Організація праці менеджера

Задача 1

Робочі місця службовців обладнанні письмовими столами і стільцями застарілої конструкції і недостатнім набором засобів оргтехніки. Удосконалення організації їх праці передбачає оснащення 21 робочих місць столами спеціальної конструкції, обладнаних ящиками різного об’єму і відповідного характеру для зберігання в них документів. Це дозволить спростити та прискорити пошук необхідних документів. Одночасно збільшується набір засобів малої оргтехніки, яка спрощує кореспонденцію і закріплення документів. Обчислити економічну ефективність заходів щодо удосконалення організації робочих місць.

Вихідні дані.

1. Затрати на впровадження Зод, грн. – 21000.

2. Витрати часу (річні), год.

А) на пошук документів:

- до впровадження заходів Т1 - 250

- після впровадження заходів Т2 - 123

Б) на обробку кореспонденції і документів:

- до впровадження заходів Т3 - 68

- після впровадження Т4 - 25

3. Середньо годинна з/пл. працівників ЗП, грн. – 3,80

4. Відрахування на соцзахист, пенсійний фонд та інше, % - 39,5

5. Амортизаційні відрахування, % - 7,3

6. Витрати на поточний ремонт, Зр, грн. – 8700

1. Економія по заробітній платі:

Ез.пл. = (Т1 – Т2) + (Т3 – Т4) * 3,80 + 39,5% + 7,3% = 966,9 грн.


3. Амортизаційні витрати:

А = Ц опт. * На- 100

Ц опт. - оптова ціна обладнання

На - норма амортизації

А = (21000*15) /100 = 3150 грн.

2. Термін окуплення обладнання: Т ок. = К1 - К2+В заг.

Е ум.річ.

Ток .= (21000 + 8700) / 20304,9 = 1,4року.

К1 - капітальні витрати (Цопт) нового обладнання

К2 - вартість реалізації обладнання, яке вибуло. К2 = О

В заг. - витрати загальні на утримання нового обладнання

3. Коефіцієнт економічної ефективності: Е = 1 / Т ок.

Е=1/1,4 = 0,71

Задача 4. Скласти плановий баланс (бюджет) робочого часу і визначити ефективний фонд робочого часу на одного працівника в рік при умові, що: календарних днів у році – 365, святкових та вихідних – 112, передсвяткових – 6.

При умові, що календарних днів у році – 365, святкових та вихідних - 112, передсвяткових – 6. З урахуванням вищенаведених даних баланс часу становить 247 днів.

З них:

1) чергові відпустки:


50,4 год.;

31,5 год.;

75,6 год.

__________________

19,7 днів

2) відпустки у зв’язку з пологами - 5,68 днів;

3) дні хвороби - 2,22 днів;

4) виконання громадських доручень – 1,92 днів;

5) годування дітей – 2,22 днів;

6) скорочений робочий день підлітків – 0,49 днів.

7) робочих днів – 214,8.

Завдання 2

Скласти та оформити посадову інструкцію начальника інструментальної частини

Посадова інструкція

Начальника інструментальної частини

1. Загальні положення

1.1. Начальник інструментальної частини належить до професійної групи «Керівники».

1.2. Начальник інструментальної частини призначається на посаду й звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством України порядку наказом директора підприємства.

1.3. Начальник інструментальної частини безпосередньо підпорядковується __________ підприємства.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Забезпечує безперервну і технологічно правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування, підвищення його змінності, додержання в працездатному стані з потрібним рівнем точності.

2.2. Організує розробку планів огляду, випробувань та профілактичних ремонтів устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці плани і контролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку виробництва.

2.3. Узгоджує плани (графіки) з підрядними організаціями, залученими для проведення ремонтів, своєчасно забезпечує їх необхідною технічною документацією, бере участь у складанні титульних списків на капітальний ремонт.

2.4. Організує роботу з обліку наявності та руху устаткування, складання і оформлення технічної і звітної документації.

2.5. Керує розробкою нормативних матеріалів щодо ремонту устаткування, витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби, аналізом показників його використання, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних під час експлуатації устаткування.

2.6. Готує висновки і відгуки на проекти стандартів, технічних завдань та інших документів щодо ремонтопридатності, надійності і міцності.

2.7. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію збудованих об'єктів і змонтованого устаткування.

2.8. Організує з використанням ЕОМ основні роботи з управління та планування технічного обслуговування і ремонтних робіт механічного устаткування.

2.9. Бере участь в організації обліку та зберігання запасних частин.

2.10. Організує міжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт і модернізацію устаткування, роботу з підвищення його надійності та довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом будівель і споруд, забезпечує раціональне використання матеріалів для виконання ремонтних робіт.

2.11. Бере участь у підготовці пропозицій з атестації, раціоналізації, обліку та планування робочих місць, модернізації устаткування, реконструкції, технічного переозброєння підприємства, упровадження засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього середовища, у розробці планів підвищення ефективності виробництва.

2.12. Організує проведення інвентаризації основних виробничих фондів, визначає застаріле устаткування, об'єкти, що потребують капітального ремонту, і встановлює черговість проведення ремонтних робіт.

2.13. Бере участь в експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з упровадження і освоєння нової техніки, у випробуваннях устаткування, у прийманні нового та відремонтованого устаткування, реконструйованих будівель і споруд.

2.14. Вивчає умови роботи устаткування, окремих вузлів та деталей, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання непланових зупинок устаткування, подовження строків служби вузлів та деталей, міжремонтних періодів, поліпшення зберігання устаткування, підвищення надійності його в експлуатації.

2.15. Організує на підприємстві спеціалізований ремонт, централізоване виготовлення запасних частин, вузлів та змінного устаткування.

2.16. Бере участь у вивченні причин зношування устаткування, його простоїв, розслідуванні аварій, розробці та впровадженні заходів щодо їх ліквідації та запобігання.

2.17. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо заміни малоефективного устаткування високопродуктивним, скорочення незапланованих ремонтів та простоїв устаткування, зниження затрат на ремонт та його утримання на основі застосування прогресивних методів ремонту і відновлення деталей, вузлів та механізмів.

2.18. Забезпечує контроль за якістю робіт з монтажу устаткування, раціональними витратами коштів на капітальний ремонт, за правильністю зберігання устаткування на складах, своєчасністю перевірки та пред'явлення інспекції державного технічного нагляду підйомних механізмів та інших об'єктів, внесенням змін у паспорти устаткування.

2.19. Вживає заходів щодо виявлення невикористаного устаткування та його реалізації, поліпшення експлуатації діючого устаткування, організації ремонтних робіт на основі механізації праці та впровадження передового досвіду, вдосконалення організації праці працівників ремонтної служби.

2.20. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час проведення ремонтних робіт.

2.21. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонтування устаткування, в розгляді раціоналізаторських пропозицій стосовно поліпшення роботи устаткування, готує відгуки та висновки на більш складні з них, а також на проекти державних, галузевих нормативів і стандартів, сприяє впровадженню прийнятих раціоналізаторських пропозицій.

2.22. Керує працівниками відділу і підрозділами, які здійснюють ремонтне обслуговування устаткування, будівель та споруд підприємства.

3. Права

Начальник інструментальної частини має право:

3.1. Діяти від імені відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими організаціями з питань експлуатації обладнання підприємства.

3.2. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів, пов’язаних з діяльністю підприємства.

3.3. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію.

3.4. Самостійно вести листування із структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями, установами та підприємствами з питань, які належать до компетенції головного механіка та не вимагають рішення директора підприємства.

3.5. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів з питань організації й проведення ремонтних робіт.

3.6. Давати керівникам структурних підрозділів підприємства, фахівцям вказівки з питань ремонту, експлуатації та утримання технологічного обладнання.

3.7. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, видавати за своїм підписом розпорядження по підприємству з питань ремонту, експлуатації та утримання технологічного обладнання.

3.8. Забороняти роботу на обладнанні у випадках грубого порушення правил технологічної експлуатації, незадовільного стану технологічного обладнання, загрози аварії, нещасних випадків.

3.9. Вносити пропозиції керівництву підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок.

4. Відповідальність

Начальник інструментальної частини несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що визначені даною посадовою інструкцією, а також роботу підлеглих йому працівників з питань їхньої виробничої діяльності – в межах визначених чинним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, передбачених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.

4.4. Незабезпечення дотримання трудової й виконавської дисципліни працівниками підлеглих служб і персоналу, що перебувають у підпорядкуванні Головного механіка.

4.5. За розголошення відомостей, що становлять службову або комерційну таємницю.

4.6. За завдання матеріальної шкоди, в межах, визначених чинним цивільним та трудовим законодавством України.

5. Начальник інструментальної частини повинен знати:

5.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту устаткування, будівель, споруд.

5.2. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку.

5.3. Технологію виробництва продукції підприємства; організацію ремонтної служби на підприємстві.

5.4. Порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт.

5.5. Систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації технологічного устаткування.

5.6. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування підприємства, правила його експлуатації.

5.7. Методи монтажу та ремонту устаткування, організацію і технологію ремонтних робіт.

5.8. Порядок складання відомостей дефектів, паспортів, альбомів креслень запасних частин, інструкцій з експлуатації устаткування та іншої технічної документації.

5.9. Правила приймання і здавання устаткування після ремонту.

5.10. Вимоги організації праці під час експлуатації, ремонтування та модернізації устаткування і ремонтної оснастки.

5.11. Передовий вітчизняний та світовий досвід ремонтного обслуговування підприємства.

5.12. Економіку, організацію виробництва, праці і управління; трудове законодавство.

5.13. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6. Кваліфікаційні вимоги

- Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. За відсутності головного механіка його обов’язки виконує особа, призначена у відповідному порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

7.2. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний механік взаємодіє:

- з головним технологом з питань отримання плану розташування обладнання, планів модернізації обладнання, технологічної документації на обладнання, пропозиції щодо удосконалення процесу обслуговування обладнання.

Керівник

структурного підрозділу (П.І.Б.) “__”________200_р.

Узгоджено

Начальник юридичного відділу (П.І.Б.) “__”_________200_р.

З інструкцією ознайомлений (П.І.Б.) “__”_________200_р.

На ТОВ «ВіаСофт» розроблений бізнес-план впровадження автоматизованої системи управління виробництвом. Планується організувати на базі підприємства консалтинговий інформаційний центр на основі диспетчеризації. Виконання плану покладено на головного економіста.

Скласти розпорядження від імені головного економіста диспетчеру підприємства про підготовку звітної інформації щодо використання засобів диспетчеризації у попередньому році і надання матеріалів для оформлення заявки на придбання відповідних технічних засобів зв’язку і обладнання.


ТОВ «ВІАСОФТ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 12 03.05.2009р. м. Вінниця

Про підготовку звітної інформації щодо використання засобів диспетчеризації у попередньому році і надання матеріалів для оформлення заявки на придбання відповідних технічних засобів зв’язку і обладнання.

Створити робочу групу з перевірки якості засобів диспетчеризації з метою оцінки їх якості та можливої закупки аналогічних засобів в майбутньому.

До 12 травня 2009 р. розробити систему заходів з поліпшення використання засобів диспетчеризації у плановому році.

На протязі місяця підготовити звітну інформацію, щодо використання засобів диспетчеризації на ТОВ «ВіаСофт», з можливим дослідженням можливості додаткового закупівлі обладнання для даного інформаційного центру.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного диспетчера Лаврова М.К.

Головний економіст (підпис) С.В.Цесарський

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.