регистрация /  вход

Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів (стр. 1 из 13)

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Гноєвий Ігор Вікторович

УДК 636.2.084.085

Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі

високопродуктивних корів

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора сільськогосподарських наук

Львів 2008

Робота виконана у Харківській державній зооветеринарній академії Міністерства аграрної політики України та Інституті тваринництва УААН.

Науковий консультант : ТРІШИН Олексій Костянтинович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН, заслужений працівник сільського господарства України, директор дослідного господарства ІТ УААН ,,Кутузівка”, завідувач кафедри технологічного проектування, механізації та технічного сервісу Харківської державної зооветеринарної академії.

Офіційні опоненти: САВЧЕНКО Юрій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН, директор Інституту сільського господарства Полісся УААН;

ПІВТОРАК Ярослав Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри годівлі і технології кормів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького;

ДЯЧЕНКО Леонід Сидорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва і виробництва комбікормів Білоцерківського державного аграрного університету.

Захист дисертації відбудеться 20.03.2008 р. о_11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.02 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50.

Автореферат дисертації розісланий 14.02.2008 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.М. СЛОБОДА

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В 90-ті роки в умовах реформування сільськогосподарського виробництва, переходу до ринкових відносин на селі тваринництво України зазнало тяжких втрат, що створило продовольчу небезпеку у державі. У той же час молочне скотарство в економічно розвинутих країнах зробило значний крок вперед як щодо підвищення продуктивності корів, так і економічних показників виробництва молока. Це стало можливим тому, що у цих країнах ще наприкінці ХХ століття було завершено перехід на нові економічно обґрунтовані системи виробництва кормів і оцінки їх за енергетичним показником та за вмістом найбільш важливих поживних речовин. Суть таких систем полягає у тому, що розроблено і впроваджено у виробництво концепцію пріоритетних кормових культур і способів заготівлі з них кормів. Пріоритетні кормові культури – це ті, що більш за усе підходять до певних природно-кліматичних умов країн чи окремих регіонів, зумовлюючи високий вихід продукції з одиниці загальної площі при найменших витратах енергоресурсів, коштів, людської праці з розрахунку на одиницю продукції. Виготовлені з них корми забезпечують у тваринництві найбільший вихід продукції з розрахунку на 1 га посіву. Завдяки повному забезпеченню біологічно повноцінними і економічно вигідними кормами, досягненню гармонії між нормованою годівлею та природними фізіологічними особливостями лактації корів там було створено передумови для досягнення прогресу у молочному скотарстві.

Результати вітчизняних фундаментальних досліджень з питань годівлі сільськогосподарських тварин свідчать, що суттєво змінити стан справ у сучасному молочному скотарстві найбільш реально можна шляхом нарощування чисельності високопродуктивних корів, рівня їх продуктивності та економічних показників виробництва молока. Зокрема, роботами Г.О. Богданова, 1976; С.З. Гжицького, 1976; В.В. Цюпка, 1974; Ф.Ю. Палфія, 1986; В.В. Снітинського, 1998; Г.І. Калачнюка, 1983; В.Г. Яновича і Л.І. Сологуба, 2000; Я.І. Півторака, 2003; С.О. Вовка, 2005; Р.С.Федорука, 2005 розкрито фізіолого-біохімічні і адаптивні механізми нарощування надоїв молока у високопродуктивних корів. У роботах В.О. Головка, 2005; Л.С. Дяченка, 1986; І.І. Ібатулліна, 1993; В.М. Кандиби, 1998; Ю.І. Савченка, 1986; А.І. Свєженцова, 1999; О.К. Трішина, 1997 обґрунтована необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми підвищення продуктивності високопродуктивних корів. При цьому суттєвий прогрес може бути лише за умови достатнього і сталого забезпечення високоякісними кормами [В.Я. Максаков, 1991; А.О. Бабич, 1999; П.З. Столярчук, 2003; В.О. Головко, 2005; В.М. Кандиба, 2005; М.Ф. Кулик, 2003; В.Ф. Петриченко, 2003] та раціонального їх використання за умови цілорічно однотипної годівлі повнораціонними кормовими сумішками [Г.О. Богданов, 1998; Й.А. Даниленко, 1979; А.О. Омельяненко, 1996; Ф.Ю. Палфій, 1974; А.Т. Цвігун, 1997; О.К. Трішин, 1999; В.М. Кандиба, 2005; BruggerM.F., 1983; HarrisonJ.N., 1989; SorianoF.D., 2001]. Проте, комплексних і системних досліджень щодо кормозабезпечення і цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів з урахуванням сучасних адаптивних і трофічних зв’язків у системі ,,грунт-рослина- тварина” у літературі нами не відзначено. Цим зумовлена науково-практична актуальність досліджень, спрямованих на вдосконалення системи виробництва і використання кормів стосовно цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів у зоні Лісостепу України, вивчення наукових і практичних аспектів інтенсифікації виробництва молока за умови ефективного використання земельних ресурсів, енергозбереження і охорони навколишнього середовища, нарощування рівня продуктивності високопродуктивних корів і підвищення якості їх молока та коефіцієнту продуктивного використання корму, економічних показників виробництва молока. Отримані результати можуть бути теоретичною основою для прийняття нових зоотехнічних і технологічних рішень, мати практичне значення у подальшому розвитку молочного скотарства в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась в 1996-2007 роках у межах основної тематики відділу Технології виробництва, заготівлі і використання кормів (з 2000 року лабораторія Виробництва кормів) Інституту тваринництва УААН, що розроблялася за наступними темами, які були складовими ДНТП “Годівля сільськогосподарських тварин”: з 1996 по 2000 роки входили у тему № 0196U011384 “Розробка системи годівлі високопродуктивних сільськогосподарських тварин різних видів та рецептури, технології і організації виробництва комбікормів та кормових добавок”; з 2001 по 2005 роки були складовими теми № 0101U003309 “Удосконалити норми та схеми годівлі сільськогосподарських тварин. Удосконалити систему виробництва і заготівлі кормів із застосуванням нових високоврожайних культур в умовах обмеженого матеріально-технічного постачання”; з 2006 року виконується тема у межах основної тематики кафедр Технології тваринництва ім. академіка М.Д. Потьомкіна та Технології кормів і годівлі тварин Харківської державної зооветеринарної академії № 0105V003766 “Удосконалення методів селекційної роботи та технологічних способів у тваринництві”.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – збільшення виробництва молока у зоні Лісостепу України у нових соціально-економічних умовах роботи АПВ шляхом удосконалення системи кормозабезпечення господарств і підвищення ефективності використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів з урахуванням сучасних трофічних зв’язків у системі “грунт – рослина – тварина”. При цьому вирішували такі задачі:

1. Вдосконалити систему виробництва кормів стосовно цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів у зоні Лісостепу України за умови енергозбереження і охорони навколишнього середовища: провести техніко-економічну оцінку виробництва і використання основних видів зерна; вдосконалити технологічні засоби виробництва і використання кормів з багаторічних трав; визначити резерви збільшення виробництва та підвищення якості кормів шляхом застосування ряду нетрадиційних кормових культур; розробити ефективні злако-бобові сумішки з ярих і озимих зернофуражних культур на зерносінаж і силос з підвищеним вмістом сухої речовини, а також з ріпакових; підвищити протеїнову і біологічну цінність найбільш поширеного корму – кукурудзяного силосу.

2. Вдосконалити систему використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів: розробити концепцію пріоритетних кормів стосовно кормової бази для високопродуктивних корів за цілорічно однотипної їх годівлі; розробити стратегію годівлі високопродуктивних корів в умовах молочного комплексу з безприв’язним їх утриманням; науково обґрунтувати якість кормових сумішок у відповідності з фізіологічними потребами, рівнем продуктивності високопродуктивних корів; розробити рецепти повнораціонних кормових сумішок для високопродуктивних корів на основі пріоритетних кормів у зв’язку з рівнем їх продуктивності, сезонами року і трофічними зв’язками у системі “грунт – рослина – тварина”; вдосконалити технологію виробництва і згодовування кормових сумішок високопродуктивним коровам; визначити продуктивність і якість молока корів у зв’язку з згодовуванням їм вдосконалених кормових сумішок.

3. Визначити економічну ефективність застосування вдосконаленої системи кормозабезпечення і цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів у виробничих умовах.

Об’єкт досліджень: дійні корови, нетелі і ремонтні телиці, корми різних видів, технології виробництва кормів, кормові сумішки, технології їх виробництва, комбікорми, система сталого виробництва кормів, цілорічно однотипна годівля високопродуктивних корів.

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!