Побудова контрольних карт кількісних ознак. Контрольні карти індивідуальних спостережень

Лабораторна робота

Тема: «Побудоваконтрольних карт кількісних ознак. Контрольні карти індивідуальних спостережень.»


Задача. Нижче наведені результати лабораторних аналізів відсотку вологості вибірки з 10 послідовних партій порошку сухого молока. Вибірка порошку сухого молока, яка представляє партію, аналізується в лабораторії по таким різноманітним характеристикам як жирність, вологість, кислотність, індекс розчинності, осад, бактеріальність та протеїнова сиворотка. На основі отриманих даних по варіантах побудувати контрольну карту індивідуальних спостережень Х і ковзних розмахів R , коли стандартні значення не задані.

Процент вологості для 10 послідовних вибірок порошку сухого молока

Х:

% вологості

4,9 4,2 4,6 4,3 4,8 4,5 4,0 4,1 4,6 4,5
R: ковзний розмах - 0,8 0,4 0,6 0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,7

Виконання роботи

Варіація процесу у випадку карт індивідуальних спостережень визначається через ковзні розмахи, які є абсолютною різницею між наступним і попереднім значенням:

Середньоквадратичне відхилення процесу визначається на основі середнього ковзного розмаху:

Перед створенням власне карти окремих значень потрібно оцінити стабільність варіації процесу за допомогою карти ковзних розмахів. Вона створюється подібно до карти розмахів, але замість середнього розмаху у формулу підставляється значення середнього ковзного розмаху

. Константи
беруться відповідно до розміру розмаху між спостереженнями. На практиці майже завжди використовують розмах між двома послідовними значеннями, а для вибірки у два спостереження
і
.

Між середнім ковзним розмахом і стандартним відхиленням процесу існує співвідношення:

Оскільки межі регулювання відкладаються від центральної лінії на відстані:

,

то для відношення

, яке є константою для різних значень
, вводиться заміна Е2 . Найчастіше використовують ковзний розмах між двома послідовними спостереженнями, для якого
=1,128. Таким чином, Е2 =3/1,128=2,66.

Центральна лінія контрольної карти окремих спостережень визначається як середня з індивідуальних спостережень:

= 4,45

варіація індивідуальний спостереження карта

Межі регулювання для карт, заснованих на ковзному розмаху між послідовними спостереженнями, визначаються за формулами:


де ВМР –верхня межа регулювання;

НМР – нижня межа регулювання;

середня з спостережень;

2,66–константа для розрахунку меж регулювання;

- середній ковзний розмах між спостереженнями.

Побудова карт:

З графіку видно що досліджуваний процес, а саме лабораторні аналізи знаходяться у стані норми, так як варіація всіх замірів близиться до середнього значення, а також знаходиться між граничними значення – верхньої межі розмаху та нижньої.

Відповіді на контрольні запитання до лабораторної роботи

1. У деяких ситуаціях контролю процесу або неможливо, або непрактично отримати вибірку обсягом більшим ніж один виріб. Час або вартість, необхідні для заміру окремого спостереження настільки великі, що повторні спостереження є дорогими (наприклад, руйнівні випробування) або коли вихід з процесу у будь-який момент часу є відносно однорідним. У інших ситуаціях існує тільки одне можливе значення, наприклад результати спостереження приладу або якість партії вхідного матеріалу. Тому в даному випадку необхідно, щоб контроль процесу здійснювався на підставі окремих спостережень. В таких ситуаціях доцільним є застосування контрольних карт індивідуальних спостережень.

2. У випадку карт індивідуальних спостережень, оскільки нема раціональних підгруп, щоб забезпечити оцінку відхилення у межах партії, варіація процесу визначається через ковзні розмахи, які є абсолютною різницею між наступним і попереднім значенням:

3. Перед створенням власне карти окремих значень потрібно оцінити стабільність варіації процесу за допомогою карти ковзних розмахів. Вона створюється подібно до карти розмахів, але замість середнього розмаху у формулу підставляється значення середнього ковзного розмаху

.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Менеджмент"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.