Отчёт по практике в ООО Караван-Харьков

ВСТУП

Перехід економіки України до ринкових відносин вимагає раціонального сполучення теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні задачі.

Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів вузу професійних навичок самостійної практичної діяльності в напрямку майбутньої професії, уміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах, на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань з таких предметів, як: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг та мерчандайзинг.

Сучасний ринок праці потребує вдосконалення економічної підкотовки фахівців усіх спеціальностей і, насамперед, маркетологів підприємств.

Практична підготовка студентів є необхідної і важливою частиною навчвчального процесу.

Відповідно до «Державного стандарту освіти» в Україні обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації є практична підготовка, найважливішою складовою якої є практика. Основним завданням практики є поглиблення теоретичних знань за такими напрямками:

- основні функції підприємства;

- система організації виробничих або торгівельних процесів;

- організація постачання;

- організація збуту й задоволення потреб клієнтів.

Об’єктом дослідження є діяльність ТРЦ «Караван», який є одним з найбільших гіпермаркетів в Україні.

1.ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Караван» (надалi - Компанiя), створено згiдно рiшення Зборiв засновникiв Протокол №1 вiд 20.01.03 р. зареєстроване Оболонською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 03 лютого 2003 р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10691200000004901, iдентифiкацiйний код юридичної особи 32307835, створено на пiдставi Закону України «Про господарськi товариства», Закону України «Про пiдприємства в Українi», Закону України «Про пiдприємництво» та iнших нормативних актiв. Засновниками Компанiї виступили ТОВ «Вiста» (99%) i Шутий О.М. (1%).

ТОВ «Караван» входить в юридично неоформлену групу компанiй «Караван» (ГК «Караван»). Компанія почала свою дiяльнiсть в 2003 роцi, коли було введено в експлуатацiю торгiвельно-розважальний центр «Караван» (ТРЦ «Караван»). ТОВ «Караван» є управляючою компанiєю продуктового гiпермаркета «Караван» в рамках ТРЦ «Караван» в м. Києвi i в м.Харковi, супермаркета «Караван» в м.Харковi, а також майбутнiх продуктових супермаркетiв i гiпермаркетiв «Караван» в iнших регiонах України.

Група компаній «Караван» має диверсифікований бізнес, в сферу інтересів групи входять такі напрями|направлення| як будівництво і здача в оренду нерухомості (торгово-розважальні центри), роздрібний бізнес, ресторанний бізнес, бутіки| і ін. Внутрішня політика бізнесу групи «Караван» припускає|передбачає| автономію і самоокуповування|самооплачуватися| кожного напряму|направлення| бізнесу. На даний момент група активно розвиває напрям|направлення| торгово-розважальних центрів і гіпермаркетів.ТОВ «Караван» є|з'являється|управляючою компанією гіпермаркету «Караван» в межах|у рамках| ТРЦ «Караван».

Ціллю діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності.

Предметом діяльності Товариства є:

- торгівельна діяльність у сфері гуртової та роздрібної торгівлі продовольчою та непродовольчою продукцією;

-комерційна, комісійна, оптова, дрібнооптова, виїзна, рекламна, лоточна та роздрібна торгівля продовольчою та промисловою (непродовольчою) продукцією;

- створення власної система оптових та роздрібних (комерційних) магазинів, акцизна торгівля, в т.ч. оптова та роздрібна торгівля та реалізація за національну валюту та інші платіжні засоби згідно діючого законодавства (кредитні картки, талони, іноземну валюту, по-спискам підприємств та організацій, по безготівковому розрахунку, по бартеру) продуктів харчування та харчових добавок, предметів санітарії та гігієни, косметично-парфумових виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, миючих засобів, спирту, непродовольчих товарів;

- торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів санітарії та гігієни, косметично-парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, хімічної сировини;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- громадське харчування, організація та створення пунктів громадського харчування, барів, кафе, ресторанів;

- будівництво та реконструкція, в тому числі багатоповерхових гаражів та боксів, організації будівельних кооперативів, в тому числі гаражних, а також кооперативних автостоянок;

-товарообмін, закупка та реалізація, як за безготівковим розрахунком так і за готівку згідно чинного законодавства, (оптова та роздрібна) продукції рослинництва та тваринництва;

- здавання у найм (в тому числі оренду) нерухомого майна;

- діяльність і сфері дозвілля та відпочинку, культури, спорту, в тому числі створення та експлуатація кінотеатрів.

ТРЦ «Караван» є першим в Україні торговим центром, створеним у форматі «гипермаркет-галерея». Загальна площа комплексу, займана на даному етапі, складає 80 600 кв.м., що робить його найбільшим торгово-розважальним центром в Україні.

Організаційна структура ТОВ «Караван» сформована за змішаним типом і враховує як функціональні, так і дивізійні аспекти діяльності роздрібної мережі|сіті|. Зокрема, окрім менеджерів функціональних одиниць, призначені відповідальні за кожну з основних товарних категорій, представлених|уявляти| в гіпермаркеті «Караван». Це допомагає здійснювати ефективну координацію і контроль роботи всіх підрозділів, оперативно реагувати на виникаючі проблеми, приділяючи підвищену увагу питанням, безпосередньо пов'язаним з торговими|торгівельними| операціями.Схема організаційної структури ТОВ «Караван» представлена|уявляти| в додатку|застосуванні| 1.

У ТОВ «Караван» працює більше 789 чоловік. Компанія укомплектована висококваліфікованими керівниками вищої і середньої ланки, що мають необхідний досвід роботи. Здійснюється комплекс заходів для підвищення кваліфікації торгового|торгівельного| персоналу. На стадії становлення ТОВ «Караван» як консультанти по управлінню притягувалися іноземні і вітчизняні консультанти, що мають значний досвід роботи у сфері роздрібної торгівлі. Даний досвід|дослід| матиме істотне|суттєве| значення у разі|в разі| приходу|прибутку| на український ринок великих, технологічних іноземних ритейлеров|.

Орієнтація підприємства на ринок передбачає подальше вдосконалення його організаційної структури. Важливішим новим моментом стає створення на підприємстві служби маркетингу. Така структура дає можливість згрупувати співробітників служби маркетингу за функціональною спеціалізацією. Їхня діяльність координується заступником директора з питань маркетингу. На підприємстві - це перша після директора особа. Він несе відповідальність за всю організацію маркетингу: починаючи з наукових досліджень ринку і споживача, визначення асортименту виробництва й цін і закінчуючи збутом продукції та післяпродажним сервісом.

Структура управління рідприємством (органи, порядок формування та компетенція).

Органи управління Товариством:

1) Вищим органом Товариства є Збори Учасників, які складаються з Учасників Товариства або визначених ними представників.

2) Збори Учасників обирають Голову, який повинен належати до Учасників Товариства, строком до трьох років та визначають обов’язки Голови. Після закінчення строку повноважень Голови Збори Учасників обирають нового Голову.

3) Голова може бути відкликаний достроково при одностайному рішенні Учасників Товариства.

4) До компетенції Зборів Учасників Товариства належать:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів і звітів про їх виконання;

б) внесення змін або доповнень до Статуту;

в) призначення та звільнення Генерального директора, обрання та відкликання Голови та Членів ревізійної комісії Товариства;

г) прийняття рішення про збільшення або зменшення Статутного Фонду ;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи звіти його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

е) визначення організаційної структури Товариства;

є) створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та дочірніх підприємств, затвердження положень (Статутів) про них;

ж) прийняття рішення про створення та вступ Товариства до підприємств будь якої організаційної правової форми, акціонерних та інших товариств, асоціаціях та інших формах об'єднань;

з) встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

і) затвердження Правил роботи Зборів Учасників Товариства;

к) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

л) прийняття рішень щодо притягання посадових осіб Товариства до майнової відповідальності;

м) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

н) виключення Учасника із складу Товариства;

о) вирішення питань вступу і виходу із складу Учасників Товариства;

п) припинення діяльності Товариства, визначення складу Ліквідаційної комісії, призначення та відкликання її членів і затвердження її звіту та ліквідаційного балансу.

5) Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 (шістдесят) відсотками голосів.

6) Голова Зборів Учасників Товариства організує ведення протоколів засідань. Книга протоколів повинна на першу вимогу надаватись Учасникам Товариства. Для ознайомлення на їх прохання видаються засвідчені виписки з книги протоколів.

7) Чергові Збори Учасників Товариства скликає Голова не рідше одного разу на шість місяців, позачергові Збори Учасників скликаються на вимогу:

а) Голови Зборів учасників Товариства;

б) Генерального директора;

в) Учасника або Учасників Товариства, які мають не менш двадцяти відсотків голосів;

г) Ревізійної комісії.

8) Збори Учасників Товариства мають право розглядати лише питання, які попередньо включені до порядку денного.

9) Діяльність Учасників Зборів Товариства не оплачується. Витрати Учасників Зборів Товариства, пов'язані з виконанням рішень Зборів Учасників, повертаються Товариством на підставі представленого та затвердженого Зборами звіту.

10) Виконавчим органом Товариства – є Генеральний директор Товариства.

11) Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства. Учасники можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Генерального директора.

12) Генеральний директор підзвітний Зборам Учасників Товариства і організує виконання їх рішень.

13) Генеральний директор зобов'язаний на протязі місяця після закінчення календарного року представити Зборам Учасників річний баланс Товариства, розрахунок прибутків та збитків, та річний звіт про діяльність Товариства.

14) Генеральний директор зобов'язаний щоквартально баланс, складати розрахунок прибутків та збитків, та щоквартальний звіт про діяльність Товариства. Порядок, форми, деталізація змісту звітності встановлюється Зборами Учасників Товариства.

15) Генеральний директор здійснює управління діяльністю Товариства в рамках компетенції і прав, визначених Статутом та рішенням Зборів Учасників. Генеральний директор одночасно не може бути Головою зборів Учасників Товариства.

Генеральний директор Товариства :

а) організовує та керує поточною роботою Товариства;

б) без доручення діє від імені Товариства, представляє Товариство перед іншими підприємствами, об'єднаннями, товариствами установами та іншими будь-якими третіми особами;

в) у відповідності з чинним законодавством, з цим Статутом та в межах своїх повноважень, розпоряджається майном Товариства;

г) укладає будь-які угоди в тому числі проводить інші ділові операції, видає доручення, підписує документи від імені Товариства;

д) відкриває, розпоряджується та закриває поточні валютні та інші рахунки Товариства у банківських установах;

е) згідно з чинним законодавством, укладає трудові угоди та контракти, приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них дисциплінарні стягнення та заходи заохочення, укладає цивільно-правові договори між Товариством та фізичними особами;

є) в межах своєї компетенції видає накази, затверджує положення та інструкції.

16) Контроль за діяльністю Генерального директора та за станом фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства. Генеральний директор не може бути членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія доповідає Зборам Учасників результати своєї діяльності.

17) До складу Ревізійної комісії входять Голова та члени Ревізійної комісії, які обираються Зборами Учасників Товариства

18) Кількість членів Ревізійної комісії визначається Зборами Учасників Товариства.

19) Посадовими особами органів управління Товариства не можуть, посадові особи органів прокуратури, уповноважені суду (господарського суду), державної безпеки, внутрішніх справ, а також органів державної влади і управління, яким належить здійснювати контроль за діяльністю Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, визначеною в Статуті та Установчому договорі Товариства, не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. Особи, які мають непогашену судимість за розкрадання, хабарництво та корисливі злочини, не можуть займати в Товаристві керуючі посади та посади, пов’язані з матеріальною відповідальність, передбачену діючим законодавством України та Установчими документами Товариства.

2. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Гіпермаркет має вигідне місцерозташування в густонаселеному районі і легко доступний для засобів|коштів| індивідуального і суспільного|громадського| транспорту. Даний принцип розміщення використовуватиметься при відкритті|відчиняти| всіх магазинів мережі|сіті|.

Основними учасниками комерційної діяльності є не тільки підприємницькі структури, але і споживачі. Це твердження засноване на тім, що для підприємців найважливішим фактором при укладанні угод є доход (економічна вигода), а для споживачів вигодою є потрібний йому товар (послуга), якщо він задовольняє його потреби (споживчі інтереси). Споживач - не пасивний покупець, а повноправний учасник комерційної діяльності, її регулятор. Таким чином, найважливішим суб'єктом ділових відносин між постачальниками товарів і роздрібною ланкою є саме споживач.

Основними споживачами послуг ТОВ "Караван" є населення України, що купує продукцію через роздрібну мережу.

Караван, як і будь-який інший професійний молл|, призначений для обслуговування клієнтів з|із| середнім і вище середнього сімейним|родинним| доходом, в основному власників автомобілів. Ідея розвитку і успішного функціонування ТРЦ такого формату пояснюється|тлумачить| розвитком економіки і добробуту міста. Такі об'єкти часто|частенько| зводяться|підносять| в спальних районах з|із| хорошою|доброю| і зручною транспортною розв'язкою.

Основними конкурентами є компанії роздрібної торгівлі мережі «Велика кишеня», з високим рівнем обслуговування покупців, професіональним менеджментом, переважно форматом супермаркета, в планах яких також запуск торгових мереж в форматі гіпермаркета.

Мережа гіпермаркетів «Амстор», які також розвиваються в напрямку збільшення торгових площ, ретельним підходом до організації роботи, підвищення уваги до якості продукції та займають стабільні позиції на ринках східних регіонів України.

У Харкові основним конкурентом є ТРЦ «Дафи» – це трирівневий торгово-розважальний центр районного формату, з|із| відкритою|відчиняти| парковкою.

Стратегічне позиціонування|позиціювати| ТРЦ базується на потребах|нужді| покупця, доступності, різноманітності товарів і послуг, що надаються, в довгостроковій перспективіа також мережа супермаркетів «Таргет», яка займає провідні позиції на місцевому ринку, має власну систему дистрибуції, що, як результат, дозволяє утримувати ціни на відносно низькому рівні.

Закупівля товаріввідбуваєтьсябезпосередньо у виробників, великих оптовиків. База постачальниківу значній мірідиверсифікована і складається переважно з відомих великих компаній. Окремі види продажу в самому гіпермаркеті відбуваються компанією ПП «Автоцентр», яка входить в групу компаній «Караван» - товари кулінарії.

Необхідність в договорі постачання виникає|, коли між постачальником і покупцем встановилися тривалі господарські зв'язки.

Договір відноситься до підприємницьких договорів, оскільки стороною-постачальником даного договору може бути тільки|лише| підприємець. Сторона, виступаюча в ролі покупця, може| і не здійснювати підприємницьку діяльність, але|та| набуті| нею товари повинні застосовуватися в цілях, не пов'язаних з особистим|особовим| використанням.

Зміст|вміст| договору постачання складають його умови, врегульовані імперативними (обов'язковими для виконання) і іншими (диспозитивними) нормами закону.

Структура договору постачання визначається сторонами, що укладають|ув'язнюють| його. Дуже важливо|поважно|, щоб|аби| договір містив|утримував| всі неохідні| реквізити, а його умови не суперечили|перечили| чинному законодавству.

Договір постачання може мати наступну|слідуючу| зразкову структуру:

1. Реквізити договору.

2. Преамбула (ввідна частина|частка|) договору.

3. Предмет договору.

4. Терміни і порядок|лад| постачання.

5. Якість і комплектність.

6. Упаковка і маркування.

7. Ціна і порядок|лад| розрахунку.

8. Відповідальність сторін.

9. Термін дії договору.

10. Зміна і розірвання договору.

11. Вирішення суперечок.

12. Заключні положення|становища|.

13. Реквізити сторін.

Тепер розглянемо організацію безпосередньо окремих відділів підприємства.

Спеціалісти відділу дослідження ринку і товарів аналізують потенційні можливості ринку, зіставляють одержані дані з виробничими ресурсами підприємства з метою пошуку нових сфер застосування тієї продукції, що випускається, а також розроблення нових або вдосконалених вже існуючих виробів. Ця група також аналізує діяльність конкурентів: їхні цілі, організаційну структуру підприємства, застосовувану цінову політику тощо.

Відділ вивчення збуту і розподілу продукції здійснює статистичний аналіз продажу, прогнозування збуту, вивчення каналів розподілу продукції, аналіз позавиробничих витрат, підготовку пропозицій щодо вдосконалення реклами, стимулювання й організації збуту продукції. Відділ збуту займається організацією збуту товарів. У разі необхідності, також маркетинговими дослідженнями та рекламою.

До відділу реклами входять декілька груп: рекламна, яка здійснює вибір засобів і методів реклами; група художнього оформлення, що проектує товарні знаки, каталоги, рекламні тексти і т. д., оформляє виставки, експозиції та вітрини; група установлення зв'язків з громадськістю.

Далі надамо перелік основних посадових обов’язків окремих робітників: маркетологів, економістів, робітників комерційного відділу.

Маркетолог - це в першу чергу людина, що займається оптимізацією процесів усередині відділів компанії і процесів, пов'язаних із зовнішньою взаємодією. Маркетолог повинен знати всі області, в яких працює фірма і з якими вона зіткнеться. Маркетолог не може бути аналітиком, оскільки це керівна посада, людина повинна разом з директором нести на собі всю відповідальність за політику компанії, стратегію її розвитку. Багато хто неправильно вважає посаду маркетолога нижчою виконавчою ланкою, без підлеглих. В основному, їм ставиться в обов'язки порахувати що-небудь, "підглянути" ціни у конкурентів, провести їх порівняння, дати оголошення в газету, яке вже хтось придумав, придумати рекламну кампанію, в якій повинні бути відображені конкретні переваги товару. Причому ці переваги виявлені не маркетологом, і можуть взагалі не бути перевагами, які варто озвучувати. Це і є невірний підхід.

Маркетолог повинен уміти переробляти величезну кількість інформації, оперувати великими об'ємами даних - це дуже складна робота. Її можна назвати і творчою, тому що тільки жвавий розум може не втратити суті в інформаційному хаосі. Це, проте, не означає, що маркетолог же і повинен займатися пошуком інформації. (Навіть спеціалізовані агентства роблять це за великі гроші і терміни). Маркетолог фільтрує інформацію, що поступає, і передає її аналітику із завданням провести певний аналіз. Це вимагає від маркетолога знання аналітики (багато хто тому прирівнює маркетолога до аналітика), але це не означає, що він винен сам нею займатися, проводити математичні розрахунки. Далі маркетолог отримує проаналізовані дані і на їх основі планує подальшу політику фірми.

Економіст підприємства зобов'язаний: 1. Виконувати роботу по здійсненню економічної діяльності підприємства, направленої|спрямованій| на підвищення ефективності і рентабельності виробництва, якості тієї, що випускається і освоєння нових видів продукції. 2. Готувати початкові|вихідні| дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства в цілях забезпечення зростання|зросту| об'ємів|обсягів| збуту продукції і збільшення прибули. 3. Виконувати розрахунки по матеріальних, трудових і фінансових витратам|затратам|, необхідні для виробництва і реалізації продукції, що випускається, освоєння нових видів продукції, прогресивної техніки і технології. 4. Здійснювати економічний аналіз господарської діяльності підприємства і його підрозділів, виявляти резерви виробництва, розробляти заходи по забезпеченню режиму економії, підвищенню рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, що випускається, продуктивності праці, зниженню витрат на виробництво і реалізацію продукції, усуненню втрат і непродуктивних витрат, а також виявленню можливостей|спроможностей| додаткового випуску продукції.

5. Готувати періодичну звітність у встановлені|установлені| терміни і багато що інше.

В обов'язки агентів комерційного відділу входить:

- знання правил роботи комерційної діяльності;

- вчасно робити перевірку роботи;

А також вони відповідаютьза якісне складання замовлень на послуги та виконання плану на надання послуг.

Робота в кожному відділі вимагає особливого комплексу спеціальних технічних знань і здійснення всіх функцій та обов’язків щодо збуту продукції. Підприємство здійснює постійні маркетингові дослідження ринку ритейлiнгу, харчових продуктів у розрізі (м’ясо, горілчані вироби, фрукти та овочі, кондитерські вироби, тощо) постачальників, тощо.

3. ВИРОБНИЧА І ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Динаміка розвитку роздрібної торгівлі в Україні більша ніж темпи зростання ВВП і доходів нашого населення. На сьогодні на ринку рітейлу з одного боку відбуваються процесі зростання власних національних мереж із значним інноваційним та організаційним потенціалом, а з іншого боку розпочато велику експансію іноземних великих торгівельних мереж, таких як МЕТRО, О’КЕЙ, «Патерсон», «Перекрёсток» (мережа гіпермаркетів «Карусель»), та інші.

В даний час, асортимент більшості дистриб'юторів і ринку в цілому можна вважати сталим, основні об'єми продажів забезпечують відомі бренди. Ринок продовольчих товарів характеризується високим рівнем привабливості, в першу чергу за рахунок стабільності попиту, високої оборотності при достатньому рівні рентабельності продажів. Таке положення не могло не привести до виникнення високого рівня конкуренції. Набирає силу процес витіснення дрібних гравців ринку, основними перевагами яких є цінові. Ситуація на ринку формує вимоги, що ростуть, до рівня маркетингової підтримки збуту.

Фактор сезонності має незначний вплив і пов’язаний з традиційним коливанням споживацького попиту, (зокрема у період свят), а також в залежності від стану ринку харчових продуктів ( у тому числі підприємств харчової промисловості).

Всього за 2009 рік об’єм реалізації продукції, послуг та робіт ТОВ «Караван» становив – 570 147,7 тис. грн.,який в порівнянні з минулим роком знизився приблизно на 10%.

Асортимент «Каравану» включає близько 68 000 найменувань різних товарів, що включає практично весь спектр споживчої продукції. Як і будь-який гіпермаркет, «Караван» пропонує широкий вибір непродовольчої групи товарів. Частка|доля| непродовольчих товарів в об'ємі|обсязі| виручки складає близько 37%. В цілому|загалом| ж асортимент складений так, щоб повністю|цілком| задовольнити потреби покупців в щотижневих покупках|купівлях|.

З метою оптимізації розкладки продукції в торгових|торгівельних| залах, під певну групу товару виділяється торгова|торгівельна| площа|майдан| відповідна довше в загальному|спільному| об'ємі|обсязі| реалізації магазина, а також з урахуванням|з врахуванням| сезонності і відповідно до рекламних акцій мережі|сіті|, що проводяться. Аналогічним чином, розподіляється торгова|торгівельна| площа|майдан| між товарами усередині|всередині| груп. Розміщення продукції, виділення площі|майдану|, зміна асортименту затверджується на зборах|зібраннях| директорів і керівників напрямів|направлень|.

Асортимент і якість товару, впливають також і на рівень прибутковості компанії. Найбільш вигідними для продажу є|з'являються| алкогольні напої і тютюнові вироби, вода і пиво - ці групи товарів найбільш рентабельні і високоліквідні, витрати|затрати| на зберігання – мінімальні. Крім того, вигідною є|з'являється| реалізація продукції, яка проводиться|виробляє| безпосередньо в торговому|торгівельному| залі, – молочні коктейлі, кава, соки-фреш| і тому подібне Враховуючи весь асортимент товарів, середня націнка в гіпермаркеті складає 13,8%. Це нижче середнього показника по галузі (15%-20%|).

У гіпермаркеті, що знаходиться|перебуває| на території Каравану, покупцям пропонується найширший асортимент екологічно чистих продуктів харчування. Тут працюють пекарня, власний м'ясний цех, соковий бар, гаряча і холодна кулінарії, величезні відділи бакалії, напоїв і напівфабрикатів. Представлені|уявляти| також одяг і взуття з|із| Европи, аудио-|, видео-|, побутова техніка, посуд, подарунки|дарунки|, інструменти і багато що інше.

Торгова|торгівельна| галерея налічує|нараховує| 160 брендових магазинів (з|із| яких Tommy| Hilfiger|, AXARA|, SASCH|, ETAM|, Tammy| by| Etam|, Sinequanone|, Jackpot|, Cottonfield|, Celio| належать власникам торгово-розважального комплексу).

У зону розваг входить єдиний в Україні професійний закритий|зачиняти| цілорічний льодовий каток, 8 ресторанів швидкого живлення|харчування|, дитячий розважальний центр, кінотеатр на 5 залів, боулінг, казино, комп'ютерний клуб, салон краси|вроди|, солярій, спортивний ресторан-гриль і декілька кофеїнь|.

Таким чином, комфортні умови для споживачів, нижча вартість, і додаткові стимули|стимул-реакції|, у вигляді розважальної зони і торгової|торгівельної| галереї ведуть до зростання|зросту| популярності «Каравану» серед населення, а вдосконалення асортименту товарів, в сукупності із|із| зростанням|зростом| доходів населення збільшує середній чек.

4.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБСЯГУ І СКЛАДУ ТОВАРООБІГУ ТОВАРАМИ (СИРОВИНОЮ)

Закупівля товаріввідбуваєтьсябезпосередньо у виробників, великих оптовиків. База постачальниківу значній мірідиверсифікована і складається переважно з відомих великих компаній. Окремі види продажу в самому гіпермаркеті відбуваються компанією ПП «Автоцентр», яка входить в групу компаній «Караван» - товари кулінарії.

Робота з постачальниками будується по принципу забезпечення постійного асортименту, стабільної якості товарів та своєчасність постачань. Крім цього, на постачальників лягає ряд технічних вимог, як наприклад, доставка товарів виключно у євроупаковці/європіддонах, наявність системи електронних накладних та ін.

Форми організації постачання товарів і сировини на підприємстві носять прямий характер. Канали збуту мають нульовий рівень, тобто закупки здійснюються безпосередньо у постачальників або у оптових центрах.

Всі товарні запаси зберігаються в торговому залі ТОВ Караван.

Стан товарних запасів і запасів сировини на підприємстві

5.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Трудові ресурси підприємства (кадри) - це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і вхідних у його обліковий склад.

Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентноздатності. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовинним елементам виробництва. Створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку (у даному випадку послуги).

Основу виробничого персоналу торгового підприємства складають всі робітники торгового залу та складських приміщень. Тобто, до їх складу входять: продавці-консультанти, вантажники, фасувальники, кухарі, пекарі, різники м’яса та роздільники риби, касири.

Кожний відділ гіпермаркету має бути забезпечений працівниками для належного і вчасного виконання запланованого обсягу роботи. Роботу у відділах формують завідуючі, які розподіляють навантаження та обов’язки між працівниками. За цим процес веде постійний контроль старший продавець, якій є підзвітним саме завідуючому відділом. Відповідно за касирами контроль проводить старший касир.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 789 чол.

За останній рік, враховуючи кризовий стан національної економіки і як наслідок – масове звільнення робітників з багатьох підприємств, чисельність працівників ТОВ Караван кардинально не зменшилась. Можна вважати, що вона має нульовий приріст, оскільки після звільнення відділ кадрів одразу починає пошук нової кандидатури, адже обсяги роботи не можуть дозволити Країні скоротити значну кількість своїх працівників, тим паче, що в цьому на разі немає нагальної необхідності.

Керівництво товариства проводило політику вдосконалення персоналу та його знань, внаслідок чого, працювати залишили найкращих, тобто методом природного відбору, робітники, що неналежно виконували свої обов’язки, не володіли необхідними знаннями і були некомпетентними в своїй справі були звільнені.

Взагалі, структура персоналу є досить простою і зрозумілою. Кожен працівник знає, перед ким він відповідальний за виконану роботу і, кому має звітувати.

На прикладі гіпермаркету Караван можемо ознайомитися з використанням робочого часу і проаналізувати те, наскільки доцільно сформований режим робочого дня у торговій точці.

Отже, як зазначалося вище, в магазині працює близько 800 осіб. Режим роботи магазину з 8 до 23 години щодня, без вихідних. Персонал має забезпечувати належне обслуговування за час роботи гіпермаркету. Для цього на кожний відділ готуються окремі продавці, які працюють в 2 зміни (5 дні через 2). Є відділи, в яких працює по 3 продавця. Це, звичайно, стосується товарів найбільш поширеного вжитку.

Основний час роботи триває близько 9 годин (с 9 до 18). Саме в ці години сконцентрована більша частка трудових ресурсів у відділах. Це обумовлене необхідністю постійного поновлення товару на полицях через високий товарооборот. Час до 9 та після 21 призначений переважно для проведення заходів щодо підготовки робочого місця на наступний робочий день. Зазвичай, залишається по одному працівнику з кожного відділу, при цьому графік відпрацювання наднормового робочого дня подається і затверджується завідуючим відділом.

Магазин не працює в нічний час. Адже це буде неефективно і призводитиме до зайвих витрат, насамперед комунальних платежів, а також виплат по заробітній платі, адже за КЗПП, робота в нічні години має оплачуватися за подвійним тарифом.

За період існування гіпермаркету Караван, магазин не мав простоїв, не було випадків довгострокового припинення роботи з тих чи інших причин. Це говорить про стабільну і налагоджену роботу структури, конструктивне розподілення навантаження на обладнання та трудові ресурси.

Для досягнення максимальних результатів за мінімальних затрат, враховуючи післякризові умови, керівництво ТОВ Караван надає змогу додаткового навчання своїх робітників. Мається на увазі не підвищення кваліфікації в межах своєї групи товарів, а додаткове навчання всіх працівників на випадок необхідності заміни робітника в іншому відділі. Тобто, в перспективі робітники Караван повинні будуть знати практично весь асортимент магазину . Цей крок дозволяє зекономити кошти, час, а головне – знизить можливість скорочення персоналу. Матимуть місце лише звільнення через порушення трудової дисципліни.

На кожному підприємстві існує певна система оплати праці, в залежності від виду та складності робіт. Нам відомо, що існують дві форми оплати праці: погодинна та відрядна.

Для того, щоб мала місце відрядна форма оплати праці, потрібно виміряти обсяг виконаних робіт, чи то в кількісних показниках, якщо йдеться про виготовлення одиниць продукції, чи то грошових, якщо заробітна плата залежить від суми реалізованого товару.

ТОВ Караван використовує погодинну форму оплати.

Працівники відділів, вантажники, погодинні працівники отримують заробітну плату у вигляді фіксованої ставки за заплановані для опрацювання години. Також вони мають можливість отримувати надбавки у вигляді доплат за набуту категорію, трудовий стаж, відпрацьовані наднормові дні. Від цих показників буде залежати коефіцієнт, який або збільшуватиме зарплату або зменшуватиме, оскільки отримання штрафних санкцій, попереджень за неналежне виконання трудових обов’язків призводитиме до зниження цього коефіцієнту.

Працівники касової зони мають іншу систему оплати праці. Вони також отримують фіксовану ставку, в додаток до цього вони отримують певний відсоток від проведеного через касу товару.

Як вже згадувалося вище, надбавку до заробітної плати можна отримати за набуту категорію. Для цього, підприємство надає змогу робітникам не лише перевірити власні знання стосовно підпорядкованої йому продукції, а й вдосконалити їх, після проходження такого тренінгу йде складання іспиту у формі тестування.В разі набрання певної суми балів, робітник отримує категорію і в подальшому може її підвищувати.

6.ОСНОВНІ ФОНДИ І МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

Основними фондами ТОВ Караван виступають будівлі та споруди, тобто територія самого гіпермаркету. Підприємство не має філій, представництв, дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів, а також не бере участі у концернах, холдингах, асоціаціях.

До основних засобів відносяться також спеціальні камери для зберігання охолодженого м’яса та риби, печі для випікання хлібо-булочних виробів, печі для випікання тортів, вітрини, полиці, дерев’яні піддони для транспортування товару по торговому залу, рокли як вид транспорту. Також слід виділити касові апарати, комп’ютерна техніка для офісу та торгового залу. Власних транспортних засобів для перевезення товару немає, всі постачальники використовують свої авто.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) термін користування передбачає: 1 група – 10 років; 2 – 4 групи – 4 роки.

Умови користування відповідають технічним умовам та спрямовані на підтримку, модернізацію та оновлення.

Первісна вартість основних засобів на початок 2009 року становить 22724,8 тис. грн.,на кiнець року 34673,6 тис. грн.

Ступiнь зносу основних засобiв: 38,7% на початок року, 41,8% на кінець року.

Ступiнь використання основних засобiв: 100%.

Сума нарахованого зносу: на початок року 8797,9 тис. грн. на кінецьроку 14483,7 тис.грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: переоцiнено на817,8 тис. грн.

Не зважаючи на наявнiсть морального та фiзичного зносу, основнi засоби товариства повноцiнно забезпечують виробничий процес, пiдтримуються у справному станi та придатнi для подальшої експлуатацiї протягом наступних 5-7 рокiв.

Основні дані відносно наявності нематеріальних активів ТОВ Караван знаходяться в додатку 2.


7. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

ТОВ Караван за звітний період досягло максимальних результатів у зрівнянні з попереднім періодом за мінімальних витратах. Так дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітний період дорівнював 570147,7 тис. грн., а за попередній період – 425500,1. Чистий прибуток за звітний період при затратах рівних 81597,5 дорівнював 10558,1, а у попередньому – при затратах 24077,5 чистий прибуток дорівнював 1,688,1. Фінансова звітність, яка відбиває доходи, витрати і прибуток, наведена в додатку 3.

Можливі фактори , які вплинули на зміни суми і рівня витрат, а також зміни прибутку в цілому і за окремими статтями, у порівнянні з плановим і минулим періодом:

- політичні ризики;

- нестабільність законодавчої бази;

- можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави;

- збільшення витрат та строків проведення капітальних вкладень;

- погіршення загальної економічної ситуації в Україні;

- загострення конкурентної боротьби, у тому числі через іноземні торгівельні мережі на ринку України;

- брак кваліфікованого персоналу;

- форс-мажорні обставини.

За час існування підприємства справ про банкрутство та санацію не порушувалось. Реорганізація підприємства не здійснювалась та не планується.

Будь-яке підприємство має сплачувати ряд податків для забезпечення місцевого та державного бюджетів коштами. Для кожного виду діяльності, можливо, групи підприємств, що надають подібні послуги або виробляють товари однієї групи сплачують однаковий набір податкових відрахувань. Те саме стосується і торгових підприємств. Всі подібні організації в Україні несуть зобов’язання перед державою у вигляді внесення коштів до бюджету за певними статтями, як загальнодержавними, так і місцевими.

Перелік податкових відрахувань, що сплачує ТОВ Караван наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) Прямі податки Податок на прибуток підприємства
Плата (податок) за землю
Податок із власників транспортних засобів
Податок на нерухоме майно (нерухомість) – у проекті
Непрямі податки Податок на додану вартість (ПДВ)
Акцизний збір
Мито
Збори Збір на обов’язкове соціальне страхування
Збір до Державного інноваційного фонду
Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
Збір за спеціальне використання природних ресурсів
Збір за забруднення навколишнього середовища
Рентні збори
Державне мито
Гербовий збір
Інші збори
Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) Податки Комунальний податок
Податок з реклами
Збори Збір за парковку автотранспорту

ВИСНОВОК

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Торгово-розважальний центр являє собою комплекс із численним набором послуг, можливостей якісного відпочинку й задоволення купівельного попиту на товари класу люкс. Торгово-розважальний центр - у даному торговому центрі «якорем» є магазини одягу й взуття, розважальний центр і ресторани. Магазини сувенірів, аксесуарів, підприємства послуг виступають у якості супутніх.

ТРЦ „Караван” - найбільший в Україні торгово-розважальний центр (загальна площа 42 тисячі квадратних метрів = 5 футбольних полів) максимально відповідає найвищим світовим стандартам. “Караван” - перший в Україні молл, mall (англ.) - місце для гуляння. У гіпермаркеті, що перебуває на території Каравану, покупцям пропонується самий широкий у країні асортименти екологічно чистих продуктів харчування. Представлені також одяг і взуття з Європи, аудіо-, відео-, побутова техніка, посуд, подарунки, інструменти й багато чого іншого - усього більше 55 тисяч найменувань товарів. Що стосується інших відділів, то торговельна галерея ТРЦ „Караван” нараховує 160 брендових магазинів (з яких Tommy Hilfiger, AXARA, SASCH, ETAM, Tammy by Etam, Sinequanone, Jackpot, Cottonfield, Celio належать власникам торгово-розважального комплексу).

Самообслуговування у гіпермаркеті ТРЦ „Караван” дозволяє прискорити операції із продажу товарів, збільшити пропускну здатність магазинів, розширити обсяг реалізації товарів. Цей метод передбачає вільний доступ покупців до викладених у торговельному залі товарам, можливість самостійно оглядати й відбирати їх без допомоги продавця, що дозволяє більш раціонально розподіляти функції між працівниками магазина. Відібрані товари оплачуються у вузлах розрахунку, що обслуговуються контролерами - касирам. При самообслуговуванні змінюються технологічне планування торговельного залу й інших приміщень магазина, організація матеріальної відповідальності, товаропостачання, а також функції працівників магазина. Удосконалювання організації продажу товарів у гіпермаркеті ТРЦ „Караван” досягається за рахунок операцій по обслуговуванню покупців, підвищенню кваліфікації працівників, раціональної організації праці й технічного оснащення магазину. Як рішення проблеми організації торгівлі в гіпермаркеті ТРЦ „Караван” пропонуємо впровадження автоматизованих систем на основі програмних продуктів AP-market. Така система дозволяє спланувати поставку товарів таким чином, щоб виключити простої торговельних площ і оптимізувати запаси товарів на складі, а також мати загальну звітність по всіх товарах і аналізувати продажі. Стратегiя розвитку Компанiї полягає в розширеннi торгової мережi шляхом будiвництва (здiйснюється компанiями групи) i отримання в оренду торгових площ (нерухомостi). Компанiя направляє на наступнi цiлi:

- поповнення оборотних коштiв гiпермаркету в місті Харкові;

- закупiвлю торгiвельного устаткування i пiдготовку торгових примiщень для органiзацiї дiяльностi гiпермаркета i супермаркета пiд брендом в Харковi, Днiпропетровську, Одесi, Запорiжжi, Чернiвцях, Ужгородi, Кривом Розi, Сiмферополi, Херсонi, Донецьку, Миколаєвi;

- закупiвлю нового торгового i технологiчного устаткування для гiпермаркета в м. Харкові, що дозволить збiльшити обсяги реалiзацiї продукцiї i збiльшення оборотного капiталу гiпермаркета в м. Харкові. ТОВ "Караван" здiйснює постiйнi маркетинговi дослiдження ринку ритейлiнгу, харчових продуктiв у розрiзi (м’ясо, горiлчанi вироби, фрукти та овочi, кондитерськi вироби, тощо) постачальникiв, тощо.

ТРЦ «Караван» прискорює свій розвиток за рахунок прийняття новаторських рішень, відкриття гіпермаркетів у нових містах , засвоєння нових галузей діяльності (наприклад, електронна торгівля), а також виробництва власних марок товарів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Статут підприємства ТОВ «Караван»

2. Бланк І.А. Управління торговельним підприємством.-К.:Українсько-Фінський інститут менеджмента та бізнесу, 1999.

3. Саламатіна А.Н. Економіка і організація діяльності торгівельного підприємства.-К.:ІНФРА, 2001.

4. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг.-СПб.:Питер, 2002.

5. Морис Р. Маркетинг: ситуация и примеры,- М.: Банки и биржи, 2005.

6. Мороз Л.А., Чухрай Н.І Маркетинг. – Львів: Інтелект-Захід, 2007.

7. Попков В. Методы воздействия на рынок индивидуальных потребителей// Маркетинг и реклама. – 2007. – № 1-2.


Додаток 2

Баланс ТОВ Караван

на 31 грудня 2009 р. Форма №1 (тис. грн.)

Продовження додатку 2

Додаток 3

Звіт про фінансові результати ТОВ Караван

за 2009 р. Форма №2 (тис. грн.)

I.Фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів ТОВ Караван

за 2009 р. Форма №3 (тис. грн.)

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.