регистрация /  вход

Аудит основних засобів (стр. 4 из 7)

1) аналітичний облік основних засобів не ведеться в інвентарних картках (ОЗ-6);

2) матеріальна відповідальність організується тільки стосовно власних основних засобів;

3) оприбуткування основних засобів не по ціні їх придбання;

4) невідповідність інформації про наявність основних засобів по даним Головної книги інформації про їх залишки по даним ОЗ-6, що нерідко веде до неправильного нарахування амортизації;

5) до складу первісної вартості включені витрати по оплаті процентів за кредит;

6) при купівлі основних засобів у фізичних осіб не завжди стягується податок;

7) нарахування зносу основних засобів відбувається один раз в квартал;

8) підприємство продовжує нараховувати знос на об’єкти з закінченим строком експлуатації;

9) неправомірне прискорене нарахування зносу основних засобів;

10) при передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства сума перевищення їх договірної вартості над балансовою нерідко включається до складу витрат майбутніх періодів, а по мірі нарахування дивідендів приєднується до балансового прибутку.

Глава 6 . Типова кореспонденція стосовно операцій з основними засобами

У відповідності з Планом рахунків облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». На цьому рахунку здійснюється облік та узагальнення інформації про наявність, рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

По дебету 10 рахунку відображається записи по надходженню основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються по первісній вартості, витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта.

По кредиту відображаються вибуття основних засобів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації, а також суми уцінки основних засобів.

Облік основних засобів ведеться в таких розрізах: надходження, амортизація, ремонт, переоцінка, а також облік орендованих основних засобів.

Кореспонденція рахунків по обліку надходження основних засобів наведена в таблиці 6.1

Таблиця 6.1

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Оприбутковані основні засоби, внесені засновниками згідно з угодою

10, 11

46

На суму, яку потрібно виплатити постачальникам за куплені основні засоби

15

63

На суму послуг, пов’язаних з придбанням основних засобів

15

685

Одночасно нараховано суму ПДВ на послуги, пов’язані з придбанням основних засобів

641

685

Сума витрат, понесених при виконанні проектних та інших робіт

15

63

Сума витрат на спорудження та виготовлення основних засобів

15

23,65,66, 20

Погашення заборгованості за основні засоби

63

30,31

Безкоштовне надходження основних засобів

10, 11

424

Отримання основних засобів в обмін на готову продукцію товарів, робіт послуг

15

701,702 703

Оприбуткування основних засобів

10, 11

15

Оприбуткування основних засобів раніше не включених до балансу підприємства

10, 11

746

Переведення до складу основних засобів МШП

10, 13

113

Одночасно на суму зносу МШП

132

131

Переміщення основних засобів від одного матеріально відповідальної особи до іншої

10, 11

10,11

Всі основні засоби в процесі експлуатації зношуються і підлягають амортизації. Основні операції нарахування амортизації наведені в таблиці 6.2


Таблиця 6.2

Бухгалтерський облік амортизації основних засобів

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Нарахування амортизації основних засобів використаних на виробництво конкретного виду продукції

23

131

Нарахування амортизації інших основних засобів цеху

91

131

Нарахування амортизації основних засобів господарського призначення

92

131

Нарахування амортизації основних засобів використаних для збуту продукції

93

131

Нарахування амортизації основних засобів соціальної сфери

94

131

Ремонт основних засобів проводиться з метою ліквідації виниклих дефектів у зв’язку з їх експлуатацією. В бухгалтерському обліку ремонті діляться на поточні та капітальні. Облік витрат на ремонтні роботи, які не приводять до покращення об’єкта, є витратами даного періоду і обліковуються на рахунках класу 9.

Таблиця 6.3

Кореспонденція рахунків обліку витрат на поліпшення і утримання
основних засобів

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Відображені витрати ремонтного цеху для ремонту основних засобів виконаного господарським способом

23/р.ц

20, 661, 65

Списані витрати ремонтного цеху на цехові витрати

91

23/рц

Відображені витрати основного цеху пов’язані з поточним ремонтом обладнання

91/осн.ц.

66,65, 207

Акцептований рахунок підрядної організації, яка виконала ремонт основних засобів, які експлуатуються в заводоуправлінні

92

63

Сума ПДВ

641

63

Оплачений рахунок підрядної організації з поточного рахунка

63

311

У зв’язку з різними економічними процесами основні засоби повинні переоцінюватися, щоб відображатися по справедливій вартості на час складання різних звітів. Куди повинні відноситися суми уцінки і дооцінки показано в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4

Кореспонденція рахунків обліку дооцінки основних засобів

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Сума дооцінки основних засобів

10

423

Одночасно на суму зносу

423

131

Сума уцінки основних засобів

975

10

Одночасно на суму зносу

131

10

Сума втрат від зменшення корисності основних засобів, оцінених за первісною вартістю

975

131, 10

Одночасно на суму зносу

131

10

Основні засоби списуються з балансу в результаті їх ліквідації, безкоштовної передачі, ліквідації і як недостача, виявлена в результаті інвентаризації.

Таблиця 6.5

Кореспонденція рахунків ліквідації, безкоштовної передачі та реалізації
основних засобів

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Передача основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

14

10

Одночасно знос переданих основних засобів

131

10

Одночасно сума різниці між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій

14

746

Списання залишкової вартості основних засобів, списаних по причині застарілості та зносу

976

10

Одночасно на суму зносу основних засобів

131

10

Оприбутковані виробничі запаси від ліквідації основних засобів

20,22

746

Одночасно відображення суми ПДВ

976

64

Безкоштовна передача основних засобів по залишковій вартості

976

10

Одночасно на суму зносу основних засобів

131

10

Одночасно відображення суми ПДВ

976

64

Списання реалізованих основних засобів по залишковій вартості

972

10

Одночасно на суму зносу реалізованих основних засобів

131

10

Доход отриманий від реалізації основних засобів

30,31,37

742

Витрати по демонтажу, розборці та реалізації основних засобів

976

30,31,37,20,66

Одночасно при реалізації основних засобів сума ПДВ

742

64

Таблиця 6.6

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!