регистрация /  вход

Внутрішній аудит у банку (стр. 15 из 16)

33. Наказ ДПА України “Про організацію документальних перевірок” від 07.08.1997 за №283.

34. Нормативно-правові акти Національного банку України з організа­ції валютного контролю.

35. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків Украї­ни, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.1997 за №388, у редакції постанови Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. —Вип. 1,ч. 1.—С. 15-36.

36. Положення “Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”, затверджене постановою Правління НБУ від 26.03.1998 за №118.

37. Положення “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України”, затверджене постановою Прав­ління НБУ від ЗО. 12.1998 за № 566.

38. Положення “Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках”, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за №114.

39. Положення “Про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення бан­ківських операцій”, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 за №181.

40. Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями комер­ційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ від 27.03.1998 за№ 122 (зі змінами та доповненнями).

41. Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформація про їх емісію”.

42. Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”.

43. Положення НБУ “Про кредитування”, затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.1995 за № 246.

44. Положення НБУ про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 21.07.1998 за № 281 (зі змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління НБУ від 15.03.1999 за№ 109).

45. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, затверджене постановою Правління НБУ від 24.02.1997 за № 37, у редакції постанови Правління НБУ від 02.03.1998 за №79.

46. Положення про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні, затверджене Постановою КМУ від 05.07.1993 № 515.

47. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціо­нерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій, затверджене рішенням ДКЦПФР від 09.06.1998 за № 72 (зареєст­ровано в Міністерстві юстиції України за № 431/2871 від 08.07.1998).

48. Положення про операції банків з векселями (зі змінами та допов­неннями), затверджене постановою Правління НБУ від 28.05.1999 за №258.

49. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правлін­ня НБУ від 30.12.1998 за № 566.

50. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за № 114.

51. Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення бан­ківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 за № 181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції Ук­раїни від 10.06.1998 за № 373/2813).

52. Положення про порядок розрахунку резервів на відшкодування мо­жливих збитків банків від операцій з цінними паперами, затвердже­не постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1999 за № 629 (зареєстро­вано в Міністерстві юстиції України від 26.01.2000 за № 45/4266).

53. Положення щодо організації діяльності комерційних банків на рин­ку цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 18.05.1999 за №104.

54. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений постановою Правління НБУ від 02.02.1995 за № 21, у редакції постанови Правління НБУ від 13.10.1997 за № 334 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 7 (310), спецвипуск 21-25 січня. — С. 10.

55. Порядок подання звітності торговцями цінними паперами, затвер­джений рішенням ДКЦПФР від 10.06.1997 за № 11/1.

56. Постанова НБУ від 30.06.1998 за № 250 “Про затвердження нової редакції Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління НБУ від 07.07.1997 за № 216 з урахуванням змін і доповнень”.

57. Постанова Правління НБУ від 18.05.1999 за № 239 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 21.05.1999 за№ 321/3614).

58. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 29.09.1997 за № 316 (зі змінами та доповненнями).

59. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520.

60. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками Украї­ни обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520.

61. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.1998 за №119.

62. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депози­тів, затверджені постановою Правління НБУ від 30.06.1998 за № 250 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.07.1998 за № 445/2885).

63. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному рин­ку України, затверджені постановою Правління НБУ від 15.04.1998 за №127.

64. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 12.12.1997 за №436.

65. Правила оформлення і продажу дорожніх чеків.

66. Правила реєстрації прямих кореспондентських рахунків Націона­льним банком України, затверджені постановою Правління Націо­нального банку України від 29.06.1999 за № 311.

67. Про заходи щодо посилення валютного контролю за рухом коштів за кореспондентськими рахунками, відкритими іншим банкам у грошовій одиниці України, затверджено постановою Правління НБУ від 05.11.1999 за №541.

68. Рішення ДКЦПФР від 14.05.1997 за № 7.

69. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (УПДА) у редакції 1993, що опубліковані Міжнародною торговель­ною палатою за № 500.

КНИГИ

70. Аудит банков/ под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П., Лебедева Е.А.

71.Банковский надзор и аудит/ под ред.Мамоновой И.Д.

72. Основы банковского дела /Под ред. Мороза А. Н. — К.: Либра, 1994. —330с.

73. Ревизия и аудит: Учебное пособие. — К.: МУАП, 1998. — 96 с.

74. Андреев В. В. Практический аудит. — М.: Экономика, 1994. — 366с.

75. Бавдей А. и др. Аудит и ревизия: Справ. пособие / Под ред. И. Н. Белого. — Минск: Мисанта, 1994. 221с.

76. Белобжецкий И. А. Ревизия и контроль в промышленности: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1987. — 294 с.

77. Белов Н. Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. — М.: Агро- промиздат, 1988. — 320 с.

78. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства.— М.: Финансы и статистика, 1992. — 368 с.

79. Белуха Н. Т. Основы теории финансово-хозяйственного контроля и ревизии. — К.: КТЭИ, 1986. — 93 с. 80. Білокінь Г. М. Банківський нагляд та аудит. — Київ: ІТЦ НБУ, 1999. —155с.

81. БілухаМ. Т. Курс аудиту. — Київ: Вища школа, 1998. — 574с.

82. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. — К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. — 320 с.

83. Богомолов А. М., Голощапов Н. А. Внутренний аудит. Организация и проведение. — Москва: Екзамен, 1999. — 190 с.

84. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Конт­роль і ревізія: Підручник. — Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 509 с.

85. Вайнштейн Э. Г. Ревизия и контроль в банках: Учебник. —М.: Высшая школа, 1984. —200 с.

86. Видяпин В. И., Барсукова И. В. Основы теории ревизии: Лекции Московского института народного хозяйства им. Плеханова. —М.:МИНМХ, 1989. —46с.

87. Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний поабник для самостійного вивчення дисципліни. —К.: КНЕУ, 2000. — 166 с.

88. Герасимович А. М. Облік та аудит у комерційних банках. — Львів: Фенікс, 1999.— 511с.

89. Горячек I. Ю. Державний і незалежний контроль за діяльністю комерщйних банків // Вісник НБУ. — 1996. — № 4.

90. Губенко С. М., Мозгова О. П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України.

91. Дмитренко Т. М., Чаадаев С. Г. Судебная бухгалтерия. —М.: Проспект, 1988. — 336 с.

92. Жила В. Г. Ревизия и аудит: Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998.— 94с.

93. Завгорский В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. — К.: Право, 1997. — 372 с. 94. Замиусская Е., Кочмола К. В., Лазарева Н. А., Чубарова Н. А. Внутренний аудит банка. — Москва: “Экспертное бюро-М”, 1997.— 159с.

95. Ирвин Д. Финансовый контроль / Под ред. И. И. Елисеевой. — Москва: Финансы и статистика, 1998. — 256 с.

96. Кармайк Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М.: Юнити, 1995. —528с.

97. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в комерційних банках України. — Київ, 1999.

98. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной дея­тельности и аудит. — Москва: Перспектива, 1994. — 339 с.

99. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП, 1998. — 72 с.

100. Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль. — М.: Финансы и стати­стика, 1998.—299 с.

101. Криницкий И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 120 с.

102. Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993.

103. Лушкин В. А., Пономарев В. Д., Яддин И. В., Ачкасов А. Е. Аудит. Учебное пособие. —Житомир, 1999. — 240 с.

104. Мацкевичюс И. С., Лакис В. И. Ревизия в системе экономического контроля. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 224 с.

105. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — Київ: А. Л. Д. та ВІРА-Р, 1998. —559с.

106. Мельник Л. Ведення касових операцій // Все про бухгалтерський облік. — 2000, № 21 (446). — 6 березня. — С. 2.

107. Мозговий О. М. Фондовий ринок. — Київ: КНЕУ, 1999. — 316 с.

108. Морозов А. Г., Логинов А. И., Перлин Ю. В. — Пластиковые карты; 2-е издание. М.: Банковский Деловой Центр, 1998.—206 с.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.