Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика Зоря

Міністерство освіти України Національний технічний університет України “КПІ” Видавничо - поліграфічний факультет КУРСОВА РОБОТА на тему: “Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “Зоря” Виконавець: ст. гр. зе - 3 Ревук М.М. Викладач: Кваско А. В. КИЇВ - 1999 ЗМІСТ Вступ................................................................................ 2стр. Характеристика підприємства та загальний аналіз його показників ................................................... 4 стр. Характеристика цеху глибокого друку підприємства та аналіз його показників ............................................ 12 стр. Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати........................................................... .14 стр. Аналіз організаційно - технічного рівня виробництва та використання основних фондів ............................... 21стр. Аналіз випуску продукції ..........................................29 стр. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції ....................................................................... 32 стр. Аналіз прибутку та рентабельності .......................... 35стр. Висновки....................................................................... 37стр. Додатки.........................................................................41 стр. ВСТУП Для написання курсової роботи на тему “Аналіз господарськоїдіяльності підрозділу поліграфічного підприємства” за базу для дослідженьмною було обрано дільницю глибокого друку відкритого акціонерноготовариства “Зоря”. Дана тема є дуже актуальною , насамперед , коли економіка Українизнаходиться в стані переходу до ринку . Економічний аналіз дозволяєоб’єктивно оцінити хід господарювання , визначити розміри та причинивідхилення від стандартних параметрів та очікуваних результатів , виявитирезерви підвищення ефективності виробництва та розробити заходи щодо їхмобілізацїї . Аналіз господарської діяльності робить можливим комплексне системнедослідження економічних явищ та процесів , факторів та причин що їхобумовлюють , об’єктивну оцінку ефективності виробничо - фінансовоїдіяльності та стабільності ринкового становища , діагностику , пошукрезервів та можливостей їх мобілізації у поточному та перспективнихперіодах . Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу в першучергу на рівні окремих підприємств та їх внутрішніх структурних підрозділів. Уміло організувати аналітичну роботу на підприємстві значить забезпечитисинтез аналітичної інформації , як окремих функціональних служб , так іслужб менеджменту . Характеристика підприємства та загальний аналіз його показників Поліграфічне підприємство “Зоря” є одним з ведучих підприємствУкраїни по виготовленню різноманітної етикетної та пакувальної продукції.ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “ Зоря “ розташована у місті Києвіпо вулиці Лугова , 1. Ще декілька років тому ВАТ “Зоря” належало додержавних підприємств , а зараз , в період переходу економіки України доринку , воно змінило форму власності , щоб не збанкрутіти . Підприємство не є збитковим , як деякі інші поліграфічніпідприємства , але й не дає таких прибутків , як раніше , коли воно булоєдиним за своєю спеціалізацією в м.Києві . Підприємство є самостійнимгосподарюючим суб’єктом , яке являється юридичною особою і здійснюєвиробничу та комерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення тапідприємств на пакувальну продукцію . Дане підприємство спеціалізується на виготовленні етикетної тапакувальної продукції . А саме : етикетки віддруковані офсетним способом прямокутні , з фігурною висічкою , ламіновані , з металізованого паперу ,з (конгревним тисненням ) , пачки-висічки , коробки та пакунки з картонуабо комбінованих матеріалів , парафіновані етикетки , видрукувані в 1-6фарб способами флексографічного та глибокого друку , непарафінованіетикетки, з паперу , поліетилену , ламінованого паперу . Такожпідприємство виготовляє товари ширвжитку : набори кольрового паперу ,дитячі іграшки, бланочну продукцію , візитки , картонні папки для офісу ,як для власного споживання , так і на замовлення . Послугами ВАТ “Зоря”користуються багато підприємств різних галузей , серед яких підприємствафармацевтичної , харчової промисловості та інші . На даний момент кількістьзамовників дещо зменшилась, як і більшість підприємств , “Зоря” страждаєвід неповної завантаженості своїх цехів , що погано відбивається наекономічних показниках діяльності підприємства . Структура підприємства - цехова . “Зоря” складається з окремих цехівякі , в свою чергу , поділяються на дільниці . До складу підприємствавходять: цехи офсетного , глибокого та флексографського друку , цехширвжитку і ремонтно - механічний цех . Одним з найбільших цехів підприємства є офсетний цех . В ньомувиготовляються фотоформи , машинні форми , виконується друк і обробкавіддрукованого замовлення , куди входить висічка , склейка , лакування ,при потребі , порізка , конгревне тиснення або тиснення позолотою , а такожупаковка готової продукції . Тобто , в офсетному цеху замовлення проходитьвесь технологічний процес від початку й до кінця . В цеху застосовуютьсядещо застарілі технології . Виконання замовлення починається з виготовленняпервинної фотоформи , тобто фотографування оригіналу . Далі фотоформиретушують , на контактно - копіювальному станку створюють з них текстовідіапозитиви і монтажують . З монтажів виготовляють фотоформи , напрободрукарському станку роблять пробні відбитки , які підписує замовник ,у разі згоди , та начальник цеху . З цих фотоформ виготовляють машинніформи для кожної фарби для тиражу замовлення . Форми встановлюють надрукарській машині і починається друк тиражу . Далі віддрукований тиражпроходить певну обробку (лакування , склейку , висічку , порізку і інші ) взалежності від виду продукції . Після цього готову продукцію сортують ,рахують , запаковують і відправляють на склад .У флексографському цеху ,окрім друкування замовлення флексографським способом друку , виконується щей парафінування і пластифікація віддрукованої продукції . Для виготовленнядрукарських фотополімерних форм застосовуються фотополімерні пластини “Cyral “ фірми “Du Pont “. Встановлено машину “ Babiflex “ для виготовленняфотополімерних форм . У глибокому друці використовується технологія безпігментного друку .Виготовлення форм для глибокого цеху відбувається безпосередньо у цеху зготових фотоформ , які виготовляються в офсетному цеху . Там же замовленнядрукується і відправляється на подальшу обробку . Окрім дільницівиготовлення форм та дільниці друку в цеху є дільниця виготовленняфлексографських кліше . Раніше використовувався негативний монтаж , заразпідприємство перейшло на позитивний та на італійські світлочутливі шари .Матеріали , які застосовуються (поліфан , хайкор , каурекс ) дозволяютьотримати продукцію найвищого гатунку . Всі відходи поступають до цеху ширвжитку . Там вони сортуються ,перероблюються та відправляються на пункти здачі макулатури . Ремонтно - механічний цех забезпечує безперебійну роботуустаткування . Він проводить оперативний ремонт і наладку встановленногоустаткування та приладів , виготовляє просте устаткування для цехів ( різніванни , цинкорубильний станок та інш. ) . Більшість устаткування цехів є моральнозастарілим і , працюючи наньому , мало шансів збільшити кількість замовників, а отже підвищитизавантаженість виробництва і покращити економічні показники . Основномуустаткуванню вже близько двадцяти років але є і новітнє устаткування,придбане та встановлене в останні роки. Для аналізу основних економічних показників використовувалися даніпланового відділу , бугалтерії та інших відділів за 1999 та 2000 звітніроки . Одним з основних документів , який показує результати діяльностіпідприємства є баланс . Бухгалтерський баланс являє собою системузгрупованих та узагальнених даних про наявність засобів господарства іджерел , що одержуютьодержують в процесі виробничо- господарської діяльностіпідприємства . Маючи дані балансу , який наведений у додатках , ми можеморозрахувати показники які характеризують фінансову стійкість підприємства .Фінансова стійкість відображує рівень ризику діяльності підприємства тазалежності від запозиченого капіталу . В якості оцінювальних коефіцієнтіввикористовуються : 1). Коефіцієнт автономії - показує , яка питома вага власних коштівв загальній сумі грошей , які є на підприємстві . Дорівнює відношеннюпершої групи пасиву до балансу : КАВ (’97)= 8941,7/ 9855,6 = 0,91 КАВ (’98)= 8172,2/ 9471,8 = 0,86 Даний показник повинен дорівнювати 0,5, або бути більшим .Розраховані дані відповідають цим вимогам і є позитивними . 2). Коефіцієнт довготермінового залучення позикових засобів . Віндорівнює відношенню другої групи пасиву до суми першої та другої группасиву балансу . Зростання даного коефіцієнту свідчить про посиленняфінансової стійкості : КД,З(’97)= 0 КД,З(’98)= 0 В нашому випадку даний коефіцієнт буде дорівнювати нулю , бо згіднобалансу підсумок по другій групі пасиву дорівнює нулю . 3). Коефіцієнт маневрування вказує на ступінь мобільності власнихкоштів. Дорівнює відношенню суми другої та третьої груп активу за мінусомтретьої групи пасиву до першої групи пасиву : КМ(‘97)= ( 1417,3 + 1810,2 - 913,9 ) / 8941,7 = 0,26 КМ(‘98)= ( 1115,1 + 2282,9 - 1299,6 ) / 8172,2 = 0,26 Оптимальний варіант, коли даний коефіцієнт коливається в межах від0,4 до 0,6 . В нашому випадку він є меншим , що свідчить про низький рівеньмобільності власних коштів . 4). Коефіцієнт інвестування характеризує частку джерел власнихкоштів суб’єкту господарювання в покритті позаобігових активів . Дорівнюєвідношенню першої групи пасиву до першої групи активу : КІНВ.(‘97)= 8941,7/ 6628,1 = 1,35 КІНВ.(‘98)= 8172,2 / 6073,8 = 1,35 Вважається , що даний коефіцієнт повинен дорівнювати 1 або більше . 5). Коефіцієнт покриття засобів і витрат . Дорівнює відношеннюдругої та третьої груп активу за мінусом третьої групи пасиву до другоїгрупи активу: КП(‘97)= ( 1417,3 + 1810,2 - 913,9 ) / 1417,3 = 1,6 КП(‘98)= ( 1115,1 + 2282,9 - 1299,6 ) / 1115,1 = 1,9 Оптимальне значення даного коефіцєнту 0,5 . Ліквідність балансу показує , в якій степені підприємство здатнерозрахуватися по короткостроковим зобов’язанням поточними активами. Середкоефіцієнтів , що аналізують платоспроможність підприємства такі : 1). Коефіцієнт загальної ліквідності характеризуєплатіжоспроможність підприємства . Дорівнює відношенню другої та третьоїгруп активу до третьої групи пасиву : КЗАГ. Л.(’97)= 1417,3+1810,2/ 913,9 = 3,5 КЗАГ. Л.(’98)= 1115,1+2228,9/ 1299,6 = 2,5 Даний показник повинен бути не менше 1 і коливатись від 2 до 2,5 алене менше одиниці . З розрахунків видно , що підприємство єплатіжоспроможнім , але показник за 1998 рік ближче до вказаних вимог . 2). Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливістьшвидкого здійснення розрахунків. Дорівнює відношенню грошових коштів такороткострокових фінансових вкладень до третього розділу пасиву : КАБС. Л.(’97)= 59 / 913,9 = 0,065 КАБС. Л.(’98)= 71,4 / 1299,6 = 0,055 Оптимальне значення даного коефіцієнту- > 0,2- 0,25 . 3). Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок та на кінець рокупоказує, чи достатньо вищеназваної суми мобільних засобів для погашеннякороткострокових зобов’язань за платежами . Дорівнює відношенню третьоїгрупи активу до третьої групи пасиву . КП. Л(‘97)поч= 2492,8 / 1443,8 = 1,73 КП. Л(‘97)кін= 1810,2 / 913,9 = 1,98 КП. Л(‘98)поч= 1810,2 / 913,9 = 1,98 КП. Л(‘98)кін= 2282,9 / 1299,6 = 1,75 Даний коефіцієнт повинен коливатися в межах від 0,7 до 0,8 . Зрозрахунків видно , що розрахований коефіцієнт не відповідає заданимзначенням . За базовий можна використовувати коефіцієнт загальної ліквідності .Зниження значення ліквідності частіше за все говорить про загальнепогіршення ситуації з забезпеченістю оборотними засобами і про необхідністьдієвих заходів по управлінню ними . Динаміка показниківліквідності говорить про зниження загальноїліквідності , що свідчить про зростання низьколіквідних запасів у структуріпоточних активів . Тепер можна приступити до аналізу ділової активності підприємства .До коефіцієнтів , що її характеризують , відносяться такі : 1). Показник оборотності коштів в розрахунках . Дорівнює вадношеннювиручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості . ПОБ(’97)= 4516,54 / 773,6 = 5,84 ПОБ(’98)= 4895,44 / 1452,3 = 3,37 Даний показник обчислений в оборотах . Темп зростання - 57,7% 2). Показник оборотності виробничих запасів . Розраховується воборотах і дорівнює відношенню витрат на виробництво продукції досередньовиробничих запасів. ОВ.З(‘97)= 4833,9 / 668,9 = 7,23 ОВ.З(‘98)= 4833,9 / 564,5 = 8,56 3). Тривалість операційного циклу розраховується : ТО.Ц(‘97)= ( 360 / 5,84 ) + ( 360 / 7,23 ) = 111,43 ТО.Ц(‘98)= ( 360 / 3,37 ) + (360 / 8,56 ) = 148,88 Зростання тривалості операційного циклу свідчить про погіршаннявикористання оборотних засобів . 4). Показник оборотності власного капіталу дорівнює відношеннювиручки від реалізації до середньої величини власного капіталу. ОВЛ.К(‘97)= 4516,54 / 8941,7 = 0,5 ОВЛ.К(‘98)= 4895,44 / 8172,2 = 0,6 5). Показник оборотності основного капіталу - це відношення виручкивід реалізації до підсумку середнього балансу “НЕТТО”. ООСН.К(‘97)= 4516,54 / 9855,6 = 0,46 ООСН.К(‘98)= 4895,44 / 9471,8 = 0,52 Основні показники виробничо - господарської діяльності підприємствазведені у таблицю . Такі дані дають уявлення про економічний станпідприємства . Таблиця 1:|ПОКАЗНИКИ |Од. виміру |1999 |2000 |% ||Випуск товарної продукції |тис. грн. |3740,1 |3812,5 |101,935|| | | | |8 ||Собівартість товарної продукції|тис. грн. |5149 |5291,9 |102,775|| | | | |3 ||Сума реалізації |тис. грн. |4516,55 |4895,45 |108,389|| | | | |1 ||Собівартість реалізованої |тис. грн. |4525,1 |5039,84 |111,375||продукції | | | |2 ||Балансовий прибуток |тис. грн. |129,1 |-166,7 | ||С/річна вартість осн. фондів |тис.грн. |16560 |16390 |98,9734|| | | | |3 ||Фонд оплати праці всього: |тис. грн. |987,87 |739,39 |74,8468|| | | | |9 ||в т.ч.: ПВП |тис. грн. |963,46 |720,82 |74.8157|| | | | |7 ||робітники |тис. грн. |663,94 |483,48 |72,8198|| | | | |3 ||С/спискова чисельність: всього:|чол. |364 |329 |90,3846|| | | | |2 ||в т.ч.: ПВП |чол. |353 |320 |90,6515|| | | | |6 ||робітники |чол. |268 |239 |89,1791||непромисловий персонал |чол. |10 |9 |90 ||Загальновиробничі витрати |тис. грн. |306,7 |306,7 |100 ||Загальногосподарські витрати |тис. грн. |672,3 |672,3 |100 ||Всього витрат на вир-во по |тис. грн. |4833,9 |4833,9 |100 ||плану | | | | | 1999 та 2000 роки були роками збереження кризових явищ векономіці. Спостерігалися підвищення цін на поліграфічні матеріали (папір ,картон , фарби та інш. ) , на енергоресурси , зниження платоспроможностінаселення та замовників й інш. Все це вплинуло на економічні показникипідприємства . У 2000 році , порівняно з 1999 , підприємство збільшило обсягивипуску товарної продукції на 102% або на 72,4 тис. грн. , зросла йсобівартість ТП приблизно на 103% , збільшився й прибуток від реалізації ,на 33 чол. зменшилась середньоспискова чисельність працюючих напідприємстві , зменшився й розмір фонду оплати праці , що, що призвело дозменшення середньомісячної заробітної плати. Негативним є те , що в 1999 році балансовий прибуток складав 129,1тис. грн., а в 2000 році це вже були збитки які дорівнювали 166,7 тис.грн. . Без змін залишилися планові витрати на виробництво . Характеристика цеху глибокого друку підприємства та аналіз його показників. Цех глибокого друку ВАТ “Зоря” має у своєму складі : дільницювиготовлення форм для глибокого друку , друкарську дільницю, де друквідбувається глибоким способом та дільницю виготовлення цинкографськихкліше для флексографського друку . Глибокий цех підприємства “Зоря” оснащено двома 6-ти та 4-фарбовимидрукарськими машинами “Romantik-Andreotti 700 ”, які мають продуктивністьроботи 100 обертів за хвилину . Крім двох друкарських машин , яківстановлені на дільниці друку , цех має у своєму розпорядженні:прободрукарський станок “А-900” з форматом готової продукції 700 тапродуктивністю роботи за паспортом 30 відбитків за годину , дваполірувальних станка “Andreotti” для шліфовки та поліровки циліндрів , якімають формат продукції 270*1000 та паспортну продуктивність роботи 4 формиза годину , декілька ванн для міднення форм “Патер-Ностер” з форматомпродукції 50*130 та продуктивністю роботи 0,1 мм/г., ванни дляелектролітичного обезжирення , для промивки циліндрів, для нікелюванняциліндрів “Патер-Ностер”, безпігментна лінія розроблена ВНДІП для травленняциліндрів . Більшість з переліченого устаткування застосовується длявиготовлення форм для глибокого друку. Виготовлення продукції в цеху глибокого друку починається ззаповнення бланку - замовлення у виробничому відділі підприємства . Потімзамовлення надходить на виробничі дільниці і починається виготовлення форм. Спочатку виготовляють первинну фотоформу , тобто фотографують оригінал іретушують отриманий знімок . Далі на контактно- копіювальному станку створюють текстовідіапозитиви . Робиться монтаж , за допомогою якого виготовляють фотоформидля окремих фарб . В такому вигляді вони надходять на дільницю глибокогодруку, де починається виготовлення форм для друкарських машин . На циліндрнаносять роздільчий шар , потім нарощують шари міді та нікелю , копіюють тапротравлюють . Роблять пробні відбитки , які підписуються замовником , якщовін з усім згоден , та начальником цеху . Після цього готові формипоступають до друкарських машин , де відбувається друк тиражу . Далізамовлення відправляється на дільниці післядрукарської обробки - цепарафінування , пластифікація , порізка , упаковка та інші, в залежностівід умов , що поставив замовник . В кінці технологічного процесу готовупродукцію сортують , рахують , пакують і відправляють на склад . Всітехнологічні процеси на підприємстві відображаються в маршрутно -технологічних картах , куди входять такі розділи як назва операції , назваустаткування , марка устаткування , штат обслуговування та розрядиробітників , облікова одиниця продукції , норма часу на облікову одиницю ,вид матеріалу та марка , одиниця виміру матеріалу , норма витрат матеріалуна облікову одиницю .протравлюють . Роблять пробні відбитки , які підписуються замовником , якщовін з усім згоден , та начальником цеху . Після цього готові формипоступають до друкарських машин , де відбувається друк тиражу . Далізамовлення відправляється на дільниці післядрукарської обробки - цепарафінування , пластифікація , порізка , упаковка та інші в залежності відумов , що поставив замовник . В кінці технологічного процесу готовупродукцію сортують , рахують , пакують і відправляють на склад . Всітехнологічні процеси на підприємстві відображаються в маршрутно-технологічних картах , куди входять такі розділи як назва операції , назваустаткування , марка устаткування , штат обслуговування та розрядиробітників , облікова одиниця продукції, норма часу на облікову одиницю ,вид матеріалу та марка , одиниця виміру матеріалу , норма витрат матеріалуна облікову одиницю . |план|факт|% |план|факт|% ||1. Товарна продукція в цінах на 1.01 (тис. |1904|709,|37,3|2047|1019|49,8||грн.) |,4 |9 | |,2 |,1 | ||2. Товарна продукція в діючих цінах ( тис. |1562|569,|36,4|2012|1061|52,7||грн.) |,4 |3 | |,4 |,1 | ||3. Товарна продукція в натуральному виразі |286,|103,|36,2|342 |145 |42,4||(т.) |8 |8 | | | | ||4. Сума реалізації (тис. грн.) |1437,3 |1260,3 ||5. Собівартість реалізованої продукції |1218,94 |1180,34 ||6. Фонд оплати праці |35,2 т. грн. |40,5 т. грн. ||7. Середньоспискова чисельність |13чол. |16 ЧОЛ. | Як для підприємства в цілому , так і по цеху глибокого друкухарактерно збільшення фактичного обсягу товарної продукції в цінах на 1.01на 143,5 % , в діючих цінах на 186,4% , в натуральному виразі на 139,7% .Спостерігається збільшення середньоспискової чисельності цеху у 2000 роціна 3 чол. , а також пов'язане з цим зростання фонду оплати праці на 5,3 т.грн. Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати . Спочатку проаналізуємо чисельність , структуру та динаміку трудовихресурсів по підприємству в цілому . Таблиця 3: Структура та динаміка чисельності підприємства (1999-2000 р.)|Категорії працюючих |1999 |2000 |Темп || | | |росту,|| | | |% ||1. Середньоспискова чисельність штатних |364 |329 |90,4 ||працівників спискового складу | | | ||в т. ч. : працівники основної діяльності |353 |320 |90,7 ||з них: робітники |268 |239 |89,2 ||2. Непромисловий персонал |10 |9 |90 ||3. Середньоспискова чисельність жінок в |204 |193 |94,6 ||еквіваленті повної зайнчтості | | | ||4. Середньоспискова чисельність штатних |371 |334 |90,1 ||працівників на останній день місяця | | | | Впродовж двох років на підприємстві відбулося скорочення штатупрацівників приблизно на 10% . Так чисельність ПВП скоротилася у 2000 роціна 33 чол. , з них : робітників - на 29 чол. та непромисловий персонал - на1 чол. . Зменшення відбулося за рахунок виробничих цехів та дільниць . Дуже незначну частку в чисельності працюючих займаєнепромисловий персонал , а найбільшу питому вагу в чисельності займаютьробітники . Так у 1999 році чисельність робітників складала 268 чол. , а в2000 році - 239 , що складає приблизно 70-75% середньосписковоїчисельності. За статтю найбільшу питому вагу займають жінки , приблизно 60%. У цеху глибокого друку у 1999 році було зафіксовано чисельність , якаскладала 13 чоловік , а у 2000 році - 16 чоловік . Впродовж рокучисельність цеху зросла на 3 чоловіки . Розглянемо якісний склад робочоїсили підрозділу підприємства на базі якого визначємо середнійрозряд одного робітника , середній вік одного робітника та середнійстаж одного працюючого . Таблиця 4: Аналіз якісного складу робочої сили підрозділу за 1999 рік . |За кваліфікацією |За рівнем освіти |За віком |За стажем роботи ||№ |Кіл-ть |Освіта |Кіл-ть |Вік, |Кіл-ть |Стаж |Кіл-ть ||розряду |чол. | |чол. |років |чол. |.років |чол. ||без |1 |Середня |3 |25-31 |1 |1-7 |4 ||рОЗр. | | | | | | | ||2 |1 |Спеці |7 |32-38 |3 |8-14 |2 || | |альн | | | | | ||3 |1 |Вища |4 |39-45 |4 |15-21 |4 ||4 |2 | | |46-52 |4 |22-28 |3 ||5 |4 | | |53-59 |2 |29-35 |1 ||6 |5 | | |60 і |0 |>3б |1 || | | | |більш | | | | ) / 14 = 4,5 Середній розряд одного робітника є досить високим , але не завадило б й підвищення рівня кваліфікації робітників . Більшість робітників мають спеціальну освіту , четверо здобули вищу освіту і троє мають середню освіту. Середній вік робітника : ( 28*1+35*3+43*4+49*4+57*2 ) / 14 = 44 Отже , середній вік робітників дорівнює 44 роки . Середній стаж роботи одного робітника : ( 4*4+11*2+18*4+25*3+32*1+39*1 ) / 14 = 18,3 Таблиця 5: Рух робочих кадрів по цеху глибокого друку (1999-2000 р.). | |1999 |2000 ||1. Прийнято : всього |4 |10 ||на постійну роботу |3 |10 ||на тимчасову роботу |1 |— ||2. Звільнено : всього |1 |7 ||за власним бажанням |1 |6 ||по інвалідності |--- |1 | Маючи ці дані (табл. 5 ) ми можемо розрахувати деякі коефіцієнти, щоаналізують рух робочої сили по цеху глибокого друку . До таких коефіцієнтіввідносять : коефіцієнт обороту по прийому дорівнює відношенню кількостівсіх прийнятих на роботу робітників до середньоспискової їх чисельності ,коефіцієнт обороту по звільненню дорівнює відношенню всіх звільнених робітників до середньоспискової їх чисельності, коефіцієнт плинності робочої сили дорівнює відношенню числа робітників звільнених за власним бажанням та в зв'язку з порушеннями дисципліни до середньоспискової їх чисельності. Таблиця б:|Назва коефіцієнту |1997 |1998 ||1. Коефіцієнт обороту по прийому |0,31 |0,62 ||2. Коефіцієнт обороту по звільненню |0,08 |0,44 ||3. Загальний коефіцієнт обороту |0,39 |1,06 ||4. Коефіцієнт плинності робочої сили|0,08 |0,38 | З таблиці б видно , що по підрозділу коефіцієнт обороту по прийому випереджує коефіцієнт обороту по звільненню . Можна зробити висновок , що у 2000 році, порівняно з 1999 роком , плинність кадрів підвищилася . Таблиця 7: Аналіз використання робочого часу в цеху (1999-2000 рр.).|Назва показника |1999 |2000 |Відхилення ||1. Чисельність працівників |13 |16 |+3 ||2. Загальна кількість люд.-днів |1690 |2400 |+710 ||відпрацьованих персоналом | | | ||3. Загальна кількість люд.-годин |13520 |19200 |+5680 ||відпрацьованих персоналом | | | ||4. Середня кількість відпрацьованих |130 |150 |+20 ||днів одним працюючим ( п.2 : п.1 ) | | | ||5. Середня кількість відпрацьованих |1040 |1200 |+160 ||люд.-год. одним працюючим (п.3 : п.1)| | | ||6. Тривалість робочого дня ( п.5 : |8 |8 | ||п.4 ) | | | | На основі даних про загальну кількість відпрацьованих люд.-днів та люд.-годин було розраховано середню кількість днів та годин відпрацьованих одним робітником . Дані розрахунків показують , що в 2000 році було більш ефективно використано робочий час . Спостерігається зростання загальної кількості відпрацьованих людино-днів та людино-годин , а також збільшення середньої кількості відпрацьованих днів та годин одним працівником . На основі даних про випуск продукції , кількість відпрацьованих людино- днів та людино-годин , чисельність працюючих можемо розрахувати показники продуктивності праці. Таблиця 8: Показники продуктивності праці по цеху за 1999-2000 роки . |Показник |1999 |2000 |% ||1. Середньорічна продуктивність праці одного|36,5 |55,26 |151,4 ||працюючого (тис. грн.) | | | ||2. Середньорічна продуктивність праці одного|6,65 |7,55 |113,53 ||працюючого (тонн.) | | | ||3. Середньоденна продуктивність праці, грн. |280,71 |368,42 |131,25 ||4. Середньогодинна продуктивність праці, |35,09 |46,05 |131,24 ||грн. | | | | Дані розрахунки показують , що у 2000 році продуктивність праці , порівняно з 1999 роком , підвищилася . Так в 1,5 рази збільшилася середньорічна продуктивність праці працюючого обчислена в тис. грн. , або на 18,76 тис. грн. . На 13% зросла середньорічна продуктивність праці обчислена в натуральному виразі , або на 0,9 тонн. Той факт , що продуктивність праці в грошовому виразі зросла більше ніж продуктивність праці в натуральному виразі, можна пояснити як результат підвищення цін. На 31% збільшилась середньоденна та середньогодинна продуктивність праці. Середньорічну продуктивність праці одного працюючого можна Представити у вигляды формули : Впрац= Троб. д. * Троб. періоду *Вгодинна Таблиця 9:|Рік |Тривалість |Тривалість |Середньогодинна|Середньорічна || |робочого |вобочого | |продуктивність || |ДНЯ , ГОД. |пеоіоду |продуктивність | ||1997 |8 |130 днів |0,0351 т. грн. |36,5 т. грн ||1998 |8 |150 днів |0,0460 т. грн |55,2 т. грн. | Маючи ці дані , можемо проаналізувати вплив факторів на середньорічну продуктивність праці одного працюючого . 1. 8*130*0,0351 =36,5 т.грн. 2. 8*130*0,0460 = 47,84 т. грн. 3. 8*150*0,0460 = 55,2 т. грн. 4. 8*150*0,0460 = 55,2 т. грн. Тепер можна зробити висновок , що середньорічна продуктивність праці одного працюючого збільшилась під впливом середньогодинної продуктивності праці на 11,34 т. гри. (47,84 - 36,5 ) , а також під впливом тривалості робочого періоду на 7,36 т. грн. Загальний вплив факторів на середньорічну продуктивність праці складає : 11,34 + 7,36 = 18,7 т. грн. , тобто позитивний . Тепер проаналізуємо заробітну плату . На ВАТ "Київська поліграфічна фабрика "Зоря" застосовується погодинна форма оплати праці . Оплата погодинників здійснюється на основі відпрацьованого часу та годинної тарифної ставки , розмір якої залежить від розряду . Таблиця 10: Тарифні ставки погодинників . |Розряд |І |II |III |IV |V |VI ||Тарифна ставка, коп |77,2 |84,4 |93,0 |104,4 |118,7 |138,7 | Преміювання робітників здійснюється поквартальне при умові балансового прибутку . Премія нараховується за : 1. Суміщення професій . 2. Розширення зони обслуговування або збільшення об'єму робіт . 3. Роботу у тяжких та шкідливих умовах . 4. Виконання обов'язків тимчасово непрацездатного робітника . 5. Роботу в нічну та вечірню зміну . 6. Період освоєння нових норм трудових затрат . 7. Високу професійну майстерність . 8. Класність . 9. Керівництво бригадою . Розмір премії нараховується за умови виконання основного , додаткового таіндивідуального показників преміювання . Основний показник -балансовийприбуток підприємства , додатковий - виконання норм виробітку та якістьвиконуваних робіт , індивідуальний - коефіцієнт трудової участі . При виконанні основного показника нараховується 50% встановленої суми преміювання , при виконанні додаткового показника -20% від суми преміювання , при виконанні індивідуального показника -30%. Премія у розмірі 50% не нараховується за випуск бракованої продукції, при поверненні бракованої продукції замовником , рекламацію від замовника , перевитрати сировини . Таблиця 11: Склад фонду оплати праці по підприємству за 1999-2000 роки . |Показник |Фактично нараховано |Структура фонду , % || |1999 |2000 |1999 |2000 ||1. Загальна сума фонду оплати |987,87 |739,39 |100 |100 ||праці ( тис. грн. ) | | | | ||з них : ГЇВП |963,46 |720,82 |97,53 |97,49 ||в т. ч. : робітники |663,94 |483,48 |67,21 |65,39 ||керівники |150,16 |126,65 |15,20 |17,13 ||спеціалісти |144,36 |106,16 |14,61 |14,36 ||службовці |5,01 |4,84 |0,51 |0,65 ||Непромисловий персонал |24,41 |18,57 |2,47 |2,51 ||жінки |514,69 |368,17 |52,10 |49,79 ||Основна заробітна плата |436,13 |626,23 | | ||Додаткова заробітна плата |269,99 |113,16 | | ||Інші заохочувальні виплати |281,79 | | | || | | | | ||Основна з/п непром. персоналу | |15,89 | | || | | | | ||Нарахування на відпустки | |56,32 | | || | | | | ||Дивіденти | |76,1 | | || | | | | ||Середньорічна заробітна плата |2,71т. грн|2,23 |82,29 % ||Середньомісячна заробітна |226,16 |187,28 |82,29 % ||плата |грн. | | | Як бачимо з таблиці 11 фонд оплати праці по підприємству з роками зменшується . Так у 2000 році , порівняно з 1999 роком , фонд оплати праці скоротився на 248,48 тис. грн. Зросла сума на основну заробітну плату на 190,1 тис. грн. , зменшилась сума на додаткову з/п на 156,83 тис. грн. . Майже на 12 % знизилась середня заробітна плата одного працюючого , або на 38,88 грн. в місяць . Таблиця 12: Фонд оплати праці та середня заробітна плата по цеху глибокого друку за 1999-2000 роки . |Показник |1999 |2000 |% ||1. Фонд оплати праці, тис. грн. |35,2 |40,5 |115,06 ||2. Чисельність персоналу |13 |16 |123,08 ||3. Середньорічна заробітна плата, тис. | 2,48 |2,53 |102,07 ||грн. | | | ||4. Середньомісячна заробітна плата / |206,67 |210,94 |102,07 | Як видно з таблиці 12, у 2000 році , порівняно з 1999 роком , на 15% зріс фонд оплати праці або на 5,3 тис. грн.. зросла , в зв'язку зі збільшенням коштів на оплату праці , середньомісячна заробітна плата одного працюючого на 2,07% або на 4,27грн. Прослідкуємо методом ланцюгових підстановок вплив факторів на фонд оплати праці. На фонд оплати праці впливають такі фактори , як зміна чисельності працюючих та зміна середньої заробітної плати одного працюючого . Lр=(Рі-Ро)*Lср.о АГ-,3 = Рі * ( Lср.і - Lср.о) де Lр (Lз) - економія або перевитрати фонду оплати праці у зв'язку зі зміною чисельності працюючих (заробітної плати одного працюючого). Lср.і , Ьср.о - середньорічна з/п в звітному та базовому роках , грн. Рі , Ро - середньоспискова чисельність в звітному та базовому роках . Вплив факторів на фонд оплати праці у 2000 році , порівняно з 1999 роком . Lр = ( 16 - 13 ) * 2,48 т.грн. = 7,44 тис. грн. , тобто збільшення чисельності працюючих викликало перевитрати фонду оплати праці на 7,44 тис. грн. Lз = ( 2,53 - 2,48 ) * 16 = 0,8 тис. грн. , тобто збільшення середньорічної заробітної плати викликали перевитрати ФОП на 0,8 т. грн. Загальний вплив факторів на ФОП складає : (7,44 + 0,8) = 8,24 т. грн. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та використання основних фондів. Рівень технічного розвитку підприємства в значній мірі залежить відскладу і структури виробничих основних фондів промислового призначення,оскільки окремі групи основних фондів приймають різну участь у процесівиробництва. Таблиця 13: Склад основних фондів підприємства, їх структура (1999-2000 р.) |ПОКАЗНИК |1999 |2000 || |2: |Структ|I: |Структ|| | |ура | |ура ||Основні фонди основного виду діяльності ( тис. |16554 |100% |16367 |100% ||грн.) | | | | ||1. Будівлі,споруди,передавальні пристрої |7094 |42,85 |7094 |43,34 ||• будівлі |6543 |39,52 |6543 |39,98||• споруди |456 |2,75 |456 |2,79 ||• передавальні пристрої |95 |0,57 |95 |0,58 ||2. Транспортні засоби, меблі, інструменти та |235 |1,42 |185 |1,13 ||прибори | | | | ||• транспортні засоби |187 |1,13 |139 |0,85 ||• прилади та інструменти |45 |0,27 |43 |0,26 ||• інформаційні системи та ЕОМ |3 |0,018 |3 |0,018 ||3. Інші 03 |9225 |55,73 |9088 |55,53 ||• машини та обладнання |9225 |55,73 |9088 |55,53 | Як видно з таблиці 13 найбільшу питому вагу у складі основних фондів займають "Машини та обладнання" підприємства , які у 1999 році становили 55,73% від загальної суми основних фондів , а у 2000 році зменшились і займали 55,53% від загальної суми . Велику питому вагу займають "Будівлі та споруди" - 42,85% у 1997 році та 43,34% у 2000 році. Але можна сказати , що на протязі двох років , які аналізувалися , ніяких суттєвих змін в структурі основних фондів підприємства не відбулося. Далі доцільно проаналізувати ступінь технічного переозброєння , який характеризують коефіцієнт оновлення та вибуття основних фондів , як в цілому , так і їх активної частини - машин та обладнання . Таблиця 14: Наявність та рух основних засобів по підприємству за 1999 та 2000 роки. |Найменування |Залишок на |Надійшло за |Вибуло за |Залишок на || |початок року|рік |рік |кінець року || |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 ||1. Основні засоби |16735|16603|3,6 |5,9 |135,4|192,4|16603|16417|| |,6 |,8 | | | | |,8 |,3 ||2. Знос основних |9618,|9991,|671,3|402,6|298,5| |9991,|10393||засобів |4 |2 | | | | |2 |,8 || | | | | | | | | ||3. Основні фонди |16678|16554|26 |33 |150 |220 |16554|16367||основного виду | | | | | | | | ||4. Машини та обладнання|9157 |9225 |126 |21 |58 |158 |9225 |9088 | Коефіцієнт оновлення - відношення вартості фондів , що надійшли , до вартості фондів на кінець року . Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду діяльності: Кощ-97) = 26 / 16554 = 0,16 % Кон(-98)=33/16367=0,2% Коефіцієнт оновлення машин та обладнання : Кощ'97)= 126/9225= 1,4% Кощ-98)= 21/9088 =0,23% Коефіцієнт вибуття - відношення вартості фондів вибувших за рік до їх вартості на початок року . Коефіцієнт вибуття основних фондів основного виду діяльності: КвиБ(-97) = 150 / 16678 = 0,9 % КвиБС98) = 220 / 16554 = 1,33 % Коефіцієнт вибуття машин та обладнання : КвиБ(-97) = 58 / 9157 = 0,63 % Квищ-98) = 158 / 9225 =1,71 % На основі даних розрахунків можна зробити висновки , що коефіцієнти є незначними . Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду діяльності на протязі двох років мав тенденцію до незначних змін . Так у 2000 році , порівняно з 1999 роком , він підвищився з 0,16 % до 0,2 % . Коефіцієнт оновлення машин та обладнання , навпаки , знизився у 2000 році зі ,4 % до 0,23 % . Коефіцієнти вибуття основних фондів основного виду діяльності та машинта обладнання у 2000 році підвищилися , відповідно, з 0,9% до 1,33 % та з0,63 % до 1,71 % . Негативним є те , що коефіцієнти вибуття перевищуютькоефіцієнти оновлення і тільки у 1999 році коефіцієнт оновлення машин таобладнання є більшим за коефіцієнт вибуття . Розглянемо показники озброєності праці до яких відносятьфондоозброєність праці одного працюючого , фондоозброєність праці одногоробітника , технічну озброєність та енергоозброєність праці. Таблиця 15: Показники озброєності праці по підприємству (1999-2000 р. )|Назва показника |1999 |2000 ||1. Чисельність ПВП в т. ч : |353 268 |320 239 ||*робітники , чол. | | ||2. Середньорічна вартість основних |16560 |16390 ||фондів , тис. грн. | | ||3. Середньорічна вартість машин та |9230 |9095 ||устаткування , тис. грн. | | ||4. Потужність двигунів , тис. кВт |750 |825 ||5. Спожито електренергії, тис. кВт/ |847 |954 ||год. | | ||6. Фондоозброєність праці, тис. грн.|46,91 61,79 |51,22 68,57 ||1-го працюючого: (п.2 : п.1) 1-го | | ||робітника : (п.2 : п.1*) | | ||7. Технічна озброєність праці, тис. |34,44 |38,05 ||грн (п.3:п. 1*) | | ||8. Енергоозброєність праці (п.4 : |2798 |3452 ||п.1*) потенційна , кВт | | | Проведені розрахунки в таблиці 15 показують , що у 2000 році ,порівняно з 1999 роком , підвищився показник фондоозброєності праці 1 -гопрацюючого на 4,31 тис. грн. та 1-го робітника на 6,78 тис. грн. . Такожпомітне зростання показника технічної озброєності праці таенергоозброєності . Такі зміни в озброєності праці можуть свідчить пронезначне поліпшення рівня технічного розвитку підприємства . Частково на цізміни може впливати зменшення чисельності працюючих . Розглянемо основні фонди цеху глибокого друку . У таблиці 16 наведеноперелік основного устаткування цеху та його основні характеристики . Таблиця 16: Характеристика устаткування цеху. |№|Назва |Марка |формат |продуктивн.|габарити|Потуж || | | |пр-іі |устаткує. | |н. ел || | | | | | |двигуна|| | | | | | |кВт ||1|6-ти фарбова |"Романтік-Анд|700 |ЮОоб./хв. |12000*22| || |ротаційна маш. |реотті 700" | | |9 *280 | || |для глиб.друку | | | | | ||2|4-фарбова |"Романтік-Анд|700 |ЮОоб./хв. |900*229*| || |ротаційна маш. |реотті 700" | | |280 | || |для глиб.друку | | | | | ||3|Прободрукарський|А-900 |700 |ЗО відб. / |191*135*|3,2 || |станок | | |рік |170 | ||4|Полірувальний |"Андреотті" |270*1000 |4 форми в |191*135*|7,8 || |станок | | |рік |170 | ||5|Полірувальний |"Андреотті" |270*1000 |4 форми в |191*135*|7,8 || |станок | | |рік |170 | ||6|Копіювальний |"Капелла", |100*130 |4 8 крп./ |140*130*|0,5 || |станок |ГДР | |рік |100 | ||7|Ванна для |" |50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 || |міднення форм |Патер-Ностер"| | |0 | ||8|Ванна для |" |50*130 |0,1 мм./ г.|140*60*6|1,1 || |міднення форм |Патер-Ностер"| | |0 | ||9|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 || |міднення форм |" | | |0 | ||1|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./ г.|140*60*6|1,1 ||0|міднення форм |" | | |0 | ||1|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 ||1|електролітичного|" | | |0 | || |обезжирення | | | | | ||1|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 ||2|промивання |" | | |0 | || |целінд. | | | | | ||1|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 ||3|никелювання цел.|" | | |0 | ||1|Ванна для |" |50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 ||4|никелювання цел.|Патер-Ностер"| | |0 | ||1|Ліфт- елеватор |"Патер-Ностер|70 |1 м./хв. |140*200*|4,5 ||5|для зберігання |" | | |380 | || |формних | | | | | || |циліндрів | | | | | ||1|Безпігментна |ВНДІП |70 |10-12 хв. |450*130*|1,7 ||6|лінія | | | |120 | | Проаналізуємо віковий стан устаткування цеху та визначємо питому вагукожної вікової групи устаткування в їх загальній кількості . Даніпредставимо у вигляді таблиці. Таблиця 17:|Вікова група |Кількість |Питома вага || |мапіин |% ||від 5 до 10 років |3 |18,75 ||від 11 до 20 років |9 |56,25 ||більше 20 років |4 |25 || |16 |100 | Як видно з таблиці 17 , найбільшу питому вагу в загальній кількостімашин та устаткування займають машини віком від 11 до 20 років ( 56,25 % ). Велику питому вагу ( 25 % ) займають машини , строк експлуатації якихсягнув за 20 років . Отже , більшість устаткування цеху складають застарілімашини , які відслужили строк експлуатації , оскільки строк експлуатаціїбільшості з них складає 11-12 років . Але не дивлячись на це , цех працюєдобре , має хороші економічні показники , завдяки вправній роботі ремонтно- механічного цеху . В цеху застосовуються три форми кооперації праці . Міжцехова , тобтоміж виробничими цехами підприємства , внутрішньоцехова - між виробничимидільницями в цеху та внутрішньодільнична - між окремими виконавцями навиробничої дільниці . Міжцехова та внутрішньоцехова застосовуються в двохїх формах : технологічній та організаційній . Технологічна формазаключається в передачі півфабрикатів з одного цеху або дільниці до іншоїдля продовження технологічного процесу . Організаційна форма визначаєтьсястроками подання півфабрикатів чи деталей до операції збирання . В цеху застосовуються три форми поділу праці . Функціональний поділпраці характеризується відокремленням груп виробництв в залежності відзмісту та характеру виконаних робіт , їх функцій , тобто , кожен робітниквиконує роботу в залежності від його функцій . Технологічний поділ працізаключається в відокремленні робіт в залежності від характеру їхтехнологічного виконання , тобто кожен технологічний процес виконується наспеціальній дільниці . Кваліфікаційний поділ праці характеризується відокремленням робіт різного ступеню складності івідповідно робітників різної кваліфікації, тобто кожен робітник має розряді виконує роботу , яка відповідає його розряду . Ефективність використання основних фондів характеризується показникомфондовіддачі , тобто випуском продукції в розрахунку на одну гривнюсередньорічної вартості осн. фондів . Таблиця 18: Показники по підприємству за 1999 та 2000 роки . |Показники |1999 |2000 |% ||1. Обсяг товарної продукції , тис. грн. |3740.1 |3812,5 |101,94 ||2. Середньорічна вартість основних фондів , |16560 |16390 |98,97 ||тис. грн. |^ ^ ^-у | | ||3. Вартість машин та устаткування , тис. грн. |9230 |9095 |98,54 ||4. Матеріальні витрати , тис. грн. |2215,4 |2737,5 |141,62 ||5. Кількість встановленого устаткування , од. |350 |350 |100,00 ||6. Кількість відпрацьованих маш.- змін |450 |490 |108,89 | На основі таблиці 18 розрахуємо такі показники : Таблиця 19:|Показники |1999 |2000 |% ||7. Продукція за відрахуванням матеріальних |1524,7 |1075 |70,51 ||витрат, т.гон <п. 1 - п.4) | | | ||8. Коефіцієнт матеріаломісткості продукції |2,45 |3,55 |144,90 ||(п.1 : п.7) | | | ||9. Продуктивність устаткування , тис. грн (п.7|3,38 |2,2 |65,09 ||: п.6) | | | ||10. Коефіцієнт змінності (п.6 : п.5) |1,3 |1,4 |107,69 ||11. Вартість одиниці устаткування, тис. грн. |26,37 |25,98 |98,52 ||(п.3 : п.5) | | | ||12. Питома вага машин та устаткування в |55,74 |55,49 |99,55 ||загальній вартості фондів (п.3 : п.2 • 100 %) | | | ||13. Фондовіддача (п.1: п.2) |0,22^ |°'23)? |104,55 | На основі даних таблиць проведемо факторний аналіз,показникафондовіддачі. Таблиця 20:|Фактор |Вихідна |% зміни |Фондовіддач|Вплив на || |величина |пок-ків |а з |фондов. || |Донловииіа| |урахув.Змін|окремих || |чі | |и |фактолрів || | | |попоказникі| || | | |в | ||Зміна матеріальних витрат |0,22 |1,449 |0,32 |+0,1 ||Продуктивність устаткування |.0,32 |0,651 |0,21 |-0,11 ||Коефіцієнт змінності |0,21 |1,077 |0,23 |+0,02 ||Рівень вартості од. |0,23 |0,9852 |0,23 |0 ||устаткування | | | | ||Питома вага м. і устат. у |0,23 |0,9955 |0,23 |0 ||вартості ОФ | | | | | Загальний вплив факторів склав : 0,1 -0,11 +0,02=0,01 Таким чином , на фондовіддачу позитивно вплинули зміни коефіцієнтуматеріаломісткості продукції та зміни коефіцієнту змінності . Негативнийвплив мали зміни продуктивності устаткування . Не вплинули зміни в рівнівартості одиниці устаткування та зміни питомої ваги машин та устаткування взагальній вартості основних фондів . Розглянемо рівень механізації та автоматизації цеху глибокого друку .Рівень механізації характеризується коефіцієнтом механізації праці , якийпоказує процент робітників , що зайняті на механізованих роботах дозагальної чисельності робітників . Таблиця 21:|Показники |1997 |1998 |Відхиленн|| | | |я ||1. Загальна чисельність цеху , чол. |13 |16 |+3 ||2. Кількість робітників на механізованих |9 |13 |+4 ||роботах | | | ||3. Кількість робітників на ручних роботах |4 |3 |-1 ||4. Кількість робітників на автоматизованих | | | ||роботах | | | || | | | ||5. Процент робітників зайнятих механізованою |69,23 |81,25 |+12 ||прапею.% <п.2:п.П | | | ||6. Процент робітників зайнятих ручною працею , |30,77 |18,75 |-12 ||% (п.3:п.1) | | | | Дані таблиці 21 свідчать про підвищення рівня механізації та зниженнякількості робітників зайнятих на ручних роботах , що є позитивним . Цізміни викликані скороченням чисельності робітників зайнятих ручною працеюта збільшенням загальної чисельності робітників . Рівень організаціївиробництва характеризується й такими показниками , як показникспеціалізації , потоковості , паралельності , неперервності ,пропорційності , прямотоковості та ритмічності і тривалості виробничогоциклу . Більшість показників розраховується на конкретне замовлення , атакі спостереження не проводились , тому показники не можуть бутирозраховані.Узагальнюючим показником організаційно-технічного рівнявиробництва є якість продукції. Щодо організації котролю якості продукції,то його проводять інженер, відділу технічного контролю, майстер і робітникина дільницях. Найбільше значення має контроль якості в процессі друкунакладу. На дільницях якість продукції визначається візуально або за допомогоюпевних приладів, результати заносять в документацію. Для оцінки якостіпродукціїна підприємстві використовують такі показники, як якість друку,запах,якість лакування, центровка,якість тиснення,якість різки тависічки,суміщення,направлення волокон в папері. Для кожного показникарозроблені норми та допустимі відхилення. По результатам контролю влабораторії ВТК продукція приймається як якісна або бракується. Нещодавно на підприємстві була введена система проходження замовленняпо якості продукції.Суть її полягає в наступному : на бланку замовленнявиписується замовлення. На звороті по кожній операції вказується виконавецьі отримувач. Саме отримувач вказує на виявлені ним недоліки, які говорятьпро погану якість. Майстер оглядає недоліки і приймає рішення, можна,чи ніпродовжувати виготовлення замовлення. Така система дає змогу слідкувати заякістю виробів на всіх стадіях їх виготовлення, а також попереджати появуневиправного браку. Аналіз випуску продукції. Почнемо з аналізу випуску продукції в натуральних та вартіснихпоказниках . Це допоможе нам проаналізувати зміни , що відбулися в зв'язкузі зміною обсягів випуску продукції. Таблиця 22: Випуск продукції в натуральному та грошовому вираженні по цеху глибокого друку за 1999-2000 роки.|Види продукції |Одиниця|Випуск |Стр-ра |Темп росту || |виміру |продукції | | || | |1999 |2000 |1999 |2000 |Е |% ||1. Непарафіновані |тонн |6 |12,5 |6,94 |10,35|+6,5 |208,3 ||етикетки в цінах на 1,01|тис. |41,04|87,87 | | |+46,83|214,11||в діючих цінах |грн. |32,91|91,49 | | |+58,58| || |тис. | | | | | |278 || |грн. | | | | | | ||2. Парафіновані етикетки|тонн |80,5 |108,3 |93,06|89,65|+27,8 |134,5 ||в цінах на 1,01 в діючих|тис. |550,5|761,33| | |+210,7|138,28||цінах |грн. |6 |792,71| | |7 |179,55|| |тис. |441,4| | | |+351,2| || |грн. |9 | | | |2 | | У 2000 році випуск непарафінованих етикеток , порівняно з 1999 роком ,збільшився на 6,5 тонн і становив 208,3 % від випуску минулого року .Збільшився обсяг випуску парафінованих етикеток на 27,8 тонн і склав 134,5% від випуску попереднього року . В наслідок збільшення у 2000 році обсягу випуску ТП на 34,3 тони ,спостерігається збільшення випуску ТП в грошовому виразі як в цінах на 1,01, так і в діючих цінах . Так випуск непарафінованих етикеток в цінах на1,01 зріс на 46,83 тис. грн. і склав 214,11 % від випуску минулого року , ав діючих цінах - на 58,58 тис. грн. , що становить 278 % від випускупопереднього року . Випуск парафінованих етикеток у 2000 році збільшився вцінах на 1,01 на 210,77 тис. грн. і склав 138,28 % від випуску 1999року , ав діючих цінах - на 351,22 тис. грн. , що становить 179,55 % від випуску1999 року . Чітко видно , що у структурі випуску продукції по цеху глибокого друку, найбільшу питому вагу займає випуск парафінованих етикеток , близько 90 %. Так у 1999 році питома вага парафінованих етикеток складала 93.06 % взагальному випуску ТП , а в 2000 році їх питома вага трохи зменшилась і вжескладала 89,65 % . Спостерігається незначне підвищення питомої ваги непарафінованихетикеток в загальному випуску ТП по цеху глибокого друку . Спробуємо проаналізувати випуск продукції по асортименту за допомогою методу середнього відсотку . Таблиця 23:|1. Непарафіновані етикетки |87,87 ||2. Парафіновані етикетки |761,33 ||Разом : |849,2 | Темп росту = (849,2 / 591,6) * 100 = 143,54 Оцінимо міру впливу структурних зрушень на обсяг ТП , яку визначає фактичний обсяг випуску за базовою структурою . Таблиця 24:|Вид продукції |Факт. випуск|Відхилення || |за базовою | || |структурою | || | |при 1' |при ^ питомої || | |питомої |ваги || | |ваги | ||1. Непарафіновані етикетки |58,93 |28,94 | ||2. Парафіновані етикетки |790,27 | |-28,94 ||Разом |849,2 |28,94 |-28,94 | Таким чином зміна структури випуску продукції значно вплинула на обсяг випуску у 2000у 2000 році. На обсяги випуску продукції впливають різні фактори . Спробуємопроаналізувати методом ланцюгових підстановок зміну обсягу випускупродукції у 2000 році, порівняно з 1999 роком , під впливом таких факторів:зміна чисельності працюючих , зміна тривалості робочого дня , змінакількості відпрацьованих робочих днів та зміна виробітку .Таблиця 25:|Показники |1999 |2000 ||Чисельність шзацюючих. чол. |13 |16 ||Тоивалість робочого дня |8 |8 ||Кількість ообочих днів |130 |150 ||Виообіток . гон./ гол. |10.86 |11.54 | Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції. Для аналізу собівартості продукції використовується дуже багатопоказників: сума витрат на виробництво , собівартість товарної тареалізованої продукції, витрати на 1 грн. товарної продукції, економія відзниження собівартості ТП. Спочатку на основі Таблиці 26 прораналізуємоструктуру собівартості по елементах і визначимо динаміку собівартості. Таблиця 26: Витрати підприємства на виробництво (витрати обігу), 1999-2000 р |Показник |1999 |2000 |Відхиленн|| | | |я ||1. Матеріальні витрати |2215 |3137 |+922 ||2. Витрати на оплату праці |766 |727 |-39 ||3. Відрахування на соц. заходи |263 |310 |+47 ||4. Амортизація |344 |270 |-74 ||5. Інші витрати |557 |530 |-27 ||6. Разом |4145 |4974 |+829 ||7. Фактичний обсяг виробництва |3740,1 |3812,5 |+72,4 ||продукції | | | | Таким чином , загальна сума витрат на виробництво в 2000 році ,порівняно з 1999 роком , зросла на 829 тис. грн. Збільшення суми витрат навиготовлення продукції відбулося за рахунок збільшення витрат на сировинута матеріали на 922 тис. грн. , які збільшились за рахунок росту цін татарифів на матеріальні ресурси . Збільшились витрати на соціальні заходи на47 тис. грн. Зменшились витрати на оплату праці у 1999 році на 39 тис. грн.Зменшились витрати на амортизацію на 74 тис. грн. і на інші витрати на 27тис. грн., що є позитивним моментом . Важливим , при вивченні собівартості продукції , є її аналіз покалькуляційним статтям витрат . Нижче наведемо таблицю , в якій зведенівитрати по статтях за 1999 та 2000 роки по підприємству ВАТ "Зоря" . Таблиця 27: Калькуляція собівартості продукції по підприємству за 1999-2000р. |Калькуляційна група |1999 |Питома |2000 |Питома || | |вага | |вага ||1. Сировина (тис. грн.) |200,862|30,25 |336,752|30,25 ||2. Основні матеріали |127,341|19,18 |286,217|25,71 ||3. Допоміжні матеріали |92,904 |14 |177,937|15,98 ||4. Основна заробітна плата |14.132 |2.13 |28,558 |2.57 ||5. Допоміжна заробітна плата |6,94 |1,05 |8,6 |0,77 ||6. Відрахування на соц. страхування |7,773 |1,17 |14,621 |1,32 ||7. Відрахування у фонд зайнятості |4,685 |0,7 |4,003 |0,36 ||8. Витрати на утримання встаткування |71,059 |10,7 |103,726|9,32 ||9. Загальновиробничі витрати |39,631 |5,97 |60,891 |5,47 ||10. Загальногосподарські витрати |92,791 |13,97 |84,807 |7,62 ||11 .Інші витрати |5,841 |0,88 |7 |0,63 ||12.Повна собівартість |664,059|100 |1113,11|100 | З таблиці 27 видно , що найбільшу питому вагу у повній собівартостізаймають витрати на сировину , як у 1999 році , так і в 2000 році вонискладають 30,25 % від загальної суми витрат . На другому місці - основні тадопоміжні матеріали . Майже вдвічи зросла у 2000 році повна собівартістьпродукції або на 40 % . Значних змін у структурі за 1999 та 2000 невідбулося, окрім основних матеріалів та загальногосподарських витрат . Аналіз непрямих витрат здійснюється шляхом порівняння фактичної їхвеличинина 1 грн. товарної продукції , робіт або послуг за ряд звітнихперіодів . Наведемо таблицю , де вказані розміри накладних витрат по ВАТ"Зоря" за 1999 та 2000 роки . Таблиця 28: Розміри накладних витрат по підприємству (1999-2000 р.)|Стаття витрат |1999 |2000 ||1. Основна заробітна плата |1,000 |1,000 ||2. Допоміжна заробітна плата |0,100 |0,200 ||3. Премія |0,300 |0,336 ||4. Відрахування на соц. |0,390 |0,377 ||страхування та у фонд зайнятості | | ||5. Витрати на утримання |3,397 |4,644 ||устаткування | | ||6. Загальновиробничі витрати |0,482 |0,359 ||7. Загальногосподарські витрати |1,120 |0,787 | Як бачимо , накладні витрати підприємства впродовж двох років не мали суттєвих змін . У 2000 році спостерігється зменшення розмірузагальногосподарських та загальновиробничих витрат , а також відрахувань насоц. страхування та у фонд зайнятості , зросли витрати на утримання таексплуатацію устаткування , на допоміжну з/п та премії . Залишились беззмін витрати на основну заробітну плату Розрахуємо показник затрат на 1 грн. товарної продукції: 1997=3740,1/4145=0,9 1998=3812,5/4974=0,77 Отже , у 2000 році , порівняно з 1999 роком , затрати на 1 грн.товарної продукції зменшились на 0,13 грн. або на 15 % . Прибуток , щозтримує підприємство на 1 грн. товарної продукції склав : у 1999 році - ( 1 - 0,9 )= 0,1 грн. у 2000 році - ( 1 - 0,77 ) = 0,23 грн. тобто , з роками прибуток на 1грн. товарної продукції збільшується . Даний показник по цеху глибокого друку не можливо розрахувати черезвідсутність даних по собівартості товарної продукції . По цеху ми можеморозрахувати показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції. 1997= 1437,3/1218,94= 1,42 1998= 1260,3/1180,34= 1,07 Розрахований показник по цеху показує , що у 2000 році витрати на 1грн. реалізованої продукції зменшились на 0,35 грн. Але у 1999 році збиткина 1 грн. реалізованої продукції склали 0,42 грн. ( 1 - 1,42 ) , а в 2000році збитки дорівнювали 0,07 грн. ( 1 - 1,07 ) . Можна зробити висновки ,що впродовж двох років ситуація в цеху покращується , збитки стали меншимина 0,27 грн. , зменшились витрати на 1 грн. реалізованої продукції, алезалишається негативною . Ми не можемо розрахувати вплив факторів на розмір затрат навиробництво та реалізацію через відсутність даних про випуск продукції внатуральних показниках по підприємству та відсутність даних прособівартість товарної продукції по цеху . Аналіз прибутку та рентабельності. 1. Аналіз прибутку. Наведемо таблицю , яка показує склад балансового прибутку по підприємству за два роки . Визначємо відхилення та структуру балансового прибутку і відхилення, які відбулися у структурі. Таблиця 29: Оцінка балансового прибутку, його структура (1999-2000 рік). |Склад балансового |Сума, тис.грн. |Структура, % |Відхиленн||прибутку | | |я || |1999 |2000 |1999 |2000 | ||Результат від реалізації |70,1 |-92,6 |52 |40,47 |-11,53 ||ТП | | | | | ||Інші операційні доходи |61,4 |54,6 |45,5 |87,92 |42,42 ||витрати |0,4 |63,6 |6,7 |27,8 |21,1 ||Інші позареалізаційні |3,4 |7.5 |2,5 |12,08 |9,58 ||доходи витрати |5,4 |72,6 |93,3 |31,73 |-61,57 ||Всього прибутків збитків |134,9 |62,1 |100 |100 | || |5,8 |228,8 | | | ||Балансовий прибуток |129,1 |-166,7 | | | | У 2000 , порівнюючи з 1999 роком , сума балансового прибутку не тільки зменшилась , а й переросла в збитки . Так у 1999 році балансовий прибуток становив 129,1 тис. грн. , а 2000 році він зменшився на 295,8 тис. грн. і склав збитки у розмірі 166,7 тис. грн. Такі зміни відбулися в першу чергу в результаті скорочення прибутку від реалізації ТП нана 162,7 тис. грн. Інші позареалізаційні витрати та інші операційні витрати у 2000 році були більшими за доходи . Значні зміни відбулися в структурі балансового прибутку за 1999-2000 роки . Так у 2000 році відхилення питомої ваги результату від реалізації , порівняно з минулим роком , зменшилось на 11,53% . Значні зменшення спостерігаються в питомій вазі позареалізаційних витрат на 61,57% , що є позитивним , бо позареалізаційні збитки виникають в результаті недоліків в організації господарської діяльності та бухгалтерського обліку . Тому усунення цих витрат - резерв збільшення балансового прибутку . Питома вага операційних доходів у 2000 році зросла на 42,42 % . Визначємо величину чистого прибутку . Для цього від суми балансового прибутку треба відняти суму податку на прибуток . Податок наприбуток у 1997 році склав 45,2 тис. грн. Тоді: ЧП (і997) = 129,1 - 45,2 = 83,9 тис. грн. Ми маємо чистий прибуток лише за один рік , тому що балансовий прибуток у 1998 році мав від'ємне значення . На величину прибутку від реалізації ТП впливають ряд факторів , таких як : зміна обсягу реалізованої продукції , собівартість реалізованої продукції, зміна оптових цін на реалізовану продукцію , а також структура і асортимент реалізованої продукції . Проаналізувати вплив факторів на величину прибутку від реалізації ТП на прикладі двох років ( 1999-2000 ) не має можливості через відсутність даних по випуску продукції в порівняльних цінах по підприємству. 2. Аналіз показників рентабельності. Для оцінки прибутковості підприємство використовує такий відносний показник доходності , як рентабельність . Розрахуємо показники рентабельності по підприємству , дані зведемо в табліцю . Таблиця ЗО: Показники рентабельності. |Показники рентабельності |1999 |2000 ||Рентабельність майна |1,31% | || | | ||Рентабельністі власних засобів |1,44% | ||підприємства | | || | | ||Ретабельність ОФ |0,78 % | || | | ||Рентабельність ТП |2,51 % | || | | ||Рентабельність реалізованої продукції |-0,19% |-2,87 % | Ми маємо показники рентабельності лише за 1999 рік , тому що в 2000 році балансовий прибуток мав від'ємне значення , а значить рентабельності не має. Рентабельність виробництва залежить від трьох основних факторів :зміни суми балансового прибутку , середньорічної вартості основних фондівта середньорічних залишків нормованих оборотних засобів . Проаналізувативплив кожного з цих факторів на показники рентабельності немає можливостічерез відсутність балансового прибутку за 2000 рік . ВИСНОВКИ Поліграфічне підприємство “Зоря” є самостійним господарюючимсуб’єктом , яке являється юридичною особою і здійснює виробничу такомерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення та підприємствна пакувальну продукцію . Ще декілька років тому ВАТ “Зоря” належало до державних підприємств, а зараз , в період переходу економіки України до ринку , воно змінилоформу власності , щоб не збанкрутіти . “Київська поліграфічна фабрика“Зоря” є одним з ведучих підприємств України по виготовленню різноманітноїетикетної та пакувальної продукції. Структура підприємства - цехова . Одним з найбільших цехів єофсетний цех . Аналіз показників фінансової стійкості підприємства показав , щокоефіцієнт маневрування є меншим від встановлених норм , тобто рівеньмобільності власних коштів є низьким . Коефіцієнт автономії та коефіцієнтінвестування лежать в межах норм , що є позитивним . Динаміка показників ліквідності говорить про зниження загальноїліквідності , що свідчить про зростання низьколіквідних запасів у структуріпоточних активів . Аналіз ділової активності підприємства показав , що темп роступоказникаобортності коштів в розрахунках склав 57,7 %. Зросла тривалістьопераційного циклу , що свідчить про погіршання використання оборотнихзасобів . Аналіз показників цеху глибокого друку показав , що як дляпідприємства в цілому , так і по цеху характерне збільшення фактичногообсягу ТП , спостерігається збільшення середньоспискової чисельності цехуна 3 чол. , а також пов’язане з цим зростання фонду оплати праці на 5,3тис. грн. Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати . Впродовждвох років на підприємстві штат працівників скоротився приблизно на 10 % ,але по цеху спостерягається збільшення чисельності у 2000 році на 3 чол. .Аналіз якісного складу робочої сили підрозділу показав, що середній розрядодного робітника - 4,5 , більшість робітників мають спеціальну освіту ,середній вік робітника - 44 роки , а середній стаж - 18,3 . Тобто , незавадило б підвищення рівня кваліфікації та прийняття на роботу робітниківмолодшого віку . Аналіз руху робочих кадрів показав , що у 2000 році коефіцієнтплинності робочої сили підвищилася ( 1999 - 0,08 , 2000 - 0,38 ). У 1999році коефіцієнт обороту по прийому дорівнював 0,31 , а у 2000 - 0,62 . Акоефіцієнт обороту по звільненню у 1999 році дорівнював 0,08 , у 2000 -0,44. Тобто , коефіцієнт обороту по прийому випереджає коефіцієнт оборотупо звільненню . Загальний коефіцієнт обороту становив у 1999 - 0,39 , у2000 - 1,06 При аналізі використання робочого часу по цеху проведено розрахункисередньої кількості відпрацьованих днів одним працівником , середньоїкількості відпрацьованих люд. - годин одним працівником та тривалістьробочого дня . Дані розрахунків показують , що у 2000 році було більшефективно використано робочий час . Спостерігається зростання загальноїкількості відпрацьованих люд. - днів та люд. - годин , а також збільшеннясередньої кількості відпрацьованих люд. - днів та люд. - годин . Розрахунки показників продуктивності праці показують , що у 2000році продуктивність праці , порівняно з 1999 роком , підвищилась .Середньорічна продуктивність праці в тис. грн. зросла на 51 % ,середньорічна продуктивність праці в натуральному виразі зросла на 13 % .Той факт , що продуктивність праці в тис. грн. зросла більше ніжпродуктивність праці в натуральному виразі , можна пояснити як результатпідвищення цін . На 31 % збільшилась середньоденна та середньогодиннапродуктивність праці . Аналізуючи вплив факторів на середньорічнупродуктивність праці , можна сказати , що під впливом середньогодинноїпродуктивності праці вона збільшилась на 11,34 тис. грн. , під впливомтривалості робочого періоду - на 7,36 тис. грн. Загальний вплив факторів насередньорічну продуктивність праці склав 18,7 тис. грн. , тобто позитивний. На ВАТ “Зоря” застосовується погодинна оплата праці . Оплатаздійснюється на основі відпрацьоавного часу та годинної тарифної ставки ,розмір якої залежить від розряду . Поквартально при умові балансовогоприбутку виплачуються премії . З роками фонд оплати праці по підприємствузменшується , що пов’язано зі скороченням чисельності працюючих . Зросласума на основну з/п, зменшилась сума на додаткову з/п. У 2000 році невиплачувались інші заохочувальні виплати . Найбільшу питому вагу уструктурі фонду оплати праці займають виплати ПВП , а з них робітникам . Поцеху фонд оплати праці зріс на 5,3 тис. грн. у зв’язку зі збільшеннямчисельності працюючих цеху . А середньорічна з/п зменшилась. Аналіз впливуфакторів на ФОП показав , що збільшення чисельності працюючих цехувикликало збільшення фонду, а зменшення середньорічної з/п викликало йогоекономію . Рівень організаційно - технічного розвитку в значній мірі залежитьвід структури і складу основних фондів . Найбільшу питому вагу у складіосновних фондів займають “Машини та обладнання” . На другому місці -“Бубівлі та споруди” . За два роки у структурі основних фондів суттєвихзмін не відбулося . Розраховані коефіцієнти оновлення та вибуття основнихфондів . Коефіцієнт оновлення основних фондів у 2000 році , порівняно з1999 роком , зріс з 0,16 % до 0,2 % . Коефіцієнт оновлення машин таобладнання , навпаки , знизився з1,4 % до 0,23 % . Коефіцієнти вибуття

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Менеджмент"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.