Податок на прибуток підприємств (стр. 1 из 11)

ТАБЛИЦЯ № 1
ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ.*
1998г. 1999г. план, 7 мес. 1999г.факт, Исполнение, % 2000г.прогноз,
ДОХОДЫ Факт, млн.грн. Исполнение, % млн.грн. млн.грн. млн.грн.
Налоговые поступления 21476.0 111.3 25345.4 12800.0 50.5 27370.0
Подоходный налог с граждан 3560.5 100.9 3940.0 2263.3 57.4 4181.0
Налог на прибыль предприятия 5620.1 241.4 4700.0 3144.5 66.9 6098.5
Налог с владельцев транспортных средств 193.0 106.6 383.0 223.4 58.3 370.0
Плата за использование лесных ресурсов 42.7 110.9 67.3 23.0 34.3 47.2
Плата за специальное использование водных ресурсов 135.6 64.9 238.9 63.4 26.6 170.0
Платежи за пользование недрами 38.9 59.7 43.7 21.7 49.7 38.7
Отчисления за геолого-разведовательные работы 144.0 40.3 381.9 59.2 15.5 200.0
Плата за землю 1105.2 108.9 1100.0 571.7 52.0 1090.8
Налог на добавленную стоимость 7238.2 82.7 8302.7 4310.6 51.9 10620.0
Акцизный сбор с отечественных товаров 1050.3 102.0 1962.7 789.9 40.2 1522.7
Акцизный сбор с импортных товаров 199.0 66.3 859.9 139.9 16.3 389.8
Лицензии на предпринимательскую деятельность 243.0 119.2 964.1 147.4 15.3 258.5
В том числе:
налог на промысел 12.4 106.0 12.7 7.7 60.4 13.5
плата за выдачу лицензий и сертификатов 201.5 114.7 296.1 нет данных нет данных 130.0
плата за регистрацию субъектов предпринимательской деятельности 16.0 97.3 19.5 нет данных нет данных 15.6
плата за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности 255.9 195.2 307.6 171.3 55.7 308.0
Ввозная пошлина 884.4 121.9 1587.8 447.8 28.2 1368.0
Консульские сборы 68.1 212.9 61.4 48.0 78.1 99.3
Местные налоги и сборы 390.8 101.3 425.0 247.1 58.1 430.0
ВСЕГО ДОХОДОВ 28441.1 95.6 34252.0 16837.0 49.2 38578.3
* Газета "БИЗНЕС" №39(350), 27 сентября 1999 г. - стр.10

Overview

Диаграмма2
Лист1

Sheet 1: Диаграмма2


Sheet 2: Лист1

1 11.5
2 13.7
3 5.4
4 24.2
5 8.2
6 4.6
7 1.2
8 2.1
9 5.3
10 8.5
11 15.3
* Газета "БИЗНЕС" №39(350), 27 сентября 1999 г., стр.11
1 -прибутковий податок з громадян; 2 - податок на прибуток підприємств; 3 - плата за використання природних ресурсів; 4 - податок на додану
вартість; 5 - акцизний збір; 6 - мито; 7 - місцеві податки та збори; 8 - надходження від приватизації; 9 - відрахування за транзит; 10 - державні
цільові фонди; 11 - інші надходження.
Податок на прибуток підприємств у доходах зведеного бюджету ТАБЛИЦЯ №2
за 1996 - 1999 рр.*
1996р. 1997р. 1998р. 1999р.**
ДОХОДИ факт, % факт, % план, % факт, % план, % 07.99р.факт,
млрд.грн. млрд.грн. млрд.грн. млрд.грн. млрд.грн. млрд.грн.
Податок на прибуток підприємств 5.45 18.1 4.3 12.6 2.3 8.5 5.6 19.7 4.7 13.7 3.1
Всього доходів 30.14 100 34.1 100 27.2 100 28.4 100 34.2 100 16.8
* ''Экономика Украины" Дьяконова И. Совершенствование методов финансирования дефицита бюджета //. - 1998г. - №11. - стр.84-86
** Газета "БИЗНЕС" №39(350), 27 сентября 1999 г. - стр.10
Нормативні відрахування податку на прибуток ТАБЛИЦЯ № 3
до місцевих бюджетів за 1996-1999рр.*
N/N Місцеві бюджети Відрахування в %
1996р. 1997р. 1998р. 1999р.**
1 Виницька 70 100 100 100
2 Волинська 70 100 100 100
3 Дніпропетровська 70 100 100 60
4 Донецька 70 100 100 70
5 Житомирська 70 100 100 100
6 Закарпатська 70 100 100 100
7 Запоріжська 70 100 100 60
8 Ивано-Франківська 70 100 100 100
9 Київська 70 100 100 100
10 Кіровоградська 70 100 100 100
11 Луганська 70 100 100 100
12 Львівська 70 100 100 100
13 Миколаївська 70 100 100 70
14 Одеська 70 100 100 80
15 Полтавська 70 100 100 50
16 Рівненська 70 100 100 100
17 Сумська 70 100 100 100
18 Тернопільська 70 100 100 100
19 Харківська 70 100 100 50
20 Херсонська 70 100 100 100
21 Хмельницька 70 100 100 100
22 Черкаська 70 100 100 100
23 Чернівецька 70 100 100 100
24 Чернігівська 70 100 100 100
25 АР Крим 70 100 100 100
26 Києва 70 100 100 70
27 Севастополя 70 100 100 100
* Закон України "Про державний бюджет"
** Газета "БИЗНЕС" №39(350), 27 сентября 1999 г. - стр.11

1. Економічна суть податку на прибуток підприємства та його роль у формуванні доходної частини бюджету.

Кожна держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Джерелами формування цих коштів можуть бути, по-перше, власні доході держави, які вона одержує від виробничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, що згідно з діючим законодавством належать державі; по-друге, податки, які сплачують юридичні та фізичні особи із своїх доходів.

Співвідношення між цими джерелами визначається рівнем розвитку державної та приватної власності. За умов, коли домінуюче становище у суспільстві займала державна власність, основу формування доходів бюджету становили доходи державного сектора.

Перехід до ринкових відносин насамперед передбачає зміну форм і відносин власності в напрямі розвитку її приватної та колективної форм. Це означає і втрату державою значної частини власних доходів. Оскільки безпосередньо вилучити доходи у власника, держава вже не може, вона повинна законодавче регламентувати процес формування доходів держави. Основним методом формування доходів держави за провідної ролі приватної та колективної форм власності є податок, що й визначає її місце у ринковій економіці. Встановлення державою податків – це форма прояву її державного суверенітету і здійснення належних їй функцій владності. Адже податки – це не тільки метод формування бюджету, а і інструмент впливу на різні сторони діяльності їх платників. Основними передумовами виникнення податків були:

· перехід від натурального господарства до грошового;

· зародження та формування держави.

Е. Селігман періодизував історичний процес розвитку податкових платежів, ілюструючи його етимологічним значенням змісту податків. Тому в терміні, який означає податок, він нараховує сім стадій:

1.На цій стадії панує ідея дару. Індивідуум робить подарунок державі, що відображається в середньовіковому латинському терміні donum і в англійському benevolence.

2.Друга стадія пов’язує податок з прохання державою народа про підтримку, що відображається в латинському германському терміні bede.

3.В третій стадії закріплюється ідея допомоги, яку народ надає державі, англійське aid.

4.На четвертій стадії розвитку з’являється ідея про жертву, яку приносить громадянин в інтересах держави. Це видно з старофранцузького gabelle, німецького abgabe.

5.На п’ятій стадії у платника починає розвиватися почуття обов’язку, зобов’язання. Англійське duty спочатку вживалось для позначення податків на ввіз і іноді на дохід.

6.Тільки на шостій стадії зустрічається ідея примусу з боку держави. Це видно в англійському inposition.

7.На останній стадії виникає ідея певної частки чи окладу, які встановленні урядом та не залежать від волі платника. Це англійською термін tax (taxare – визначати, оцінювати).

Щоб все-таки з’ясувати, що являє собою податок потрібно визначити його принципові ознаки:

· Це вид платежу, який вноситься юридичними та фізичними особами.

· Платіж, який регулюється актом компетентного органу державної влади.

· Сума, яка стягується за допомогою податкового механізму, вноситься до бюджету (державного або місцевого), або до державного цільового фонду.

· Перераховані в бюджет суми не мають цільового призначення. Надходячи до бюджету, фактично втрачається важливість від якого суб’єкта вони надійшли і на які цілі вони будуть використані.

· Податкові платежі перераховуються в бюджет безвідплатно і безумовно, незалежно від отримання будь-яких послуг чи благ зі сторони держави.

· Податок вноситься періодично, в чітко встановлені законом строки.

· Має обов’язковий характер. За ухилення від сплати передбачається відповідальність, можливість примусового виконання платежу.