регистрация /  вход

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс" (стр. 1 из 6)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Суть і концепції маркетингової діяльності

1.2.Розробка комплексу маркетингу

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС»

2.1.Інформація про підприємство і ринок

2.2.Формування місії та цілей підприємства

2.3.SWOT- аналіз діяльності ТОВ «Комфорт-Сервіс»

2.4.Аналіз маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку

2.5.Аналіз бізнес портфелю підприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс»

РОЗДІЛ 3. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Україна останнього десятиліття відрізняється суттєвим перетвореннями у політичній, економічній і соціальній сферах. Слід зазначити, що становлення ринкових відносин неможливе без оволодіння світовим досвідом у цій галузі, без глибокого вивчення філософії сучасного бізнесу і досконалого оволодіння його прийомами.

Період переходу до ринкової економіки характеризується докорінним переглядом методів і інструментів управління. Основні зусилля при цьому повинні бути спрямовані на задоволення потреб споживачів, завоювання і зміцнення конкурентних позицій, через нововведення, високу продуктивність, професіоналізм персоналу та належну якість товару. Важливою складовою підприємницької культури і інтегруючою функцією управління стає маркетинг.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки маркетинг забезпечує ріст та розвиток підприємства завдяки зміцненню його конкурентної позиції. Як базова функція управління, маркетинг орієнтує як виробничу систему, так і її економічну інфраструктуру на задоволення потреб клієнтів.

Метою даної курсової роботи набуття навиків самостійного збору та аналізу нових даних, які характеризують головні напрями розширення функцій маркетингу у стратегічному плануванні маркетингових заходів при створенні комерційно-вдалих товарів, використання знань у практичній діяльності, методів вирішення наукових і практичних завдань щодо стратегії маркетингу в сучасних умовах ринку.


РОЗДІЛ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Суть і концепції маркетингової діяльності.

Маркетинг - це система організації і управління виробничою і збутовою діяльністю підприємств, вивчення ринку з метою формування і задоволення попиту на продукцію і послуги і здобуття прибутку.

У термін «маркетинг» фахівці вкладають двоякий сенс: це і одна з функцій управління, і цілісна концепція управління в умовах ринкових стосунків.

Як функція управління маркетинг має не менше значення, чим будь-яка діяльність, пов'язана з фінансами, виробництвом, науковими дослідженнями, матеріально-технічним постачанням і так далі.

Як концепцію управління (філософії бізнесу) маркетинг вимагає, щоб компанія розглядала вжиток як «демократичний» процес, при якому споживачі мають право «голосувати» за потрібний їм продукт своїми грошима. Це визначає успіх компанії і дозволяє оптимально задовольнити потреби споживача.

Оскільки маркетинг - це спосіб переконати маси зробити покупку, більшість помилкова отожествляють дане поняття із збутом і стимулюванням. Різниця полягає в наступному: збут, головним чином, передбачає контакт лицем до лиця - продавець має справу з потенційними покупцями. Маркетинг використовує засоби масової інформації і інші способи, щоб оволодіти увагою і переконати багато людей.

Маркетингова діяльність є комплексом заходів, орієнтованих на дослідження таких питань, як:

1. Аналіз зовнішнього (по відношенню до підприємства) середовища, в яке входять ринки, джерела постачання і багато що інше. Аналіз дозволяє виявити чинники, сприяючі комерційному успіху або що створюють перешкоду цьому. В результаті аналізу формується банк даних для ухвалення обґрунтованих маркетингових рішень.

2. Аналіз споживачів, як актуальних (що діють, купують продукцію підприємства), так і потенційних (яких ще потрібно переконати стати актуальними). Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, географічних і інших характеристик людей, що мають право приймати рішення про покупку, а також їх потреб в широкому сенсі цього поняття і процесів придбання як нашого, так і що конкурує товарів.

3. Вивчення тих, що існують і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів або модернізації старих, включаючи асортимент їх і параметричні ряди, упаковку і так далі. Застарілі, такі, що не дають заданого прибутку товари, знімаються з виробництва і експорту.

4. Планування руху товару і збуту, включаючи створення, якщо це необхідно, відповідних збутових мереж із складами і магазинами, а також агентських мереж.

5. Забезпечення формування попиту і стимулювання збуту (ФОПСТИЗ) шляхом комбінації реклами, особистого продажу, престижних некомерційних заходів («паблик рилейшнз») і різного роду економічних стимул-реакцій, направлених на покупців, агентів і безпосередніх продавців.

6. Забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, що експортуються, визначенні «технології» використання цін, термінів кредиту, знижок і так далі.

7. Задоволення технічних і соціальних норм країни, що імпортує товари підприємства, що означає обов'язок забезпечити належні рівні безпеки використання товару і захисту довкілля; відповідність морально-етичним правилам; належний рівень споживчих властивостей товару.

8. Управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми і індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.

Для здійснення вище перелічених заходів, необхідно враховувати велику роль тих, від кого по суті і залежить ефективність проведення маркетингової стратегії, а саме суб'єктів маркетингу, які включають виробників і організації обслуговування, оптові і роздрібні торгівельні організації, фахівців з маркетингу і різних споживачів. Поважно відзначити, що хоча відповідальність за виконання маркетингових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами, зовсім ними в більшості випадків нехтувати не можна, вони повинні обов'язково кимсь виконуватися.

Процес маркетингу починається з вивчення покупця і виявлення його потреб, а завершується придбанням товару покупцем і задоволенням його виявлених потреб.

Ринок, на якому діють суб'єкти маркетингу, можна розділити на «ринок продавця», де підприємство реалізує власну продукцію, і «ринок покупця», на якому воно набуває потрібні виробничі компоненти.

Таким чином, маркетинг в головній мірі вигідний і продавцям і покупцям товару. Проте перш ніж встановлювати контакти з партнерами, що цікавлять, необхідно встановити:

1. чи зацікавлена в цьому інша сторона;

2. чи є технічні засоби зв'язку (телефон, телефакс) і особа, відповідальна за зв'язок.

Зв'язок і ділове спілкування з дійсними і потенційними партнерами - найважливіша частина маркетингу. Завдання управління маркетингом полягає в дії на рівень, час і характер попиту так, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що стоять перед нею. Простіше кажучи, управління маркетингом - це управління попитом. Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі яких комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність:

1. концепція вдосконалення виробництва;

2. концепція вдосконалення товару;

3. концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

4. концепція маркетингу;

5. концепція соціально-етичного маркетингу.

Використання кожній з них обов'язково і, в першу чергу, ставить питання про те, яким має бути співвідношення інтересів виробників, споживачів і суспільства в цілому. Адже досить часто ці інтереси вступають в протиріччя один з одним.

Далі коротко розглянемо суть названих раніше концепцій управління маркетингом.

1. Виробнича концепція, або концепція вдосконалення виробництва. Підприємства, що дотримуються такої концепції, мають переважно серійне або велике серійне виробництво з високою ефективністю і низькою собівартістю, а продаж товарів, що випускаються ними, виробляється за допомогою багато чисельних торгівельних підприємств. До основних передумов існування цієї концепції управління маркетингової діяльності можна віднести наступні: а) велика частина реальних і потенційних споживачів мають невисокі доходи; б) попит рівний або трохи перевищує пропозицію; у) відбувається швидке зниження високих виробничих витрат (зазвичай по новій продукції), що приводить до завоювання більшої частки ринку.

2. Основна ідея концепції вдосконалення товару полягає в орієнтації споживачів на ті або інші товари або послуги, які по технічних характеристиках і експлуатаційних якостях перевершують аналоги і тим самим приносять споживачам більше вигоди. Виробники при цьому направляють свої зусилля на підвищення якості свого товару, не дивлячись на вищі витрати, а, отже, і ціни. До чинників, що підтримують існування такої концепції маркетингу, можуть бути віднесені наступні: а) інфляція; б) монополістичні обмеження ринку; у) швидкий моральний знос товарів.

3. Збутова концепція, або концепція інтенсифікації комерційних зусиль, передбачає, що споживачі купуватимуть пропоновані товари в достатньому об'ємі лише в тому випадку, якщо компанією докладені певні зусилля по просуванню товарів і збільшенню їх продажів.

Слід мати на увазі, що на практиці реалізація збутової концепції пов'язана з нав'язуванням покупки, причому продавець прагне в що б те не стало укласти операцію, а задоволення потреб покупця є другорядним моментом. Концепція збуту може бути ефективною протягом довгого часу, що пояснюється наступними причинами: а) багато покупців вважають, що вони в змозі захистити свої інтереси; б) покупці, незадоволені покупкою, незабаром забувають про своє відчуття незадоволення і навряд чи поводитимуться із скаргою в суспільство, що захищає їх інтереси; у) завжди є чимале число потенційних покупців.

Похожие статьи