регистрация / вход

Управління запасами матеріалів на підприємстві

Обчислення оптимального розміру закупівлі матеріалів та загальних витрат на створення запасів. Вибір обсягів замовлень та цін матеріалів. Розрахунок загальних показників руху запасів. Періодична система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ЛОГІСТИКА»

на тему “Управл іння запасами матеріалів на підприємстві”

КИЇВ – 2009


Розділ 1. Розрахунок обсягу закупівель матеріалів

1.1 Обчислення оптимального розміру закупівлі матеріалів та загальних витрат на створення запасів матеріалів

Для визначення розміру (обсягу) замовлення Qзі матеріалу i -го найменування, яке забезпечує найменші витрати на створення запасів, спочатку розрахуємо оптимальні розміри замовлень Qopt.і , Qopt 1і , Qopt 2і для всіх наведених в завданні цін Рі , Р 1і , Р 2і з усіх дванадцяти позицій матеріалів згідно з формулою Харріса:

Отримані результати округлюємо до цілих одиниць і вносяться у відповідні колонки табл. 1.

Розрахунок Qopt , Qopt 1 , Qopt 2 для першої позиції заданих матеріалів.

Після обчислення оптимальних розмірів замовлень для всього ансамблю існуючих цін {Рі , Р 1і , Р 2і }, виходячи з усіх можливих розмірів замовлень {Qopt.і ,Qopt 1і , Qopt 2і , Q 1і , Q 2і }, розраховуємо загальні річні витрати на створення запасів матеріалів {Fств.opt.i , Fств.opt 1i , Fств.opt 2і , Fств 1i , Fств 2i } згідно з формулою:

де – річні витрати на оформлення замовлень матеріалу i -го найменування; – річні витрати на утримання запасу тариi -го найменування;

– річні витрати на закупівлю матеріалу i -го найменування.


1.2 Вибір обсягів замовлень та цін матеріалів

Обсяг (розмір) замовлень на закупівлю матеріалівQз.і визначається за мінімальними загальними річними витратами на створення запасів матеріалів {Fств.opt.і , Fств.opt 1і , Fств.opt 2і , Fств 1і , Fств 2і , FствDі }, які розраховані в попередньому розділі. Але під час вибору найменших значень загальних річних витрат врахуємо деякі особливості ансамблів { Qopt.і , Qopt 1і , Qopt 2і , Q 1і , Q 2і } та { Fств.opt.і , Fств.opt 1і , Fств.opt 2і , Fств 1і , Fств 2і , FствDі } , для усвідомлення яких спочатку необхідно для першої позиції табл. 1 побудувати графік, на якому водночас повинні бути зображені:

¨ функція зворотно пропорційних витрат

;

¨ функція прямо пропорційних витрат для ціни Рі

;

¨ функція змінних річних витрат на створення запасу для ціни Рі

;

¨ функція загальних річних витрат на створення запасу Fств.i (Q) з урахуванням знижок цін

;

— ступінчата функція.

Побудуємо графіки цих функцій для першого матеріалу з табл. 1 (рис. 1).

Рис. 1 -Графіки функцій витрат на замовлення, утримання, закупівлю та створення запасів

Розрахуємо оптимальне замовлення для кожного виду матеріалів. Дані наведені у табл. 1.


Таблиця 1 - Показники обсягу замовлень матеріалів

Розділ 2. АВС-класифікація матеріалів

Обчислимо річну потребу у кожному виді матеріалу та питому вагу кожного серед усієї маси. Результати у табл. 2.

Таблиця 2 - Питома вага позицій матеріалів

Відсортуємо дані по позиціям так, щоб їх питома вага зменшувалась (табл. 3).

Таблиця 3- АВС-класифікація позицій матеріалів


Розділ 3. Аналіз руху запасів матеріалів та розрахунок обігових коштів у запасах матеріалів

Проаналізуємо рух запасів матеріалів для таких 4-х систем поповнення запасів:

¨ ПСФЗ – періодична система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення;

¨ ПСЗЗ – періодична система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення;

¨ БСФЗ – безперервна система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення;

¨ БСЗЗ – безперервна система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення.

3.1 Розрахунок загальних показників руху запасів

Річна потреба матеріалу D = 120000 од. Цикл закупівлі tз = 7 дн. Річна кількість робочих днів L= 200 дн. Середньорічний розмір замовленняQз = 10000 од. Закупівельна ціна Pз = 3,45 грн. Проаналізуємо рух запасів на перших 5-х циклах постачань.

В подальшому для аналізу руху запасів матеріалу в різних системах поповнення запасів приймемо такі загальні показники для першого циклу постачання:

Тривалість першого циклу постачання

де – річна кількість замовлень.

Денне споживання матеріалу на першому циклі постачання


Нормативний рівень поточного запасу на початку циклу постачанняSн приймається рівним обсягу замовлення Sн = Qз = 10000 од.

Рівень запасу на початку першого циклуприймається рівним обсягу замовлення, тобто Sп І = Qз = 10 000 од.

Рівень запасу у точці замовлення становить Sз = dс tз = 600 × 7= 4200 од.

Споживання матеріалу за перший циклDІ = dІ ТІ п = 600 × 16,7 = 10000 од.

Рівень запасу в кінці першого циклуSк I = Sп I – DI = 10000 – 10000 = 0 од.

Обсяг замовлення матеріалу на першому цикліQз І = Qз = 10000 од.

Рівень запасу на початку другого циклудорівнює Sп ІІ = Sк I + Qз І = 0 + 10000 =

= 10000 од.

Інтервал часу від початку циклу до точки нуль-перетину поточного запасу становитиме tо І = 16,7 дн. (нуль-перетину немає).

На трьох подальших циклах постачання приймемо такі середні денні споживання матеріалу:

II цикл: d = 600 × (100 – 80)/ 100 = 120 од./день;

III цикл: dIІІ = 600 × (100 – 50)/ 100 = 300 од./день;

IV цикл: dIV = 600 × (100 + 40)/ 100 = 840 од./день;

V цикл: dV = 600 × (100 + 70)/ 100 = 1020 од./день.

3.2 Періодична система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення

Функціонування періодичної системи поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення (ПСФЗ) характеризується наступним: Тривалість j -го циклу постачання є незмінним ТJ п = Тп.с = const.

День точки замовлення на j- му циклі постачання є незмінним Тз j = Тj 2 = Тj п tз = const (Тз j = 16,7 – 7 = 9,7 дн. ).

Обсяг замовлення на j- му циклі постачання є незмінним Qз j = Qз = const (в нашому завданні Qз = 10000 од.).

Таблиця 4 - Рівні поточного запасу в системі ПСФЗ

3.3Періодична система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення

Функціонування періодичної системи поповнення запасів із змінним обсягом замовлення (ПСЗЗ) характеризується наступним:

Тривалість j- го циклу постачання є незмінним Тj з = Тз.с = const (в нашому завданні Т І з = Т ІI з = Т ІII з = Т ІV з = Тз.с = 16,7 дн. ).

День точки замовлення на j- му циклі постачання є незмінним Tз j = Тj 2 = Тj п tз = const (для завдання – Tз j = 16,7 – 7 = 9,7 дн. ).

На відміну від системи ПСФЗ обсяг замовлення на j -му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Qз j = varia, виходячи з нормативного рівня поточного запасу на початку циклу, який є незмінним Sн = const (Sн = Qз = 10000 од. ), і споживання матеріалу за j -й цикл Dj , тобто Qз j = Sн Sк j .


Таблиця 5 - Рівні поточного запасу матеріалу в системі ПСЗЗ

3.4Безперервна система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення

Функціонування безперервної системи поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення (БСФЗ) характеризується наступним:

Обсяг замовлення на j -му циклі постачання є незмінним Qз j = Qз = const (Qз j = 10000 од.) .

Рівень запасу у точці замовленняє незмінним Sз = const і встановлюється рівним Sз = tз dc ( Sз = 7 × 600= 4200 од.) .

Тривалість j- го циклу постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Т j з = varia, виходячи з циклу закупівлі tз = const і інтервалу часу від початку j- го циклу постачання до точки замовлення Т 2 j , який в свою чергу визначається як Т 2 j = D 2 j /dj .

День точки замовлення на j- му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі.


Таблиця 6 - Показники руху поточного запасу матеріалу в системі БСФЗ

Для побудови графіка руху запасу спочатку на основі відповідних показників табл. 6 складаємо табл. 7.

Таблиця 7 - Рівні поточного запасу матеріалу в системі БСФЗ

3.5Безперервна система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення

Функціонування безперервної системи поповнення запасів із змінним обсягом замовлення (БСЗЗ) характеризується наступним:

Обсяг замовлення на j -му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Qз j = varia, виходячи з нормативного рівня поточного запасу на початку циклу, який є незмінним Sн = const (в нашому завданні цеSн = Qз = 10000 одиниць ), і споживання матеріалу заj - й циклDj .

Рівень поточного запасу в точці замовленняє незмінним Sз = const і встановлюється рівним Sз = tз dc (в завданні це Sз = 7× 600= 4200 од.) .

Тривалість j -го циклу постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Тj п = varia, виходячи з циклу закупівлі tз = const і інтервалу часу від початку j- го циклу постачання до точки замовлення Т 2 j , який в свою чергу визначається як Т 2 j = D 2 j /dj .

День точки замовлення на j -му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі ( в завданні Tз j = Т 2 j ).

Рівень поточного запасу у другому бункері на початку циклу є величина постійнаS 2 j = Sп j Sз = Sн Sз = const(в завданні цеS 2 = 10000 – 4200 = 5800 од .).

Таблиця 8 - Показники руху поточного запасу матеріалу в системі БСЗЗ

Таблиця 9 - Рівні поточного запасу матеріалу в системі БСЗЗ

3.6 Розрахунок обігови х коштів та порівняння систем поповнення запасів

Для всіх систем, виходячи з розрахунків руху запасів матеріалу, які виконані в розділах 3.2–3.5, обчислюємо суму обігових коштів, яка вкладена в запаси матеріалу.

Загалом сума обігових коштів, яка вкладена в запас матеріалу, становить:

ОК = Sc Рз = (Sпот.с + Sрез )Рз , грн ;

де Sc – середній загальний запас матеріалу за інтервал усереднення Т ; – закупівельна ціна матеріалу; Sпот.с – середній поточний запас матеріалу за інтервал усереднення Т ; Sрез – резервний запас матеріалу.

Середній поточний запас матеріалу Sпот.с розраховується за формулою

де Sпот (t ) функція руху поточного запасу матеріалу, яка описується умовою:

S (t ) функція руху запасу матеріалу в часі; Т інтервал усереднення (рік, півріччя, квартал, місяць, декілька циклів постачань).

Резервний запас обчислюється як середнє від’ємних значень рівнів запасу в кінцях циклів постачань, тобто за формулою

де Sj к.від’ємн. — від’ємне значення рівня запасу в кінці j -го циклу постачання; К загальна кількість від’ємних значень рівнів запасу в кінцях циклів.

На підставі розрахунків тривалості циклів та інтервалів часу t0 j , які наведені в табл. 9 обчислимо інтервал часу усереднення (сума перших п’яти циклів)

Т = ТІ + ТІІ + ТІІІ + ТІV + ТV = 16,7 + 83,3 + 33,3 + 13,9 + 12,7 = 159,9 дн.

може бути обчислений, як сума площин фігур на відповідних циклах постачання, тобто середній поточний запас матеріалу становитиме

В нашому прикладі має місце два від’ємних значення рівня запасу в кінці четвертого і п’ятого циклу постачання Sj к.від’ємн. , тому резервній запас матеріалу складе

Таким чином, сума обігових коштів, яка вкладена в запаси матеріалу становить

OK = (Sпот.с + Sрезз = (5944 + 2310) 3,45 = 28476,30 грн.


Аналогічно розраховуються вартості обігових коштів, які вкладені в запаси, для всіх інших систем.

Для аналізу та формулювання висновків отримані результати розрахунків обігових коштів звели до табл. 10.

Таблиця 10 - Порівняння систем


Висновки

В системі ПСФЗ немає потреби в резервному запасі; використовується оптимальний об’єм закупівлі, що розраховується метод ЕОQ. Недоліком системи є те що, можуть накопичуватися надлишкові резервні запаси.

В системі ПСЗЗ є можливість відслідковувати попит на власну продукції зміною об’єму закупівлі. Недоліком є надмірний рівень резервного запасу; більша трудоємність в експлуатації, ніж в ПСФЗ.

В системі БСФЗ принципово менша потреба в резервному запасі, ніж в періодичній системі; відслідковується попит на власну продукцію зміною тривалості циклу поставки. Недоліком є велика трудоємність в експлуатації, ніж в ПСФЗ.

В системі БСЗЗ попит відслідковується найкращим чином, зміною об’єму і циклу закупівлі; невеликою є потреба в резервному запасі. Недоліком є найбільша трудоємність експлуатації.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

Комментариев на модерации: 2.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий