регистрация /  вход

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці (стр. 1 из 10)

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

На правах рукопису

КОСТЮЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

УДК 657:336

МЕТОДОЛОГІЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЄДИНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Науковий консультант

Сопко Василь Васильович,

доктор економічних наук,

професор

Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант : доктор економічних наук, професор

СОПКО Василь Васильович ,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри обліку підприємницької діяльності

Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор

КРУПКА Ярослав Дмитрович ,

Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, декан факультету обліку і аудиту, професор кафедри обліку і контролінгу в промисловості

доктор економічних наук, професор

ШВЕЦЬ Віктор Григорович ,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри обліку та аудиту

доктор економічних наук, професор

ШЕВЧУК Володимир Олександрович ,

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, перший проректор, завідувач кафедри аудиту

Захист дисертації відбудеться «_30_» травня 2008 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, аудиторія 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «22» квітня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.Д. Шарапов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації великих підприємств, а також галузевих комплексів привели до утворення груп суб’єктів господарювання – юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами економічної та (або) організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та (або) управлінні (далі група підприємств). Група − це материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.

Створені у такий спосіб об’єднання підприємств суттєво впливають на економічні процеси у багатьох сферах економіки. Проте багато питань, пов’язаних з їх діяльністю, на законодавчому рівні поки що не врегульовані. Потребує розв’язання ряд методичних проблем щодо відображення у системі бухгалтерського обліку інформації, яка узагальнюється у фінансовій звітності.

З юридичного погляду, учасники групи є окремими суб’єктами господарювання, які ведуть облік діяльності та складають власну звітність. Разом з тим, між підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в статутному капіталі та (або) загальних зборах чи інших органах управління дочірнього підприємства.

Тому зв’язані підприємства (материнське та дочірні) слід розглядати як єдину економічну одиницю – групу підприємств. З облікової точки зору, група підприємств є єдиною економічною одиницею.

Різні користувачі зацікавлені в інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки групи. Акціонерів (учасників) та кредиторів материнського підприємства цікавлять результати всіх операцій, здійснюваних під його контролем, зокрема дочірніми підприємствами. Звітність кожного окремого учасника групи не може надати такої інформації. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває облік діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці. Інформація про операції групи підприємств узагальнена в консолідованій фінансовій звітності. Аналіз показників консолідованих фінансових звітів групи підприємств є важливим для користувачів – на їх підставі приймають управлінські рішення.

Досліджуючи питання обліку та аналізу діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці, автор спирався на попередні теоретичні і практичні розробки в цій сфері таких вітчизняних вчених, як В.В. Бабич, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, А.М. Герасимович, В.Г. Горєлкін, В.І. Єфіменко, В.М. Добровський, З.В. Гуцайлюк, З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка, В.В. Сопко, М.С. Пушкар, М.В. Кужельний, С.П. Лозовицький, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан, Г.В. Уманців, а також таких зарубіжних учених, як П. Баркер, Дж. Бейлі, Девід М. Бішоп, С. O’Борн, Патрік А. Гохан, Френк Ч. Еванс, Дж. Лодон, К. Лодон, C. Ơгартеїн, В.Ф. Палій, Б. Пешеро Петі, В.С. Плотніков, В.Д. Новодворський, С.І. Пучкова, Н. Селезньова, У. Ф. Шарп, В.В. Скоблева,Я.В. Соколов, О.В. Соловйова, К.К. Ферріс, Стенлі Фостер Рід, Е. Хелферт, Е.С. Хендріксен, О.Д. Шеремет, І.П. Шестакова, Д. Янг та ін.

Проте проблеми відображення в обліку внутрішньогрупових операцій підприємств групи, частки меншості, складання консолідованих фінансових звітів та аналіз їх показників, оцінювання вартості групи підприємств з метою розроблення майбутньої стратегії діяльності групи для України залишаються невирішеними і майже не дослідженими. Практично немає наукових праць та методичних рекомендацій, які б цілісно подавали систему бухгалтерського обліку діяльності групи підприємств, засновану на врахуванні специфіки групи підприємств (материнського та його дочірніх підприємств) як об’єкта управління, а також особливостей ринкового середовища у вітчизняній економіці.

Відсутність теоретичного підґрунтя для вирішення означеного кола проблем дає підставу стверджувати про виокремлення групи підприємств (формування й діяльність) як об’єкта дослідження у вітчизняній бухгалтерській науці. Сучасні умови вимагають комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних зі створенням та функціонуванням груп підприємств в Україні, формуванням обліку, підготовкою консолідованої звітності та її аналізом, що потрібно для прийняття управлінських рішень.

Саме ці проблеми й мотиви зумовили вибір теми та цільову спрямованість цієї дисертаційної роботи. Актуальність дослідницьких ініціатив у галузі вивчення теорії і практики формування й діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці та відображення їх в бухгалтерському обліку є виключно високою й об’єктивно зростатиме в подальшому.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України за темою „Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766).

Особисто автором розроблено рекомендації щодо вдосконалення методик консолідації фінансових звітів підприємств, об’єднаних шляхом придбання та злиття, запропоновано методику складання консолідованих фінансових звітів у іноземній валюті та в умовах диверсифікації діяльності. Вдосконалено методику визначення звітних сегментів.

Дисертація виконана відповідно до положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV зі змінами і доповненнями, Закону „Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС” від 18 березня 2004 р. № 1629-ІV та Державної програми реформування системи бухгалтерського обліку в Україні із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення й обґрунтування концептуальних положень методології та організації обліку й аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, що ґрунтуються на вітчизняних і міжнародних стандартах фінансової звітності, надання рекомендацій щодо їх практичного застосування.

Цільова спрямованість дисертації обумовила постановку та вирішення таких завдань:

– визначити концептуальні підходи до сутності об’єднання підприємств і консолідації фінансових звітів;

– проаналізувати міжнародні підходи до консолідації фінансових звітів групи підприємств, до складу якої входять материнське та його дочірні підприємства;

– дослідити економіко-правові засади створення та функціонування груп підприємств в Україні;

– проаналізувати міжнародні та вітчизняні методи обліку інвестицій у дочірні підприємства, методи обліку придбання та злиття, облік внутрішньогрупових операцій, облік частки меншості;

– опрацювати етапи консолідації фінансових звітів групи підприємств, об’єднаних методом придбання та методом злиття;

– удосконалити методологію та організацію процесу консолідації фінансових звітів групи підприємств за П(с)БО;

– удосконалити методику консолідації фінансових звітів, складених в іноземній валюті;

– розробити методику складання консолідованих фінансових звітів в умовах диверсифікації діяльності підприємств групи;

– дослідити методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності;

– визначити концептуальні підходи до моделей оцінювання вартості групи з метою аналізу діяльності групи підприємств;

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!