регистрация /  вход

Диверсифікована стратегія розвитку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Центр ділових інвестицій" (стр. 11 из 15)

Результат фінансово-господарської діяльності формується під впливом двох чинників: «результату господарської діяльності» і «результату фінансової діяльності». У ідеалі сприятливим вважається положення, коли ці показники знаходяться в інтервалі +/- 10% по відношенню до доданої вартості (ДС). Досягти ідеального значення РФХД важко, та і не завжди необхідно, але треба по можливості прагнути стримуватися у межах безпечної зони [14].

Ситуація маневрування показниками РХД і РФД ТОВ «Центр ділових інвестицій» по відношенню до доданої вартості представлена на рисунку 2.9 за допомогою матриці фінансової стратегії, запропонованої французькими ученими Франшоном і Романе [13].

Таблиця 2.8

Вихідні дані для знаходження місця розташування ТОВ «Центр ділових інвестицій» у матриці фінансової стратегії за 2005-2008 рр.

Найменування показника Роки
2005 2006 2007 2008
РХД, тис. грн. -71,3 -1,3 -19,3 2,7
РФД, тис. грн. 0 1,0 -1,0 0
РФХД, тис. грн. -71,3 -0,3 -20,3 2,7
ДС, тис. грн. 13,4 68,4 63,3 107,0
РХД / ДС % -532,1 -1,9 -30,5 2,5
РФД / ДС % 0 1,5 -1,6 0

РФД<0

РФД(0 РФД>0
РХД>0 1 4 6
РХД(0 7
2 5

РХД<0

9
8 3

Рис. 2.9. Місце розташування ТОВ «Центр ділових інвестицій» в матриці фінансової стратегії в 2005-2008 рр.


ТОВ «Центр ділових інвестицій» постійно маневрує між 2-м квадратом матриці «Стійка рівновага» і 8-м квадратом «Дилема». Це означає, що підприємство постійно відчуває дефіцит засобів для підтримки свого виробничого потенціалу і утримання завойованих ринкових позицій. Цю проблему підприємство вирішує за рахунок скорочення фінансово-експлуатаційних потреб. Але такий підхід не вирішує проблему стійкого фінансування, що і не дозволяє ТОВ «Центр ділових інвестицій» стримуватися в 2-ом квадраті матриці.

Виходом з передкризового стану, в якому опиняється підприємство, знаходячись в 8-ом квадраті матриці, є розробка стратегії його розвитку з обгрунтуванням відповідних джерел фінансування і напрямів диверсифікації діяльності.

Виводи по розділу 2

1. В ході виконаного аналізу фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Центр ділових інвестицій» встановлено, що підприємство знаходиться в передкризовому стані, що підтверджене:

1.1. Досить вузькою спеціалізацією діяльності.

1.2.Стабільно збитковою діяльністю, унаслідок значної матеріаломісткості, обумовленої придбанням імпортних автостекол, склоочисників, сигналізації, фар і ін. автооптикі виключно через посередницькі фірми Києва.

1.3. Значним зниженням вартості активів, практично відсутністю їх оновлення, збільшенням зносу основних фондів до 0,81, неможливістю здійснення відтворювального процесу із-за збиткового характеру діяльності і відмови підприємства від залучення позикових засобів.

1.4. Відсутністю зовнішньоекономічної діяльності, прямих контрактів з іноземними виробниками автоскла, автооптикі і інших аксесуарів.

1.5. Практичною відсутністю обгрунтованої політики управління оборотним капіталом.

1.6. Ігноруванням фінансового аспекту діяльності відносно залучення інвестицій для оновлення матеріальної бази і диверсифікації діяльності.

1.7. Постійним маневруванням між 2-м і 8-м квадратами матриці фінансової стратегії із-за постійного дефіциту засобів для підтримки свого виробничого потенціалу і утримання завойованих ринкових позицій.

2. В той же час в підприємства є деякі передумов для подолання передкризового стану, що полягають в:

2.1. Популярності фірми на ринку Дніпропетровська, як лідера на ринку автосервісу скла, тюнінгу, сигналізації, супутніх аксесуарів.

2.2. Значній перевазі над конкурентами в сегменті автосервісу скла, тюнінгу, сигналізації на ринку Дніпропетровська.

2.4. Стійкій тенденції зростання обороту, що намітилася, і наявними вільними нішами на ринку автосервісу, враховуючи значний знос вітчизняного парку автомобілів.

2.5. Збільшенні коефіцієнта трансформації більш ніж в чотири рази.

3 Єдиною можливістю виходу з передкризового стану ТОВ «Центр ділових інвестицій» є розробка стратегії його розвитку з обгрунтуванням відповідних джерел фінансування і напрямів диверсифікації діяльності.


РОЗДІЛ 3 .ФОРМУВАННЯ ДІВЕРІФІЦИРОВАННОЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОВ «ЦЕНТР ДІЛОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ» НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

3.1 Вибір стратегії розвитку підприємства і обгрунтування основних її параметрів

В результаті дослідження теоретичних основ стратегії диверсифікації і виконаного аналізу фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Центр ділових інвестицій» встановлено, що найбільш відповідною для підприємства є стратегія диверсифікованого зростання, яка в максимальній мірі відповідає мікро і макроекономічним особливостям функціонування ТОВ «Центр ділових інвестицій».

Ця стратегія реалізується тоді, коли фірма не може далі розвиватися на даному ринку з даним продуктом в рамках даної галузі або розширення ринку даного продукту у вибраному регіоні вельми проблематично. Другий чинник і є основним аргументом вибору стратегії диверсифікованого зростання для ТОВ «Центр ділових інвестицій».

У класичному сенсі вибору даної стратегії сприяє наявність декількох головних чинників, які були детально розглянуті в першому розділі дипломної роботи:

ринки для здійснюваного бізнесу знаходяться в стані насичення або ж скорочення попиту на продукт;

поточний бізнес дає додаткові вступи грошей, що перевищує потреби підприємства, які можуть бути вкладені в інші сфери бізнесу;

новий бізнес може принести синергетичний ефект;

антимонопольне регулювання не дозволяє розвивати бізнес далі в рамках однієї галузі;

можуть бути скорочені втрати від податків;

може бути полегшений вихід на світові ринки;

можуть бути притягнені нові кваліфіковані службовці або краще використаний потенціал наявних менеджерів.

Всі ці чинники за винятком здобуття додаткових коштів від поточної діяльності присутні в ТОВ «Центр ділових інвестицій», що було виявлене в результаті аналізу його фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності. Отже, вибір стратегії диверсифікованого зростання при одночасному вирішенні питань пошуку джерел фінансування є економічно обгрунтованим.

З існуючих видів стратегій диверсифікованого зростання: централізованій диверсифікації, горизонтальній диверсифікації, конгломератній диверсифікації ТОВ «Центр ділових інвестицій» слід вибрати першу, яка базується на пошуку і використанні додаткових можливостей виробництва нової продукції в існуючому бізнесі (рихтування, фарбування, шліфовка, поліровка кузова автомобіля і тому подібне).

Особливістю розробки стратегії диверсифікації є первинна велика кількість можливих альтернатив, які неможливо детально проаналізувати. Тому відбір і скорочення кількості альтернатив можна здійснювати покроково.

Перший крок. Оптимізація товарно-ринкової стратегії.

Другий крок. Оптимізація об'єму і структури активів підприємства.

Третій крок. Оптимізація джерел фінансування.

3.1.1 Оптимізація товарно-ринкової стратегії

У основу оптимізації товарно-ринкової стратегії має бути покладене подолання збиткового характеру діяльності підприємства, що є основною причиною його передкризового стану. Тому як цільова функція стратегії, що розробляється, приймається максимізація економічної рентабельності:

ЕР = Х1 / Х2 * 100 > max (3.1)


де Х1 – нетто-результат експлуатації інвестицій, тис. грн..;

Х2 – вартість капіталу підприємства (актив), тис. грн.

Оскільки показник «економічна рентабельність» є результатом безлічі чинників, що одночасно діють і взаємозв'язаних, те знаходження максимально можливого її значення є завданням оптимізації всіх параметрів що впливають на неї, як першого, другого так і нижчих параметрів.

За умови визначення оптимальних параметрів, що впливають на економічну рентабельність, і розробки відповідної системи заходів, що дозволяють досягти цих оптимальних параметрів, підприємству удасться здолати збитковий характер діяльності.

Отже, оптимізація основних параметрів діяльності ТОВ «Центр ділових інвестицій» полягає в розробці найбільш ефективного методу виробництва і розподілу продукції, вибору ринків збуту, що оптимізує відповідно до змінних, певний результат функціонування суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Для вирішення цього завдання доцільно використовувати інструментарій математичного програмування. Математичні методи дозволяють досягти значної міри конкретизації в розкритті єства механізму дії економічних процесів і явищ, необхідних для їх практичного використання в організації виробничого процесу з метою підвищення його ефективності. З цією метою найчастіше використовуваним є інструментарій лінійного програмування.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Похожие статьи