регистрация /  вход

Финансовый анализ деятельности предприятия 3 (стр. 1 из 2)

Зм іст

Вступ………………………………………………………………………………. 3

Загальна характеристика підприємства……………………………………….. 4

Планування фінансової діяльності підприємства…………………………….. 6

Прогноз сезонності продажу товару та послуг……………………………….. 12

Складання звіту про прибуток підприємства…………………………………. 14

Складання планового балансу підприємства, 2009 р………………………… 16

Графік обслуговування боргу………………………………………………….. 18

Складання звіту про прибуток підприємства з урахуванням

запропонованних заходів……………………………………………………….. 20

Складання планового балансу підприємства з урахуванням

запропонованних заходів, 2009 р……………………………………………… 22

Складання прогнозного звіту про рух грошових коштів……………………… 23

Висновок……………………………………………………………………………. 25

Список використаних джерел……………………………………………………... 26

Вступ

Ринкова економіка України набирає все більшу силу. Разом з нею набирає силу й конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу.

У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених у результатах його функціонування.

Щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно насамперед, вміти реально оцінювати фінансові стани як свого підприємства так й існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства Вона визначає конкурентноздатність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів у фінансовому й виробничому відношенні. Однак одного вміння реально оцінювати фінансовий стан недостатньо для успішного функціонування підприємства й досягнення ним поставленої мети.

Конкурентноздатність підприємству може забезпечити тільки правильне керування рухом фінансових ресурсів і капіталу, що є на розпорядженні.

У ринковій економіці давно вже сформувався самостійний напрямок що дозволяє вирішувати ряд поставлених вами задач, відоме як "Фінансове керування" або "Фінансовий менеджмент".

Фінансовий менеджмент як наука має складну структуру. Однієї зі складових його частин є фінансовий аналіз, що базується на даних бухгалтерського обліку й імовірнісних оцінок майбутніх факторів господарського життя. Зв'язок бухгалтерського обліку з керуванням очевидна. Управляти - значить приймати рішення. Управляти - значить передбачати, а для цього необхідно володіти гідною інформацією.

У зв'язку із цим бухгалтерська звітність стає інформаційною основою наступних аналітичних розрахунків, необхідних для прийняття управлінських рішень.

Рішення фінансового характеру точні настільки, наскільки гарна й об'єктивна інформаційна база.

Фінансовий менеджмент базується на декількох основних концепціях: тимчасова цінність грошових ресурсів, грошові потоки, фінансовий ризик, ціна капіталу, ефективний ринок й ін.

Для фінансового менеджера тимчасова цінність грошових ресурсів має особливе значення, оскільки в аналітичних розрахунках доводиться порівнювати грошові потоки, які генеруються в різні періоди часу.

У дійсних умовах фінансовий менеджер стає одним із ключових фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання того або іншого способу рішення прийнятого керівництвом підприємства, і пропозиції найбільш прийнятного варіанта дії.

Діяльність фінансового менеджера загалом, може бути представлена наступними напрямками: загальний фінансовий аналіз і планування; забезпечення підприємства фінансовими ресурсами (керування джерелами засобів), розподіл фінансових ресурсів (інвестиційна політика).

Отже, успішне фінансове керування спрямоване на:

- виживання фірми в умовах конкурентної боротьби;

- запобігання банкрутства й великих фінансових невдач;

- лідерство в боротьбі з конкурентами;

- прийнятні темпи росту економічного потенціалу фірми;

- ріст обсягів виробництва й реалізації;

- максимізація прибутку;

- мінімізація витрат;

- забезпечення рентабельної роботи фірми;

і є метою фінансового менеджменту.

Об'єктом дослідження є науково-виробниче підприємство "Апекс До, ЛТД".

Аналізований період охоплює 2008-2009 р.р. роботи підприємства.

Загальна характеристика підприємства

Науково виробниче підприємство "Апекс До. лтд" було створено в 1992 році. Компанія є правонаступником фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "ТОВ Трайфл". Порядок реорганізації, легалізації, а також діяльності підприємства ґрунтується на Законах України "Про підприємництво" (07.02.91), "Про підприємства в Україні" (27.03.91), а також інших законах і підзаконних нормативних актах, що стосується фінансово-господарські, інвестиційної й зовнішньо-економічної діяльності підприємств в Україні.

Підприємство є юридичною особою по законодавству України. Права й обов'язки юридичної особи підприємство придбало з моменту його державної реєстрації. Має свій фірмовий знак (символіку), штамп, круглу печатку, які виконані українською мовою , і інші реквізити, а також розрахунковий, валютний й інший рахунки в банківських установах.

Організаційно - правовою формою підприємства є підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю. Тобто підприємство несе відповідальність по зобов'язаннях тільки в межах свого майна. Учасники зазнають збитків тільки в межах свого внеску. Підприємство не відповідає по майнових зобов'язаннях учасників.

Компанія має самостійний баланс у валюті України й інвалютному рахунку й діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування й самооплатності.

Підприємство було створено для насичення ринку товарами, надання послуг населенню, підприємствам, організаціям й установам.

Основною метою підприємства є одержання прибутку. Основними напрямками діяльності підприємства є:

- організація торгівлі комп'ютерною й офісною технікою, а також комплектуючими й видатковими матеріалами до неї;

- посередницька діяльність;

- закупівля й продаж оптових партій товару;

- надання платних послуг населенню.

А саме:

1. Реалізація комп'ютерної й офісної техніки, периферії, змінних деталей і видаткових матеріалів, аудіо й відео техніки.

2. Розробка проектно-кошторисної документації, виконання науково-дослідних розробок.

4. Реалізація й/або придбання інтелектуальної власності й програмних продуктів, у тому числі, в експорті й імпорті, у будь-яких областях, не заборонених чинним законодавством.

5. Сервісне обслуговування, надання інформаційних, рекламних, по-середницьких послуг, у тому числі, на принципах представництва, вітчизняних і закордонних суб'єктів господарської діяльності.

6. Торгово-закупівельна, торгово-посередницька, торгово-піприємниць-ка й інша торговельна й комісійна діяльність. Оптово-роздрібна торгівля.

7. Організація власної торговельної мережі.

А також інші види діяльності, передбачені Уставом підприємства.

Планування фінансової діяльності підприємства

1. Побудова фінансового балансу підприємства на базі бухгалтерського балансу. Даний баланс є укрупненим і переверненим щодо бухгалтерського балансу.

Таблиця 1

Актив Умовні позначення Сума
1 Оборотні кошти: CA
1,1 Грошові кошти та їх еквіваленти MA 196,5
1,2 Дебіторська заборгованість AR 458,4
1,3 Векселя VEK --
1,4 ТМЗ IA 7691,8
1,5 Передплачені витрати PE --
2 Необоротні активи (основны кошти)
2,1 Довгостроковi фiнансовi інвестиції LAR 1164,5
2,2 Основні засоби: NCA
первiсна вартiсть CAN 8723,2
знос AD 1104
залишкова вартiсть NCAN 7621,2
2,3 Нематеріальні активи --
2,4 Незавершене будівництво --
УСЬОГО 17132,4
Пасив Умовні позначення Сума
1 Кредиторська заборгованість
1,1 Кредиторська заборгованість AD 2954,4
1,2 Короткострокові кредити банкiв BL --
1,3 Векселя Vekb
1,4 Заборгованість за налогом на прибуток IT 16,2
1,5 Заборгованість за дивідентами D 64,3
2 Довгостроковими зобов'язання
2,1 Довгострокові кредити банкiв BC --
2,2 Відстрочені налогові зобов'язання --
3 Власний капітал
3,1 Статутний капiтал CS 12774,6
3,2 Резервний капітал P --
3,3 Нерозподілений прибуток RE 1323
УСЬОГО 17132,4

2. Фінансовий директор планує діяльність підприємства на наступний рік. Для розробки фінансових планів приймаються наступні прогнозні значення.

Таблиця 2

Найменування Значення, тис.грн
1 Виручка вiд реалiзацiї за рік 55152,25
2 Оборотність чистих активів 3,88
3 Частка довгострокового борга у структурі капіталу --
4 Величина довгострокового зобов'язання --
5 Вартість довгострокового борга --
6 Коефіцієнт дивідентських виплат 3894,91
7 Оборотність ТМЗ (дні) 37
8 Оборотність дебіторської заборгованості 3
9 Оборотність кредиторської заборгованості 22
10 Прямі виробничі витрати у виручці 7999,35
11 Пряма праця з нарахуваннями 13755,10
12 Прямі накладні витрати (без амортизації)
13 Адміністративні і маркетингові витрати 252,7

1.Форма №2 рядок Операційний аналіз передбачає розрахунок коефіцієнта росту валових продажів (Крвп ), коефіцієнта валового доходу (Квд ), коефіцієнта операційного прибутку (Коп ), коефіцієнта чистого прибутку (Кчп ) по формулах