Аналіз господарської діяльності підприємства 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії

Посвалюк В. В.

ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

СТАХАНОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МРУЕГГ ПАТ “ЛУГАНСЬКГАЗ”

Стаханов 2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії

ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

СТАХАНОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МРУЕГГ ПАТ “ЛУГАНСЬКГАЗ”

Підготував студент

гр. УПЗ-171 Посвалюк В.В.

Керівник практики

від університету Балахнін Г.С.

Керівник практики

від підприємства,

начальник відділу Риндіна Н.Л.

Стаханов 2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії

Затверджую:

завідувач кафедрою управління персоналом

і економічної теорії

_________________ доц., к.е.н. Сумцов В.Г.

"__" _________________ 200_ р.

ЗАВДАННЯ

на переддипломну практику

студентові (ці) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Група ________

1. База проходження практики _____________________________________________________

(повна назва підприємства, де направляється студент для проходження практики)

______________________________________________________________________________________________________________________

2. Тема дипломної роботи __________________________________________________________________

3. Перелік питань для опрацювання під час практики:

3.1 Загальна характеристика підприємства.

3.2 Аналіз господарської діяльності підприємства.

3.3 Характеристика системи управління персоналом.

3.4 Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства.

3.5 Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи.

4. Зібрати вихідні данні для виконання дипломної роботи.

5. Проходження практики та підготовка звіту здійснюється відповідно до вимог, викладених у методичних вказівках щодо проходження переддипломної практики студентами спеціальності 7.050109 “Управління персоналом і економіка праці”.

Завдання видав керівник практики від кафедри _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завдання одержав студент _____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Дата видачі завдання “___” __________ 200_ р.

РЕФЕРАТ

Текст 70 с., 26 табл., 2 рис., 9 додатків

Підприємство, персонал, система управління, господарська діяльність, організація праці, фактори виробництва, умови ринку, конкурентоздатність, кадрова політика, мотивація, ефективність праці.

У звіті з переддипломної практики проведено аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової і комерційної діяльності Стахановського управління МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз», розглянуто систему управління персоналом на підприємстві, встановлено умови організації й мотивації праці робітників підприємства.

Здійснено виконання індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми у відповідності з темою дипломної роботи.

Матеріали звіту є основою для подальшого встановлення ефективних заходів щодо покращення діяльності підприємства


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз господарської діяльності підприємства

3. Характеристика системи управління персоналом

4. Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства

5. Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

На сучасному етапі розвитку в умовах ринкової економіки забезпечення підприємств робочою силою, ефективність їхнього використання - найважливіша умова ефективного функціонування діяльності підприємства. Дана дипломна робота присвячена складної й, безсумнівно, значимій проблемі кадрової політики на підприємстві. На сьогоднішній день реалізація кадрової політики не повністю сформована й продовжує вдосконалюватися й обновлятися.

Проблема якості кадрів сьогодні вийшла на перше місце. Більшість закордонних фірм починають вкладати кошти в людський фактор. Актуальність підбора кадрів особливо зростає з розумінням неминучості вступу України у ВТО.

Щоб ефективно управляти й використовувати «людські ресурси», необхідно знати механізм функціонування досліджуваного процесу, всю систему факторів, що викликають його зміна, а також засоби впливу на ці фактори. Отже, можна говорити про певний механізм функціонування системи керування персоналом і про використання різних інструментів впливу на працівника, тобто про певну технологію роботи з кадрами. У керуванні персоналом важливе місце займають технології, застосування яких дозволяє вирішувати завдання кадрового забезпечення стратегії організації. Ці технології прийнята називати кадровими. Кадрова технологія - це засіб керування кількісними і якісними характеристиками персоналу, що забезпечує досягнення цілей підприємства, його ефективне функціонування.

Для того щоб підприємство успішно справлялася із завданнями, що стоять перед ним, потрібні люди з певними здатностями, професією, професійним досвідом. Це означає, що таких людей варто спочатку знайти на ринку праці, оцінити їх професійні, ділові й особистісні якості, зробити відбір, увести до складу організації й забезпечити таке включення їхніх можливостей у досягнення цілей підприємства, що було б максимально корисним як для підприємства, так і для людини.

Як об'єкт по аналізу фінансової та господарської діяльності підприємства розглянуто підприємство Стахановське управління МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз».

Під управлінням персоналу на підприємстві розуміється система видів діяльності, перш за все управлінської, як окремих менеджерів, так і всього апарату управління. У вітчизняній літературі такі поняття, як управління персоналом, менеджмент персоналу, кадровий менеджмент, система роботи з кадрами є синонімами.

У цей час мінімальна оплата праці не виконує ролі соціальної гарантії, що адекватно відображає соціально - економічні умови й порівнянної з мінімальним споживчим бюджетом. Більше того, вона стала грати невластиву їй роль технічного нормативу при визначенні розмірів стипендій, пенсій, соціальних виплат, штрафів і пені.

Управління персоналом - це спосіб побудови взаємозв'язку між рівнями управління і функціональних областей, що забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто "система управління " (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно. Звідси та увага, що керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур організації, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни й оцінкам відповідності задачам організацій, - це показує актуальність і важливість даної теми в сучасних умовах.

В умовах ринкової економіки з організацією заробітної плати на підприємствах зв'язані рішення двоєдиного завдання: гарантувати оплату праці кожному працівникові відповідно до результатів його праці й вартістю робочої сили на ринку праці; забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва такого результату який дозволив би йому після реалізації продукції на ринку праці й товарів відшкодувати витрати й дістане прибуток. Тим самим через організацію заробітної плати повинен досягатися, необхідний компроміс між інтересами роботодавця й працівника сприятливому розвитку стосунків соціального партнерства між двома рушійними силами ринкової економіки.

Виходячи з цього, на даному етапі розвитку економіки, вивчання та удосконалення організації та мотивації праці операційного персоналу має важливе значення, оскільки воно заохочує керівників до перспективного мислення, демонструє взаємозв’язок обов’язків усіх посадових осіб, поєднує та стимулює працю тим самим підвищує ефективність організації праці, веде до чіткої координації зусиль у фірмі, примушує фірму чітко виконувати свої завдання, дає змогу встановити показники діяльності фірми для подальшого контролю.

Загальнотеоретичними розробками удосконалення організації та мотивації праці займалися такі науковці, як: Колот А.М., Дмитренко Г.А., Максименко Т.М., Рофе Н.Г., Генкін Е.Н., та ін


1. Загальна характеристика підприємства

У 1961 році в м. Кадіївка утворилася дільниця від "Луганськгазу". У штаті працювало 5 чоловік.

2 лютого 1962 р. підприємство перейменували у виробничо-експлуатаційну контору "Кадіївгаз".

У 1969р. до виробничо-експлуатаційної контори "Кадіївгаз" приєдналася Попаснянська ділянка.У період з 1969р. був прокладений газопровід у м. Кіровськ. З 1972р. газифікований м. Брянка.

30 січня 1974 р. замість виробничо-експлуатаційної контори "Кадіївгаз" створене міжрайонне управління газового господарства.

Управління «Стахановміжрайгаз» це виробничо-експлуатаційне підприємство, основною метою діяльності якого є виконання комплексу робіт з безпечного й безаварійного забезпечення споживачів природним газом, експлуатація систем газопостачання, газифікація об'єктів, а також одержання прибутку від всіх видів виробничої, комерційної, фінансової діяльності, передбаченої чинним законодавством.

Управління «Стахановмежрайгаз» складається з 3-х виробничих ділянок: у м. Стаханові, м. Кіровську, м. Брянка .

Дільниці здійснюють виробничо-експлуатаційну діяльність на спорудженнях систем газопостачання природним газом.

Спорудження систем газопостачання це - газопроводи й спорудження на них (газорозподільні пункти, колодязі, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти), установки електрохімічного захисту від корозії, кошти телемеханіки. Газифіковані житлові та громадські будинки, промислові, сільськогосподарські й інші підприємства, ГНС, ГНП, ПОБ, АГЗС, групові й індивідуальні установки зрідженого газу.

Підприємство газового господарства складається з наступних служб і ділянок:

служба газопроводів забезпечує безпечну й безперебійну експлуатацію підземних і надземних газопроводів всіх тисків, двірських вводів, відключающих пристроїв, газових колодязів й ін.

ділянка Г'РП і котелень забезпечує експлуатацію ГРП, ГРУ, газового обладнання котелень шляхом регулярного професійного обслуговування;

ділянка електрохімзахисту газопроводів від корозії здійснює контроль за корозійним станом газопроводів;

ділянка з ремонту газового обладнання займається експлуатацією й ремонтом внутрибудинкових газопроводів, газового обладнання житлових будинків, соцкультобъектов, побутового обслуговування населення;

аварійно - відбудовна служба робить цілодобовий прийом і виконання аварійних заявок, прийом заявок на ремонт газових апаратур, виконання монтажних робіт з газифікації;

ремонтно-механічна ділянка забезпечує безпечну експлуатацію автотранспорту й механізмів

У м. Брянке, м. Кіровськ організовані ділянки, які виконують функції перерахованих служб і ділянок.

У керуванні є відділи:

виробничо-технічний відділ забезпечує ритмічну роботу всіх ланок виробництва, забезпечує безпечну експлуатацію газового господарства й виконання планів виробничо-експлуатаційної діяльності;

планово-економічний відділ здійснює організацію й удосконалювання економічної діяльності підприємства, планує техніко-економічні показники роботи в керуванні й здійснює контроль за ходом виконання планових завданьслужба охорони праці здійснює контроль за станом охорони праці санітарним і протипожежним станом служб і ділянок, за створенням здорових і безпечних умов праці працюючих, безпекою ведення робіт;

відділ кадрів здійснює прийом на роботу, звільнення працівників підприємства, надає допомогу по підборі кадрів;

бухгалтерія організує нарахування заробітної плати, бухгалтерський облік основних коштів матеріальних цінностей, витрат по виробничій діяльності;

відділ по контролі за витратою газу споживачами організує облік надходження, розподілу й споживання природного газу.

Основним завданням управління є безперебійне й безаварійне постачання природним газом всіх категорій споживачів ( населення, промислові підприємства, бюджетні організації, соцкультоб’екти, приватні підприємці та інші).

У управлінні 3 види діяльності :

1. Транспортування природного газу.

2.Постачання природного газу.

3. Інший вид діяльності (газифікація квартир, установка лічильників, будівництво газопроводів, установка додаткових газових приладів).

Управління "Стахановміжрайгаз" обслуговує 5 міст: Стаханов, Теплогорск, Алмазна, Брянка, Кіровськ Чисельність управління становить 423 чоловік.На обслуговуванні перебувають: - 700 км газопроводів;

- 57834 квартири;

- 64 ГРП;

260 соцкультоб’ектів

2. Аналіз господарської діяльності підприємства

Управління «Стахановмежрайгаз» має значну матеріально - технічну базу. На балансі підприємства є велика кількість оборотних активів. До них відносяться: будівлі ГРП 2, які знаходяться по вул. Полярною м. Стаханова; будівлі ГРП4, що знаходяться на Мікрорайоні м. Брянка; буд ГРП7 вул. Смоленська м. Брянка; будівлі ГРП5, ул.м Ілліча м. Брянка.

До машин і оборудованиям відносяться: ЖРП вузли, що знаходяться по вул. Транспортна м. Кіровськ; компенсатор д-108, вул. Нестерова 46, м. Стаханов; вузол зредукованого газу ГРП 2, вул. Полярна м. Стаханов, вузол зредукованого газу ГРП 9, вул. Руднева м. Стаханов; компенсатор Д-108, вул. Нестерова 46 м.Стаханов. На підприємстві також є і передавальні пристрої: Г/п середнього тиску, вул. Мічуріна, Г/п низького тиску, вул. Чехова.

Основною функцією підприємства є забезпечення безперебійного і безаварійного газопостачання газоспоживаючих об'єктів.

Аналіз виробничо-господарської діяльності Стахановського МРУЕГГ за 2009р.

Таблиця 2.1.

Техніко-економічні показники роботи за 2009 рік

Найменування показників Од. вимір. Факт 2008р. План 2009 р. Факт 2009р. до факту

до пл.

%

% + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Одержання природного газу тис. м3 159941 139659 173690 109 13749 124
2. Комерційні втрати тис. м3 19287 - 18003 93 -1284 -
3. Технологічні втрати природного газу тис. м3 2471 2687 2728 110 257 102
4. Природний газ на власні потреби тис. м3 97 98 101 104 4 108
5. Трансп-я газу тис. м3 157373 138846 153819 98 -3554 111
6. Транспортування без КВ тис. м3 138086 138846 135816 98 -2270 98
7. Поставка природного газу(ф. 1С) тис. м3 76925 60649 87649 114 10724 144
1 2 4 5 6 7 8 9
8. Поставка без КВ тис. м3 57638 60649 69646 121 12008 115
9. Доходи - усього, у т.ч. т. грн. 3768 3483 4065 108 297 117
- від транспортування т. грн. 2833 2499 2769 98 -64 111
- від поставки газу т. грн. 654 515 745 114 91 145
- від іншої діяльності т. грн. 281 469 551 196 271 132
10. Середній транспортний тариф грн. 18,00 18,00 18,00 100 100
11. Середній тариф на постачання грн. 8,50 8,50 8,50 100 100
12. Витрати - усього т. грн. 5109 4983 4949 97 -160 99
- по транспортуванню т. грн. 4596 4187 4152 90 -444 99
- по постачанню газу т. грн. 345 450 448 130 103 100
- по іншій діяльності т. грн. 168 346 349 208 181 101
13. Витрати на 1 грн. прибутків грн.
- по транспортуванню грн. 1,62 1,67 1,50 93 -0,12 90
- по постачанню газу грн. 0,53 0,87 0,60 113 0,07 69
- по іншій діяльності грн. 0,60 0,74 0,63 105 +0,03 85
14. Прибуток - усього, у т.ч. т. грн. -1341 -1500 -884 66 -457 59
- від транспортування т. грн. -1768 -1688 -1383 78 -380 82
- від поставки т. грн. 309 65 297 96 -12 у 4 р
- від іншої діяльності т. грн. 113 123 202 179 89 164
15. Рентабельність - усього т. грн. -26 -30 -18 8
- по транспортуванню т. грн. -38 -40 -33 5
- по поставці т. грн. 89 14 66 -23
- по іншій діяльності т. грн. 67 36 58 -9

Доходи від транспортування й постачання природного газу збільшені як проти плану, так і до факту відповідного періоду минулого року. Збільшення суми нарахованих доходів, як до плану, так і до факту відповідного періоду минулого року по транспортуванню природного газу пояснюється збільшенням об'ємів транспортування. Збільшення доходів по постачанню газу, як до плану, так і до факту відповідного періоду минулого року пояснюється збільшенням об'ємів постачання. За аналізований період спостерігається зростання витрат на 1 грн. доходів по постачанню на 13 %. У зв'язку із цим рентабельність за цей період знизилася. У результаті відображення комерційних втрат на прибутки згідно НАК "Нафтагаз України " від 9.08.1999 р. № 209 при складанні форми 1С (газопостачання) формується не реальний фінансовий результат, завищений на розмір комерційних втрат (18003 т. м3 .)


Таблиця 2.2.

По транспортуванню природного газу

без КВ по 1С + -
Об'єми т. м3 135816 153819 18003
Доходи т. грн. 2445 2769 324
Прибуток (збитки) т. грн. -1707 -1383 324

По постачанню природного газу

без КП по 1С + -
Об'єми т. м3 69646 87649

18003

Доходи т. грн. 592 745 153
Прибуток (збитки) т. грн., 144 297 153

Реальним фінансовим результатом (без відбиття комерційних втрат на доходи) є збитки в розмірі 1563 т. грн., що на 477 т. грн. менше сформованих.

Аналіз витрати газу на власні потреби.

За 2008р. витрата газу на власні потреби склав 101 т.м3 і збільшився проти відповідного періоду минулого року на 4т.м3 або 4%.Збільшення пояснюється більш холодною зимою, тим самим протривав опалювальний сезон.

Ще однією причиною збільшення витрат пояснюється зняття газового лічильника на ремонт і витрату газу визначається по потужності казанів.

Таблиця 2.3

Аналіз по використанню витрат по транспортуванню природного газу

№ п/п Статті витрат Факт 2008 План 2009 Факт 2009 до факту 08 до плану 03
% + - % + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Витрати – усього 4596 4187 4152 90 -444 99 -35
1. Матеріальні витрата-всього, у т. ч 1022 556 555 54 -467 100 -1
вартість природного газу на технологічні потреби 746 228 228 30 -518 100 -
ст-ть природного газу на власні потреби 29 17 17 59 -12 100 -
ст-ть зрідженого газу на технологічні потреби - - - - - - -
ст-ть зрідженого газу на власні потреби 12 15 15 125 3 100 -
опалення - - - - - - -
електроенергія 13 19 18 138 5 95 -1
ПММ 57 54 54 95 -3 100 -
запасні частини - - - - - - -
МБП - - - - - - -
зношування МБП 25 20 20 80 -5 100 -
інші матеріали 13 34 50 384 37 147 16
поліпшення основних фондів 116 169 153 132 37 91 -16
2 Оплата праці 1867 2214 2190 117 323 99 -24
3. Соціальні нарахування 690 838 797 116 107 95 -41
4. Амортизація 926 456 479 52 -447 105 23
5. Інші витрати 91 123 131 144 40 106 8

Витрати на експлуатацію й підтримку в технічно справному стані основних фондів склалися за 2008 р. по транспортуванню газу в розмірі 4152 т. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року експлуатаційні витрати знизилися на 444 т. грн. або 10 %.

Зниження відбулося по наступних статтях:

- матеріальним витратам на 467 т. грн. за рахунок зміни віднесення витрат по технологічних і власних витратах;

Збільшення витрат відбулося по наступних статтях:

- оплата праці й відрахування збільшилися з 1 квітня й 1 грудня 2009 р. відбулося збільшення тарифних ставок й окладів;

- по іншим витратам збільшення на 40 т. грн. відбулося за рахунок:

а) збільшення послуг банку у зв'язку зі збільшенням надходження коштів по оплаті за газ - 2 т. грн.

б) збільшення витрат на оплату 5 днів лікарняних у зв'язку з ростом % захворюваності - 12 т. грн.

в)збільшилися витрати по зв'язку у зв'язку з введенням мобільного зв'язку - 5т. грн.

г) збільшилися витрати на охорону праці - 7 т. грн.

д)оплата проїзних - 12 т. грн

е)послуги організацій - 2 т. грн.

- ріст витрат на амортизацію відбувся за рахунок прийняття газопроводів на баланс.

Таблиця 2.4

Аналіз експлуатаційних витрат по поставці природного газу за 2009 р

п/п

факт 2008р. план 2009р. факт 2009р. до факту 2008р. до плану 2009 р.
% + - % + -
Витрати - усього, у т.ч. 345 450 448 130 103 100 -2
1. Матеріальні витрати 18 27 22 122 4 81 -5
2. Оплата праці 138 196 190 138 52 97 -6
3. Відрахування 50 73 67 134 17 92 -6
4. Амортизація 7 8 7 100 - 88 -1
5. Інші витрати 132 146 162 123 30 111 16

Витрати по постачанню природного газу за 2008 р. склали 448 т. грн., що більше на 103 т. грн., ніж за відповідний період минулого року й на 2 т. грн. нижче плану.

Збільшення витрат проти минулого року відбулося по наступних статтях:

1. Оплата праці й соціальні нарахування збільшилися за рахунок збільшення чисельності на 5 чоловік і за рахунок підвищення з 1 квітня й 1 грудня 2009 р. тарифних ставок і посадових окладів.

2. Збільшення інших витрат на 30 т. грн. обумовлено збільшенням витрат на послуги банків у зв'язку зі збільшенням потоку коштів по розрахунках за поставлений природний газ.

3. Витрати на матеріали збільшилися у зв'язку зі збільшенням витрат на папір, тому що немає бланків на договори й звітності, а також збільшення переписки із за боржниками.

Аналіз рівня проплат за природний газ.

Оплата в 2008р. провадилася:

- коштами - 11831 т. грн.

- по залікових схемах - 380 т. грн.

Таблиця 2.5.

Рівні проплат за природний газ

Оплата за рік Відхилення оплати
2008 р. 2009р.
т. грн. пит.вага.% т. грн. пит.вага.%
- коштами 7535 70,6 11831 96,4 +4296
- залікові схеми 553 5,2 380 3,1 -173
- вексельні розрахунки 33,0 0,6 - - -33,0
- оплата по бюджеті 2555 23,9 57 0,5 -2498
Загальна оплата 10676 100,0 12268 100,0 +1592

З таблиці видно, що збільшилася оплата за спожитий газ і змінилася структура оплати. Так якщо за 2007 р. питома вага оплати коштами становила 70,6 %, то в 2008 р. - 96,4 %, тобто збільшився. Найбільша питома вага в заборгованості за спожитий газ приходиться на підприємства теплокомуненерго, відсоток проплат становить 44,4 %. Заборгованість по постачанню за станом на 1.01.2010 р. склала 327,1 т. грн. Рівень проплат за 2007 р. складав - 87,7 %., за 2008 р. - 97,4 %. Рівень проплат збільшився.

Зараз застосовуються міри до боржників:

- подано в суд 73 позовів;

- у міліцію 10 матеріалів;

- обрізано газ 101 будинків

Аналіз господарсько-фінансових результатів по іншій діяльності. За 2008 р. найбільш питома вага займає установка газових лічильників. Силами управління встановлено 1767 лічильника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року установка газових лічильників збільшилася на 635 шт. Завдання по установці лічильників перевиконане на 128 % . Рентабельність по іншій діяльності за 2008 р. збільшилася на 9 %. Збільшення рентабельності відбулося за рахунок зростання доходів і зниження витрат. Доходи збільшилися за рахунок перевиконання норм виробітку до 160%, погашення заборгованості за профобслуговання соціально культурних об’єктів, передоплата за пускові роботи котеленьних. Аналіз виробничо-господарської діяльності Стахановського МРУЕГГ за 2008-2009рр. виконання виробничої програми по транспортуванню й поставці природного газу. За 2009 р. отримано від постачальників 161337 т.м3 газу.

З отриманого природного газу протранспортировано всім категоріям споживачів ( без комерційних втрат) 149640 т.м3 , у т.ч.

- промисловості - 89014 т.м3

- бюджетним організаціям - 4913 т.м3

- населенню 55713 т.м3

Таблиця 2.6.

Аналіз виробничо-господарської діяльності МРУЕГГ за 2008-2009рр

Показники Од. вимір.

Факт

2008 р.

План 2009 р.

Факт

2009р.

Відхилдо факт 08р. %

Відхи до факт

08р. +

Відхил. до пл.

%

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Одержання природного газу т. м3 173690 147491 161337 92,9 -12353 109,4
2. Комерційні втрати т. м3 18003 8198 45,5 -9805
Питома вага КВ в обсязі одержання % 10,4 5,1 -5,3
3. Технологічні втрати т. м3 2728 3212 3374 123,7 +646 105,0
4. Власні потреби т. м3 101 125 125 123,8 +24 100.0
5. Транспортування газу без КВ т. м3 135816 98392 103864 76,5 -31952 105,6
6. Поставка газу без КВ т. м3 69646 66631 70097 100,6 +451 105,2
- населення т. м3 55578 55306 55713 100,2 +135 100,7
- бюджет т. м3 4851 4425 4913 101,3 +62 110,0
- промисловість т. м3 9217 6900 9471 102,8 +254 137,3

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг протранспортированного природного газу (без обліку КВ) знизився на 23,5 %. Зниження відбулося за рахунок зміни структури споживачів. Підприємства «Теплокоммуненерго» уклали прямі договори на транспортування із ДП «Газ Тепло». За 2009р. поставлено природного газу без комерційних втрат 70097 т.м3 , у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення склало 0,6 %. Збільшення відбулося за рахунок постачання природного газу по всіх категоріях споживачів. У звітному періоді спостерігається збільшення витрати газу на технологічні втрати в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 23,7 % у зв'язку зі збільшенням об'єктів, збільшення втрат проти плану обумовлено неможливістю заздалегідь передбачити втрати газу виникаючі при урізаннях у діючі газопроводи, а також при аваріях. Витрати природного газу на власні потреби за 2009р. склали 125т.мЗ і збільшені проти минулого року на 23,8 % або 24 т.м3 . Збільшення проти відповідного періоду минулого року відбулося за рахунок зняття лічильника на ремонт у котельні управління, збільшення площ опалення.

Аналіз причин виникнення комерційних втрат за 2009р.

За 2009 р. комерційні втрати склали 8198 т.м3 , що становить 5,1 % у загальному обсязі поставленого газу.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зниження комерційних втрат на 9805 т.м3 або на 54,5 %.

Основними причинами комерційних втрат є:

1. Комерційні втрати, пов'язані з невідповідністю початки й закінчення опалювального сезону (закінчений 22.03.08р., початий 15 листопада 2009), відсутністю центрального опалення в зимовий період, розраховані на підставі даних експерименту, проведеного на ГРП №16,17 мікрорайону 40 років Перемоги де встановлені газові лічильники РГ-600, РГ- 1000. У січні 2005 р. при роботі котельні, що опалює зазначений мікрорайон, втрати газу на одну квартиру за місяць склав 13,0 м3 . По Стахановському управлінню в грудні місяці не одержували повний місяць тепло в середньому 99 багатоповерхових житлових домів, у яких налічується 8901 квартир обладнаних тільки плитами. Втрати через невідповідність початку й закінчення опалювального сезону, відсутності центрального опалення в зимовий період за 1 півріччя 2005 р. склали 4626 т.м3

2. В управлінні встановлено 6756 лічильників типу РД, що склало 50,4 % від загальної кількості встановлених лічильників. Об'єми газу, які пройшли через лічильники типу РЛ становлять 5975 т.м3 . Погрішність виміру лічильників 4-6%. Неврахований газ, загублений із цієї причини становить: 5975т.м3 х 0,04 = 239т.м3

3. По іншим причинам втрати склали - 333 т.м3 гази за рахунок:

- не охоплення показань лічильників. У середньому охоплено показаннями лічильників 83,5 %, відсоток не охоплення - 16,5 %.

- самовільного підключення до систем газопостачання абонентами;

- використання абонентами приватного сектора з відключеною опалювальною площею газових плит для обігріву житлових приміщень і приміщень літніх кухонь.

Таблиця 2.7.

Фінансові результати від транспортування й постачання природного газу за 2009

Показники Од. вимір. Факт 2008р. План 2009р

Факт

2009 р.

Відхил. Факт 08 р. Відхил. Факт 08р.+- + - до плану
1. Транспортування природного газу т. м3 135816 98392 103864 66,4 -31952 5472
2. Поставка без КП т. м3 69646 66631 70097 100,6 + 451 3466
3. Доходи без КП т. грн. 3514 2870 3034 86,3 +480 + 164
- транспортування т. грн. 2769 1904 2017 72,8 -752 +113
- поставка т. грн. 745 966 1017 136,5 +272 +51
7. Витрати - усього т. грн. 4600 6455 6404 139,2 1804 -51
- транспортування т. грн. 4155 5742 5517 132,9 + 1365 -225
- поставка т. грн. 448 713 887 198,0 +439 + 174
8. Собівартість 1000м3 протранспортованого природного газу грн. 30,57 58,36 53,12 173,8 22,55 -5,24
9. Собівартість 1000м3 поставленого газу грн. 10,70 10,70 12,65 118,2 +4,95 -1,95
10. Прибуток - усього т. грн. -1086 -3585 -3171 292,0 -2085 +414
- транспортування т. грн. -1383 -3838 -3500 259,1 -2117 +338
- поставка т. грн. 297 253 329 110,8 +32 +76
11. Рентабельність %
- транспортування т. грн. -33 -67 -63 -30 +4
- поставка т. грн. 66 35 48 -18 + 13

Тому що за 2008 р. у прибутки включалися комерційні втрати, а за 2009р. у прибутки їх не включали, аналіз провадиться без комерційних втрат.

Пo транспортуванню природного газу.

За 2009 р. т. грн. втрати по транспортуванню газу склали 3500 т. грн. і знижені проти плану на 414 т. грн. Проти відповідного періоду минулого року втрати збільшені на 2085 т. грн. Збільшення втрат відбулося через зниження обсягів транспортування, що спричинило зниження доходів і за рахунок збільшення витрат.

По поставці природного газу.

За 2009 р. прибуток зріс проти плану на 76 т. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року прибуток зріс на 32 т. грн. Зростання прибутку відбувся за рахунок збільшення обсягів поставки газу.

Таблиця 2.8.

Аналіз собівартості транспортування 1000 м3 газу

Показники

Факт

2008р.

Факт

2009р.

% + -

Причини

відхилення

1 2 3 4 5 6

1.Реалізація природного газу

(т. м3 )

135816 10864 76,5 -31952 Зміни обсягу:
(4152 : 135816)-
(4152: 103864) =
9,41

2.Експлуатаційні

витрати (т. грн.)

4152 5517 132,9 + 1365

Ріст витрат:

(4152 : 103864)-

(5517 : 103864) =

13,15

3.Собівартість

1000м 3 газу ( грн.)

30,57 53,12 173,8 +22,55 9,41 + 13,15 = 22,56

З приведеної таблиці видно, що подорожчання тарифу на 22,55 грн. відбулося через зниження обсягів виконаних послуг і росту витрат на експлуатацію.

Таблиця 2.9.

Аналіз собівартості постачання 1000 м3 природного газу.

Показники Факт 2008 р. Факт 2009р. % + - Причини відхилення
1 2 3 4 5 6
1. Реалізація газу (т. м3 ) 69646 70097 100,6 +451 Зміни обсягу: (448 : 69646) -(448:70097)=4,30
2.Експлуатаційні витрати (т. грн.) 448 887 198,0 +439 Ріст витрат: (448 : 70079) (887:70097) =6,25
3.Собівартість1000м3 ( грн.) 10,70 12,65 118,2 + 1,95 4,3 - 6,25 = 1,95

З наведеної таблиці видно, що відбулося подорожчання собівартості 1000 м3 постачання газу за рахунок росту витрат на експлуатацію. Фактичні витрати на експлуатацію й підтримку в технічно справному основних фондів, що значаться на балансі за 2009 р. склали :

- по транспортуванню природного газу -5517 т. грн.,

- по поставці природного газу в розмірі - 887 т. грн.

З таблиць 2.10 видно, що спостерігається ріст експлуатаційних витрат проти відповідного періоду минулого року.


Таблиця 2.10

Структура експлуатаційних витрат по транспортуванню природного газу.

Показники Факт 2008 р. План 2009р. Факт 2009р. Відхил Факту 08 р. %

Відхил Факту

09 р.

+ -

Відхил. Плану

+ -

1 2 3 4 5 6 7
Експлуатаційні витрати - усього 4152 5742 5517 132,9 + 1365 -225
У т.ч. - тех потреби 228 480 507 222,4 +279 +27
- власні потреби 17 41 41 241,2 +24
- матеріали 157 240 174 110,8 + 17 -66
- поліпшення ОФ 153 177 165 107,8 + 12 -12
- амортизація 479 511 465 97,1 -14 -46
- оплата праці 2190 2934 2867 130,9 +677 -67
- відрахування 797 1109 1054 132,2 +312 -55
- інші витрати 131 250 244 186,3 +119 -6

З таблиці 2.10 видно, що зросли витрати проти 2008 року по всіх елементах витрат, крім амортизації. Збільшення витрат по технологічним потребам відбувся у зв'язку зі зміною структури втрат і відповідно тарифів на них, а так само за рахунок того, що в 2008р. технологічні втрати включалися у витрати тільки в 1 кварталі. Так технологічні втрати підраховуються по трьох методиках і по різних тарифах:

2008 р. 2009 р.
- витрати - 302 грн. 303,25
- втрати - 302 грн. 149,55
- втрати по БГС - 302 грн. 149,55

Витрата газу на власні потреби в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 24 тис. м3 й 24 тис. грн. Витрати на власні потреби збільшилися у зв'язку зі збільшенням об'ємів газу, а також за рахунок росту цін на газ. Витрати на поліпшення основних фондів зросли на 12 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року й знижені на 12 тис.грн. Зниження витрат проти плану через невиконання плану поточного ремонту автотранспорту, через відсутність запасних частин.

Витрати на амортизацію за 2009 р. склали 465 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року амортизація зменшилася на 14 т. грн. у зв'язку зі зменшенням вартості о/ф (повне зношування автотранспорту, зміна структури віднесення о/ф). Проти плану витрати знижені на 46 тис. грн. у зв'язку з тим що за планом планувалося прийняття на баланс газопроводів, а фактично не побудовані в 2009р. і завершення перенесене на 1 квартал 2010 р.

Витрати на оплату праці й відповідно відрахувань на неї в порівнянні з 2008 року збільшилися на 31,3 %, що склало 934 тис. грн. у зв'язку з підвищенням тарифних ставок у квітні й грудні 2009 року й збільшенням чисельності за узгодженням ВАТ "Луганськгаз". Переклад працівників з "Бутан газу".

Проти плану фонд заробітної плати знизився на 122 т. грн. за рахунок росту лікарняних листів і за рахунок зниження % премії через наявність комерційних втрат.

Зростання витрат на матеріали проти відповідного періоду минулого року склав 110,8 % або 17 тис. грн. Зростання відбувся через зріст цін на ПММ і придбання нових матеріалів, що пломбують.

Інші витрати збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 186,3% або 179 тис. грн. за рахунок:

- послуги банку - 7 тис. грн. у зв'язку з зростом проплат споживачем.

- ріст оплати лікарняних аркушів 5 днів - 8 тис. грн.

- зміни структури віднесення витрат, так на собівартість віднесені матеріальна допомога й відрахування на них, відрахування на б/л - 66 тис. грн.

- оплата проїзних - 10 тис. грн.

- інформаційні послуги - 4 тис. грн.

- збільшилися витрати на послуги організацій - 11 тис. грн.

- послуги водопостачання - 8 тис.грн.

Таблиця 2.11.

Структура собівартості по постачанню газу за 2009 року

Показники Факт 2008 р. План 2009 Факт 2009 р. Відхилення від факту 08 р.

+ -

до плану

% + -
1 2 3 4 5 6 7
Експлуатаційні витрати всього 448 713 688 153,6 +240 -25
-матеріали 19 20 22 115,8 +3 +2
-поліпшення ОФ 3 8 7 233,3 +4 -1
- амортизація 7 140 151 в 22 + 144 + 11
- оплата праці 190 248 236 124,2 +46 -12
- відрахування 67 94 88 131,3 +21 -6
- інші витрати 162 203 184 113,6 +22 -19

Збільшення витрат проти 2008 року відбулося по всіх видах елементам витрат. Амортизація виросла у зв'язку з переведенням автомашини «Отосан» на постачання газу, а також за рахунок зміни структури нарахування. Збільшення відбулося за рахунок віднесення вартості безкоштовних лічильників. Зарплата й відрахування зросли за рахунок збільшення тарифних ставок й окладів у квітні й грудні 2008 року. Інші витрати збільшилися на 22 тис. грн. за рахунок послуг банку, тому що збільшився відсоток проплат;

- зміна структури віднесення витрат на собівартість ( включені матеріальна допомога й нарахування на неї).


Таблиця 2.12.

Аналіз фінансових результатів від іншої діяльності 2009 року

Показники Факт 2008 р. План 2009 р.

Факт

2009 р.

Відхилення від факту 2008 р. + -до плану
% + -
1 2 3 4 5 6 7
1. Доходи 551 1057 1332 241,7 +781 +275
2. Витрати 349 743 855 245,0 +506 +112
3. Прибуток 202 314 477 236,1 +275 + 163
4. Рентабельність 58 42 56 -2 + 14
5. Витрати на 1 грн. доходів 0,63 0,70 0,64 101,6 +0,01 -0,06

За 2009 року об'єм виконаних робіт з іншого виду діяльності склав 1332 тис. грн. і збільшився до відповідного періоду минулого року на 241,7 % або 781 тис. грн., що пояснюється зростанням тарифів за виконання робіт (послуг) із червня 2008 рік і з 17.02.05р. а також у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт (послуг) (див. таблиця 2.13.) з них:

- зріст по монтажах лічильників склав 137,5% або 570 лічильника.

- зріст по газифікації квартир власними силами склав 193,5 % або 201 квартири.

- установка додатковий приладів (індивідуальне опалення в держ. секторі - в 10 разів у зв'язку з дозволом проектування отримані доходи в сумі 61,6 т. грн.

- будівництво газопроводів - 7,1 км газопроводів.

Витрати по іншій діяльності склалися в сумі 855 тис. грн. і збільшилися до відповідного періоду минулого року на 245,0 % або 506 тис. грн.

До плану витрати збільшилися на 112 тис. грн.

Рентабельність склала 56,0 і знизилася до 2008 року на 2 %.

Витрати на 1 грн. доходів склали за 2009 року - 0,64 грн., і збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 1,6% або 0,01 грн.

Плановий рівень рентабельності за 2009 року перевиконаний на 14 %.

З таблиці 2.13. видно, що основний прибуток від іншої діяльності отриманий від установки БГС, що склав 16,5 % від прибутків, другим по величі складовим - 12,9 %, - газифікація квартир.

Таблиця 2.13.

Структура витрат від іншої діяльності

Показники

Факт

2008 р.

План

2009р.

Факт

2009 р.

Відхил факту 08,% Відх факту 08,+ -

Відхил

плану

+-

1 2 4 5 6 7
Експлуатаційні витрати - усього 349 743 855 245,0 +506 + 1 12
у т.ч.
1. Матеріальні витрати 108 143 228 211,1 + 120 +85
З них: покупна вартість 20 25 40 200,0 +20 +15
2. Амортизація 9 59 61 В 7 р. +52 +2
3. Оплата праці 155 382 373 240,6 +218 -9
4. Відрахування 58 124 140 241,4 +82 + 16
5. Інші витрати 19 35 53 278,9 +34 + 18

До відповідного періоду минулого року витрати збільшилися по всіх статтях витрат у зв'язку зі збільшенням прибутків на 232,2 %.

Витрати на заробітну плату й нарахування зросли на 240,8 % у зв'язку з підвищенням годинних тарифних ставок і посадових окладів з 01.04.08р. і з 01.12.08р., у зв'язку зі збільшенням среднесписочної чисельності працюючих, то збільшені обсяги робіт .

Ріст витрат на матеріали склав 211,1 % або 120 т. грн. за рахунок росту обсягів робіт, за рахунок покупної продукції, за рахунок збільшення вартості ПММ, за рахунок ремонту автотранспорту.

Зростання амортизаційних відрахувань пояснюється переведенням додаткового транспорту для виконання обсягів робіт.

Інші послуги зросли на 278,9 % за рахунок:

- зв'язок - 1,0 т. грн.

- послуги банку - 14 т. грн.

- зміни структури віднесення витрат (матеріальна допомога й відрахування) 1,0 т. грн.

- послуги організацій - 10 т. грн.

- оплата проїзду - 3 т. грн.

- послуги водоканалізації - 2 т. грн.

Аналіз проплат за зроблені послуги.

Відсоток проплат за протранспортований і реалізований газ склав 101,5 % або 13434,7 т. грн. , що збільшився проти відповідного періоду минулого року на 9,5 %

Зростання проплат відбувся в результаті проведеною певною роботою:

- відключення від газопостачання боржників 137 квартир

- пред'явлення позовів у суд 70 шт. на суму 221,2 т. грн.

- задоволено позовів 31/59,5 т. грн.

- кількість звернень до прокуратури -7/18,6

- укладено 585 договорів на погашення заборгованості на суму 437,5т. грн.

- укладені договори по реструктуризації - 1171 на суму 760,7 т. грн.

- контроль за використанням газу.

Однак як і раніше залишається велика заборгованість населення по оплаті за газ. Триває виконання намічених заходів щодо зниження заборгованості. Основною проблемою виконання намічених заходів - це слабка юридична база. Приймають позови із заборгованістю за 3 роки, а заборгованість склала за 1999 - 2002р., коли була заборгованість по зарплаті.

Для подальшого аналізу необхідно досліджувати, як використовувалися основні фонди за останніх 3 року.

Дані таблиці 2.14 свидетельстуют про те, що в 200 кількість технологічного устаткування скоротилася за рахунок вибулих основних фондів унаслідок фізичного і морального зносу, проте основні фонди, що знов поступили, мають вартість вартість списаних основних фондів, що набагато перевищує, і, що характерний, питома вага активної частини основних фондів постійно знижується. Тому фондовіддача активної частини основних фондів мала нестійкий характер: у 2008 р – скоротилася, а в2009 р – збільшилася на 6,2%. Тому і вироблення за 1 годину роботи знизилося в 2009 г в порівнянні з 2007 р. на 0,137 грн\ година (1,042 -1,179) і склала 1,042 грн\ годину По відношенню до 2008 р вона збільшилася на 6,2% за рахунок введення нових могутніх газоводов.

Таблиця 2.14

Початкова інформація для аналізу ефективності використання основних фондів

Показники 2007р 2008р 2009р % до 2008р % до 2009р
1. Об'єм реалізації продукції (ВП), тыс.грн 16677 14533 17057 102,3 117,4
2. Питома вага, коефіцієнтів активної частини фондів 0,7198 0,7250 0,7124 99,0 98,3
3. Фондовіддача, грн 0,848 0,711 0,742 87,5 104,4
4. Середньорічна кількість технологічного устаткування 3628 3622 3609 99,5 99,6
5. Відпрацьовано за рік всім устаткуванням тыс.час. 28610 29284 29612 103,5 101,1
6. Середня тривалість зміни, ч 23,96 23,99 23,99 100,1 100,0
9. Вироблення продукції за 1 годину, грн 0,583 0,496 0,576 98,8 116,1
10. Фондовіддача активної частини (Фоа) 1,179 0,981 1,042 88,4 106,2

Аналіз причин виникнення комерційних втрат за 2007-2009р.

За 2008р. комерційні втрати склали 18003 т.м3 , що становить 10,4% у загальному об'ємі про транспортованого газу й 32,4% в обсязі поставленого природного газу населенню бюджетним організаціям.У порівнянні з 2007р. втрати знизилися на 1284 т.м3 або 7%.

Основними причинами комерційних втрат є:

1. Комерційні втрати, пов'язані з невідповідністю початки й закінченням опалювального сезону, відсутністю центрального опалення. По Стахановському управлінню в лютому, листопаді й грудні не отримували повний місяць тепло в середньому 19328 квартир. Втрати газу, використовуваного для обігріву приміщень через відсутність центрального опалення склали 10240 т.м3 (на підставі даних експерименту, проведеного на ГРП №16,17 мікрорайону 40 років Перемоги, де встановлені газові лічильники) (60,8%) .

2. Комерційні втрати, пов'язані з корекцією показань на лічильниках, встановлених у населення. Об'єми, які пройшли через лічильники встановлені у населення склали за 2007р. 18942 т.м3 . Згідно «Тимчасового положення про розрахунки природного газу в системах газопостачання» від 16.11.96р. №193, відсоток втрат за показниками лічильників становить 7,0% або 1269 т.м3 .

3. Комерційні втрати, пов'язані з експлуатацією ротаційних лічильників типу РЛ. У управління встановлено 3866 лічильників - типу РЛ, що склало 40% загальної кількості лічильників. Об'єми газу, які пройшли через лічильники типу РЛ становлять 18942 т.м3 . Неврахований газ, загублений із цієї причини становить: 18942*0,04=758 т.м3 (42%)

4. Втрати газу за рахунок невідповідності норм споживання фактичному використанню газу. При середній температурі зовнішнього повітря в січні й лютому поточного року –7,8 З, витрата газу на 1 м2 опалювальній площі повинен становити 15,4 м3 замість 113 . Уважаючи, що середня площа одного житлового будинку становлять 60 м2 , втрати невідповідності норм споживання по опаленню становлять: 2580 т.м3 (14,34%)

5. Комерційні втрати з інших причин:

- охоплено показаннями 85% лічильників. Тимчасово неврахований газ із цієї причини - 1498 т.м3 ;

- коректування по F-9 на «втрати»- 220 т.м3 ;

- за 2007р. по управлінню значиться відключень на зимовий період 79326 м2 опалювальної площі. З розрахунку користування газом для обігріву приміщень тільки 10% відключеної площі, втрати склали: 79362 м2 *10%*11м3 *4м=349т.м3

- використання газу для опалення літніх кухонь: 1365*1,2*31*6=317т.м3

- самовільне підключення до системи газопостачання - 72 т.м3

- Усього по іншим причинах втрати склали - 2456 т.м3.

Показники бухгалтерського балансу підприємства досліджуються шляхом горизонтального та вертикального аналізу.

Таблиця 2.15

Горизонтальний аналіз статей активу та пасиву балансу 2007-2009рр

ПОКАЗНИКИ 2007р 2008р 2009р відхилення
2008/2007 2009/2008
Актив
залишкова вартість необоротних активів 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0
первісна вартість необоротних активів 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0
Незавершене будівництво 18,0 106,0 262,0 88,0 156,0
залишкова вартість основних засобів 17924,0 25396,0 27229,0 7472,0 1833,0
первісна вартість 33409,0 41898,0 44817,0 8489,0 2919,0
знос 15485,0 16502,0 17588,0 1017,0 1086,0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1650,0 678,0 320,0 -972,0 -358,0
виробничі запаси 263,0 445,0 589,0 182,0 144,0
товари 19,0 18,0 21,0 -1,0 3,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 14533,0 17214,0 25852,0 2681,0 8638,0
первісна вартість 14533,0 17214,0 25852,0 2681,0 8638,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 59,0 0,0 0,0 -59,0 0,0
за виданими авансами 0,0 57,0 33,0 57,0 -24,0
із внутрішніх розрахунків 13236,0 0,0 0,0 -13236,0 0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість 5232,0 18,0 44,0 -5214,0 26,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 30,0 742,0 91,0 712,0 -651,0
Інші оборотні активи 0,0 0,0 91,0 0,0 91,0
III. Витрати майбутніх періодів 2,0 32,0 34,0 30,0 2,0
Пасив
Інший додатковий капітал 17831,0 25228,0 26999,0 7397,0 1771,0
Цільове фінансування 2,0 0,0 0,0 -2,0 0,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6,0 1,0 7,0 -5,0 6,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 2253,0 4411,0 4074,0 2158,0 -337,0
з бюджетом 79,0 100,0 138,0 21,0 38,0
зі страхування 186,0 258,0 350,0 72,0 92,0
з оплати праці 453,0 626,0 847,0 173,0 221,0
із внутрішніх розрахунків 29583,0 11474,0 18881,0 -18109,0 7407,0
Інші поточні зобов'язання 2576,0 2611,0 3185,0 35,0 574,0

Наведені дані дозволяють зробити такі висновки:

Загальна сума активів 2008р. відносно 2007р. скоротилась на 8260тгрн.(44709-52969) або більш, ніж на 15% (44709-52969) /52969. Це скорочення відбулось переважно за рахунок значного зменьшення оборотних активів. У той же час, не збмінилась сума основних засобів підприємства. Це позначає, що купівлі обладнання для переоснащення виробництва не відбувалось.

Загальна сума активів 2009р. відносно 2008р. збільшилась на 9772,0т. грн.(54481-44709) або більш, ніж на 21%. Це збільшення відбулось переважно за рахунок значного збільшення оборотних активів.

Що стосується структури оборотних коштів 2008 в порівнянні з 2007 р, то можна зазначити, що вона покращилась. Виробничі запаси збільшилися за рік на 182 т. грн. або на 69% (445-263 / 263), а в порівнянні 2009р з 2008р ще збільшились на 144 т. грн. Все це свідчить про збільшення обороту підприємства і позитивні тенденції у його роботі. В той же час, збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги — в абсолютному вимірюванні на 2681 т. грн. (17214-14533), а в порівнянні 2008р з 2009р ще на 86387 т. грн. (25852-17214). Це означає, що підприємство фактично кредитувало своїх партнерів, які вчасно не розраховувалися за товари та послуги, що надавалися підприємством. Але з іншого боку, якщо підприємство має надійних партнерів, то слід очікувати надходження коштів у наступних періодах, що трохи поліпшить ситуацію з показниками ліквідності.

При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов’язання підприємства в порівнянні 2008р з 2007р скоротились, у тому числі короткострокові зобов’язання зменшення на 5 т. грн. Це відбулося внаслідок значного зменшення кредиторської заборгованості. Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Проте значно (більш, ніж вдвічі) збільшилися поточні зобов’язання за розрахунками, у тому числі, за авансами, що одержані від інших підприємств у рахунок наступних поставок продукції. В цілому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення короткострокової заборгованості підприємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

Зобов’язання підприємства в порівнянні 2009р з 2008р збільилися вдвічі, у тому числі короткострокові зобов’язання збільшенні на 6 т. грн. Підприємство невчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Збільшилися поточні зобов’язання за розрахунками, у тому числі, за авансами. Динаміка показників ліквідності є гіршою в порівнянні з 2008р.та 2007р. Збільшення короткострокової заборгованості підприємства зменшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

4. Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємству слід покращити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

· поліпшити взаємовідносини із постачальниками і споживачами продукції, вдатися до поліпшення ситуації із дебіторською заборгованістю підприємству;

· поліпшити структуру оборотних коштів, більш продуктивно використовувати нове обладнання, збільшити обсяг продукції, що виготовляється;

· зменшити поточну заборгованість підприємства, намагатися перейти від короткострокових до довгострокових кредитів банку.

Таблиця 2.16

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік

Оптимальне

значення

К-т автономності 0,34 0,56 0,50 0,7-0,8 =1
К-т фінансування 2,97 1,77 2,02 0,3-0,4 =0
К-т заборгованості 0,66 0,44 0,50 0,2-0,3 =0
К-т поточної заб-і 0,66 0,44 0,50
К-т довгост-го фін-я 0,34 0,56 0,50 0,8-0,9 =1

Дозволяють виявити рівень фінансової риски пов'язаного із структурою джерел формування капіталу на підприємстві. До них відносяться:

(2.1.)

. (2.2.)

(2.3.)

(2.4.)

(2.5)


Коефіцієнт автономії. Протягом 2007-2009рр. при здійсненні своєї фінансового-господарської діяльності підприємство мало низький рівень цього показника: 0,34 та 0,56, та 0,50 у 2007 та 2008 та 2009 роках відповідно. Це характеризує слабку фінансову стійкість та залежність від депозитних засобів, але і ставить під сумнів ефективність використання поточних рахунків. К-т фінансування. Значення цього показника більше і вказує на зниження фінансової стійкості підприємства. За даними таблиці значення даного показника становить 2,97 та 1,77 та 2,02 у 2007 та 2008 та 2009 роках та вказує на слабку фінансову стійкість підприємства в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності.

К-т заборгованості показує залежність від зовнішніх джерел фінансування <1. Підприємство має негативний показник по трьох роках діяльності. К-т поточної заб-і На кожну гривню поточної заборгованості у кінці року підприємства мають 66, 44,50 копійок ліквідних активів.

К-т довгост-го фін-я показує, скільки довгострокових позикових коштів використано для фінансування активів підприємства з власними коштами. Чим менше позикових коштів залучає підприємство для здійснення своєї статутної діяльності, тим сильніший його фінансовий стан. Отже можна зробити висновок, що в нашому випадку спостерігається незначне збільшення даного показника але і незначне збільшення показника може призвести в подальшому до фінансової нестабільності підприємства.

Таблиця 2.17

Аналіз платоспроможності

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік Оптимальнезначення
К-т абсолютної ліквідності 0,00 0,04 0,00 25-30 %
К-т проміжної ліквідності 1,36 1,20 1,44 70-80%
К-т поточної ліквідності 0,95 0,95 0,97 100 и выше
К-т співвідношення дебіт-ї і кред-ї заборг-ті 1,46 2,05 2,13 равно 1

Характеризують своєчасність розрахунків по поточних зобов'язаннях.

. 2.6

2.7

2.8

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості = Сума дебіторської заборгованості / Сума кредиторської заборгованості

К-т абсолютної ліквідності Характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та короткотермінових. Даний коефіцієнт мав негативне значення і помітна тенденція до його зменшення від 0,00 у 2007 році до 0,04 у 2008 році та 0,00 у 2009р.

К-т проміжної ліквідності (швидкої) відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторам. В трьох роках даний показник є поза межами норми, що свідчить про нездатність підприємства за останні роки сплачувати поточні зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

К-т поточної ліквідності(покриття) характеризує достатність оборотних засобів для покриття своїх боргів. Збільшення цього показника свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства. Згідно таблиці даний показник має достатньо високе значення, хоча і помітним є його зниження у 2007році = 0,95. Тут може виникнути сумнів у ефективності використання поточних активів при дуже низькому рівні позикового капіталу, тому що за рахунок власних коштів розширювати виробництво, основні фонди, модернізувати і удосконалювати технології практично не можливо бо, як бачимо, значна частка прибутку іде на забезпечення поточної діяльності підприємства.

К-т співвідношення дебітної і кредитної заборгованості Нормальним значенням цього показника вважається значення, що перевищує одиницю. В нашому прикладі він дійшов у 2009р. до одиниці (=2,13).

Таблиця 2.18

Аналіз оборотності активів підприємства

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Коефіцієнт оборотності всіх активів 2,57 2,87 3,83
Період обороту всіх активів 1,17 3,22 3,37
Період обороту оборотних активів 139,98 125,41 94,07
Період обороту оборотних активів 308,13 111,83 106,80

Характеризують на скільки швидко обертаються активи в процесі господарської діяльності. Характеристика ділової активності підприємства.

Коефіцієнт оборотності всіх активів = Чистий дохід від реалізації/ Середня вартість всіх використаних активів

Характеризує, наскільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації. Він показує, скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства. Чим вищий оборот, тим ефективніше використовуються активи.

Період обороту всіх активів = Кількість днів / Коефіцієнт оборотності всіх активів Період обороту оборотних активів = Кількість днів / Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Характеризується кількістю днів, протягом яких оборотні активи проходять усі стадії одного кругообігу.

Таблиця 2.19

Аналіз оборотності капіталу підприємства

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Коефіцієнт оборотності всього капіталу 3,13 3,60 4,69
Коефіцієнт оборотності позикового капіталу 1,35 3,83 4,00
Період обороту всього капіталу 115,12 99,98 76,82
Період обороту позикового капіталу 266,79 93,91 90,00

Коефіцієнт оборотності всього капіталу відношення виручки від реалізації продукції до усього підсумку нетто валюти балансу – характеризує ефективність використання підприємством усіх джерел засобів, незалежно від їх характеру, тобто показує скільки раз за рік здійснюється повний цикл виробництва та оборотності, який приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця пасиву.

Коефіцієнт оборотності позикового капіталу відбивають інтенсивність його використання на підприємстві, тобто характеризують наскільки швидко позиковий капітал, що використовується підприємством, в цілому та за окремими елементами обертається в процесі його господарської діяльності. Для оцінки оборотності позикового капіталу використовують такі показники:

3. Характеристика системи управління персоналом

Кваліфікований персонал для сучасної компанії є одним з основних виробничих активів. Не лише залучення, але і утримання кращих працівників стає ключовим напрямом діяльності кадрових служб компаній. Правильно створена система мотивації дозволяє підвищити рівень лояльності та мотивації персоналу, а значить, ефективність його діяльності. Як показує практика, недостатньо поставити перед підлеглими конкретні завдання і під суворим контролем досягати їх виконання. Важливо надихнути працівників новою ідеєю та об'єднати їх. Кожен працівник має відчувати себе важливою та невід'ємною частиною Товариства. Політика керування персоналом Стахановського МРУЕГГ: спрямована на реалізацію бізнес - стратегії й будується відповідно до її стратегічними цілями й завданнями заснована на місії Товариства, що бачить своє призначення в підвищенні якості життя населення й створенні умов для розвитку східного регіону України - і спрямована для її реалізації. Основні принципи кадрової політики Стахановського МРУЕГГ: результативність, командна робота, взаємодія довіра, прагнення бути кращими, креативність, професійна гордість, захист інтересів Товариства.

Протягом 2008 року в Стахановського МРУЕГГ - реалізовувалася кадрова політика (КП- 09-336.01-07), прийнята на період 2007р.-2010р.

Основною метою кадрової політики філії є оптимальне використання можливостей співробітників і факторів виробничого середовища для досягнення цілей філії , його ефективної й стабільної діяльності. Кадрова політика філії покликана забезпечити оптимальний баланс відновлення й збереження кадрового складу, його прогресивний розвиток відповідно до завдань філії, організацію просування й ротації кадрів, посилення мотивації співробітників. Стратегічними завданнями філії в області керування людськими ресурсами на період до 2010 року залишаються незмінними:

- підвищення ефективності діяльності Стахановського МРУЕГГ за рахунок активізування людського потенціалу;

- підтримка статусу й престижу Стахановського МРУЕГГ за рахунок залучення й утримання висококваліфікованого персоналу, що відповідає пропонованим вимогам;

- забезпечення потреби Стахановського МРУЕГГ в людських ресурсах;

- збереження й розвиток людського таланта, максимальне використання кадрового потенціалу;

- формування організаційної культури, що поєднує працівників, що забезпечує їхню готовність підтримувати дії керівництва для досягнення головних цілей Філії;

- забезпечення заданого рівня ефективності й надійності професійної діяльності, збереження працездатності персоналу;

- удосконалювання соціально - трудових відносин

Структура Стахановського МРУЕГГ подана в Додатку 1.

Кожен відділ на підприємстві виконує свою функцію, забезпечуючи в цілому, роботу підприємства. Розглянемо докладніше чим займається кожен відділ.

Аварійно- диспетчерська служба (АДС) є структурним підрозділом аварійно-відновної служби(АВС),возглавляется начальником служби, який несе відповідальність за її роботу і знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні 1-го заступника начальника управління.

У основу організації робіт по виконанню аварійних заявок покладена вимога прибуття аварійної бригади на аварійний об'єкт в гранично короткий термін з моменту надходження заявок, але не більше ніж через 40 хвилин. По всіх сповіщеннях про вибух, пожежу, загазованості приміщень бригада АДС повинна виїхати до місця аварій в течії 5 хвилин.

У оперативному підпорядкуванні АДС знаходяться філії аварійних пунктів міст Кировська, Брянки. Робота на цих ділянках виконується в основному персоналом ділянки. Філії аварійних пунктів на ділянках знаходяться в підпорядкуванні начальників ділянки міст. У своїй роботі АДС керується: правилами безпеки систем газопостачання України, ДБН, Положенням про ділянку, Планом ліквідації і локалізації аварій в газовому господарстві, Планом взаємодії служб різних відомств(газового господарства, пожежної частини, швидкої допомоги, міліції, електропостачання, зв'язку, тепломереж, міськводоканалу та інші.), Должностними, виробничими і по охороні праці інструкціями, Наказами, розпорядженнями по управлінню і вищестоящими організаціями, керівними листами, законодавствами, що діють, Законом «О охороні праці», галузевими активами про охорону праці.

Робота АДС організовується цілодобово, без вихідних і святкових днів.

АДС повинна бути оснащена надійними засобами зв'язку інформації: дротяним зв'язком «04», міським телефонним зв'язком для прийому аварійних заявок зі всієї зони обслуговування із записом їх на магнітофон, внутрішнім зв'язком між службами управління, телефонним зв'язком з ділянками міст, радіостанціями для забезпечення двостороннього зв'язку з аварійними бригадами.Основним завданням аварийно- диспетчерської служби є: цілодобове виконання робіт по запобіганню, локалізації і і ліквідації аварій на об'єктах газопостачання, участь в локалізації аварій систем газопостачання підприємств шляхом відключення від систем газопостачання, наданні підприємством методичної допомоги. Контроль за ходом виконання аварійних робіт на підприємствах тих, що не мають своїх служб, підтримувати в міських і газових мережах заданий режим тиску газу. До функцій АДС відносяться: виконання аварійних заявок, цілодобовий прийом заявок про несправність елементів систем газопостачання (газопроводів, приладів), участь в ліквідації і локалізації аварійних ситуацій на ділянках міст, облік і аналіз заявок, що поступають, на несправність окремих елементів систем газопостачання, оформлення технічних актів на аварії і нещасні випадки, інструктаж населення і інших споживачів газу при прийомі аварійних заявок про необхідні заходи безпеки при виявленні запаху газу та інші.

Ділянка по ремонту газового устаткування займається організацією робіт по забезпеченню безперебійного постачання газом внутрішньо будинкового газового устаткування житлових будинків, підприємств суспільного призначення, організацією і забезпеченням безпечної і безаварійної експлуатації внутрішньо будинкових газопроводів і газового устаткування в житлових будинках, на підприємствах суспільного призначення, організацією і своєчасним проведенням ремонту і профобслуживания внутрішньо будинкових газопроводів і газового устаткування в житлових будинках, на підприємствах суспільного призначення. Ділянка по ремонту газового устаткування є структурним підрозділом управління газового господарства і знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні першого заступника начальника управління.

У своїй роботі ділянка по ремонту газового устаткування керується ПБСГУ, Законом України «Про охорону праці», БДН, що діють, нормативними і директивними документами, листами, наказами, розпорядженнями вищестоящих організацій, трудовим законодавством, посадовими, виробничими і по охороні праці інструкціями. Ділянка по ремонту газового устаткування покладається начальником ділянки, яка призначається і звільняється від посади наказом начальника управління. У підпорядкуванні начальника ділянки знаходяться майстри і весь персонал, обумовлений штатним розкладом. Склад і чисельність працівників ділянки визначена штатним розкладом. Всі працівники ділянки перед допуском до роботи повинні скласти іспит кваліфікаційної комісії на знання ПБСГУ, БДН, охорона праці, пожежній безпеці в об'ємі виконуваної роботи і мати допуск до виконання газонебезпечних робіт.

Завданнями ділянки є: організація робіт по безпечній і безаварійній експлуатації внутрішньо будинкових систем газопостачання, організація робіт по забезпеченню безаварійного і безперебійного постачання газом населення і підприємств побутового обслуговування, проведення оперативно- методичного керівництва всією роботою по охороні праці, організація робіт по проведенню ремонту і планово - технічного обслуговування, газифікованих природним газом, проведення і випробування внутрішньо будинкових газопроводів на щільність.

Відповідно до основних завдань ділянка по ремонту газового устаткування забезпечує: технічний нагляд за будівництвом внутрішньо будинкових газопроводів і монтажем газового устаткування житлових будинків, підприємств суспільного призначення, участь в комісіях з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів газифікації, виконання позапланового ремонту внутрішньо будинкового газового устаткування по заявках абонентів, пуск газу в газове устаткування житлових будинків, підприємств суспільного призначення і побутового обслуговування населення, контроль за наданням актів про періодичну перевірку стану димарів, проведення аналізу заявок позапланового ремонту і вживання заходів для підвищення надійності і безпеки газопостачання, проведення інструктажу населенню по правилах безпечного користування газом з відміткою в технічних паспортах.

Робота ділянки по ремонту внутрішньо будинкового газового устаткування здійснюється в тісному контакті зі всіма відділами управління. Ділянка отримує від відділів керівні матеріали, оперативну інформацію, накази, розпорядження, нормативну документацію, плани. Надає: відділу охорони труда- заходу щодо охорони праці, пропозиції по попередженню травматизму, зведення про виробничий травматизм.

Виробничо-технічний відділ - об'єми в умовних одиницях, річні плани і графіки, виробничу інформацію, заходи і звіти по підготовці до зими, заявки на запчастини і матеріали, проекти планів і капремонт, звіт по ПТО, звіт по опломбовування газових лічильників.

Планово-економічний відділ - звіти про доходи, про хід газифікації квартир природним газом, матеріали по оплаті праці, нормоване завдання, об'єми робіт для розрахунку чисельності.

Бухгалтерії - матеріальний звіт, звіт по доходах за ремонт газового устаткування, реєстри на опломбовування газових приладів.

Начальник ремонтно- механічного відділу призначається і звільняється від посади наказом начальника управління за поданням першого заступника начальника управління і знаходиться в їх підпорядкуванні. У підпорядкуванні начальника ремонтно- механічної ділянки знаходиться весь персонал ділянки, обумовлений штатним розкладом. Начальник ремонтно- механічної ділянки до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз в рік зобов'язаний проходити в установленому порядку перевірку знань Законів, нормативно- правових документів по охороні праці, по пожежній безпеці, безпеці дорожнього руху, правил охорони праці на автомобільному транспорті, ПБ систем газопостачання України, законодавство про працю.

У своїй роботі начальник ділянки здійснює керівництво производственно- господарською діяльністю ділянки, контролює перевірки технічного стану автотранспорту перед виїздом на лінію і по поверненню в гараж, здійснює контроль проведення технічного обслуговування автотранспорту згідно графіка, проводить оперативно- методичне керівництво всіма працівниками охорони праці, безпеці руху, пожежній безпеці ділянки, здійснює управління охороною праці на ділянці, складає річні графіки роботи, здійснює контроль за безпечною експлуатацією газових приладів, встановлених на ділянці, за станом димових і вентиляційних каналів, наявність актів на їх перевірку.

Начальник ділянки знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні начальника управління і виконує його розпорядження і вказівки. Робота начальника ділянки здійснюється в тісному контакті зі всіма відділами управління. Він отримує від відділів керівні матеріали, оперативну інформацію, накази, розпорядження, нормативну документацію, плани.

Начальник служби режимів газопостачання, обліку і контролю за використанням газу споживачами призначається на посаду наказом начальника управління. Начальник служби РГУ підкоряється безпосередньо начальникові управління і звільняється з посади за уявленням першого заступника начальника управління. У його підпорядкуванні знаходиться весь персонал служби, обумовлений штатним розкладом. Вказівки начальника служби РГУ є обов'язковими для виконання всіма підлеглими йому працівниками і можуть бути скасовані тільки начальником управління. До завдань начальника служби РГУ відносяться: організація контролю за дисципліною газоспоживання об'єктів природним газом, що входять в зону обслуговування управління газового господарства, здійснення керівництва роботою служби обліку по вживанню заходів для дотримання споживачами встановлених режимів газоспоживання, а також по недопущенню перебору лімітів і об'ємів споживання газу, а також роботою абонентської служби по обліку спожитого газу населенням, організація ведення документального обліку і підтвердження отримання і реалізації газу, складання балансу постачання і споживання газу, керівництво організацією і проведенням договірної компанії з постачальниками і споживачами газу по укладенню щорічних договорів постачання і транспортування газу, організація і напрям роботи абонентської служби на вирішення завдань достовірного обліку споживаного природного газу населенням.

Начальник служби РГУ зобов'язаний: виконувати аналіз і формування планових і звітних показників по реалізації і транспортуванню природного газу, вести і контролювати складання у встановлені терміни статистичних звітів, оперативних зведень об'ємів і послуг за спожитий газ і проплат за нього, забезпечувати силами підлеглих служби ведення постійного якісного контролю за технічним станом і невідповідністю правилам приладів обліку у споживачів і постачальників газу, забезпечувати нагляд за раціональним використанням і витратою газу на власні потреби, розробляти і здійснювати виконання заходів, направлених на зменшення комерційних втрат, забезпечувати систематичний контроль за якістю ведення обліку газу, брати участь в прийманні в експлуатацію вимірювальних вузлів у споживачів і постачальників газу, погоджувати режими і схеми газоспоживання, здійснювати контроль за роботою абонентського відділу.

Оцінкою управлінської праці Стахановського МРУЕГГ займається відділ кадрів. Оцінюючи потребу у кадрах Стахановського МРУЕГГ, враховується ефективне навантаження працівників, з метою оптимального використання коштів, пов’язаних з оплатою праці, можливість залучення спеціалістів, що мають високу кваліфікацію і відповідний досвід роботи. У Стахановського МРУЕГГ ефективне планування персоналу ґрунтується на володінні такою інформацією:

- скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де будуть потрібними;

- яким чином можна залучити потрібний і скоротити чи оптимізувати надлишковий персонал;

- як краще використовувати персонал відповідно до його здібностей, досвіду і внутрішньої мотивації;

- яким чином забезпечити умови для розвитку персоналу;

- яких витрат потребують дані кадрові заходи.

Кадровий склад Стахановського МРУЕГГ представлено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Кадровий склад Стахановського МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»

Категорії персоналу 2007р 2008р 2009р Відхилення до 2007 +;- Відхилення до 2008 +;-
чол доля, % чол. доля, % чол доля, % чол. доля, % чол доля, %
Адміністративно-управлінський персонал 48 12,9 50 13,2 56 14,2 +2 +0,3 +6 +1
Виробничий персонал 166 44,6 170 44,7 173 43,9 +4 +0,1 +3 +0,8
Допоміжний персонал 158 42,4 160 42,1 165 41,9 +2 -0,3 +5 -0,2
Разом 372 100 380 100 394 100 +8 14

Для Стахановського МРУЕГГ чисельність адміністративно-управлінського персоналу і виробничого персоналу є ефективною для діяльності товариства. Для Стахановського МРУЕГГ визначити необхідну чисельність працівників, їхній професійний і кваліфікаційний склад дають змогу: виробнича програма, норми виробітку, заплановане підвищення продуктивності праці і структура робіт. При підборі персоналу мова йде про те, щоб із числа зацікавлених осіб, що подали анкету, вибрати тих, хто найкраще відповідає вимогам вакансії. У Стахановського МРУЕГГ дотримуються таких заходів щодо підбору персоналу:

- створення систем підбору, що включає співбесіди з працівниками управління по роботі, персоналом, керівниками підрозділів, психологічні тести, випробувальний термін на робочому місці;

- перенесення акценту у відборі працівників із формальних моментів у біографії кандидата (освіта, фах, стаж роботи) на аналіз його концепцій і життєвих цінностей;

- продовження процесу відбору після прийому співробітника на роботу: випробувальний термін є обов’язковим на підприємстві, оскільки ніякі тести не дадуть такого уявлення про кандидата, як робота певний час на займаній посаді;

- організація спеціальних програм адаптації для всіх прийнятих на роботу працівників, метою яких є не стільки навчання фаховим навичкам, скільки знайомство нового працівника з цілями підприємства, його діяльністю.

Таблиця 3.2.

Характеристика персоналу за освітою Стахановського МРУЕГГ

Вік З вищою освітою, чол. З середньою спеціальною освітою, чол. Із загальною середньою освітою, чол. Усього, чол. Частка в загал кіл-ті, %
2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р
До 30 р 65 62 92 67 68 58 7 8 7 139 138 157 37,4 36,3 39,8
Від 30 до 45 70 75 85 54 55 53 23 24 18 147 154 156 40 40,5 39,5
Від 45 до 55 19 20 20 25 25 20 9 9 7 53 54 47 14 14,2 12
Понад 55 14 15 15 9 9 9 10 10 10 33 34 34 8,6 9 8,7
Разом 168 172 212 155 157 140 49 51 42 372 380 394 100 100 100

Дана таблиця показує кількість працівників, які мають вищу, середню і загальну середню освіту і рівень їх професійної підготовки.

На основі даних таблиці 3.2 розраховано середній вік працівників підприємства і виявлено тенденції зміни кваліфікації в кожній віковій групі. Дані занесене до табл.3.3.

Таблиця 3.3.

Показники для визначення якості розстановки кадрів на посадах

Стахановського МРУЕГГ ПАТ «Луганськга»

Посади, що потребують заміщення Посади, що не потреб заміщ з вищою або серед. спец. освітою
з вищою освітою із серед. спец. освітою
2007р 2008 2009р 2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Кількість посад у штатному розкладі 70 72 80 51 55 49 34 36 43
2.

Заміщено посад працівниками:

- з вищою освітою

- з середньою спеціальною освітою

-

-

-

-

-

-

-

2

-

4

№ з/п Показники

-

-

-

-

3. Не мають вищої та середньої спеціальної освіти - - - 49 51 - -
Усього працівників (2+3) 70 72 80 51 55 36 43

Оцінювання потенціалу працівника Стахановського МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» здійснюється при заміщенні ним вакантного робочого місця. Воно дає змогу визначити ступінь підготовки працівника до виконання саме того виду діяльності, яким він буде займатися, а також виявити рівень його потенціальних можливостей для оцінювання перспектив зростання. Ця процедура включає оцінювання професійних знань, умінь, виробничого досвіду, ділових та особистісних якостей, ціннісних орієнтацій, працездатності та загального рівня культури працівника, що претендує на зайняття вакантної посади чи робочого місця. Оцінювання індивідуального внеску дає змогу встановити якість, складність і результативність праці кожного конкретного працівника та його відповідність займаній посаді.

Плинність кадрів – це виражене у відсотках відношення числа звільнених за власним бажанням працівників за визначений період до середньооблікової їх чисельності за той самий період. На рівень плинності робочої сили у Стахановського МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» впливають такі чинники як стать та вік працюючих, загальний стан кон’юнктури та ін.

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» з плинністю кадрів пов’язані досить істотні витрати:

- прямі витрати на працівників, що звільняються;

- зменшення обсягів виробництва через підготовку та навчання кадрів;

- плата за поурочні години тим працівникам, що залишилися;

- витрати на навчання персоналу;

- більш високий відсоток браку під час навчання та ін.

Таблиця 3.4

Плинність кадрів Стахановського МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»

№ п/п Показники 2007р 2008р 2009р Відхилення
до 2007 (+,-) до 2008 (+,-)
1. Середня облікова чисельність працівників, люд. 372 380 394 +8 14
2. Прийнято працівників, люд. 8 14 16 +6 +2
3.

Вибуло працівників, люд., у тому числі:

- за власним бажанням

- звільнено за порушення трудової дисципліни

- звільнено за скороченням штатів

3

2

1

-

5

3

2

-

7

4

3

-

+2

+1

+1

+2

+1

+1

-

4. Коефіцієнт плинності кадрів 1,34 1,31 1,77 -0,03 +0,46
5. Коефіцієнт загального обігу кадрів 2,95 5 5,8 5,8 +0,8

Кп = 100 * (Чсвб + Чстд) / Чс (3.1.)

Де, Кп – коефіцієнт плинності, %;

Чсвб – число службовців, що звільнилися за власним бажанням;

Чстд – число службовців, звільнених за прогул і інші порушення трудової дисципліни;

Чс – середньосписочне число службовців

Ко = 100 * (Чп + Чз) / Чс, (3.2.)

Де, Ко – загальний коефіцієнт обороту;

Чп – число прийнятих;

Чз – число звільнених;

Чс – середньосписочне число

Атестація кадрів у «Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» виступає як комплексне оцінювання, що враховує потенціал та індивідуальний внесок кожного працівника в кінцевий результат.

Вихідними даними для оцінювання персоналу на Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» виступають:

- філософія підприємства та стратегічний план його розвитку;

- методики рейтингового оцінювання кадрів;

- моделі робочих місць працівників;

- положення про атестацію кадрів;

- правила внутрішнього розпорядку підприємства;

- штатний розклад

- особові справи співробітників;

- кадрові накази;

- соціологічні анкети;

- психологічні тести;

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» у процесі оцінювання співробітника враховуються результати роботи підрозділу і товариства в цілому. Співробітник, як би добре він не працював на своєму місці, не може одержати високу оцінку, якщо його підрозділ не впорався зі своїм завданням. При цьому останнім часом на товаристві відбувається перегляд традиційних термінів оцінювання на користь періодів, що змінюються – завершення проекту або його стадії, перехід до нової структури і т.д.

У сучасних умовах будь-які навички і знання швидко старіють, тому ключову роль в управлінні персоналом відіграють фахове навчання і розвиток.

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» навчання і розвиток персоналу є комплексним безперервним процесом. Важливість безперервного процесу підтверджують такі чинники:

- впровадження нової техніки, технології, збільшення комунікаційних можливостей створюють умови для ліквідації або зміни деяких видів робіт, у зв’язку з чим потрібна кваліфікація не може бути гарантована базовою освітою;

- для підприємства більш ефективним і економічним є збільшення віддачі від уже працюючих співробітників на основі їхнього безперервного навчання, ніж від залучення нових працівників.

Навчання персоналу потрібне в тих випадках, коли: працівник приходить на підприємство; працівника призначають на нову посаду або доручають йому нову роботу; у працівника не вистачає навичок для виконання своєї роботи, а також коли відбуваються серйозні зміни в економіці підприємства, у зовнішньому середовищі.

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» навчання в розвиток персоналу включає:

- навчання, що у формі одержання загальної і фахової освіти дає необхідні знання, навички і досвід;

- підвищення кваліфікації, завдання якого – поліпшення знань і навичок;

- перекваліфікація, що по суті, дає другу освіту. Мета перекваліфікації – дати можливість працівникам опанувати новий для них фах.

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» для розвитку персоналу потрібно:

- підтримувати здібних до навчання працівників;

- поширювати знання і передовий досвід;

- навчати молодих кваліфікованих співробітників;

- усвідомлювати важливості розвитку співробітників;

- знижувати плинність персоналу.

Атестація персоналу – кадрові заходи, покликані оцінити відповідність рівня праці, якостей і потенціалу особистості вимогам виконуваної роботи. Головне призначення атестації не контроль виконання, а виявлення резервів підвищення рівня віддачі працівника. У Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» використовують атестацію, як оцінювання діяльності працівників, тобто оцінювання праці й якостей, що впливають на досягнення результатів. Атестаційні процедури передбачають індивідуальне обговорення результатів оцінювання з підлеглими, який засвідчує це підписом, а також може зафіксувати незгоду з висновком начальника й особливі обставини, що вплинули на результати праці. У Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» атестація проводиться щорічно. Крім того, проводяться неформальні співбесіди, у проміжку між формальними щорічними оцінюваннями обговорюються результати праці й обов’язкового поточного спостереження за діяльністю підлеглих. Ці заходи дають істотну інформацію про динаміку ефективної роботи окремих працівників і підрозділів вцілому.

Мотивація – це процес свідомого вибору людиною того або іншого типу поведінки, обумовленої комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.

Тип мотивації – це переважно спрямованість діяльності індивіда на задоволення визначених потреб. Існує три типи мотивації.

Працівники Стахановського МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» належать до другого типу мотивації – тобто вони переважно орієнтовані на оплату праці й інші нетрудові цінності.

Створюючи концепцію мотивації у Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» було визначено застосування певних видів морального і матеріального стимулювання, що застосовуються до висококваліфікованих спеціалістів.

4. Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства

Тарифна система складається з таких елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, надбавок і доплат до тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних довідників. Тарифна система виступає основою формування та диференціації заробітної плати.

Тарифна сітка — це шкала, яка визначає співвідношення в оплаті різних груп працівників в залежності від їх кваліфікації. Вона складається з певної кількості тарифних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів. Тарифні розряди відображають ступінь складності і відповідальності виконуваної роботи.

Таблиця 4.1.

Аналіз чисельності та заробітної плати за 2009 рік

Найменування

показників

Од. вим 2007р 2008р 2009р Відхилення
2008 до 2007 2009 до 2008
1 2 3 4 5 6 7
1.Середньосписочна чисельність працюючих - усього чол. 372 380 390 +8 +10
- транспортування чол 341 338 355 -3 +17
- постачання чол 22 27 24 +5 -3
- інша діяльність чол 9 15 9 +6 -6
2. Середньомісячна зарплата, у т.ч. грн.
- транспортування грн. 456,26 525,00 539,94 +68,74 +14,94
- постачання грн. 522,73 586,42 680,56 +63,69 +94,14
- інша діяльність грн. 528,78 861,11 1455,56 +332,33 +594,45
3. кількість установлених лічильників, усього шт. 1533 2000 2559 +467 +559
у т.ч. власними силами шт. 1132 1535 1767 +403 +232

На зростання собівартості зробило вплив зростання заробітної плати. Для визначення впливу зростання заробітної плати на собівартість і співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати заповнимо таблицю 4.2.

Таблиця 4.2

Продуктивність і оплата праці

Показники 2007р 2008р 2009р Відхилення 2009 до 2007р Відхилення 2009 до 2008р
1.Об'єм виробництва продукції, грн 19523 16902 19972 102,3 118,6
2.Среднеучетная чисельність:
2.1 Промислово произ-водственного персоналу (ППП) 372 380 394 105,9 103,7
2.2 Робочих 321 331 340 105,9 102,7
3. Питома вага робочих в загальній чисельності ППП % 0,845 0,840 0,829 98,1 98,7
4.Відпрацьовано днів одним робочим за рік 252 250 251 99,6 100,4
5. Середня продолжи-тельность робочого дня 8 8 8 - -
6. Загальна кіл-ть відпрацьованого часу
6.1.Всеми робочими за рік, чол . рік 643284 663324 681360 105,9 102,7
6.2 В т.ч. одним робочим, чол.год. 578955,6 596991,6 613224 105,9 102,7
7. Середньорічне вироблення, грн.
7.1. Що одного працює 51377 49550 47620 92,6 96,1
7.2.Одного робочого 60820 58980 57420 94,4 97,4
8. Среднедневная виробітку робочих, грн 77470 78090 77780 100,4 99,6
9. Среднечасовая виробітку одного робочого, грн 30 29 29 96,7 100
10. Фонд оплати праці за робочих, тис. грн 2535 3476 3937 155,3 113,3
10.1 Вт.ч основна заробітна плата, тис. грн 1267,5 1738 1968,5 155,3 113,3
11. Середньорічна оплата праці одного робочого, грн 7900 10500 11580 146,6 110,3

Продуктивність праці і інтенсивність праці роблять вплив на фонд заробітної плати, значну питому вагу, що займає у складі собівартості. Вплив на собівартість продукції зміни чисельності працівників визначається:

В порівнянні з 2007 р.

∆ЗП = ( 410 – 380) х 47620 = +1428,6 тис. грн.

В порівнянні з 2008 р.

∆ЗП = (410 -394) х 47620 = + 761,9 тис. грн.

Вплив на собівартість продукції зміни середньорічної заробітної плати працівників:

В порівнянні з 2007 г.

∆ЗП = (11580 – 7900) х 410 = +1140,8 тис. грн.

В порівнянні з 2008 г.:

∆ЗП = (11580 – 10500) х 410 = +442,8 тис. грн.

Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньорічної заробітної плати працівників підприємства складає в 2009 р в порівнянні з 2007р.:

Кпт = (0,926 – 1 ) : (1,466 – 1) = -0,159

В порівнянні з 2009 г.

Кпт = (0,961– 1) : (1,103– 1 ) = -0,379

Розрахункові дані свідчать про те, що на підприємстві збільшується середньорічна заробітна плата одного працівника підприємства в порівнянні з показниками 2007 р. на 46,6% або на 3680 грн. в рік (11580 -7900), а в порівнянні з 2008р. відповідно на 10,3% або на 1080 грн (11580 – 10500). Ця зміна відбулася, перш за все, за рахунок збільшення мінімальних розмірів заробітної плати, що гарантуються державою. В порівнянні з 2007 і 2008 рр. темп зростання заробітної плати в 2009р. випереджає темп зростання продуктивності праці відповідно на 15,9% і 37,9%%. Це негативний чинник, що характеризує екстенсивний шлях розвитку економіки підприємства, пов'язаний із збільшенням суми витрат на оплату праці не підтверджений ефективністю праці.

Рис. 4.1. Чисельність персоналу і рівень оплати праці

Таблиця 4.3.

Середньосписочна чисельність працюючих за 2007-2009 р.

Види діяльності 2007р 2008 р. 2009 р. Відхилення
2008 до 2007 2009 до 2008
Чисельність - усього, чол. 372 380 394 +8 +14
у т.ч. - ІТП 55 59 63 +4 +4
- робітники 317 321 331 +4 +10
1. Транспортування - усього 341 338 345 +3 +7
у т.ч. – ІТП 50 54 58 +4 +4
- робітники 291 284 289 +7 +5
2. Поставка - усього 22 27 28 +5 +1
у т.ч. –ІТР 4 4 4 - -
- робітники 18 23 24 +5 + 1
3. Інша з 9 15 21 +6 +6
у т.ч. - ІТП 1 1 1 - -
- робітники 8 14 20 +6 +6

Зростання чисельності відбувся за рахунок збільшення обсягів робіт за узгодженням з ВАТ "Луганськгаз", переведення працівників з "Бутангазу". збільшення обсягів робіт по іншій діяльності.

Рис. 4.2. Співвідношення працюючих робітників 2007-2009 році

Ріст середньої заробітної плати пояснюється щоквартальною індексацією посадових окладів відповідно до ОТС. Ріст окремих статей вище фактичного індексу:

- оплата щорічних і додаткових відпусток і матеріальна допомога до відпустки пояснюється збільшенням кількості працівників, що пішли у відпустку у звітний період у порівнянні з попереднім роком.

Зниження оплати по інших статтях пояснюється недостатністю коштів на оплату праці, затверджених у бізнес- плані на 2007 рік.

Соціальна політика Серговського філіала.

Колективним договором філії визначені єдині для виробничих відділень пільги, гарантії й компенсації працівникам Серговського філіала:

- щомісяця частково компенсується плата за електричну й теплову енергію, на харчування працівникам;

- провадиться оплата відрядних видатків;

- виділяються кошти на утримання дітей у дитячих дошкільних установах;

- кожному працівникові виявляється матеріальна допомога на лікування при догляді в чергову відпустку, а також при необхідності працівникам і членам їхніх родин оплачуються складні операції й лікування;

- відшкодовуються видатки, пов'язані з похованням працівників, пенсіонерів;

- виплачуються допомоги непрацюючим матерям, що перебувають у відпустці по догляду за дітьми у віці до 3-х років понад виплачуваний за рахунок коштів фонду соціального страхування;

- виплачується допомога у випадку смерті працівника й близьких родичів.

Крім того, Колективним договором передбачені виплати коштів у дні загальнодержавних, галузевих торжеств, на честь 50-ювелею від дня народження й по досягненні пенсійного віку. Виділяються кошти на дитячі новорічні подарунки, на добровільне медичне страхування, на придбання путівок на санаторно-курортне лікування, у дитячі оздоровчі табори й санаторії профілакторії. Один зі значимих напрямків діяльності філії в соціальній сфері є діяльність, орієнтована на підвищення соціальної захищеності працівників, що виходять на пенсію. У філії впроваджена й активно реалізується програма недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) працівників. Наслідку реалізації Програми привели до того, що в результаті вже не перший рік у філії кількість працівників пенсійного віку не перевищує 2%. Наявність механізмів недержавного пенсійного забезпечення дозволяють залучати в компанію молодих фахівців, проводити планомірне відновлення кадрового складу. За період з 01.06.2006 року (з моменту введення) по 31.12.2008 року договори «Паритетного плану» уклали 3 280 працівника філії, що склало 86% від загальної чисельності персоналу філії. З метою забезпечення оптимальних умов для реалізації працівниками права за розпорядженням накопичувальною частиною трудової пенсії й права вибору інвестиційного портфеля (керуючої компанії), передбачених Законом «Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Україні» була організована й здійснена робота, відповідно до якої 3 400 чоловік перевели накопичувальну частину трудової пенсії в НПФ електроенергетики (за станом на 01.01.2009р.), у т.ч. за період з 01.01.2008р. по 01.01.2009р. - 517 чоловік [38].

5. Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи

Одним з векторів стратегії розвитку сучасного підприємства газопостачальника сьогодні вважається грамотна побудова кадрової політики. Від правильного розрахунку в її реалізації залежать і досягнення лідируючих позицій підприємства на світових ринках металу, і оптимізація виробництва, і створення конкурентоспроможної продукції, і нарощування обсягів її виробництва, і, нарешті, поліпшення умов праці і підвищення йїї безпеки.

"Кадри вирішують все" - цей загальновідомий принцип поставлений у в основу кадрової політики в Стахановському управлінні МРУЕГГ «Луганськгаз». Тут сформована і працює сильна команда керівників - газовиків, юристів, економістів, фінансистів. У цехах і підрозділах управління також трудяться висококласні фахівці – техніки, інженери. Усе це визначає шлях до лідерства Стаханомежрайгазу.

Орієнтація економіки на ринкові відносини докорінно змінює підходи до рішення багатьох економічних проблем і, насамперед тих, котрі пов’язані з людиною. Тому зрозуміло та увага, що приділяється концепції управління, у центрі якої знаходиться людина, розглянута як найвища цінність. Відповідно до неї всі системи управління націлені на більш повне використання здібностей працівника в процесі виробництва, що є основою ефективної діяльності підприємства (організації, фірми). Дійсно, використання речового фактора виробництва залежить від рівня розвитку працівника, сукупності його професійних знань, умінь, навичок, здібностей і мотивів до праці.

При управлінні персоналом Стахановському управлінні МРУЕГГ «Луганськгаз» особливого значення набувають ретельна розробка методів стимулювання всіх учасників трудового процесу, диференційований підхід до трудового потенціалу при виробленні загальних для організації принципів і правил роботи з персоналом. Тому з особливою гостротою стоїть питання про координацію діяльності всіх структур організації, проведення єдиної кадрової політики, про підбор менеджерів, здатних очолити складні і відповідальні ділянки роботи в організації.

Пропозиції, що приводяться, по даній темі спрямовані на пошук раціональних шляхів використання трудових ресурсів.

Для досягнення поставленої мети, була визначена основна задача вироблення програми проведення організаційних змін.

У роботі були вирішені наступні задачі:

· вивчена і проаналізована світова і вітчизняна практика проектування й удосконалювання системи управління підприємством;

· проведений аналіз господарської діяльності підприємства;

· проаналізована існуюча система управління підприємством

Були виявлені наступні недоліки системи управління: перевантаження вищого керівництва, неоптимальної інтенсивності праці, відсутність орієнтації на перспективу, розбіжності по організаційних питаннях, необхідність структури управління відповідної до зовнішньої економічної обстановки.

Висунуті рішення запропоновані для реалізації, керівництву Стахановському управлінні МРУЕГГ «Луганськгаз» як інструмент, для підвищення стійкості й адаптаційної здатності підприємства.

У висновку необхідно підкреслити, що проведення змін може служити серйозним механізмом підтримки і розвитку системи управління Стахановського МРУЕГГ «Луганськгаз». У руках компетентного керівника здійснення цих змін являє собою могутній засіб удосконалення роботи підприємства і підвищення його ефективності.

Розробка системи змін починається з діагностики персоналу підприємства. У діагностику входить як індивідуальна оцінка індивідуально-професійних і робочих якостей ключових співробітників (ділова оцінка), так і оцінка того морально-психологічного клімату і системи ціннісних орієнтацій (т.зв. корпоративної культури), що присутні на підприємстві.

За результатами діагностики керівництво компанії одержує інформацію, що дає представлення про можливості співробітників організації, про перспективи розвитку їхніх робочих якостей, а також про тім, є чи резерв для підвищення продуктивності їхньої праці. Якщо ж такий резерв є, то як його реалізувати, і що може спонукати працівника максимально розкрити свій потенціал

Як основні принципи стимулювання і методів задоволення різних потреб працівників і керівників різних рівнів управління Стахановського МРУЕГГ «Луганськгаз», та з метою вирішення визначених проблем доцільніше використовувати наступні принципи і методи:

З метою заохочення працівників в умовах надмірної інтенсивності праці пропонуються такі заходи:

а) установлення премій за перевиконання плану;

б) використання премій за підвищення якості продукції

в) надбавка до заробітної плати за понаднормову роботу, за умови, що вона не зв'язана з відставанням працівників у термінах виконання завдання.

Для подолання розбіжностей щодо організаційних питань потрібно:

а) збереження неформальних груп, якщо вони не наносять організації реального збитку;

б) заохочення підтримки одним співробітником іншого;

в) створення в кожнім відділі духу єдиної команди за рахунок проведення конкурсів між відділами по обсягах збуту і якості обслуговування клієнтів.

г) розробку програм підтримки і психологічного консультування, що протидіють кризам кар'єри

Для орієнтування працівників на перспективу пропонується:

а) забезпечення підлеглим можливості навчання і підвищення кваліфікації, що дасть можливість заняття більш високої управлінської посади;

б) залучення підлеглих до формулювання цілей;

в) забезпечення зворотного позитивного зв'язку з досягнутими результатами шляхом підготовки піврічних листівок про роботу організації, результатах роботи кожного зі співробітників і про співробітників, які зробили найбільш істотний внесок у досягнуті результати;

г) винесення подяк співробітникам, що домоглися найкращих результату роботи.

Беручі до уваги зовнішню економічну для побудови нової системи управління вкрай необхідно:

а) надання можливостей для навчання, що дозволить цілком використовувати потенціал працівників;

б) можливість просування підлеглих по службовим сходам шляхом призначення на більш високі посади за рахунок успішного, акуратного, обміркованого виконання доручених робіт;

в) надання підлеглим складних робіт, що вимагають від них повної віддачі.

г) ознайомлення працівників з наявними у фірмі можливостями просування у виді програм навчання і консультацій по індивідуальних планах підвищення кваліфікації;

д) регулярне інформування і консультування по можливостях, що відкриваються у фірмі, навчання і вакантних місць;

Найважливішим фактором ефективної роботи службовців в організації є своєчасна і високоякісна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, що сприяє великому діапазону їхніх теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Між кваліфікацією працівника й ефективністю його праці існує пряма залежність, тобто ріст кваліфікації на один розряд приводить, за даними вітчизняних економістів, до 0,034% росту продуктивності праці. При цьому необхідно використовувати кадри відповідно до їхньої професії і кваліфікації, керувати профорієнтацією і створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, що відбиває характер і рівень взаємин між працівниками. Для цього пропоную вдосконалювати в організації технічне навчання.

У ринкових відносинах між процесами виробництва продукції і використанням трудових ресурсів, робочої сили, персоналу підприємства існує така ж рівновага, як між попитом та пропозицією, витратами і результатами, доходами підприємства і рівнем життя працівників. Усяка діяльність персоналу підприємства повною мірою повинна відповідати існуючому механізму ринкових трудових відносин у сучасному виробництві і забезпечувати високий ріст продуктивності праці.

Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно, що трудові ресурси, що належать до соціально-економічної категорії, є одним з найважливіших аспектів теорії і практики управління.

Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими ресурсами у великих організаціях звичайно покладена на професійно підготовлених працівників відділів кадрів, звичайно в складі штабних служб. Для того щоб такі фахівці могли активно сприяти реалізації цілей організації, ним потрібні не тільки знання і компетенція у своїй конкретній області, але і поінформованість про недоліки керівників нижчої ланки. Разом з тим, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфіки управління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, то вони не можуть повною мірою скористатися послугами фахівців-кадровиків. Тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли способи і методи управління людьми.


ВИСНОВОК

Ефективне функціонування національної економіки, її розвиток разом з постійним зростанням добробуту населення не уявляється можливим без вирішення завдань забезпечення ефективного функціонування фінансової системи держави і як її складової – підприємств і організацій. Проходження практики в Стахановському управлінні МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» здійснювалось згідно з програмою і відповідно до затвердженого індивідуального завдання. За час проходження практики на підприємстві було проаналізовано діяльність ПАТ - виконано наступне: дана оцінка кадрової політики -Стахановського управління МРУЕГГ, відповідно до теми дипломної роботи; -характеристика підприємства за аналізуємий період часу з 2007-2009 рр.; зібрано, узагальнено і систематизировано матеріал для дипломної роботи в придбані практичних навичок, знання і - відповідності до індивідуального завдання; вміння стосовно професіональної, організаторської і управлінської роботи; з'ясовано особливості обробки інформації в підприємства; використання персональних ЕОМ і функціонування автоматизованого робочого місця; придбано досвід ділового спілкування - спеціаліста кадрового відділу. Основним завданням практики був фінансовий аналіз підприємства, який і був зроблений. Узагальнюючи здійснений фінансовий аналіз Стахановського управління МРУЕГГ, робимо висновок, що загальний стан підприємства задовільний.

Майновий стан підприємства задовільний. Хоча за останні роки виробничий потенціал підприємства погіршувався, виробничі фонди оновлювались повільно, відбувалось старіння обладнання прискореними темпами, але специфіка використання енергетичного обладнання дозволяє використовувати його ще достатньо довгий термін. При цьому фінансові витрати на заходи модернізації обладнання на порядок менші від наявного майна.

В порівнянні з попереднім роком підприємство покращило свої фінансові результати діяльності. Була досягнута прибутковість підприємства.

У підприємства є певні труднощі в підтриманні ліквідності на достатньому рівні, але наявність великого власного капіталу, обсяги якого порівняні з рівнем отриманих доходів, будуть запорукою виправлення негативних тенденцій при збільшенні обсягів ліквідних коштів. Підприємство є платоспроможним, тобто має достатній запас фінансової стійкості. Якщо в попередньому році підприємтсво було збитковим, то в поточному році підприємство досягло прибутковості і має позитивні тенденції до покращення показників рентабельності. Зібраний мною матеріал може бути використаний при написанні дипломної роботи за обраною темою, придбані навички будуть корисними в подальшій роботі в будь-якої установи.

Одним з елементів стратегічної політики підприємства є вжиття всіх можливих заходів, направлених на збереження в робочому стані і модернізацію діючих газоустановок Товариства, які є запорукою майбутнього фінансового добробуту. За 2009 рік Стахановське управління МРУЕГГ «Луганськгаз» успішно виконало завдання по надійному та безперебійному постачанню газу споживачам Луганської області. Підприємство було в змозі забезпечити високий рівень розрахунків з енергоринком. Для досягнення основної мети товариства - одержання прибутку від його основного бізнесу - передачі й постачання газу споживачам – виконується програма фінансово - економічного оздоровлення підприємства, яка знайшла своє відображення і у фінансовому плані на 2010 рік.

Основні стратегічні цілі Стахановське управління МРУЕГГ «Луганськгаз»:

Технічний розвиток, реконструкція та будівництво газових мереж та обладнання;

Забезпечення своєчасної оплати споживачами за відпущену постачання газу;

Зниження понаднормативних та технологічних витрат газопостачання;

Збільшення доходів від наданих послуг;

Забезпечення стабільності та якості наданих послуг;

Розробка та впровадження інвестиційних проектів;

Розвиток автоматизації оперативно – інформаційних комплексів, інформаційних технологій, систем зв’язку та телекомунікацій;

Підвищення мотивації працівників Стахановське управління МРУЕГГ «Луганськгаз для досягнення підприємством високих показників ефективності виробництва;

Підвищення кваліфікації працівників Стахановського управління МРУЕГГ «Луганськгаз».

Виконання даних цілей цілком залежить від успішного проведення комплексу організаційних і технічних заходів, передбачених Інвестиційною програмою на 2010 рік.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. – 3-те вид.; стер. – К: Знання, 2002. – 313с.

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці й соціальної політики України від 29.12.2004р. № 336.

3. Господарчий кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV.

4. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95р. №108/95 ВР.

5. Кодекс законів про працю від 10.12.71р. – КЗпП

6. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93р. №3356-ХП.

7. Закон України «Про підприємства в Україні». Закони України. Офіційне видання. Т.1. – К: Верховна рада України, Інститут законодавства, 1996. – С. 310 – 332

8. ДСТУ3138-95 Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата, терміни та визначення. – К: Держстандарт України, 1995. – 36с

9. Ветлужських О. Мотивація та оплата праці. – К: Альпіна Бізнес Букс, 2008. – 148с.

10. Волкова К.А. та ін. Державне підприємство: структура, положення про відділи та служби. – К:МАУП, 2000. – 448с.

11. Волошина С.В. та ін. Економіка праці: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 342с.

12. Горелов М.А. Економіка трудових ресурсів. – К:КНЕУ, 2007. – 206с.

13. Господарчий кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV.

14. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 220с.

15. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – 256с.

16. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 648с.

17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник. – К: Тов. «Знання», 2002 – 275с.

18. Кругляк Б.С. Бондар Т.П. Економічний аналіз підприємств. – Хмельниць-кий, 2004. – 98с.

19. Завіновська Г.Т. Економіка праці. – К: КНЕУ, 2000. – 200с.

20. Зущина Г.М., Костик Л.А. Трудові ресурси та трудовий потенціал. – К:КНЕУ, 2000. – 219с.

21. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К:КНЕУ, 2002. – 337с.

22. Лукьянченко Н.Д. Керування трудом на промислових підприємствах. – Донецьк: Донбасс, 2000. – 196с.

23. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. – К: Скарби, 2002. – 336с.

24. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. – 358с.

25. Наказ Мінпраці "Про методичні рекомендації щодо введення погодинної оплати праці й дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці" від 16.04.99р. № 69.

26. Омаров А.М. Економіка та планування промислового підприємства. – К:МАУП, 2001. – 423с

27. Погорелов Н.І. Нормування праці в промисловості. – Х: Вид-во «Основа», 2001. – 295с.

28. Павленко Н.А. Трудові відносини: запитання та відповіді. – Х: Фактор, 2001.

29. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К: Кондор, 2007. – 224с.

30. Туров И.С. Трудові ресурси / Соціально-політичний журнал. – 1998. - №9/10.

31. Трудові ресурси: формування та використання /Під ред. Касимовського Е.В., К:МАУП, 2001. – 118с.

32. Оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств: Методичні рекомендації/ к.е.н. Григор Н.М., Петрова Р.С., Ніколаєнко Н.Л. та ін. – К: Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень, 2003. – 299с.

33. Штатний розклад керівників, фахівців та службовців ХКО им. Г.І. Петровського утверджений 2.01.2006 – 2007 – 2008 р..

34. Романов А.Г. Аналіз господарської діяльності підприємства. – ЕБЕ – Харків: Центр «Консульт», 2006. – Т 8. – 152с.

35. Подоровська М.М. Організація праці: Конспект лекцій. – К:МАУП, 2004. – 112с.

36. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 244с.

37. Рофе А. Про зміст понять «трудові ресурси» та «робоча сила» / Людина та праця, 1997, №3.

38. Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки. №2 - (68) - 2007.

39. Щьокін Г.В. Основи кадрового менеджменту: Підручник. – К: МАУП, 2001. – 288с.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Менеджмент"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.