Аналіз управлінської діяльності менеджера на ВАТ Смілянський цукрокомбінат

2. Аналіз управлінської діяльності менеджера на ВАТ «Смілянський цукрокомбінат»

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

Акціонерне товариство, відкритого типу "Смілянський цукровий комбінат" Адреса : 20700 Черкаська обл., м. Сміла, вул. Рози Люксембург, 6.

Побудований в 1938 році графом Бобринським, Смілянський цукро­вий завод був одним з перших в Південно-західній частині України. В 1963 році на базі заводу, використавши відход виробництва - мелясу, в якості сировини, побудований завод лимонної кислоти. До 1998 року завод знаходився у державній власності, а з листопа­ду 1998 року став власністю акціонерів, які мають контрольний па­кет акцій.

Основна діяльність ВАТ "Смілянський цукрокомбінат" - випуск цукру та лимонної кислоти. Сировиною для цукрового заводу, яв­ляються цукрові буряки, вирощені колективними сільськогосподар­ськими підприємствами Смілянського та Черкаського районів.

Добова переробка буряків складає 1800-1900 тон. Добовий випуск цукру-піску складає 220-250 тон. Чисельність працюючих по цукро­вому заводі складає 570 чоловік.

Сировиною для заводу лимонноі кислоти являється відход вироб­ництва цукрозаводу - меляса, та меляса з інших цукрових заводів.

Річна виробнича потужність заводу лимонної кислоти 5 535 тонн. Добовий випуск лимонноі кислоти складає 16 тон.

Чисельність працюючих по заводу лимонноі кислоти складає 240 чоловік.

Для одержання вапнякового молока та сатураційного газу,які ви­користовуються в цукровому заводі для очищення соків, в 1979 році в окремій будові побудоване газо-вапнякове відділення.

Для обпалювання вапнякового каменю встановлено дві печі марки ИПШ-100. В якості палива використовується кокс. Вапняковий камінь та кокс зберігаються на майданчиках з твердим покриттям: для ка­меню на 30 000 тон, а для коксу на - 2500 тон.

Для забезпечення теплом та електроенергією цукрового заво­ду, заводу лимонної кислоти в 1960 році була побудована, а в 1964 році ступила в число діючих ТЕЦ Смілянського цукрокомбінату.

В ТЕЦ заводу встановлені три парогенератори БМ 35/39 та один ГМ-50 із загальною

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

продуктивністю 155 тон гострої пари на годину. Основним паливом для

парогенераторів служить природній газ, резер­вним паливом являється мазут марки М 100.

В машинному залі встановлений турбогенератор потужністю 6000 кВт, який працює з протитиском 0,5 МПа, та газопоршневі когенераційні установки фірми ІТЕКВАСНЕК в кількості двох одиниць із загальною потужністю 3500 кВт.

Мазутне господарство складається з зливної естакади на 4 ва-гон-цистерни, з надземних ємностей V = 2832; У2=213О мЗ; УЗ=1026. Проект розроблений Укргіпроцукорпромом в 1962 році.

Інформація про організаційну структуру емітента

Відкрите акціонерне товариство "Смілянський цукровий ком­бінат" засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна Украіни по Черкаській області від 28 лис­топада 1995 року за N 328-АТ шляхом перетворення державного підприємства Смілянський цукровий комбінат у відкрите акціонерне товариство відповідно Указу Президента Украіни "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майно­вих сертифікатів" від 26 листопада 1994 року та Закону Украіни від 10 липня 1996 року за N 290/96 ВР "Про особливості привати­зації майна в агропромисловому комплексі".

Тимчасовий статут ВАТ затверджено регіональним відділен­ням Фонду державного майна Украіни по Черкаській області 28 лис­топада 1995 року та зареєстровано розпорядженням голови Смілянської районної державної адміністрації 11 грудня 1995 року за N 116-р. Внесені зміни та доповнення шляхом викладення статуту, в новій редакції затверджені загальними зборами акціонерів (протокол N1 від 28 листопада 1998 року), зареєстровані розпорядженням Голови Смілянськоі районної державної адміністрації (реєстраційний N 676 від 28 грудня 1998 року) .

Свідоцтво про державну реєстрацію ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" за N00373563 видане Смілянською райдєржадміністрацією 12 грудня 1995 року.

Статутний фонд товариства до 1.06.2001року складав З 593 860 гривень та був розділений на 14 375 440 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів засвідчене Черкаським обласним фінансовим управлінням 26 березня 1996 року за N 184/1.

З і липня 2001 року розмір статутного фонду товариства складе 6236845,25 грн.

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

Статутний фонд розподілений на 24947381 шт. простих іменних акцій.

Збільшення статутного капіталу на 2643,1 тис.грн. проводилось в 1 півріччі 2001 року за рахунок додаткового випуску акцій 2 еміс. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в документарній формі засвідчене Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 345/1/01 від 19 липня 2001 року.

Управління ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" здійснюється:

- загальними зборами;

- Спостережною радою;

- правлінням Товариства;

- ревізійною комісією;

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює вико­навчий орган - правління. До повноважень правління відноситься в основному поточне управління діяльністю товариства. Роботою правління керує голова правління, який призначається рішенням Спостережної ради.

Для контротіо за діяльністю виконавчого органу створено Спостережну раду у Персональний склад Спостережної ради та зміни в ній затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією, яка підзвітна тільки вищому органу товариства.

Метою діяльності ВАТ є задоволення потреб населення І України в цукрі, лимонній кислоті та інших видів продукції; здійснення, як з українськими, так і іноземними партнерами, юридичними і фізичними особами, виробничої, науково-дослідницької, торгівельної і комерційної діяльності з метою одержання відповідного прибутку (доходу) для задоволення на цій підставі соціальних і економічних інтересів членів Товариства.

Основним предметом діяльності є виробництво цукру-піску і лимонноі кислоти та їх реалізація.

В липні 1997 року відповідно з наказом Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області за N 707- АТ від 14.05.97 року при ВАТ "Смілянський цукровий

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

комбінат" було . засновано два дочірні підприємства: "Кристал" та "Агрокомплекс". Майно даних підприємств складалося з основних засобів Засновника, переданих їм в оренду.

01 січня 1999 року закінчився термін оренди основних за­собів по ДП "Кристал" та ДП "Агрокомплекс". Враховуючи негативні наслідки створення дочірних підприємств при комбінаті, відповідно до прийнятого рішення Спостережноі ради, з 01 січня 1999 року ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" працював як єдиний виробничий комплекс.

В своєму складі комбінат має два основні виробництва:

- виробництво цукру-піску з цукрових буряків;

- виробництво лимонної кислоти.

Забезпечення цехів паром та гарячою водою, а також тепло­постачання здійснюється ТЕЦ. Загальна потужність ТЕЦ - 183 тонни пару на годину при тепло ємність 0,79 Гкал на тонну. Котли в ос­новному опалюються газом, але в якості резервного палива викорис­товується і мазут.

Парова турбіна зблокована з електрогенератором потужністю 6,0 МВт, яка виробляє електроенергію для потреб комбінату.

Крім цехів основного виробництва на території комбінату розташовані допоміжні цехи:

- транспортний цех;

- вапнякове відділення;

- залізничний цех;

- деревообробний цех;

- механічна майстерня;

- цех мішкотари;

На утриманні ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" знахо­дяться об’єкти соціально-побутової та житлової сфер:

- два багатоповерхові будинки;

- три гуртожитки;

- школа;

- їдальня;

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

- база відпочинку "Сокирно";

З 1 серпня 2001 року дитячий садок "Сонечко" передано в комунальну власність міста міськвиконкому м.Сміла.

Основною сировиною для випуску цукру-піску є цукровий буряк. Нажаль за відсутності достатньої кількості сировини (буряку) цукровий завод змушений працювати лише 40 діб на рік, в той час коли для більш ефективного використання заводу доцільно щоб він працював неменше ніж 90 діб на рік.

Але, Цукрокомбінат випускає ще і лимону кислоту. Завод лимонної кислоти працює протягом всього року. Основну сировину для виробництва лимонної кислоти (мелясу), крім тієї що виробляє Цукровий звод Цукрокомбінату, завозять з інших цукрових заводів.

Завод розташований на березі річки Тясмин, яка забезпечує великі потреби заводу в воді. Прийманя сировини на заводі здійснюється на кагатному полі, яке розташоване вище ніж завод для того щоб полегшити транспортування буряку в завод. Вапно та сатураційний газ виробляють в газово-вапняковому відділені. Майданчики з вапняковим каменем та коксом розташовані неподалік від печей обпалювання вапнякового каменю, що в свою чергу зменшує затрати на загрузку печей. Також на території заводу розташована ТЕЦ яка забезпечує завод паром. ТЕЦ розміщена досить близько до заводу щоб зменшити втрату енергії пари. Досить добре організовані під’їзди до кагатного поля, складу готової продукції, жомових ям. Загалом весь Цукровий комбінат побудований досить компактно і всі підрозділи розміщені найбільш ефективним чином.

2.2 Оцінка особистих характеристик менеджера на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”

В відділі збуту та зовнішньо економічних зв’язків на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” працює на посаді заступника голови правління по збуту та зовнішньо економічним зв’язкам Копич Л.І..

Підчас проходження практики і спостерігаючи за роботою цього безумовно висококваліфікованого менеджера можна зробити наступні висновки, про особисті характеристики даного менеджера:

По-перше даний керівник відділу є лідером в своїй організації не лише формальним, але й неформальним лідером, що сприяє ефективнішому виконанню

Гриценко КР-5.050202.02. Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

доручень, які делегуються нею своїм підлеглим.

По-друге вона досить добре орієнтується не лише в колі своєї роботи, вона також відмінно знає всю технологію виробництва лимонної кислоти та цукру-піску, також знає всі технологічні норми і стандарти матеріалів, які необхідно закуповувати, що доволі сильно допомагає орієнтуватися не тільки в економічній вигоді закупок, а й самій визначати якість за характеристиками матеріалів які пропонує постачальник.

По-третє вона досить ініціативний керівник, вона бере на себе і на свій відділ роботу якщо бачить що вона і її підлеглі в змозі її виконати краще за інших. Так наприклад: на комбінаті організовували Новорічну ялинку для дітей працівників комбінату, Копич Л.В. взяла на себе відповідальність за проведення Новорічного свята, причому слід зазначити що свято пройшло на висоті. І в цьому заслуга особисто заступника голови правління зі збуту та зовнішньоекономічним зв’язкам, а також всього відділу збуту.

По-четверте слід зазначити, що даний керівник є надзвичайно вимогливим до своїх підлеглих. Вона часто говорить своїм підлеглим: „Справою потрібно займатися професійно, або не займатися нею взагалі”. Саме завдяки керівнику відділу збуту, відділ надзвичайно дисциплінований, про що свідчить хоча б те що за останній рік роботи не було жодного запізнення на роботу без поважної причини. Але, що до дисципліни то слід замітити, що можливо досить високий рівень дисципліни в відділі саме тому що Копич Л.В. є неформальним лідером.

Варто також зазначити, що даний керівник вміє ефективно діяти в умовах економічного ризику. Цей висновок можна зробити з того, що на даний час рентабельно працювати і не ризикуючи просто неможливо тому, приходиться приймати і працювати з партнерами від дії яких є ризик зазнати збитків, але незважаючи на це, за час роботи Копич Л.В. на посаді заступника голови правління по зовнішньоекономічним зв’язкам, ще жодного випадку коли б ризикові угоди на які все ж зважилася Копич Л.В. не були виправданні в повному обсягу. До таких ризикових угод можна віднести угоду про поставну на комбінат активного вугілля досить малим і невідомим французьким підприємством Флейзе. Слід зазначити що від укладання даної угоди комбінат отримав високо якісні матеріали за ціною на 12%

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

нижчою ніж у попередніх покупців.

Копич Л.В. можна віднести до енергійних менеджерів, які здатні своєю енергією зарядити весь колектив на якісне виконання роботи, недарма вона є неформальним лідером цього колективу. Наприклад підчас наради вона здатна знайти ті потрібні слова для кожного інженера з маркетингу, які необхідні для того щоб спонукати його до більш продуктивної роботи. Також вона може досить добре пояснити недоліки в роботі при цьому не викликавши в підлеглого злість, а викликаючи лише прагнення до самовдосконалення.

Отже, Копич Л.В. є енергійним керівником здатним ризикувати, вимогливим до своїх підлеглий при цьому залишатися неформальним лідером свого підрозділу та ініціативним керівником, але звичайно як і в будь-якому іншому менеджеру є певні недоліки це - невміння швидко відновити фізичні і душевні сили (досить часто під кінець робочого дня можна помітити що Копич Л.В. досить сильно стомлена і її робота втрачає свою продуктивність).

2.3 Аналіз виконання менеджером управлінський функцій на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”

Заступник голови правління з зовнішньоекономічний зв’язків на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” Копич Л.В. перед вирішенням будь-якого завдання спочатку складає план за яким буде виконуватися завдання. Наприклад: на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” зявилась потреба у активному вугіллі. При розв’язанні цієї проблеми вона складає план дій по забезпеченню комбінату сировиною. Цей план мав наступний вигляд:

1. Збір інформації про можливих постачальників;

2. Розподіл постачальників за умовами на яких вони можуть здійснити поставку;

3. Переговори з постачальником;

4. Вкладання договору про поставку;

5. Отримання замовленої сировини;

6. Оцінка виконання договору (в разі виявлення порушення договору оцінка порушення, висунення вимог до постачальника).

Після чого вона викликає інженерів з маркетингу Римар П.О. та Мірошниченко В.О. та ще раз обговорює з ними цей план і розподіляє завдання, при розподілі якого

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

Римар відповідав за збір інформації про можливих постачальників, розподіл постачальників за умовами на яких може здійснитись поставка, ведення переговорів з постачальником та підготовку договору до підписання і передачу договору на підпис Копич Л.В. і подальшого вкладання договору. Мірошниченко В.О. повинен був прийняти сировину у постачальника оцінити виконання договору і уразі виявлення порушення договору відзвітувати про порушення Копич Л.В. і скласти перелік вимог до постачальника і погодивши їх з Копич Л.В. відправити ці вимоги постачальнику та продовжувати роботу щодо стягнення за порушення договору з постачальника відповідних вимог, після чого відзвітувати заступнику голови правління за виконану роботу.

На наступному етапі Копич Л.В. проводить контроль за виконанням покладених на своїх підлеглих обов’язків. Так заступник голови правління з зовнішньоекономічних зв’язків після звіту інженера з маркетингу Римар переглядає всі можливі варіанти які були в нього і дає оцінку ефективності роботи яку провів інженер при виборі оптимального постачальника. І від цієї оцінки буде залежати і премія даного працівника. Аналогічно за виконану роботу вона отримала звіт і від інженера Мірошниченка і також оцінює повноту та якість виконання покладених на нього обов’язків.

Потім в залежності від того чи гарно на думку Копич Л.В. виконали свою роботу інженери заступник голови правління з зовнішньоекономічних зв’язків та по збуту продукції на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” мотивує працівників до більш високої продуктивності праці. Причому використовує, як моральну так і матеріальну мотивацію. Моральна мотивація проявляється в тому, що кожного року на відзначенні чергової річниці комбінату вона найкращим працівникам свого відділу вручає похвальні грамоти, також практикується на всьому комбінаті а не лише в відділі поздоровлення працівників з Днем народження, з Новим роком, жінок з 8 березня. Матеріальна проявляється у преміях за якісну роботу , за вислугу років.

2.4 Роль керівника в менеджменті персоналу на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”

На ВАТ „ Смілянському цукровому комбінаті” роль менеджера в керівництві персоналом в відділі збуту та зовнішньоекономічних звязків досить невисока. Насамперед тому, що на роботу працівників безпосередньо набирає зовсім інший

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

відділ, відділ кадрів. Хоча цей відділ і прислухається до думки керівника відділу збуту серівно набором, добором працівників, визначенням заробітної плати, займається саме цей відділ. На відділ збуту та зовнішньоекономічних зв’язків і безпосередньо на керівника відділу Копич Л.В. в менеджменті персоналу покладаються наступні завдання в менеджменті персоналу, це профорієнтація та адаптація, навчання, оцінка трудової діяльності. Наприклад: відносно недавно в 2003 році на роботу на посаду інженера з маркетингу було прийнято Римар П.О. перед тим як він почав роботу йому пояснили специфіку цього виробництва в сучасних умовах, на що йому потрібно звернути якомога більше уваги при виконанні роботи, Копич Л.В. пояснила, що входить в коло його обов’язків, його права, обов’язки, відповідальність згідно з посадовою інструкцією. Звичайно зразу ж на нього не покладали занадто важких і трудомістких завдань поки він не адаптується до роботи не буде знати всіх її недоліків і переваг, і разом з тим в нього проходила адаптація до колективу адаптація та навчання тривало недовго всього 2 місяці, на протязі цих двох місяців Римар був повністю ознайомлений з особливостями своєї роботи йому в цьому допомагали більш досвідчений інженер Мірошниченко та й сам заступник голови правління зі збуту та зовнішньоекономічних зв’язків. Коли Копич Л.В. побачила, що вся та робота, яку він виконував виконувалася ним в повному обсязі і якісно, йому почали давати більш складні завдання наприклад, якщо на початку його роботи йому доручали знаходження з зовнішньої інформації можливих постачальників чи покупців, то вже під кінець адаптації йому доручали підготовку договорів до укладання і навіть ведення переговорів з постачальниками чи покупцями. Після того як Римар почав виконувати свої обов’язки в повному обсязі йому Копич Л.В. почала призначати премії за якість роботи.

Також в юрисдикцію повноважень в управлінні персоналом Копич Л.В. входить оцінка трудової діяльності працівників свого відділу. Вона має право подати в відділ кадрів пропозицію про проведення атистації працівників свого відділу для пониження, чи підвищення посади, або пропозицію щодо переведення працівника в інший відділ. Також заступник голови правління по збуту може запропонувати відділу кадрів перервати договір з конкретним працівником пояснивши причини свого прохання, або прохання про не поновлення трудового договору після закінчення існуючого договору.

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

2.5 Аналіз прийняття управлінських рішень менеджера на ВАТ ”Смілянський цукровий комбінат”

Заступник голови правління по зовнішньоекономічним зв’язкам та збутом продукції Копич Л.В. при прийнятті управлінських рішень поєднує в собі всі стилі керівництва, в кожній конкретній ситуації вона обирає певний стиль який їй підходить. Якщо потрібно вирішити питання швидко і без заперечень вона обирає авторитарний стиль керівництва де використовує свою владу для розв’язання даного питання. Наприклад: Якщо, покупець продукції виставляє свої претензії, щодо якості поставленої продукції, або термінів поставок. То це питання вона переважно вирішує швидко та самостійно, бо вирішення даного питання не може тривати довгий час тому, що затягування вирішення такого роду питань може негативно позначитись, як на іміджі комбінату так і виявитись в якості штрафу, або пені. Але незважаючи на те, що вирішення питання такого роду буде вирішувати вона самостійно. Після того як питання буде вирішено, для розв’язання проблеми через, яку на комбінат надійшла претензія від покупців, заступник голови правління і збуту буде вирішувати вже з всіма інженерами, які безпосередньо займаються підготовкою до вкладання договорів на підприємстві. Це вона буде робити для того, щоб ефективно вирішити дану проблему, а також знайти причини виникнення даної проблеми і знайти винних в цьому людей. І як бачимо тут вже проявляються її демократичний підхід до управління. Також потрібно виділити і її ліберальний підхід до управління тому, що вона ним найчастіше користується. Наприклад: вона доручає інженеру з маркетингу Проценко І.В. підготувати документи до експорту лимонної кислоти виробництва ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” в Італію. Заступника голови правління при цьому майже не цікавить, яким чином буде виконано дане завдання, головне це те щоб те завдання яке вона покладає на інженера було ним виконано в повному обсязі, вчасно і як з найбільшою ефективністю. Вона в цьому випадку лише оцінює результат виконання роботи, а не те яким чином було це завдання виконано. Цей стиль дає можливість кожному інженеру проявити себе в даній ситуації.

Отже, заступник голови правління по зовнішньо економічним зв’язкам та збутом продукції на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” в своїй діяльності використовує переважно ліберальний стиль керівництва, але мають місце також і

Гриценко Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
демократичний і авторитарний стиль. В залежності від ситуації вона обирає певний стиль, але завжди першочерговою умовою при обранні певного стилю вона ставить те, що даний стиль повинен бути якомога більш придатним в даній ситуації. Варто відзначити, що Копич Л.В. вдало вдається поєднувати дані стилі про це свідчить злагода в колективі, повага до неї підлеглих, саме повага а не страх перед безробіттям. Використовуючи поєднання цих стилів дає можливість: по-перше – вдало забезпечувати процес прийняття управлінський рішень, оскільки використання лише одного стилю не завжди є найкращим варіантом. Тому, що наприклад при авторитарному стилі рішення приймається досить швидко, а при демократичному прийняття управлінського рішення потребує затрат часу, але є більш ефективним. І заступник голови правління по збуту та зовнішньоекономічним зв’язкам на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” вдало використовує поєднання даних стилів, управлінські рішення приймаються ним при поєднані стилів на досить високому рівні.
Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

3. Пропозиції, щодо розробки ефективної моделі менеджера на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”

В відділі збуту та зовнішньоекономічних зв’язків на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” на досить високому рівні поставлена робота менеджера Копич Л.В. їй вдало вдається поєднувати стилі керівництва, вона вдало виконує функції менеджера, вона має хоча і неповний але вплив на управління кадрами на підприємстві. Але незважаючи на ці досить позитивні сторони роботи менеджера. все ж таки модель роботи менеджера можна вдосконалити.

Перше, що можна було б зробити для більш гарної роботи менеджера то це покращення організації режиму роботи менеджера встановити декілька технологічних перерв по 15хв. тому, що підчас роботи даний менеджер опрацьовує великі масиви даних і досить швидко наступає перевтомлення, особливо це помітно під кінець робочого дня, в цей час досить важко приймати ефективні управлінські рішення. Тому якщо збільшити перерви між роботою, то це дасть можливість відновити фізичні і душевні сили та дозволить більш ефективно приймати управлінські рішення.

Друге, що можна було б зробити для більш ефективної роботи менеджера то, це залучати вже до складання плану дій для вирішення конкретної задачі своїх працівників, а не до безпосередньо обговорення цього плану і розподілу завдань на виконання даного плану. Коли б складання плану дій до вирішення конкретної задачі було б разом з працівниками, тоді б не було необхідності, ще раз обговорювати вже готовий план з працівниками, це б зекономило час для вирішення певного питання, а також могло б призвести до більш ефективного складання плану зразу ж, а не до послідуючого вдосконалення першого плану. І безперечно дане вдосконалення могло б принести позитивні зміни в плані розуміння працівниками завдань поставлених перед ними заступником голови правління зі збуту та зовнішньо економічних зв’язків на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”.

Трете, що можна було б вдосконалити це підвищити значення керівника відділу збуту Копич Л.В. в питаннях кадрового набору працівників в відділ збуту. Тому, що по-перше саме цей керівник зміг би, як найкраще підібрати собі сам персонал, а не задовольнятися тими працівниками яких направляє на роботу в даний відділ, відділ

Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

кадрів. Безперечно, що саме керівнику відділу збуту краще знати якого рівня працівників потрібно набрати в відділ. А також саме заступник голови правління зі збуту та зовнішньоекономічним зв’язкам найкраще міг би провести провести співбесіду з працівником перед його прийняттям на роботу.

Четверте, що можна було б зробити по вдосконаленню моделі менеджера то це незважаючи на те, що Копич Л.В. вдається досить добре поєднувати стилі управління при кожній конкретній ситуації, можливо краще було б схилятися до демократичного стилю а не до автократичного при розв’язанні проблем, що потребують негайного вирішення оскільки, зібрання декількох працівників для погодження з ними дій на певну проблему зайняло б не набагато більше часу. Але змогло б виключити можливість прийняття поспішного і хибного управлінського рішення. Оскільки колектив в відділі збуту досить організований і досить відповідальний то відхід від тяжіння до ліберального стилю і перехід до тяжіння до демократичного чи авторитарного стилю не буде досить ефективним, хоча якщо б колектив був не таким організованим, відповідальним, та ініціативний ліберальний стиль міг би зазнати краху.

Отже, при розробці ефективної моделі менеджера можна було б: 1.вдосконалити організацію роботи менеджера зробивши декілька технологічних перерв для того, щоб можна було б менеджеру відновити фізичні і душевні сили і з більшою наснагою приступити до виконання завдань; 2. залучати працівників до безпосередньої розробки планів дій; 3. збільшення значення керівника відділу збуту та зовнішньоекономічних зв’язків в наборі працівників в свій відділ; 4. відхід від автократичного до демократичного стилю управління, при прийнятті невідкладних рішень.

Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

Висновок

Однією із центральних фігур сучасного менеджменту є менеджер. Менеджер – це управлінець ринкової орієнтації, який активно впроваджує ефективні ідеї господарювання. Не ефективна робота цього працівника не уможливлює розвиток всього підприємства. Тому для того, щоб підприємство добре розвивалось потрібно розробити ефективну модель менеджера. За цією моделлю менеджер повинен з найбільшою ефективністю для підприємства вирішувати всі поставлені перед ним завдання відповідно до своїх вповноважень.

У відділі збуту та зовнішньоекономічних зв’язків на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” працює керівником цього відділу заступник голови правління з збуту та зовнішньоекономічних зв’язків Копич Л.В.. Слід зауважити, що модель управління даного менеджера знаходиться на досить високому рівні. Цей менеджер є не лише формальним, алей неформальним лідером даного відділу, що безумовно знаходить своє позитивне відображення на роботі всього відділу. Тому, що якщо неформальний лідер є і формальним лідером колективу, то це надає наснаги всім працівникам даного відділу працювати з здоровим морально психологічним кліматом. Копич Л.В. є досить ініціативним керівником, вона бере на себе ініціативу завжди коли бачить що вона чи її відділ зможе виконати дане завдання на більш високому рівні ніж якби це саме завдання зробили інші підрозділи підприємства, і як наслідок високою ініціативністю в роботі відзначається на підприємстві відділ збуту. Даний керівник не дивлячись на те, що є формальним лідером (авторитетом) колективу він досить вимогливий до колективу, що свідчить проте що Копич має справжній авторитет, а не „підкупний” авторитет. Досить добре даний керівник відчуває ризик кожної угоди заключної її відділом, про що свідчить відсутність угод з невиправданою ризиковістю. Енергійність даного керівника в змозі енергійно збагатити всіх працюючих в даному відділі енергією і заохотити до найефективнішого виконання завдання.

Даний менеджер без особливих проблем може поєднувати різні стилі керівництва, використовуючи їх в залежності від кожної ситуації. Якщо, виникла проблема яка потребує швидкого вирішення Копич Л.В. звертається до автократичного стилю керівництва. Якщо ж проблема потребує більш детального

Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

розбору і точного вирішення то в такому випадку використовується демократичний стиль управління, при якому до обговорення проблеми, чи завдання залучаються також інженери з маркетингу. Але, серівно відчувається тяжіння даного менеджера до ліберального стилю керівництва. Тому, що Копич Л.В. покладає на інженерів з маркетингу завдання і її цікавить результат та якість виконаної роботи, а не шлях яким даний результат був отриманий, це дає можливість менеджерам до самореалізації у вирішені завдання.

Також даний менеджер має вплив на управління кадрами свого відділу а саме на нього покладається досить невисока. Насамперед тому, що на роботу працівників безпосередньо набирає зовсім інший відділ, відділ кадрів. На відділ збуту та зовнішньоекономічних зв’язків і безпосередньо на керівника відділу Копич Л.В. в менеджменті персоналу покладаються наступні завдання в менеджменті персоналу, це профорієнтація та адаптація, навчання, оцінка трудової діяльності.

Але хоча робота менеджера в відділі збуту знаходиться на досить високому рівні все ж можна ще вдосконалити дану модель менеджменту, можна було б: 1.вдосконалити організацію роботи менеджера зробивши декілька технологічних перерв для того, щоб можна було б менеджеру відновити фізичні і душевні сили і з більшою наснагою приступити до виконання завдань; 2. залучати працівників до безпосередньої розробки планів дій; 3. збільшення значення керівника відділу збуту та зовнішньоекономічних зв’язків в наборі працівників в свій відділ; 4. відхід від автократичного до демократичного стилю управління, при прийнятті невідкладних рішень.

Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.