизняні традиції, усіма доступними засобами намагалися сприяти відродженню національної самосвідомості українського народу. Патріотичні діяння багатьох із них закінчилися трагічно.

Проголошенням державної незалежності України відкриті великі перспективи духовного розвитку українського народу. Міністерством освіти України розроблена комплексна національна програма, яка спрямована на поєднання науки, освіти і культури, вітчизняного і світового педагогічного досвіду. Своїм змістом і цілями вітчизняна наука, освіта і культура підпорядкована справі розвитку і зміцнення незалежної

Української держави.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Краеведение и этнография"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Українська освіта й наука др пол ХІХ ст укр Історія України 9 клас  [ВИДЕО]Освіта й наука в Україні в к XVIII пер пол XIX ст укр Історія України 9 клас  [ВИДЕО]
Культура України к XVI поч XVII ст укр ЗНО з історії України  [ВИДЕО]
Культура України XIV XVI ст укр Історія України 7 клас  [ВИДЕО]
Історія освіти Уманщини Частина 1  [ВИДЕО]
Культура України в 1917 20 рр укр ЗНО з історії України  [ВИДЕО]
Українська культура пер пол ХІХ ст укр ЗНО з історії України  [ВИДЕО]
Культура України др пол XVII XVIII ст укр ЗНО з історії України  [ВИДЕО]
Культура Галицько Волинської держави укр Історія України 7 клас  [ВИДЕО]
Культура України початку ХХ ст укр ЗНО з історії України  [ВИДЕО]
Економічний розвиток українських земель на поч XIX ст укр Історія України 9 клас  [ВИДЕО]
Розвиток промисловості в Наддніпрянщині в др пол ХІХ ст укр Історія України 9 клас  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.