Звіт про проходження практики в ДПІ (стр. 2 из 5)

1.2 Функції відділів ДПІ

До функціональних обов'язків відділу справляння прямих і не прямих податків державних підприємств, банків та фінансових установ належать:

- здійснювати контроль за дотриманням податкового законодавства; контролює своєчасність подання платниками податкових декларацій, бухгалтерської звітності, забезпечує перевірку правильності і повноти їх складання;

- контролює своєчасність і повноту перерахування обов'язкових платежів до бюджету;

- організує заходи щодо стягнення перерахування несвоєчасно внесених до бюджету належних податків, застосування до платників фінансових санкцій, накладання фінансових санкцій, накладання адміністративних штрафів і контролює повноту їх сплати;

- передає правоохоронним органам матеріали про факти порушення законодавства, за які передбачена карна відповідальність;

- розглядає заяви, пропозиції і скарги підприємств, які зв'язані з оподаткуванням та безпосередньою роботою осіб податкової адміністрації.

Відділ справляння прямих та непрямих податків з комерційних підприємств, крім вище перерахованих функцій, виконує також:

- проведення обліку платників в контрольному журналі, складання списків платників з зазначенням індентифікаційного коду платника, адреси, видів платежів;

- одержує від установ банків дані про відкриття рахунків, платниками;

- одержує від відділу обліку та звітності про надходження платежів в бюджет, аналіз повноти надходжень платників по кожному платнику, подає пропозиції відділу аудиту щодо перевірки окремих платників.

Сектор оподаткування майна та плати за патенти здійснює контроль по своєчасному надходженню податків до відповідних бюджетів.

Основними завданнями відділів Управління документальних перевірок юридичних осіб є:

- забезпечення контролю за дотриманням підприємствами та установами всіх форм власності законодавства по обчисленню і справлянню податку на прибуток, на додану вартість та акцизного збору;

- узагальнення матеріалів перевірок, підготовка проектів, доповідей , наказів, розпоряджень, а також пропозицій щодо реалізації цих матеріалів ;

- підготовка і передача податковій поліції рішень по матеріалах перевірок та заходів по попередженню недоліків і порушень податкового законодавства.

Завданням Управління місцевих податків і зборів є забезпечення належної організації справляння місцевих податків та зборів, ресурсних платежів та неподаткових доходів до відповідних бюджетів, належної аналітичної та контрольної роботи.

Головними завданнями Управління справляння податків з фізичних осіб є забезпечення організації роботи відповідних відділів з питань повноти обліку платників податків, контроль за дотриманням податкового законодавства, повнотою сплати до бюджету податків з фізичних осіб та державного мита, своєчасність подання платниками декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків.

Управління валютного контролю здійснюють перевірку законності валютних операцій, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України.

Управління по роботі з платниками встановлює постійні двосторонні зв'язки з питань податкового законодавства з юридичними та фізичними особами. До функцій відділів цього управління входять:

- надання консультацій, письмових роз'яснень щодо порядку нарахування та сплати податків, заповнення декларацій;

- організація і проведення семінарів з питань оподаткування, випуск плакатів,

- буклетів, брошур, тощо.

Відділ комп'ютеризації організує:

- роботу по впровадженню АРМів та окремих задач отриманих в ДПА по Київській області, в практичному використанні в районній адміністрації;

- роботу по впровадженню локальних обчислювальних мереж та багато термінальних комплексів в районі ДПА;

- надання методичної та практичної допомоги управлінням і відділам ДПА по впровадженню в практичну роботу комп'ютерної техніки, тощо.

Юридичний відділ тісно співпрацює з іншими підрозділами ДПІ району і розробляє заходи на забезпечення правового застосування законодавства в апараті податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Київської області. Відділ примусового стягнення податків здійснює спільну роботу з галузевими міністерствами та відомствами, органами виконавчої влади по погашенню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.

Всі підрозділи ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області тісно взаємодіють між собою.

1 .3 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДПІ у КИЄВО -СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ.ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТАЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ

І. Бюджетне фінансування – це фінансування, що проводиться за рахунок бюджетних коштів.

Податкова інспекція у Києво-Святошинському районі повністю фінансується Державною податковою адміністрацією Київської області.

ДПА в Київській області проводить повне покриття всіх видатків ДПІ району.

Незалежно від джерел покриття видатків, фінансування здійснюється на основі таких принципів:

- плановості

- безповоротності та безвідплатності

- цільового спрямування коштів та їх ефективного використання, фінансування в міру виконання планів

- додержання режиму економії

ДПА в Київській області здійснює всі принципи фінансування по відношенню ДПІ у Києво-Святошинському районі.

ІІ. Основним документом, що визначає витрати бюджетних установ, є кошторис.

Кошторис витрат – це основний плановий документ, який визначає загальний обсяг, цільове надходження та використання, а також щоквартальний розподіл коштів, що відпускаються з бюджету на утримання бюджетних установ або на здійснення централізованих соціальних, господарських, екологічних, культурних та інших заходів та інше.

Фінансування з бюджету виконується тільки на основі затверджених для цього кошторисів видатків. Витрати бюджетних коштів без затвердженого в установленому порядку кошторису не допускається.

Кошторис витрат на утримання ДПІ у Києво-Святошинському районі є актом, що встановлює права і обов’язки начальника інспекції та головного бухгалтера інспекції по використанню зазначеного обсягу грошових коштів, а також права і обов’язки ДПА в Київській області (фінансуючий орган) по виділенню цих коштів і контролю за їх правомірним використанням.

Для ДПІ району вірно складений і своєчасно затверджений кошторис є індивідуальним фінансово-плановим актом, на основі якого інспекція фінансується протягом календарного року.

Кошторисно-бюджетне фінансування – це система науково та економічно обгрунтованих заходів щодо визначення критеріїв розподілу коштів і напрямів використання фінансових ресурсів, а також визначення їх оптимальних обсягів для кожного об’єкта, що фінансується.

У практичній діяльності бюджетних установ застосовуються чотирі види кошторисів витрат:

- індивідуальні

- загальні

- зведені

- кошториси витрат на централізовані заходи

Усі види кошторисів складаються відповідно до класифікації

доходів і видатків державного та місцевого бюджетів України (бюджетної класифікації)

Процес складання кошторису має назву кошторисного процесу та включає декілька етапів: складання, затвердження, виконання. Кожен етап регулюється Законом України “Про бюджетну систему України” та іншими нормативними актами.

На першій стадії - складання кошторису – здійснюється кошторисно-бюджетне планування, в результаті якого створюється проект кошторису. Далі на стадії затвердження кошторис набуває ваги офіційного акту, а на етаппі його виконання відбувається втілення в життя положень кошторису. Будь-яке відхилення при здійсненнікошторисного процесує порушенням фінансової дисциплвни та чинності нормативного акті. Тому порушення норм, що регулюють порядок складання та затвердження кошторисів, тягне за собою визнання кошторису недійсним.

Кошториси витрат бюджетних установ складаються за формами, які розробляє Міністерство фінансів України для окремих типів установ. Кошторис вміщує лише видатки на поточне утримання, придбання, обладнання та інвентаря, проведення капітального ремонту. Капітальні вкладення передбачені планами економічного та соціального розвитку, фінансуються на основі окремих самостійних кошторисів. Суми видатків, що нараховуються на рік, який планується, наводяться у кошторисі у співставленні з планом, що затверджений на поточний рік з урахуванням внесених змін, та фактичним виконанням за минулий рік. Розміри видатків за кожною статтею кошториса встановлюється використання норм та нормативів – сітьові показники, економічні нормативи, вартість на натуральні технічні норми.

За своїми юридичними властивостями норми поділяються на обов’язкові та розрахункові. Обов’язкові норми встановлюються актами вищих органів державної влади та управління і не підлягають зміні. Розрахункові є середні витрати на розрахункову одиницю.

За змістом норми поділяються на натуральні та грошові. Натуральна норма – це кількісний набір продуктів або інших матеріальних цінностей на одну розрахункову одиницю. За методами створення грошових норм вчені поділяють їх на індивідуальні, комбіновані та укрупнені.

Поквартальний розподіл бюджетних асигнувань за кошторисами повинен відповідати поквартальному розподілу видатків відповідного бюджету. При виконанні кошторису протягом року в нього можуть бути внесені зміни вищестоящою організацією, яка затверджувала кошторис.

Кошторис витрат ДПІ у Києво-Святошинському районі складається за формою, яка розроблена Міністерством фінансів України. Кошторис вміщує лише видатки на поточне утримання, придбання обладнання та інвентаря.