Контролінг сутність, функції, види та основні завдання

ТЕМА 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання.

  1. Сутність, завдання та функції контролінгу
  2. Види контролінгу.
  3. Взаємозв”язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством.

Сьогодні не існує однозначного визначення поняття „контролінг”. В літературі, як вітчизняній так і зарубіжній, існує багато його визначень, деякі наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Визначення поняття „контролінг”

Джерело

Визначення

1. Майэр Э. Контроллинг как система мышления и управления.- М.: Финансы и статистика, 1993.- С. 88.

... контролінг являє собою у широкому сенсі систему забезпечення життєдіяльності підприємства у двух аспектах: короткостроковому – оптимізація прибутку, та в довгостроковому – зберігання та підтримка гармонійних відношень та взаємозв”язків даного підприємства з оточуючими його сферами: природою, соціальною, господарською.

2. То же, с.9

Під контролінгом слід розуміти керуючу концепцію ефективного управління фірмою та забезпечення її довгострокового існування.

1. Майэр Э. Контрол-

линг как система мыш-

ления и управления.-

М.: Финансы и стати-

-стика, 1993.- С. 88 послесловие Николаевой С.А.

Контролінг являє собою сукупність методів оперативного і стратегічного управління: облік, планування, аналіз і контроль, об”єднаних на якісно новому етапі розвитку ринкових відносин в єдину систему, функціонування якої підпорядковано конкретній цілі.

4. Немецкое издание

"Лексикон экономики

предприятия

... Концепція інформації та управління.

5. Манн Р., МайэрЭ.

Контроллинг для начи-

нающих.-М.: Финансы

статистика, 1992, - с.8

... Систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності фірми... як систему управління прибутком і підприємством

6. То же, с.21

Контролінг – це система регулювання витрат і результатів діяльності, яка допомагає досягненню цілей підприємства, дає змогу уникнути несподіваностей і своєчасно вмикає червоне світло коли економіці підприємства загрожує небезпека і вимагає прийняття заходів щодо протидії.

7. Стратегия и тактика

антикризисного

управления фирмой.

Общ. ред. Градова А.П.

Санкт-Петербург.: Специальная литература, 1996, - .217.

Контролінг – новітня концепція ефективного управління фірмою для забезпечення її довгострокового існування на ринку. Контролінг являє собою ... систему забезпечення життєдіяльності на етапах стратегічного і тактичного управління.

8. Анташов В.А., Уварова Г.В. Экономический советник менеджера. - Минск: Финансы, учет, аудит, 1996. - С.93.

Контролінг розглядається ... як певна концепція управління підприємством, орієнтована на його довготермінове і ефективне функціонування в постійно змінюючихся господарчих умовах.

9. Контроллинг как инструмент управления предприятием. Общ. ред. Данилочкиной Н.Г. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998, с.6

Контролінг – функціонально виокремлений напрямок роботи на підприємстві, пов”язане з реалізацією фінансово-економічною коментуючою функції у менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Третє визначення говорить про те, що контролінг являє собою сукупність обліку, планування, аналізу і контролю.

Дійсно, контролінг – це складне синтезоване поняття, яке грунтується на наукових досягненнях різних дисциплін. Рис1.1.

Визначимо сутність ( головне і суттєве, його внутрішній зміст, який проявляється у зовнішніх формах його існування) контролінгу.

По-перше: слово „контролінг” від англійського „to control” – регулювати, управляти, контролювати.

По-друге: як вже зазначалося вище, він інтегрує окремі елементи функції управління (облік, аналіз, контроль, планування)

Таким чином, Контролінг виник на стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку і менеджменту. Сутність його полягає в інтеграції окремих елементів функцій управління (обліку, аналізу, контролю, планування). Таким чином, контролінг – це управління управлінням, він переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи і направляючи діяльність різних служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативної і стратегічної мети.

Основна мета контролінгу – орієнтація управлінського процесу на досягнення всієї мети, що стоїть перед підприємством.

Виходячи із сутності контролінгу витікає, що даній системі властиві такі функції. Рис.1.2. Функції та завдання контролінгу.

Функції і задачі контролінгу постійно доповнюються і змінюються по змісту.

2. Види контролінгу

Сучасний менеджмент розділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) і стратегічні ( довгострокові, перспективні). А значить, контролінг як система включає два основних аспекти (підсистеми): стратегічний і оперативний.

У літературних джерелах сутність кожного аспекту визначається досить лаконічно:

Стратегічний контролінг - „робити правильну справу”

Оперативний контролінг - „ робити справу правильно”.

Розмежування стратегічного і оперативного контролінгу наведено у рис 1.3.

Суть стратегічного контролінгу полягає в забезпеченні виживання підприємства, його орієнтації на потенціал успіху, який може бути охарактеризований як шанси і ризики

Суть оперативного контролінгу полягає у формуванні засобів і методів ефективного управління поточними цілями підприємства, які можуть бути визначені як прибутковість і ліквідність.

Оперативний контролінг орієнтований на короткостроковий результат, тому його інструментарій принципово відрізняється від методів і методик стратегічного контролінгу.

Інструментарій оперативного контролінгу включає:

технологію отримання управлінської інформації та прийняття рішень:

- бюджетування;

- моделювання;

- регулювання;

- ціноутворення;

аналітичні (фінансово-економічні) розрахунки, які орієнто­вані на прийняття управлінських рішень:

- використання методу "директ-кост" (сум покриття);

- аналіз крапки беззбитковості;

- формування основних підконтрольних показників;

- аналіз результатів по відхиленнях;

- аналіз системи "витрати - обсяг - прибуток".

  1. Взаємозв”язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством.

Функції управління – особливі види діяльності, що відображають напрями або стадії цілеспрямованого впливу на зв”язки і відносини між людьми в процесі виробнтцтва. Склад функцій управління має забезпечувати ефективну реакцію керуючої системи на будь-які зміни керованої системи.

Функції управління поділяють на дві великі групи : загальні та спеціальні. До загальних відносять функції управління , зміст яких не залежить від особливостей і специфіки виробництва, а саме: планування, організація, регулювання, координування, стимулювання, контролю.

Спеціальні функції поділяють на дві підгрупи – конкретні і специфічні. Функції, які належать до окремих структурних підрозділів підприємства є конкретними (підготовка виробництва, нормування ресурсів, фінансове забезпечення, технічне обслуговування, інформаційне забезпеченя, і т.д.). Специфічні функції пов”язані з процесами прийняття управлінських рішень і стосуються організації процесу управління підприємством, вони охоплюють: підготовку рішення, прийняття рішення, координацію виконання рішення, контроль за виконанням прийнятих рішень, виконання рішень.

Дослідити взаємозв”язок контролінгу з іншими функціями управління ми можемо за допомогою рис. 1.2. Функції та завдання контролінгу. Функції контролінгу визначаються поставленими перед організацією цілями и включають ті види управлінської діяльності, що забезпечують досягнення цих цілей. Сюди відносяться (як ми бачимо з малюнка) облік, підтримка процесу планування, контроль за реалізацією планів, оцінка процесів, що протікають, виявлення відхилень, їх причин і вироблення рекомендацій для керівництва з усунення причин, що викликали ці відхилення.

Як показує практика, на великих підприємствах менеджмент об”єднує окремі завдання управління підприємством в окремі штабні органи управління. Таким чином, виокремлюється складова частина управління підприємством – специфічна сервіс-функція контролінгу.

Специфічна функція контролінгу полягає в координації системи планування і контролю, а також системи інформаційного забезпечення. Місце і роль контролінгу в системі управління підприємством подано на рис.1.4.

Рис. 1.4. Контролінг у системі управління підприємством

Таким чином, контролінг ідентифікується із системою економічного керування організацією, тому що знаходиться на перетинанні різних функцій управління і сфер діяльності організації. Він займає особливе місце в управлінні підприємством - зв'язує всі ці напрямки, інтегрує них.

Основна мета концепції контролінгу полягає в збереженні і подальшому успішному розвитку підприємства. Але серед дослідників не існує єдиної думки про сутність і функції контролінгу. В залежності від його цільової направленості виділяються три основні концепції, які з”явилися в різні проміжки часу. Першою виникла концепція, орієнтована на систему обліку, потім з”явилася концепція, орієнтована на управлінську інформаційну систему, і останньою є концепція, орієнтована на систему управління, Табл. 1.2.

Основні концепції контролінгу.

Орієнтація

концепції

Сутність і основні задачі контролінгу в рамках дпної концепції

На систему обліку

переорієнтація системи обліку з минулого в майбутнє, створення на базі облікових даних інформаційної системи підтримки прийняття управлінських рішень, пов'язаних із плануванням і контролем діяльності підприємства.

На управлінську інформаційну систему

Створення загальної інформаційної системи управління. Розробка концепції єдиної інформаційної системи, її упровадження, координація функціонування інформаційної системи, оптимізація інформаційних потоків.

На систему управління:

- з акцентом на планування і контроль

- з акцентом на координацію

Планування і контроль діяльності структурних підрозділів підприємства

Координація діяльності системи управління підприємством

1. Контролінг, орієнтований на систему обліку виник у 30-х рр. нашого сторіччя. Основні задачі в рамках даної концепції: переорієнтація системи обліку з минулого в майбутнє, створення на базі облікових даних інформаційної системи підтримки прийняття управлінських рішень, пов'язаних із плануванням і контролем діяльності підприємства.

2. Контролінг, орієнтований на управлінську інформаційну систему, сутність якого полягає в створенні загальної системи управління, розробці концепції єдиної інформаційної системи, її впровадженні, оптимізації інформаційних потоків, забезпеченні координації і функціонування.

Дана концепція стала популярною в 1970-1980 роках, що за часом збігається з бурхливим розвитком комп'ютерної техніки.

3. Контролінг орієнтований на систему управління, відрізняється виділенням двох основних моментів: з одного боку, широкомасштабного планування і контролю, з іншого, - координація дій. Ця концепція безпосередньо пов'язана з розвитком проектного менеджменту, появою матричних організаційних структур керування, функціонування яких, обмежено часом рішення конкретних проблем.

У цілому система контролінгу вирішує всі перераховані задачі, але розміщення акцентів у залежності від використання конкретного підходу можуть відбуватися по різному. (1моя)

У практиці використання контролінгу сформувалися дві моделі контролінгу: американська і європейська (німецька).

При організації контролінгу задачі, пов'язані з обліком, формуються в залежності від того, яка концепція контролінгу (європейська (німецька) або американська) береться за основу. По американській концепції до контролінгу відносяться і задачі зовнішнього обліку (Фінансовий і управлінський). У центрі німецької концепції контролінгу знаходиться внутрішній (тобто управлінський) облік у різних формах: плановий, документальний, контрольний. Зовнішній же облік не входить у сферу контролінгу. Задачами внутрішнього обліку будуть: складання звітів по витратах і доходах, а також бухгалтерської звітності, звіту про прибутки і збитки, балансу, звіту про податки, митні платежі і т.п.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.