регистрация /  вход

Організація обліку орендних операцій (стр. 2 из 6)


2. Організація обліку орендних операцій на прикладі ВАТ “Василівський сирзавод”

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство “Василівський сирзавод” є колективним підприємством. Відкрите акціонерне товариство “Василівський сирзавод” організоване в 2005 році. В 2000 р. відбулася реструктуризація Відкритого акціонерного товариства “Василівський сирзавод” шляхом забезпечення всім членам товариства права вільного виходу з товариства шляхом продажу акцій (майнових паїв). На сьогодні реформування повністю проведено, всі члени товариства мають майнові паї, розмір яких залежить від кількості придбаних акцій.

Відкрите акціонерне товариство “Василівський сирзавод” організоване з метою забезпечення населення обласного центру продукцією переробки молока, а саме сирами, маслом тощо.

Для розвитку виробництва господарства має багато передумов. Розташоване підприємство недалеко від обласного центру, має з ним гарний зв’язок дорогами з твердим покриттям. Розташування поряд господарств орієнтованих на тваринництво, а саме на вирощування молочних корів дає можливість розвивати переробне виробництво.

Найближча залізнична станція Суми знаходиться в 15 км від господарства.

Обрана організаційно-виробнича структура господарства є доцільною та сприяє більш ефективному управління виробничо-господарсько. діяльністю, оперативному управлінню та контролю за виробничими процесами в структурних підрозділах.

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, комерційної, іншої діяльності з метою отримання прибутку і використання його в інтересах акціонерів у порядку та згідно чинного законодавства.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво молочних продуктів та інших продуктів харчування;

- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізація власної та контрагентської продукції;

- надання брокерських та дилерських послуг;

- здійснення торгово-закупівельної діяльності для підприємств, установ, організацій, громадян, у тому числі іноземних;

- надання послуг населенню в сфері громадського харчування, створення барів, кафе;

- товарообмінні (бартерні) операції у відповідності до діючого законодавства;

- надання всіх видів побутових послуг, прокат;

- ремонтно-механічне виробництво;

- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

- здійснення вантажних та пасажирських перевезень на території України та за кордоном;

- організація виставок, конференцій.

Якщо певний вид діяльності з вказаних вище можливо здійснювати лише за умов його ліцензування. Товариство здійснює вказаний вид діяльності лише після отримання відповідної держаної ліцензії або дозволу.

Товариство має право здійснювати інші види діяльності, які не заборонено чинним законодавством України.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх локальних Положень.

Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також матеріальних та нематеріальних цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства..

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів (прибутку);

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство здійснює володіння, розпорядження, користування майном, що йому належить, відповідно до мети своєї діяльності.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки майном, на яке згідно чинного законодавства може бути накладено стягнення.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; фірмову марку та товарний знак, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством.

Товариство має круглу печатку зі своєю назвою, штампи та фірмовий бланк.

Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

використовувати належне йому майно та інші матеріальні ресурси для здійснення господарської діяльності; продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам вказані ресурси, відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

укладати угоди (контракти) в т.ч. зовнішньоекономічні, зокрема угоди купівлі-продажу, комісії. доручення, підряду, перевезень, зберігання, страхування, застави; видавати довіреності (доручення), створювати комісії, та інше; набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.

випускати цінні папери згідно чинного законодавства України та вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, в тому спільні підприємства в Україні та за її межами, приймати участь у фондах. асоціаціях, корпораціях спільно з українськими та іноземними партнерами.

створювати на території України та за її межами свої підрозділи, філії, представництва, дочірні підприємства та інші. Створені структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства і затверджуються Спостережною Радою Товариства. Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації філій, представництв, дочірніх підприємств регулюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про філії.

самостійно встановлювати для працівників Товариства додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги згідно колективного договору.

застосовувати систему контрактів при найму на роботу працівників.

встановлювати економічно обґрунтовані норми праці та заробітної плати.

отримувати кредити у національній та іноземній валюті.

самостійно визначати ціни та тарифи на вироблену продукцію, надані послуги та роботи.

вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного законодавства, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 3І грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність в рамках предмету діяльності Товариства на основі чинного законодавства України, нормативних документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.

2.2 Облік орендних операцій

У орендодавця: передача та повернення об‘єктів ОЗ оформляється актом прийому - передачі ОЗ. Переданий в оренду ООЗ в обліку залишається на рахунку 10 «ОЗ», лише переміщується його картка в окремий розділ картотеки.

Операція по передачі ОЗ в оренду– це операція допоміжного характеру, тому витрати на ведення цієї діяльності обліковується на рахунку 23 «Виробництво».

Таблиця 1

Операції по передачі основних засобів в оренду

№ з/п Зміст операції Дт Кт Сума
1 2 3 4 5
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ОПЕРАТИВНІЙ ОРЕНДІ
1 По ОЗ, переданих в оренду щомісяця нараховується амортизація 23 131 256
2 Сума орендної плати, яку орендодавець має одержати від орендаря 377 713 1200
3 Податкове зобов‘язання по ПДВ 713 641 200
4 Орендна плата перерахована на поточний рахунок 311 377 1200
5 Списання орендодавцем фактичної с/в орендних послуг 903 23 256
6 Сплата до бюджету суми ПДВ 641 311 200
7 Витрати на послуги, які надають сторонні організації і розрахунки з якими веде сам орендатор 377 63 120
У орендатора
8 Приймання на облік орендованих ОЗ, взятих в оперативну оренду 01 12000
9 Повернення ОЗ власнику 01 12000
10 Відображення суми орендної плати по договору 91, 92, 93,15 942 685 1200
11 при використанні орендованих ОЗ в обслуговуючих виробництвах і господарствах 949 685
12 при використанні орендованих ОЗ на роботи капітального характеру 15 685 1000
13 Сума податкового кредиту по ПДВ, на яку орендатор може зменшити свою податкову заборгованість 641 685 200
14 Перерахування суми орендної плати по договору на поточний рахунок 685 311 1200
15 Орендна плата перерахована авансом 39 311 1200
16 Списується сума орендної плати щомісяця в рахунки витрат 23, 91 92, 93 94 39 1200
17 Витрати на ремонт, дообладнання тощо за рахунок орендодавця на суму вартості робіт виконаних підрядними організаціями 15 63 60
18 Податковий кредит 641 63 12
19 ремонт орендованих засобів 10 15 60
20 Перерахування суми підрядним організаціям за виконані роботи 63 311 72
21 Зараховано виконані роботи по ремонту за рахунок орендної плати 685 713 12
22 Нараховано ПДВ 713 641 2
23 Списання витрат на ремонт орендованих ОЗ 903 15 10
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ФІНАНСОВІЙ ОРЕНДІ
У орендодавця
24 Передача ООЗ у фінансову оренду 161 10 12000
25 Щомісячний розподіл суми, яку повинні погашати 377 161 1000
26 Одноразове відображення суми, яку підприємство має отримати за фінансову оренду 377 732 200
27 Отримання плати за оренду 311 377 1200
28 Отримано відсотки 311 373 100
29 Залишкова вартість після закінчення строку оренди, яка підлягає викупу орендатору 377 161 600
30 Надходження грошових коштів за викуп основних засобів 311 377 11400
У орендатора
31 Вартість взятих у фінансову оренду ОЗ, по оцінці узгодженої з орендодавцем 10 531 12000
32 Нарахування зносу 23,91 92, 93 131 300
Відображення заборгованості орендодавця
33 поточна заборгованість по фінансовій оренді 531 61 12000
сума відсотку 952 681 1200
погашення заборгованості 61 311 12000
погашення по відсотку 684 311 1200
залишкова вартість ОЗ, які будуть викуповуватись 631 685

Розмір орендної плати визначається по методиці розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна затверджено КМУ №786 від 14.10.2005 року.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.