Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

БІЗНЕС ПЛАН

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


План

1. Загальна характеристика бізнес плану фізкультурно-спортивної організації.

2. Структура бізнес плану фізкультурно-спортивної організації.

3. Зміст бізнес плану фізкультурно-спортивної організації.


1. Загальна характеристика бізнес плану фізкультурно-спортивної організації

Бізнес-план – це короткий, точний, доступний і зрозумілий опис пропонованої діяльності фізкультурно-спортивної організації.

Основна мета розробки бізнес плану полягає в плануванні господарської та іншої діяльності фізкультурно-спортивної організації на найближчий та віддалений періоди у відповідності з потребами ринку і можливостями отримання необхідних ресурсів для організації роботи.

Мета складання БП конкретизується, як правило, у наступних завданнях:

визначити конкретні напрямки діяльності, цільові ринки і місце організації на цих ринках;

сформувати довго- та короткострокові цілі, стратегію і тактику їх досягнення;

вибрати асортимент (номенклатуру) і визначити основні показники товарів чи послуг, які будуть пропонуватися споживачам;

оцінити відповідність кадрового складу і умов мотивації праці, матеріальних та фінансових ресурсів організації сформованим цілям;

визначити маркетингові заходи щодо вивчення ринку, мережі збуту, просування продукції, яка виробляється до споживачів, ціноутворення тощо.

При розробці БП необхідно дотримуватися слідуючих принципів:

Планування повинно бути:

гнучким, яке передбачає заходи, що сприяють постійній адаптації до змін зовнішнього середовища, в якому функціонує організація;

безперервним «слизьким», тобто реалізувати один бп, необхідно переходити до розробки другого на наступний період часу з новими цілями і задачами;

комплексним – передбачати систему різноманітних і різнохарактерних заходів, які дозволять досягти сформульованої мети і задач;

творчим, яке передбачає не однократну проробку окремих розділів бп з врахуванням різних обставин;

багатоваріантним, такого, що враховує структуру продукту, що виробляється та інші специфічні аспекти діяльності організації;

адекватним, зважено оцінюючим можливості організації в досягненні поставленої мети і задач.

При розробці БП необхідно враховувати ряд важливих обставин:

По-перше, орієнтований строк розробки БП для середньої організації складає 200 людино-днів;

По-друге, структура БП і ступінь деталізації його розділів мають залежати від таких факторів, як величина організації, тривалість планового горизонту, різновид продукції, що виготовляється (робіт, послуг) та їх специфічні характеристики та ін.

По-третє, БП, як правило, складається на 3-5 і більше років.

2. Структура бізнес плану фізкультурно-спортивної організації

Найбільш повна структура БП включає наступні розділи:

Концепція бізнесу (резюме).

Види товарів (послуг).

Ринки збуту товарів (послуг).

Конкуренція на ринках збуту товарів (послуг).

План маркетингу.

План виробництва.

Організаційний план.

Правове забезпечення діяльності організації.

Оцінка ризиків і страхування.

Фінансовий план.

В залежності від специфіки фізкультурно-спортивної організації, об’єкту бізнесу та конкретних обставин, структура БП може змінюватись: різні розділи можуть бути об’єднані (3 і 4, 7 і 8). Може бути змінена їх послідовність, окремі розділи можуть бути виключені зі складу БП як нехарактерні (план виробництва) для управлінських фізкультурно-спортивних організацій.

3. Зміст бізнес плану фізкультурно-спортивної організації

Розглянемо основні позиції, які характеризують зміст БП.

Концепція бізнесу (резюме).

Оскільки даний розділ є скороченим варіантом усього БП, то він складається після всіх розділів і включає наступну інформацію:

Основні цілі БП.

Основні напрямки стратегії організації (асортимент товарів, послуг, ціни, якість, споживачі, персонал, місце розташування, сервісні послуги інш.).

Заходи за окремими напрямками стратегії організації.

Необхідні засоби й потенційні джерела їх одержання.

Переваги товарів (послуг), що виробляються.

Прогноз обсягів продажу товарів (послуг).

Очікувана виручка, чистий прибуток.

Планові витрати.

Рівень прибутковості інвестицій.

Строк повернення залучених засобів.

Характерні (специфічні) умови роботи організації.

Дані про створення і реєстрацію організації.

Ділова біографія керівника організації.

Контактна інформація (телефон, факс,e-mail).

Суть концепції БП американськими спеціалістами сформульована у наступній короткій специфічній формі: «Я не знаю вашу фірму; я не знаю товарів Вашої фірми; я не знаю клієнтів Вашої фірми, я не знаю історії Вашої фірми, я не знаю репутації Вашої фірми, я не знаю досягнень Вашої фірми, так який же товар після всього цього Ви хочете мені запропонувати?».

Види товарів (послуг).

Назва і детальний опис товарів (послуг).

Наглядне зображення (фотографії, ілюстрації) товарів (послуг).

Потреби, які задовольняють дані товари (послуги).

Попит на товари (послуги).

Ціни виробництва і реалізації товарів (послуг).

Відповідність товарів (послуг) вимогам законодавства.

Життєвий цикл товарів (послуг).

Ринки й способи продажу.

Переваги й недоліки товарів (послуг).

Особливості технології виготовлення товарів чи надання послуг (дизайн, упаковка, після продажний сервіс, товарний знак).

Патенти (авторське посвідчення).

Ризики збуту товарів (послуг)

Характеристика ринків і їх сегментів (потенційний і реальний ринок, ринок організацій-споживачів й кінцевих споживачів).

Фактори впливу на попит (по ринкових сегментах)

Перспективи змін потреб (по ринках) і можливі варіанти реакції на них.

Результати дослідження попиту і пропозиції.

Близькість організації до ринку (сегменту).

Конкуренція на ринках збуту товарів (послуг)

Область діяльності і характер змін в ній.

Якісно-кількісна характеристика конкурентів (товари, послуги, ціни, канали збуту, просування, сегменти ринку).

Стратегія і тактика діяльності конкурентів.

План маркетингу

Тип маркетингу (конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, підтримуючий, протидіючий маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, демаркетинг).

Канали збуту (однорівневі, багаторівневі).

Просування (реклама, персональний продаж).

Формування суспільної думки про організацію, її товарах, послугах.

Ціноутворення.

Стимулювання продажу (форми стимулювання продавців, покупців, власного персоналу, продажі-ярмарки).

Післяпродажне обслуговування.

План виробництва

Діюче (заново створене) виробництво, наявність виробничих приміщень, земельних ділянок, матеріальних ресурсів та додаткова потреба в них.

Місце розташування (близькість до споживчого ринку, постачальників, транспортний зв'язок та ін.).

Введення виробничих потужностей.

Сировина, матеріали, комплектуючі.

Репутація та досвід роботи з постачальниками.

Можливості і досвід виробничої кооперації.

Фактори, які лімітують обсяги виробництва і поставок ресурсів.

Планування виробництва (контроль якості продукції, охорона навколишнього середовища, утилізація відходів, забезпечення безпеки життєдіяльності і т. ін.).

Організаційний план

Організаційна структура фірми (підрозділи, характер їх взаємодії, координація і контроль їх діяльності інше).

Робоча сила (кваліфікація, форми залучення до праці, заробітна плата, режим праці, плинність кадрів, потреба в кадрах).

Управлінський персонал (функціональні обов’язки, права і повноваження, система стимулювання, рекомендації до самовдосконалення).

Кадрова політика) принципи підбору і найму, підвищення кваліфікації і перепідготовка, методи і періодичність оцінки якості праці,система просування по службі).

Правове забезпечення діяльності організації

Дата створення і реєстрації (коли, ким, де).

Установчі документи.

Форма власності.

Основні пайовики.

Ступінь підляганню державному контролю.

Копії ліцензій, погоджень і договорів з іншими організаціями.

Можливі зміни у законодавстві і їх вплив на діяльність організації.

Особливості нормативно-правового регулювання діяльності організації (податкові пільги, техніка безпеки, права споживачів).

Оцінка ризиків і страхування

Перелік можливих ризиків (виробничі, комерційні, форс-мажор) з вказівкою ймовірності їх виникнення й очікуваного потенційного збитку.

Організаційні заходи для профілактики й нейтралізації можливих ризиків.

Програма страхування ризиків.

Фінансовий план

Оперативний план (звіт).

План (звіт) доходів і витрат.

План (звіт) руху грошових засобів.

Балансовий план (звіт).

Необхідні для реалізації проекту засоби.

Джерела і форми отримання необхідних засобів.

Можливі терміни повернення засобів і обсяги доходів по них.

У підсумку звернемо увагу на наступні обставини: не існує єдиної встановленої методики розробки бізнес-плану й форми його викладу, у зв’язку з чим кожен бізнес-план є індивідуальним.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.