регистрация /  вход

Урок фізичної культури основна форма організації фізичного виховання школярів (стр. 1 из 4)

Реферат на тему:

Урок фізичної культури — основна форма організації фізичного виховання школярів


ПЛАН

1. Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього

2. Різновиди, структура і зміст уроків фізичної культури

2.1. Різновиди уроків фізичної культури

2.2. Структура і зміст уроків фізичної культури

3. Визначення завдань уроку


Згідно зі статтею 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» – «Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення її моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.»

В особистому аспекті фізична культура є тією частиною загальної культури людини, яка виражається ступенем розвитку фізичних сил і рухових навичок, а також рівнем життєдіяльності людини та стану її здоров’я. Вона дозволяє за допомогою своїх специфічних засобів і методів розкрити потенційні фізичні можливості людини.

Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної культури.

Однією із сторін фізичного виховання є навчання. У фізичному вихованні навчання характеризується як організований процес передачі і засвоєння систем спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фізичне і психічне вдосконалення людини.

Результатом навчання у фізичному вихованні є фізична освіта . Вона полягає в придбанні спеціальних систематизованих знань, рухових умінь і навичок, а також способів самостійного пізнання закономірностей рухової діяльності та вмінь використовувати їх у повсякденному житті.

Обсяг і зміст теоретичних знань, умінь і навичок у загальноосвітній школі визначається програмою з фізичного виховання, згідно з якою учні повинні знати :

- історичні аспекти українського спорту;

- поняття про «особисту фізичну культуру»;

- поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку;

- поняття про здоровий спосіб життя;

- роль спорту в формуванні особистості;

- оздоровче значення занять спортом;

- руховий режим учня і його значення;

- значення фізичної культури для здоров’я школярів;

- значення активного відпочинку в позаурочний час для здоров’я і працездатності;

- правила поведінки на заняттях фізичною культурою з метою запобігання травматизму;

- правила безпеки на уроках;

- надання першої допомоги у разі травмування, обмороження та перегрівання;

- попередження спортивного травматизму і патологічних станів організму;

- профілактика спортивного травматизму і патологічних станів організму;

- самострахування під час виконання фізичних вправ;

- правильне дихання під час виконання фізичних вправ;

- гігієнічні норми рухової активності;

- гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами;

- одяг і взуття для занять фізичною культурою;

- правила загальної гігієни і санітарії;

- засоби попередження інфекційних захворювань;

- правила і методика загартовування;

- загартовування водою; правила купання у відкритих водоймах;

- харчування та руховий режим школярів;

- гігієнічні вимоги до раціонального харчування;

- питний режим, режим харчування;

- значення і методика корегуючої гімнастики для формування постави;

- правила поведінки в разі перших ознак захворювання;

- суб’єктивне відчуття, захисне і тренуюче значення втоми;

- дозування фізичних навантажень;

- зовнішні ознаки, стадії і біологічне значення втоми; ознаки перевтоми;

- засоби підвищення працездатності, прискорення відновлення;

- вплив занять фізичними вправами на основні системи і функції організму;

- згубний вплив шкідливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики);

- державні тести і нормативи оцінки стану фізичної підготовленості;

- вплив фізичних вправ на розвиток основних фізичних якостей;

- правила розвитку сили, гнучкості, швидкості, спритності, витривалості;

- правила самоконтролю та безпеки під час виконання фізичних вправ;

- самоконтроль за станом організму під час виконання фізичних вправ;

- прийоми самоконтролю під час занять фізичними вправами;

- методика самостійних занять фізичними вправами;

- основні правила змагань із вивчених видів спорту;

- види туризму; організація і підготовка походу чи подорожі;

- фізичні вправи для підготовки до праці, служби в армії, надбання професії, гармонійного розвитку майбутньої матері.

Уміти:

- складати і виконувати комплекси вправ фізкультпаузи, ранкової гімнастики, для формування правильної постави і профілактики плоскостопості;

- виконувати комплекси вправ для розвитку сили, гнучкості, швидкості, спритності і витривалості;

- виконувати вправи комплексного тесту;

- виконувати бігові, стрибкові і метальні вправи;

- виконувати акробатичні вправи, вправи на приладах, опорні стрибки, лазіння по канату в 2 чи 3 прийоми;

- визначати пульс до і після навантаження;

- вести щоденник самоконтролю;

- страхувати, оцінювати техніку виконання вправ з різних розділів програми;

- встановлювати намет, вкладати рюкзак;

- орієнтуватися на місцевості різними способами;

- пересуватись на лижах різними способами;

- грати у волейбол, баскетбол, , футбол гандбол, рухливі чи народні ігри.

1. Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього

Основною формою фізичного виховання школярів, яка забезпечує необхідний рівень знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою, є урок фізичної культури.

Уроки фізичної культури в комплексі з іншими предметами, позакласною та позашкільною роботою покликані забезпечувати всебічний гармонійний розвиток особистості школяра. Вони відрізняються від інших навчальних предметів тим, що їх специфічним змістом є рухова діяльність. Проте це не знижує її освітнього і виховного значення. У процесі педагогічно спрямованих занять фізичною культурою в учнів формуються теоретичні знання і практичні навички, уміння раціонально виконувати рухи в усіх видах діяльності. Уроки фізичної культури виховують у дітей дисциплінованість, самостійність, колективізм, сприяють підвищенню фізичної і розумової працездатності. Інструктивна спрямованість уроків фізичної культури визначає зміст і забезпечує реалізацію інших форм занять фізичними вправами школярів.

Якісне проведення уроків фізичної культури сприяє залученню учнів до самостійних занять фізичними вправами і в спортивних секціях.

Відвідування уроків фізичної культури є обов’язковим для усіх учнів школи. В залежності від стану здоров’я учні поділяються на дві групи основну і спеціальну медичну. В основну групу входять практично здорові діти, а ті, що мають відхилення у стані здоров’я, належать до спеціальної медичної групи і навчаються за спеціальною програмою.

Характерними рисами уроку, що відрізняють його від інших форм організації фізичного виховання є:

- яскраво виражена дидактична спрямованість;

- керівна роль учителя, що передбачає викладання предмета і виховання учнів;

- чітка регламентація діяльності учнів і дозування навантаження згідно з їхніми індивідуальними можливостями;

- постійний склад учнів та їхня вікова однорідність;

- зумовленість занять розкладом.

Ці риси підносять урок фізичної культури до рівня основної форми занять і створюють сприятливі умови для досягнення кінцевої мети навчання в школі — підготовки всіх учнів до самостійного життя, творчої праці, формування в них потреби та вміння самостійно займатись фізичними вправами, зміцнювати своє здоров’я і систематично підтримувати належний рівень фізичної підготовки упродовж життя.

Успіх у досягненні даної мети залежить від багатьох чинників і в першу чергу від професійної підготовленості вчителя фізичної культури, яка складається з:

- науково-теоретичної підготовки;

- методичної підготовки;

- організаторської підготовки;

- підготовки з матеріально-технічного оснащення занять;

- підготовки зі страхування і виконання правил безпеки в процесі занять фізичними вправами.

Наявність у вчителя належної професійної підготовки буде сприяти виконанню ним таких дидактичних вимог до уроку:

- чіткість постановки мети і завдань уроку (характер завдань залежить від етапу процесу навчання — ознайомлення, розучування, закріплення і вдосконалення);

- єдність освітніх, виховних і оздоровчих завдань (в ході організації навчальної діяльності на уроках вчитель повинен забезпечити не лише оволодіння руховими уміннями і навичками, розвиток фізичних якостей, засвоєння знань, але й виховувати особистісні якості — сміливість, наполегливість, колективізм, почуття патріотизму, готовність до захисту Батьківщини і т.д. Кожен урок фізичної культури повинен розвивати в учня інтелект, моральність, фізичні здібності тощо);

- організаційна чіткість уроку, забезпечення керівної ролі вчителя (своєчасний початок уроку, усвідомлення учнями кінцевої мети уроку, раціональні способи керівництва навчальною діяльністю, використання активу класу, мотивація і стимулювання учнів тощо);

- доцільний добір засобів і методів навчання з урахуванням дидактичних цілей і завдань уроку (кожен урок повинен мати розвиваючий характер, включати нові вправи, методи і форми організації діяльності учнів і т.д.);

- поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи (на уроці вчитель озброює учнів уміннями і навичками самостійної роботи, прийомами самоосвіти і самоконтролю, формує культуру рухів, виховує потребу до систематичних занять фізичними вправами);

- забезпечення функціонування системи контролю знань, умінь і навичок учнів (усі дії учнів на уроці повинні оцінюватись, висуватись нові завдання, показуватись шляхи їх досягнення);

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!