регистрация /  вход

Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом (стр. 1 из 5)

Національний університет фізичного

виховання і спорту України

АФАНАСЬЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 796-053.2: 372.22+616.831-009.11-085+616.711-007.55

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ, УСКЛАДНЕНИМ СКОЛІОЗОМ

Фізична реабілітація

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Київ 2008


Дисертацією є рукопис:

Робота виконана в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Науковий керівник:

кандидат медичних наук, доцент Луковська Ольга Леонівна,

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, завідувач кафедри фізіології і спортивної медицини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Соколовський Валентин Степанович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології; кандидат педагогічних наук, професор Марченко Ольга Кузьмівна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри фізичної реабілітації.

Захист відбудеться 24 квітня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, м. Київ-150, вул. Фізкультури,1) Автореферат розісланий 24 березня 2008 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради В.І. Воронова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Статистичні дані про захворюваність на дитячий церебральний параліч (ДЦП) суперечливі, однак в усьому світі, зокрема й в Україні, спостерігається зростання даного захворювання. В тих державах, які обґрунтовано прийнято відносити до цивілізованих, частота захворювань на церебральний параліч становить 2-2,5 випадків на 1000 населення, у різних регіонах України цей показник становить від 2,3 до 4,5 випадків на 1000 дитячого населення. В Україні проживає до 30 тисяч осіб, які страждають на цю недугу, з них 18 836 дітей у віці до 16 років (Козявкін В.І., Сак Н.Н., Качмар О.А., Бабадагли М.О., 2007; Лунь Г.П., 2001; Моісеєнко М.О., 2005).

При дитячому церебральному паралічі страждають найважливіші для людини функції: рух, мова, психіка. Ступінь важкості цих порушень варіює у великому діапазоні. Слабкість і асиметричний тонус м'язів, контрактури, деформації кінцівок у дітей із церебральним паралічем призводять до формування уже в ранньому віці сколіозу (Бадалян Л.О. та ін. 1988; Каптелін А.Ф., 1995; Іпатов А.В. та ін., 2001). Посилення деформації хребта припадає на молодший шкільний вік, коли спостерігається інтенсивне зростання дитини і збільшується навантаження на опорно-руховий апарат, що сприяє прогресуванню сколіозу. Сколіоз викликає порушення функцій з боку всіх органів і систем людини, особливо кардіореспіраторної, що веде до зниження якості й до скорочення тривалості життя (Андріанов В.Л. та ін., 1985; Герцен І.Г., Лобенко А.А., 1991; Потапчук А.А., Дидур М.Д., 2001; Шитиков Т.А., 2005). Розвиток сколіозу у дітей із церебральним паралічем ускладнює плин основного захворювання, що вимагає відповідних змін реабілітаційних заходів (Власенко С.В., Денега В.І., Пономаренко Є.Н., 2005; Качесов В.О., 2003).

Проблемі фізичної реабілітації дітей із ДЦП присвячені роботи багатьох учених, як вітчизняних, так і закордонних. Розроблені програми фізичної реабілітації із використанням лікувальної гімнастики, масажу, фізіотерапевтичних процедур тощо, які вирішують питання підвищення рухової активності, фізичного та психічного розвитку, соціальної адаптації дітей з ДЦП й т.д. (Козявкін В.І., 1999; Соколовський В.С., Лазарєва С.І., 2004; Марченко О. К, Климцов А.В., 2006). Застосування методу динамічної пропріоцептивної корекції з використанням спеціального костюма (Немкова С.А. та ін., 2005) спрямоване на зменшення спастичності м'язів і гіперкінезів, поліпшення вертикальної стійкості та орієнтування у просторі, корекцію пози пацієнта. Відновна терапія В.С. Соколовського (2004) сприяє ефективному зняттю спастичності й збільшенню амплітуди рухів в суглобах.

Аналізуючи роботи з фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ми не зустріли в досліджуваній літературі програм, що мають спрямованість на корекцію й профілактику сколіозу, а також порушень функцій кардіореспіраторної системи у молодших школярів із ДЦП, ускладненим сколіозом, що визначило вибір напряму досліджень.

Зв'язок з науковими планами, темами. Представлена дисертаційна робота виконана відповідно до “Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури й спорту на 2001-2005 рр. ” Державного комітету молодіжної політики, спорту й туризму України за темою 2.2.4 "Удосконалення засобів і методів фізичної реабілітації дітей-інвалідів з урахуванням виду патології й психоемоційного стану" (номер державної реєстрації 0101U001886) та “Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури й спорту на 2006-2010 рр. ” Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за темою 4.1.1 “Удосконалення способів і методів фізичної реабілітації дорослих і дітей з обмеженими фізичними можливостями” (номер державної реєстрації 0106U011723). Дисертант є співвиконавцем зазначених тем. Внесок дисертанта при розробці даних тем полягає у побудові програми фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

Мета роботи підвищити ефективність коригуючої дії фізичних вправ шляхом обґрунтування й розробки програми фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

Завдання дослідження:

1. Вивчити й узагальнити сучасні науково-методичні знання, результати вітчизняного й закордонного досвіду в галузі фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

2. Визначити особливості функціонального стану хребта, кардіореспіраторної системи і фізичного розвитку дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

3. Обґрунтувати й розробити програму фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

4. Визначити ефективність впливу розробленої програми фізичної реабілітації на функціональний стан хребта, кардіореспіраторної системи та фізичний стан дітей.

Об'єкт дослідження відновний процес дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

Предмет дослідження програма фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня, із включенням коригуючих фізичних вправ, методик лікувального масажу, механотерапії й профілактора Євмінова.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, огляд, опитування, педагогічне тестування; педагогічний експеримент з використанням інструментальних методів: антропометрія, вимір частоти серцевих скорочень (ЧСС) і артеріального тиску (АТ), комп'ютерна спірографія й відеометрія; методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів:

уперше науково обґрунтована програма фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом І-ІІ ступеня, з використанням профілактора Євмінова, що спрямована на поліпшення стану опорно-рухового апарату й нормалізацію функцій кардіореспіраторної системи;

уперше визначені біогеометричні характеристики сагітального й фронтального профілю постави дітей молодшого шкільного віку із спастичною диплегією, ускладненою сколіозом I-II ступеня;

виявлені особливості функціонального стану хребта дітей молодшого шкільного віку із спастичною диплегією, ускладненою сколіозом I-II ступеня;

доповнені дані про стан кардіореспіраторної системи дітей із спастичною диплегією і зв'язок порушень з наявністю сколіозу.

Практична значущість досліджень полягає в розробці програми фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня, з науково обґрунтованим вибором засобів і методів, яка може бути використана у спеціалізованих інтернатах.

Результати досліджень впроваджені в роботу Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровського будинку-інтернату для дітей-інвалідів, спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи для дітей з наслідками поліомієліту й дитячого церебрального паралічу, у навчальний процес кафедри фізичної реабілітації Дніпропетровського державного інституту фізичної культури й спорту, що підтверджується відповідними актами впровадження.

Особистий внесок автора полягає у теоретичній розробці й обґрунтуванні основних ідей і положень дисертаційного дослідження, в проведенні інформаційного пошуку, аналізу літератури, підборі й апробації методів досліджень, розробці програми фізичної реабілітації, роботі з дітьми за запропонованою програмою, аналізі й систематизації матеріалів, отриманих при обстеженні, статистичній обробці, формулюванні висновків і практичних рекомендацій, підготовці публікацій.

У спільних публікаціях дисертантові належать дані педагогічних та інструментальних досліджень.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на науково-методичних конференціях Дніпропетровського державного інституту фізичної культури й спорту (2002-2007); Всеукраїнській конференції “Молода спортивна наука України” (Львів, 2003); щорічних міжнародних науково-практичних конференціях "Основні напрями розвитку фізичної культури, спорту й фізичної реабілітації в Україні" (Дніпропетровськ, 2004, 2005, 2006, 2007); II Міжнародній науково-практичній конференції "Духовне відродження фізичної культури й спорту" (Донецьк, 2005); IX Міжнародній сесії за підсумками НДР за 2005 р. (Мінськ, 2006); науково-практичній конференції Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (Дніпропетровськ, 2006).