Аналіз сильних та слабких сторін фірми маркетингових можливостей та загроз


Термін "SWOT-аналіз" виник від скорочення перших літер англійських слів "сильні та слабкі сторони, можливості та загрози" (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats).

SWOT-аналіз являє собою групування факторів маркетингового середовища на зовнішні та внутрішні (відносно фірми) та їх аналіз з позиції визначення позитивного чи негативного впливу на маркетингову діяльність фірми.

Схематично процес SWOT-аналізу поданий на рис. 1

Рис. 1. Процес SWOT-аналізу

Основні завдання SWOT-аналізу:

• виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам фірми;

• визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу;

• виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх з ринковими можливостями;

• визначення слабкостей фірми та розроблення стратегічних напрямів їх подолання;

• виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних пріоритетів.

Узагальнювальним елементом SWOT-аналізу, на якому базується формування маркетингової стратегії фірми, є матриця сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (див. рис. 1).

Сутність матриціSWOT полягає в тому, що вона дає змогу завдяки різноманітним комбінаціям сильних та слабких сторін, можливостей та загроз формувати оптимальну маркетингову стратегію фірми згідно з умовами ринкового середовища.

Сильні сторони Слабкі сторони
Маркетингові можливості Сила і можливості Слабкість і можливість
Маркетингові загрози Сила і загрози Слабкість і загрози

Рис. 2. Матриця SWOT

Відповідно до матриціSWOT можливі чотири основні різновиди стратегії:

• стратегія, яка використовує сильні сторони фірми для реалізації маркетингових можливостей, - найбажаніша і наиперспективніша стратегія;

• стратегія, яка використовує сильні сторони фірми для знешкодження маркетингових загроз;

• стратегія, спрямована на мінімізацію слабких сторон фірми на основі використання маркетингових можливостей;

• стратегія, спрямована на мінімізацію слабкостей фірми та потенційних маркетингових загроз.

Аналіз маркетингових можливостей та загроз

Маркетингові можливості фірми - це сприятливі зовнішні аспекти її маркетингових дій, завдяки яким вона може досягти конкурентних переваг на ринку збуту.

Маркетингові загрози - це несприятливі тенденції розвитку маркетингового зовнішнього середовища, які можуть негативно вплинути на ринкові позиції фірми.

Маркетингові можливості та загрози визначаються на основі аналізу зовнішнього маркетингового середовища фірми.

Досліджують стан та тенденції розвитку факторів та показників маркетингового макросередовища (див. табл. 1) і роблять висновки щодо можливостей (за сприятливих тенденцій розвитку цих факторів) або загроз (за несприятливих тенденцій розвитку факторів).

Таблиця 1. Фактори і показники маркетингового макросередовища

Фактор Показники
Економіка

Фаза економічного циклу країни

Рівень інфляції

Рівень безробіття

Валовий національний продукт та його динаміка

Наявність те рівень товарного дефіциту

Рівень доходів та купівельної спроможності населення

Демографія

Чисельність населення

Територіальне розміщення населення

Рівень урбанізації

Міграція населення

Віковий склад населення

Рівень народжуваності та смертності

Статевий склад населення

Сімейний стан населення

Політико-законодавчий

Політична структура

Рівень політичної та законодавчої стабільності

Антимонопольне регулювання

Податкове законодавство

Державне регулювання зовнішньої торгівлі

Соціально-культурний

Соціальні класи

Соціальні групи

Культура Субкультура

Науково-технічний прогрес

Рівень інноваційної активності

Введення нових технологій

Напрями концентрації технологічних зусиль

Підвищення продуктивності праці

Нова продукція

Природне середовище

Екологія

Наявність та доступність сировини та природних копалин

Вартість енергоносіїв

Наприклад, для фірми, яка виробляє товари для дітей, виникнення можливостей та загроз відповідно до змін зовнішнього середовища може бути розподілено таким чином (табл. 2).

Залежно від співвідношення характеру маркетингових можливостей та загроз стратегічні господарські підрозділи фірми розташовують у квадратах матриці (рис. 3).

Ідеальний стратегічний господарський підрозділ охоплює такий вид бізнесу, який характеризується великими маркетинговими можливостями і низькими загрозами.

Таблиця 2. Можливий вплив змін факторів зовнішнього середовища на діяльність фірми, яка виробляє товари для дітей

Фактор зовнішнього середовища Тенденції зміни фактора Вплив зміни фактора на діяльність фірми
Економіка Зростання економіки Можливість
Підвищення рівня доходів та купівельної спроможності населення Можливість
Політика/ законодавство Несприятливі зміни в системі оподаткування Загроза
Підвищення рівня законодавчої стабільності Можливість
Природне середовище Загроза екологічних катастроф (наприклад, у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС) Загроза
Науково-технічний прогрес Поява нової технології виробництва у конкурентів Загроза
Демографія Підвищення народжуваності Можливість
Соціально-культурний фактор Зростання рівня диференціації суспільства, збільшення питомої ваги діаметрально протилежних соціальних класів Загроза - якщо фірма орієнтується на середній клас, можливість - за орієнтації на граничні класи
Маркетингові загрози Маркетингові можливості
значні Незначні
значні Сприятливий СГП Небезпечний СГП
незначні Ідеальний СГП Зрілий СГП

Рис. 3. Матриця різновидів стратегічних господарських підрозділів фірми залежно від співвідношення характеру маркетингових можливостей та загроз

Привабливий стратегічний господарський підрозділ має значні маркетингові можливості, але також великі загрози.

Зрілий стратегічний господарський підрозділ характеризується незначними маркетинговими можливостями і незначними загрозами, що типово для стадії зрілості життєвого циклу товару.

Небезпечний стратегічний господарський підрозділ має великі маркетингові загрози за незначних маркетингових можливостей.

Аналіз сильних та слабких сторін фірми

Сильні сторони (переваги) фірми - це її визначні особливості, які дають змогу визначити і сформувати конкурентні переваги.

слабкі сторони (слабкості) фірми - це ті показники, які визначають її конкурентну вразливість.

Об'єктом аналізу сильних та слабких сторін фірми є її внутрішні фактори. Процес цього аналізу відтворений на рис. 4.

На першому етапі формуються показники, за якими визначаються сильні або слабкі сторони фірми. При цьому виділяють п'ять основних розділів - маркетинг, виробництво, фінанси, організація, кадри. Примірний перелік показників наведено у табл. 3.

Приклади сильних і слабких сторін фірми наведені у табл. 4.

На другому етапі визначають позицію кожного показника щодо діяльності фірми. Позиція визначається у п'ятибальному діапазоні:

"5"-найсильніша,

"4"-сильна,

"З"-середня,

"2"-слабка,

"1"- найслабкіша.

На третьому етапі показникам присвоюється відповідний ранг (вагомість) залежно від його важливості для цільового ринку.

Рис. 4. Етапи аналізу сильних та слабких сторін фірми

Ранг визначається в трьохбальному діапазоні: "З"- найважливіший,"2" - важливий, "1" - неважливий.

Позиції та ранги показників визначаються методом експертних оцінок.

Висока або низька позиція показника сама по собі ще не означає перевагу або слабкість фірми на ринку. Необхідно обов'язково враховувати ранг. Якщо, наприклад, показник, який має найвищу позицію, не е важливим з точки зору впливу на цільовий ринок (має низький ранг), то він не може бути сильною стороною фірми з ринкових позицій, тобто її конкурентною перевагою. І навпаки, якщо показник, який має найнижчу позицію, має найнижчий ранг, тобто не є важливим для цільового ринку, то цей показник не робить фірму конкурентне вразливою.

Отже, не всі слабкі сторони необхідно перетворювати на сильні, і не всі сильні сторони необхідно підтримувати і розвивати.

Під час розроблення стратегічних орієнтирів фірми щодо кожного показника на прикінцевому етапі аналізу сильних та слабких сторінфірми необхідно використовувати матрицю, яка відтворена на рис. 5.

Таблиця 3. Сфери і показники, за якими визначаються сильні та слабкі сторони фірми

Сфера діяльності Показники
Маркетинг

Знання ринку та споживачів

Ринкова частка фірми

Імідж фірми

Якість товару

Рівень інноваційної активності

Ефективність збутової діяльності

Рівень сервісного обслуговування

Ефективність системи просування

Виробництво

Виробничі можливості

Економія на масштабах виробництва

Мобільність виробництва

Матеріально-технічна забезпеченість

Технологія

Фінанси

Наявність капіталу

Загальні витрати

Прибутковість

Рентабельність

Фінансова стабільність

Організація

Ефективність організаційної структури управління фірмою

Ефективність менеджменту

Кадри

Рівень професійної підготовки

Досвід практичної діяльності

Система стимулювання праці

Як видно з рис. 5, можливі чотири основні стратегічні напрями щодо сильних та слабких сторін фірми:

• концентрація зусиль, розвиток, зміцнення показника - коли слабка сторона фірми відчутно впливає на цільовий ринок фірми (тобто має високий ранг);

• підтримування позицій - якщо сильна сторона фірми є важливою для цільового ринку;

• зниження уваги та інвестицій - якщо сильна сторона фірми не є важливою для цільового ринку;

• низькі пріоритети - якщо мова йде про слабкий показник, який не є важливим для цільового ринку.

Таблиця 4. Можливі сильні і слабкі сторони фірми

Сфера діяльності Сильна сторона Слабка сторона
Маркетинг Велика ринкова частка Невелика ринкова частка
Декілька цільових ринків Один цільовий ринок
Високий рівень сервісного обслуговування Низький рівень сервісного обслуговування
Позитивний імідж Негативний імідж
Виробництво Висока якість товарів Низька якість товарів
Новітня технологія Застаріла технологія
Низькі витрати виробництва Високі витрати виробництва
Фінанси Низькі загальні витрати Високі загальні витрати
Мобільна структура витрат Невистачання обігових коштів
Організація Ефективна структура управління фірмою Бюрократична структура управління фірмою
Довгострокові перспективи розвитку Короткострокові перспективи розвитку
Кадри Високий рівень професіоналізму Неефективна система стимулювання праці
Великий практичний досвід працівників Відсутність (або недостатня кількість) висококваліфікованих працівників

Визначаючи стратегічні напрями щодо сильних і слабких сторін фірми, необхідно враховувати також позиції конкурентів за цими напрямами та можливості фірм-конкурентів стосовно вдосконалення показників.

Важливість (ранг) стратегічних напрямів Сторони фірми
Слабка Сильна
Висока Концентрація зусиль, розвиток Підтримування зусиль
Низька Низькі пріоритети Зниження інвестицій

Рис. 5. Стратегічні орієнтири щодо сильних та слабких сторін фірми

Наприклад, дослідження сильних та слабких сторін фірми "X" проводиться за такими основними показниками: технологія, витрати, якість, сервіс. У фірми "X" на ринку існує один головний конкурент (табл. 5).

Для визначення стратегічних напрямів фірми "X" щодо виділених показників досліджуємо:

• позиції конкурентних фірм за виділеними показниками за п'ятибальною шкалою,

• ранг показників (тобто їх важливість для споживача),

• можливості конкурентних фірм щодо вдосконалення показників.

За результатами досліджень формуємо стратегії фірми "У щодо виділених показників.

Результати досліджень відтворюємо в табл. 5.

Таблиця показує, що обидві конкурентні фірми мають найвищі позиції за показником "технологія". Але цей показник не є суттєвим для цільового ринку. Крім того, фірма "X" має низькі можливості для вдосконалення цього показника. Тому стратегічний напрям щодо показника "технологія" - зниження інвестицій.

За показником "витрати" фірма "X" має середні позиції (ранг 3), а конкурент - більш високі (ранг 4). Цей показник має важливе значення для споживача, але обидві фірми мають середні можливості для його вдосконалення. Тому стратегія фірми "^Y" щодо показника "витрати" полягає у підтримуванні позицій, а у разі наявності можливостей - інвестування і розвиток.

За показником "якість" фірма "X" займає позицію на рівні рангу 4, що вище, ніж у конкурента. Цей показник має середній рівень важливості для споживача, а фірма-середній рівень можливостей для його поліпшення. Тому стратегічна орієнтація полягає у підтримуванні позицій.

Таблиця 5. Розроблення стратегічних напрямів щодо сильних сторін фірми "X"

Показник Позиції фірми "Х" (1-5) Позиції конкурента (1-5) Важливість показника для споживача Можливість фірми "Х" щодо поліпшення показника Можливість конкурента щодо поліпшення показника Стратегії
Технологія 5 5 Середня Низька Середня Зниження інвестицій
Витрати 3 4 Висока Середня Середня Підтримування позиції
Якість 4 3 Середня Низька Висока Підтримування позиції
Сервіс 3 2 Висока Висока Низька Розвиток, вкладання інвестицій, концентрація зусиль

Пріоритетним стратегічним напрямом для фірми "А" є сервіс, оскільки він дуже важливий для споживача, і фірма має великі можливості для його вдосконалення (на відміну від конкурента). За умов застосуваннястратегії вкладання інвестицій і розвитку показник "сервіс" може перетворитися в конкурентну перевагу фірми "X" на даному ринку збуту. Таким чином, одним із головних завдань аналізу сильних і слабких сторін фірми є визначення її конкурентної переваги.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.