Реклама банківських продуктів та послуг

План :

Вступ

1. Особливості реклами банківських продуктів та послуг.

2. Реклама банків: основні рекламні прийоми.

3. Характеристика ринку в Україні.

Висновок

Використана література.


Вступ

Ринок банківських послуг є однією з найважливіших і невід'ємніших складових сучасної ринкової економіки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів діяльності банківських систем і методів управління ними. Банки поступово перетворилися на основних посередників в перерозподілі капіталів, в забезпеченні процесу диверсифікації господарської діяльності, вони в той же час є носіями важливої економічної і фінансової інформації.

Переважання концепції маркетингу в управлінні банками є логічним етапом в розвитку ринкових стосунків, пов'язаним з насиченням ринків і загостренням конкурентної боротьби за клієнта. Бурхливий розвиток фінансових ринків настільки розширив вибір фінансових інструментів і способів інвестування, що клієнтові є, що вибирати з різноманіття інвестиційних пропозицій. І потреби у людей різні.

Основою успішного застосування маркетингу в банківській системі є розуміння його суті як процесу фокусування цілей і ресурсів банків на можливостях і потребах зовнішнього оточення.

Сучасний маркетинг є складним явищем: концепцію управління організацією, своєрідну філософію прогнозованого бізнесу. Маркетинг є комплексом управлінських функцій, сприяючих збуту послуг шляхом організації вивчення ринку, проведення рекламної компанії, і власне реалізації послуги. Однією з цілей маркетингу в управлінні кредитними установами є створення прибутку, який може бути джерелом для інвестицій, винагороди менеджерів, службовців, акціонерів.

Маркетинг банківських послуг повинен враховувати особливості фінансово-кредитної системи. До них відносяться жорсткіше, ніж в інших галузях економіки, державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних установ. Високотехнологічний банківський продукт пред'являє особливі вимоги до професійної кваліфікації продавця.

Економічна реформа передбачає створення стабільної і ефективної банківської системи (особливо після кризи). Йде пошук оптимальних форм інституціонального пристрою фінансово-кредитної системи, змінюється система стосунків усередині банківського сектора, принципи управління і контролю з боку Центрального банку. Становлення банківської системи відбувається на тлі негативних аспектів в економіці, яка знаходиться у важкій фінансовій і структурній кризі що зумовлює труднощі в реалізації інвестиційної політики. Існуюча система валютного контролю не забезпечує гарантій регульованого ввезення-вивезення капіталу. В умовах перехідної економіки система господарюючих суб'єктів діє в обстановці економічної нестабільності соціальної і політичної кризи і характеризується хаотичністю.

Проте, за останні роки в розвитку банківської системи сталися значні зрушення. Визначилися банки-лідери, "відпали" банки-шахраї, сформувалися головні напрями банківською специализації, в основному завершився розділ клієнтської бази. Комерційні банки освоюють нові механізми і інструменти грошового ринку, розроблені банками ведучих промислово розвинених країн. На цьому етапі особливе значення придбаває наукове вивчення і узагальнення практики функціонування комерційних банків, їх позитивного і негативного досвіду з метою подальшої стратегії ефективного розвитку банківського сектора і механізму їх взаємодії з ЦБ.

1. Особливості реклами банківських продуктів та послуг

Реалізація товарів і послуг - найважливіше завдання в діяльності будь-якого підприємства, що працює в умовах ринку. Без цього бізнес приречений на невдачу. Банківська справа не представляє в цьому виключення. Метою політики керівництва банку і діяльності усіх його служб є залучення клієнтури, розширення сфери збуту своїх послуг, завоювання ринку, зростання отримуваного прибутку. Звідси величезне значення PR - роботи банка зміст і цілі якої істотно змінюються останнім часом під впливом конкуренції на фінансових ринках, що різко посилюється, і стосунків, що модифікуються, між банками і клієнтурою.

Маркетинг - ринкова концепція управління діяльністю банка, спрямована на вивчення ринку і економічної кон'юнктури, конкретних запитів клієнтури, і орієнтація на пропоновані послуги. Цілями маркетингу є формування і стимулювання попиту, забезпечення обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються, і планів роботи банку, а також розширення об'ємів послуг, що надаються, ринкової долі і прибутків. Пропонувати клієнтові те, що реалізується а не намагатися нав'язувати щось інше - основа маркетингового підходу в управлінні діяльністю банку.

Для досягнення успіху банки повинні застосовувати нові форми роботи. Але перш ніж прийняти рішення про початок нової діяльності, необхідно усе проаналізувати (досліджувати ринок) і спланувати (розробити маркетингову стратегію). Фінансовий ринок, так само як і будь-який інший, вимагає маркетингового підходу. Банківський маркетинг займається дослідженням ринку, оцінкою власної позиції банку на ринку, розробкою маркетингової стратегії по просуванню на ринок свого товару.

Банківський маркетинг можна визначити як пошук і використання банком найбільш вигідних ринків банківських продуктів з урахуванням реальних потреб клієнтури.

Дослідження ринку - це базовий елемент банківського маркетингу. Основними інструментами маркетингового дослідження є: аналіз ринку і вивчення власних можливостей банку.

Збір інформації потрібний для виявлення реального і потенційного ринків комерційного банку, вивчення потреб і перспектив цього ринку.

Система маркетингової інформації (ЗМІ) - постійно діюча система взаємозв'язку людей, устаткування і методичних прийомів, призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінки і поширення актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її розпорядниками сфери маркетингу з метою вдосконалення планування втілення в життя і контролю за виконанням маркетингових заходів.

Отже, реклама будує фундамент поваги і довір и не тільки до фірми, але і до країни, що представляє цю фірму. Але чого не в силах зробити ніяка реклама - це продати товар, що рекламуєть ся вдруге, якщо в перший раз вона обманула сподівання покупця. В цьому випадку, чим більший розмах рекламної роботи тим більші збитки.

Економічна ефективність реклами тісно пов'язана з метою, яку ставлять при проведе ні даного рекламного заходу і тією сумою грошових коштів, які виділяють на її проведення. Тут виділяють такі два поняття:

1. Відповідність виділених на рекламу коштів поставленій перед нею меті.

2. Досягнення поставленої мети в результаті рекламного заходу.

Якщо ці два поняття врівноважують один одного, то реклама економічно ефективна.

В залежності від цілей, що визначаються конкретною ринковою ситуацією, реклама може ефективно вирішувати наступні завдання:

інформування;

переконування;

нагадування.

В кінцевому випадку, всі функції реклами, як і інших елементів комплексу маркетингу, зводяться до досягнення основних цілей системи маркетингових комунікацій: формування попиту та стимулювання збуту.

Способи передачі повідомлень дуже різноманітні, в рекламі їх нараховують багато десятків, якщо не сотні - від класичних рекламних оголошень і плакатів до брелків, ет икеток, клейкої стрічки. Тому, спроба строго класифікувати всі ці способи звичайно стикаються з серйозними труднощами, так як один і той же спосіб може належати різним каналам чи засобам. Найбільш розповсюджені способи:

І. Пряма реклама:

• по почті;

• рекламні матеріали, інформаційні листи, листівки тощо, які вручаються особисто.

2. Реклама в пресі:

в газетах;

в журналах загального призначення;

в спеціальних галузевих журналах;

в фірмових бюлетенях;

• в довідкових телефонних книгах.

3. Друкована реклама:

проспекти;

каталоги;

буклети;

плакати;

• листівки, відкритки, календарі тощо.

4. Екранна реклама:

кіно;

телебачення;

слайд-проекція.

5. Зовнішня реклама:

•крупногабаритні плакати;

мультивізійні плакати (три чи чотири зображення на гранях трьох-чотирьохгранних призм, що синхронно рухаються електродвигуном);

•електрифіковане панно з нерухомими написами, чи написами, які біжать;

• просторові конструкції для розміщення плакатів малого (звичайного) розміру в декількох площинах.

6. Реклама в транспорті:

• написи на зовнішніх поверхнях транспортних засобів;

• друковані оголошення, розміщені в салонах транспортних засобів;

• вітрини з товарами на вокзалах, в аеропортах, інших приміщеннях.

7. Реклама на місці продажу:

• вітрини магазинів (зовнішні, внутрішні);

• вивіски, знаки, плакати в торговому залі;

• упаковка (коробка, футляри, папір, клейка стрічка з написаними назв ами, товарними знаками рекламодавця).

8. Сувеніри та інші малі форми реклами (авторучки, папки, лінійки тощо).

Поділ реклами по видах і типах відбувається на основі і ї певної функції, цілі, сфери дії чи впливу тощо.

В Україні, у громадському русі рекламістів найбільш помітні Асоціація підприємств реклами України "Укрреклама" і спілка рекламістів України.

Асоціація "Укрреклама" об' єднує фірми виробників, розповсюджувачів і замовників реклами. Своєю метою вона проголосила ефективне задоволення рекламно-інформаційних потреб, впровадження сучасних форм і методів рекламної діяльності, проведення виставок і конкурсів, перетворення реклами в самостійну галузь економіки.

Спілка рекламістів України - всеукраїнська незалежна творча громадська організація, яка об'єднує на добровільних принципах і за професійними ін тересами творчих працівників реклами та інших спеціалістів. В статуті спілка в якості своїх основних завдань ви значи ла:

•вільний розвиток творчих напрямків і шкіл у рекламі;

• захист авторських професійних і соціально-економічних прав і інтересів членів спілки;

• надання юридичної допомоги, сприяння покращенню умов праці і життя рекламістів;

• естетичне виховання населення тощо.

Велику роль на координацію спільних зусиль, уніфікацію вимог до реклами відіграють міжнародні неурядові організації. Найбільш відомі з них:

• Міжнародна Торгова Палата;

• Міжнародна спілка асоціацій рекламодавців;

• Міжнародна асоціація public relations;

• Європейська асоціація підприємств прямої реклами.

В березні 1996 року був прийнятий Верховною Радою Проект Закону України "Про рекламу", однак був повернений на доопрацювання Президентом. Однак в липні цього же року Проект було переглянуто Верховною Радою і, враховуючи зауваження Президента, прийнято Закон України "Про рекламу". Про складність проблем державного регулювання реклами говорить хоча б той факт, що розробка вказаного Закону тривала майже два роки.

З липня 1996 року Верховна Рада України відмінила введену раніше повну заборону на рекламу тютюнових виробів і алкогольних напоїв.

Парламент прийняв змінену редакцію статті 21; згідно нової редакції статті, реклама тютюнових і алкогольних виробів повністю забороняється на тел ебаченні і радіо, на титульних сторінках газет, обкладинках журналів та інших періодичних видань.

2. Реклама банків : основні рекламні прийоми

В процесі виконання консалтингових робіт і при підготовці семінарів згідно аналізу банківських рекламних матеріалів останніх років. Аналіз показав, що уся реклама банків виробляється з використанням декількох рекламних прийомів:

1. Звернення до емоцій;

2. Найвигідніший відсоток і гра з цифрами;

3. Лотереї, знижки, сезонні акції;

4. Довгострокові бонусні програми;

5. Рекламні статті;

6. Унікальна торговельна пропозиція (УТП);

7. "Два в одному" (різновид УТП для пластикових карт);

8. Обличчя знаменитості;

9. Копіювання конкурента;

10. Розширення аудиторії;

11. Марка великим планом;

12. Нестандартний формат;

13. Тизерна реклама;

14. Нові рекламні носії.

Природно, різні прийоми в одному рекламному матеріалі можуть поєднуватися. На прикладах, приведених нижче Райффайзен банк рекламує знижкову кампанію через звернення до емоцій.

Приклад поєднання різних рекламних прийомів. Райффайзен Банк одночасно використовує в рекламі і звернення до емоцій (зображення щасливих дітей, емоційний слоган, що привертає увагу) і просування акції по знижках на річне обслуговування.

Приклад поєднання різних рекламних прийомів. Citibank в цьому рекламному повідомленні просуває лотерею для вкладників і вигідний (у цій ситуації) відсоток по кредиту.

Звернення до емоцій

Звернення до емоцій - це один з найбільш яскравих рекламних прийомів, що запам'ятовуються. Він запам'ятовується саме унаслідок звернення до почуттів, а не логіки. "Я хочу це"! замість "я думаю, що це вигідно для мене з таких-то причин". Психологічно наші емоції і почуття "я хочу" вище наших роздумів "я думаю, що". Не менше 90% інформації людина сприймає не вербально і обробляє не логікою. Коли ми любимо, не чи ми знаємо, за що.

Останнім часом все більше банків роблять свою рекламу емоційною, прив’язуючи до себе споживача не ціновими перевагами, а емоційним відношенням.

Суть прийому полягає в тому, щоб надати рекламному повідомленню (а разом з ним і рекламованому продукту) емоційне забарвлення, викликати почуття споживача і прив’язати їх до банку (його продукту). Звернення до емоцій споживача, як правило, виключає апеляцію до раціональних вигод, або ставить їх на другий план.

Достоїнства звернення до емоцій:

- Привертання уваги (більшого, ніж у разі інформаційного повідомлення).

- Створення емоційної цінності і унікальності бренду, продукту і/або компанії (банка), що веде до зниження конкуренції.

- Підвищення сприйманої цінності і істинної лояльності споживача до бренду (що веде до слабкої чутливості споживача до ціни, а значить, сприяє зростанню прибутку банку).

Приміром, у вкладу є ряд параметрів, таких як: термін депозиту, відсотки по ньому, мінімальна сума депозиту, період капіталізації. Це сухі цифри, які легко може скопіювати конкурент. Але якщо вигідний вклад вдало позиціонується як засіб для накопичення грошей на навчання дітям, асоціюється з турботою про молоде покоління, що емоційно показане в рекламі, - це вже передумова до створення бренду, який буде затребуваний навіть у тому разі якщо відсотки по вкладу - не найбільші на ринку.

Приклад звернення до емоцій ВТБ 24. Затишний будинок і щаслива сім'я потрібні кожному, і ВТБ пропонує отримати це через свої кредити .

Можна сказати, що звернення до емоцій - дійсно дуже ефективний прийом і єдиний спосіб створити сильний емоційний зв'язок із споживачем. Але у усього є недоліки. Ось основні проблеми цього прийому :

- Великий (чи дуже великий) ризик вибору і реалізації невірного емоційного посилання, що суперечить емоційній цінності сформованого бренду і тому небезпечного для нього.

- Треба особливо уважно і скрупульозно враховувати стратегію розвитку марки. Тому потрібне точне планування бренду, відстежування "траєкторії" його розвитку, на яку невірно вибрана емоція може сильно впливати.

Ціна помилки у разі звернення до емоцій вище, ніж при помилках з іншими прийомами. А повну гарантію успіху не можуть дати навіть ретельно проведені дослідження і підготовчі заходи. Для успіху потрібне ЄДИНЕ розуміння своєї марки не лише маркетологами, але і керівництвом банку, і навіть його рядовими співробітниками. А це дуже непросто. На наших консалтингових семінарах "Сильний банківський бренд. Створення і робота з ним" ми часто спостерігаємо незнання власного бренду і його відмінностей від конкурентів навіть у тих співробітників банку, які безпосередньо відповідають за просування. Звідси не таким вже дивним здається те, що у більшості банків немає сильного бренду, і своє просування їм доводиться вести, використовуючи ціновий чинник, що знижує прибуток.

Найвигідніший відсоток і гра з цифрами

Один з популярних прийомів в рекламі банків на сьогодні - акцент на вигідних умовах депозиту, кредиту або кредитної карти. При цьому мається на увазі, що процентні ставки як мінімум дуже вигідні, як максимум - найвищі (у випадку з депозитами) або найнижчі (якщо йдеться про кредити) на ринку.

Просування (самого) вигідного відсотка має наступні переваги:

- Просто для розуміння споживача.

- Просто в реалізації і можна заощадити на роботі з маркою і креативі.

"Депозит - 13% річних", усе просто і ясно. Дуже часто рекламне повідомлення, що використовує цей прийом, обмежується саме таким коротким повідомленням: назва депозиту і річні відсотки . Те ж саме і з кредитами і кредитними картами.

Приклад найвигіднішого відсотка. Класичний приклад, коли розмір відсотка виноситься на перший план і само його зображення служить для передачі його величини.

Лотереї, знижки, сезонні акції.

До цього прийому відноситься усе, що викликає короткострокове стимулювання збуту. Прийом широко поширений і має ряд достоїнств :

- Швидкий відгук і стимуляція продажів цікавою для споживача пропозицією.

- Виділення певної аудиторії, чутливої до цієї пропозиції.

- Іноді - залучення споживача до процесу просування.

- Обмежений термін кампанії. Є як гідністю, так і недоліком.

Збільшення витрат банку в період акції - тимчасове і згодом повинно окупатися збільшенням прибутку.

Приклад знижок і гарантованих призів покупцям кредитної карти . Сезонна акція Райффайзен Банка, що одночасно просуває знижки на перший рік обслуговування і невеликий подарунок до Нового року. Можливо, це адаптація європейського креативу (чи натяк на походження банку), оскільки в нас в країні подарунки не кладуть в шкарпетки, прив'язані до каміна.

Довгострокові бонусні програми

Довгострокові бонусні програми - особливий вид стимулювання збуту, часто вживаний при просуванні банківських карт. Прийом не стільки рекламний, скільки маркетинговий, бо торкається змін в самому продукті, а не тільки в просуванні. Суть прийому полягає в додаванні кредитній або дебетовій карті додаткових переваг, діапазон яких може бути різним. Відмінність бонусних програм від знижок і лотерей полягає в тому, що бонусні програми тривають значно довше книжкових, а додаткові переваги покликані збільшити прибуток з одного клієнта і збільшити його лояльність, а не притягнути якомога більше нових.

Переваги бонусних програм такі:

- Притягають забезпеченіших клієнтів.

- Можуть підвищити прибуток з клієнта.

- Створюють у клієнта відчуття обраності і особливого відношення, тим самим збільшуючи лояльність.

- Тривалий термін кампанії.

Приклад бонусной програми Райффайзен банк просуває карту Visa Golf - платіжний засіб і одночасно пропуск в кращі гольф-клуби всього світу. Карта призначена для дуже забезпечених клієнтів і є символом престижу.

Можна сказати, що бонусні програми - прекрасний спосіб зробити з просто пластикової карти щось особливе і дороге для клієнта. Це вигідно банку оскільки в цьому випадку вартість обслуговування карти стає для клієнта не такою важливою.

Проте, бонусні програми не позбавлені обмежень:

- Довгий час відгуку, отримання результату у вигляді лояльності і прибутку.

- Істотні витрати на організацію і підтримку бонусної програми.

- Складно згорнути бонусну програму швидко і без втрат. Бонусна програма запускається, як довгострокова і так же сприймається клієнтами. У разі згортання програми є ризик відтоку клієнтів, що не виправдали свої очікування від співпраці з банком.

Рекламні статті (репортажі, сюжети)

Під рекламною статтею мається на увазі офіційно сплачена стаття на правах реклами, а не PR-стаття, опублікована за домовленістю з журналістом/редактором видання або по створеному інформаційному приводу. Те ж відноситься до рекламних репортажів і сюжетів. Приклади використання цього прийому можна зустріти не так часто внаслідок того, що такий формат не має на увазі багатократне копіювання в одному ЗМІ, подібно до звичайних рекламних матеріалів. Проте досить багато банків використовують рекламні статті при просуванні як марки банку, так і конкретних продуктів. Переваги рекламних статей (репортажів, сюжетів) такі:

- Детальна інформація і розповідь про банку і його продукти.

- Більша довіра споживача, якщо він не розпізнав рекламу.

Так, під час формування ринку споживчого кредитування, виходило досить багато статей різних банків, що просувають свої кредити паралельно з поясненням вигод життю в кредит. Сьогодні будь-яке видання згідно із законом зобов'язане особливим чином виділяти статті, що носять рекламний характер. Проте, значна частина споживачів досі не відрізняють редакційну і "замовлену" статтю і довіряє цим двом видам інформації однаково. Тобто довіра до рекламної статті споживача вища чим до звичайних рекламних матеріалів.

Приклад рекламної статті Абсолют Банк просуває вклади як засіб боротьби з інфляцією. Вигоди від розміщення засобів на депозитах Абсолют Банку подаються на тлі обговорення макроекономічної обстановки в країні. Підпис до статті "Финэкспертиза".

Яскраво виражений недолік у рекламних статей всього один. Якщо споживач розпізнає рекламу в статті, то часто сприймає статтю як спробу обману і зловживання довірою.

Унікальна торговельна пропозиція (УТП)

УТП - універсальний рекламний прийом для усіх товарних категорій. Особливо часто застосовується на тих ринках, де відмінності між продуктами різних виробників мінімальні. Банківський ринок також можна віднести до такої категорії, тому недивно, що УТП так активно використовується банками. Завдяки майже нескінченній кількості варіантів УТП, цей прийом дозволяє створити унікальне позиціонування банку і виділити його серед конкурентів.

Прийом "(самий) вигідний відсоток" формально відноситься до УТП, але був виділений в окремий пункт у тому числі тому, що він не забезпечує унікальності рекламованого банку. Тут ми розглянемо УТП, що стосуються усіх унікальних характеристик банків і їх продуктів, окрім вигідних відсотків. УТП повинне вибиратися по досить широкому і сильному мотиву для споживачів.

Перерахуємо переваги правильно вибраного УТП:

- Добре виділяє і позиціонує серед конкурентів.

- "Продає" одну особливість, не розпилявши уваги споживача.

Приклад УТП Банк Союз пропонує елегантний спосіб дарувати гроші. Питання лише в тому, на скільки це часто і широко треба споживачеві, і чи зможе банк це точно донести до тих, кому це треба.

Копіювання конкурента

Прийом, що періодично зустрічається в рекламі банків. В більшості випадків йдеться не про пряме копіювання, а про запозичення вдалих ідей. Крім того, копіювання може відбуватися не за ініціативою самого банку, а виходити з рекламного або дизайнерського агентства, що виготовляє креатив, тому не завжди можна відрізнити злий намір від можливого наміру і лінії дизайнерів.

Достоїнства цього прийому в тому, що при вдалому копіюванні можна отримати частину успіху конкурента і заощадити при цьому бюджет на ідеях і їх просуванні.

Приклад деякої схожості логотипів. Логотип нещодавно створеного MyBank деяким респондентам нагадує логотип відомого Citibank.

Нестандартний формат

У цьому розділі статті ми переходимо від рекламних прийомів, пов'язаних з самим повідомленням, до прийомів, пов'язаних більшою мірою з каналами комунікації. Це прийоми нестандартного формату, тизерної реклами і нових рекламних носіїв.

Нестандартний формат - це допоміжний рекламний прийом, який майже ніколи не використовується сам по собі, зазвичай виступаючи додатковою перевагою рекламного повідомлення, покликаного притягнути до реклами додаткову увагу. Суть прийому полягає в тому, щоб розміщувати рекламне повідомлення не строго в стандартному форматі, а з невеликими (чи великими) відхиленнями.

Переваги цього прийому :

- Привертання уваги

- Краща запом’ятовуваність.

- Іноді - підкреслення властивостей самого продукту/марки.

Приклад нестандартного формату від Райффайзен Банку.

Але за увагу і запом’ятовуваність рекламного повідомлення потрібно платити, і в даному випадку недоліками прийому "нестандартний формат" являються:

- вища ціна в порівнянні з розміщенням на стандартному форматі;

- несамостійний характер, доповнення до основного просування.

3. Характеристика ринку реклами в Україні.

В міжнародному маркетингу витрати на рекламування відіграють значно більшу роль, у порівнянні з національною економікою. Світові витрати на рекламу, виключаючи США, зросли з $55 млрд. в 1990 році до $165 млрд. в 2000 році та передбачається їх подальше зростання до $460 млрд. в 2005 році.

Ще з 2000 року витрати на рекламу в періодичних друкованих виданнях залишаються на одному рівні. За даними дослідників Socis Gallup International, за останні три роки загальний рекламний бюджет преси зріс лише на $5 млн, ледве дотягнувши в 2004 році до $45 млн. Вдвічі більшими порівняно з минулим роком стали витрати на рекламу косметики, парфумерії, засобів особистої гігієни (загалом обсяги перевищили $4,1 млн), зросли на 218% надходження від друкованої реклами фармацевтичних товарів, на 161% - побутової хімії та на 127% - сигарет, інакше б не уникнути абсолютного спаду. В цій сфері найбільшими рекламодавцями стали міжнародні рекламодавці, серед яких тільки декілька українських кампаній – “Український мобільний зв’язок” та “Правекс-банк”, витрати яких складають близько 18% від сукупних витрат десятки найбільших рекламодавців.

“ Компанії-рекламодавці з найбільшими витратами на рекламу в пресі за 200 6 р.”

Виробники Витрати, $ Питома вага,%
1. Проктер & Гембл 1468979 28,75
2. UMC 506612 9,91
3. Philip Morris 503220 9,85
4. LG Electronics Inc. 462992 9,06
5. Самсунг Електронікс 419679 8,21
6. Правекс-банк 412331 8,07
7. Голден Телеком 362912 7,10
8. Nestle 351608 6,88
9. British American Tоbaсco 333632 6,53
10. Меркс Інтернешнл 287828 5,63
Разом 5109793 100,00

Якщо постежити перелік товарів, які найбільше рекламуються в пресі, то можна відмітити, що по багатьом з них показники продажу значно вищі у іноземних виробників, що і викликало появу таких значних витрат з боку міжнародних рекламодавців.

“Перелік категорій товарів, найбільш рекламованих в пресі в 200 6 р.”

Категорії

Витрати, $ Питома вага,%
1. Косметика. Парфумерія. Засоби гігієни 4190164 11,20
2. Автотранспорт 3139734 8,39
3. Послуги 2741734 7,33
4. Засоби масової інформації 2697929 7,21
5. Телекомунікації 2441006 6,53
6. Нерухомість. Будівництво. Ремонт 2404116 6,43
7. Комп'ютери. Периферія. Програмне забезпечення 2009839 5,37
8. Фармацевтика 1871781 5,00
9. Магазини. Ринки 1847825 4,94
10. Побутова техніка 1846962 4,94
11. Фінансові послуги 1429331 3,82
12. Машини (обладнання). Засоби виробництва 1205290 3,22
13. Сигарети 1174102 3,14
14. Офісне обладнання. Канцелярські товари 1121408 3,00
15. Продукти харчування 1087859 2,91
16. Напої 1080398 2,89
17. Одяг. Взуття. Спортінвентар 904684 2,42
18. Аудіо-відео. Музичні інструменти. Фото 834496 2,23
19. Товари для дому 771439 2,06
20. Туризм та подорожі 732760 1,96
21. Транспортні послуги. Послуги зв'язку 586744 1,57
22. Інше 533130 1,43
23. Тканини. Іграшки. Аксесуари 430180 1,15
24. Побутова хімія 319913 0,86
Разом 37402824 100,00

Негативно впливає на розвиток рекламної справи в Україні традиційна безапеляційність та авторитарність багатьох рекламодавців. Дуже часто спочатку приймаються рішення, якої бути рекламі, а вже потім, після досить тривалого терміну та після хибних дій на ринку, в проведення рекламної кампанії вносяться корективи. Що стосується проведення маркетингових досліджень особливостей ринку, товарів, споживачів, що передують рекламі, а тим більше аналізу ефективності готової рекламної продукції, більшість керівників підприємств погоджуються на них нечасто. Це відбувається не тільки через обмеженість коштів, але через нерозуміння сутності маркетингу. У цій царині більш цивілізованим та науковим підходом відрізняються іноземні компанії чи їх дистріб’ютори, рекламну діяльність яких контролює керівництво компанії за кордоном. Поки що більш освідчені в сфері маркетингових досліджень ринку вони звичайно виступають в якості замовника подібних досліджень в Україні на відміну від вітчизняного виробника.

В результаті українська реклама до цих пір часто уявляє собою або “простеньку”, з халатним оформленням з текстової та художньої точки зору інформацію, яка задовольняє вітчизняного рекламодавця або незрозумілий для більшості населення “абстрактний витвір”, не підкріплений розумінням українського національного менталітету, або безпосерднє використання закордонних джерел та матеріалів, яке видають міжнародні рекламодавці, які використовують стандартизовану, неадаптовану рекламу.

Попереду у української реклами довгий та важкий шлях. Звичайно, реалії розвитку економіки в цілому змусять рекламну справу підвищіти як свій художньо-естетичний рівень, так і економічну ефективність рекламування, що в свою чергу може спричинити зростання виробництва нової конкурентоспроможної продукції, розвитку експорту. Дуже ймовірною та, звичайно, необхідною стає інтеграція у світовий рекламно-інформаційний ринок.

Висновок

Отже, банківський маркетинг можна визначити як пошук найбільш вигідних (існуючих і майбутніх) ринків банківських продуктів з урахуванням реальних потреб клієнтури. Процес цей припускає чітку постановку цілей банку, формування шляхів і способів їх досягнення і розробку конкретних заходів для реалізації планів.

Спеціалісти небезпідставно стверджують, що реклама - це сила.

Реклама - це важливий елемент економіки і один з основних інструментів ринку. Проте як кожне явище реклама має свої плюси та мінуси. Реклама може давати як позитивні, так і негативні ефекти свого впливу.

Позитивні ефекти реклами:

1. Вплив на економіку: сприяє росту економіки, капіталовкладень та робочих місць; підтримує конкуренцію; інформує споживачів.

2. Вплив на промисловість: розширює ринки для нових товарів; підтримує конкуренцію між фірмами на належному рівні.

3. Вплив на банк: забезпечує ріст поступлень пропорційно об'єму діяльності;знижує степінь ризику і невизначеності в діяльності маркетингу.

4. Вплив на споживачів: забезпечує інформацією; служить засобом контролю за якістю виробів; сприяє збільшенню, підтримці та стабілізації попиту; забезпечує стимул для підвищення рівня життя.

Негативні ефекти реклами:

І. Вплив на економіку: приводить до виснаження ресурсів; веде до монополізації; створює нецінову конкуренцію.

2. Вплив на промисловість: створює бар'єри для виходу на ринок; ліквідовує конкуренцію між фірмами.

3. Вплив на банк: приводить до росту витрат та цін; забезпечує отримання понадприбутку.

4. Вплив на споживачів: дає некорисну, таку, що вводить в оману інформацію; диференціює товари за рахунок роздування дрібних відмінностей.

Одна із основних проблем сучасного українського рекламіста - це практично відсутність вітчизняної теоретичної бази для підготовки відповідних спеціалістів. У зв'язку з цим в рекламній галузі спостерігається тотальний дефіцит кваліфікованих спеціалістів, які могли б забезпечити виробників якісною і професійною і відповідно недорогою рекламою. Тому на сьогодні на українському рекламному ринку склалася ситуація, коли широкі рекламні акції та довготривалі рекламні кампанії здійснюються, як це не прикро, не вітчизняними сторонами, а закордонними (як рекламодавцями, так і рекламістами), що користуються ситуацією переходу на нові рейки господарювання у країнах Постсоціалістичної Європи і завойовують для себе нові ринкові простори збуту.

Біда українського рекламіста - не у відсутності здібностей, розуміння справи чи творчого підходу.

Сьогодні українські рекламісти просуваються на нелегкому шляху свого розвитку маленькими кроками, долаючи його методом "проб і помилок", методом копіювання Заходу і перенесення його рішень на наш ринок. Нашим спеціалістам варто б більше уваги звернути на наші місцеві особливості, підійти до проблеми більш твердо, згадати українські історичні традиції та звичаї.

Вітчизняним дослідникам реклами потрібно не лише перекладати іноземну літературу, а й стати на шлях створення власних методик аналізу і освоєння реклами.


Використана література :

1. Закон України «Про рекламу» http://zakon.rada.gov.ua/

2. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. – К.: КНЕУ, 2002

3. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Вввдение в бизнес (практ. пособие для предпринимателей). - М.:”Северо-Запад”, 2003, с.165.

4. http://www.prostobankir.com.ua/

5. http://www.uabanker.net/index.shtml

6. http://www.adme.ru/

7. http://www.aval.ua/

8. http://www.citibank.ru

9. http://www.vtb.com.ua/

10. http://www.absolutbank.ru/

11. http://www.is.ru/ru/

12. http://www.uchebniki-online.com/

13. Делл Денисон, Линда Тоби, Ученик по рекламе

14. Шаркав Ф.И., Реклама в коммуникационном процессе. Учебник. 3-е узд, Издательство: Дашков и К, 2011г., с. 348

15. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособие/Науч. ред. М.В. Удальцова. М., 2000. , с. 245

16. Свердлык Г.А., Нечуй-Ветер В.Л. Основные вопросы обязательств по оказанию рекламных услуг. М., 2002. С.209

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.