регистрация /  вход

Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw" (стр. 1 из 7)

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Гірничий факультет

Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліні

«Дидактичні основи професійної освіти»

Організація та методика проведення уроку з теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»

Спеціальність: «Оператор комп’ютерного набору»;

дисципліна: «Спеціальна технологія»

Керівник роботи Карчевська Н.В.

Фіногєєва Т.Є.

Виконавець студент гр. ДГ-К7-1

Сухомлінов Б.

Стаханов, 2009

Реферат

Курсова робота містить 5 табл., 0 додатків, 10 джерел.

В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.

УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ, СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ, АВТОРИТАРНИЙ СТИЛЬ, ПОПУСТИЕЛЬСКИЙ, ДЕМОКРАТИЧНИЙ

Зміст

Вступ

1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни "Спеціальна технологія"

1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності "Оператор комп'ютерного набору"

1.3 Аналіз учбового плану

1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

1.4 Міжпредметні зв'язки теми: "Графічний редактор Corel Draw"

1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

1.8 Висновок

2. Організація і методика уроку обраної теми

3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Організація педагогічного спілкування з учнями в умовах проф. навчання

3.1 Введення

3.2 З історії питання

3.3 Зміст і структура педагогічного спілкування

3.4 Особливості педагогічного спілкування у вузі

3.5 Стилі і моделі спілкування викладача вищої школи

3.6 Висновок

Висновок

Список використаних джерел

Додаток 1

Вступ

Професійно-технічна освіта — це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни.

Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як основна форма планомірної підготовки кваліфікованих робочих кадрів і стала високим фактором формування політичних, моральних якостей робітників. Сучасні профтехучилища покликані готувати кваліфікованих робітників, здатних до швидкої зміни праці в умовах постійного технічного процесу, які володіють суміжними професіями, здатних працювати в бригадах і швидко адаптуватися на підприємствах у процесі виробництва.

Нажаль, зараз країна переживає кадровий брак, або і взагалі його дефіцит. Тому підготовка кваліфікованих робітників повинна стати однією з основних задач у стратегії розвитку нашої держави; це одна з основних педагогічних проблем.

Одним із способів вирішення педагогічних проблем є педагогічне проектування, суть якого полягає в попередньому (випереджаючому) моделюванні шляхів їх вирішення, визначення варіантів реалізації та корекції цих рішень у реальній практиці. Педагогічне проектування на різних етапах інноваційного процесу є передумовою, умовою і результатом інноваційної діяльності.

У ході інноваційного процесу педагогічне проектування сприяє усвідомленню потреби і можливості нововведень, вивчення запитів педагогічного середовища, конкретної особистості.

Мета даної курсової роботи : на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.

Об’єкт дослідження : професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

- виявити роль і місце учбової дисципліни «Спеціальна технологія» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;

- визначити міжпредметні зв’язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивченнятеми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;

- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»;

- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;

- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»;

- розробити порядок організації і методику теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»;

- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.

1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Спеціальна технологія»

Дисципліна «Спеціальна технологія» відноситься до дисциплін спеціального циклу.

Самостійна робота передбачає вивчення теоретичного матеріалу шляхом опрацювання змісту кожної теми, повторення матеріалу за допомогою питань для самоперевірки і написання контрольної роботи.

Питання для самоперевірки дозволяють студентам перевірити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу.

1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності «Оператор комп’ютерного набору»

Спеціальність: «Оператор комп’ютерного набору»

Розряд: 4-й

Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Оператор комп’ютерного набору» (код: 4112) — повинен вміти:

· виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань;

· готувати до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір;

· працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;

· оперувати файлами, записувати текст на дискету чи переносити на папір за допомогою матричного принтера;

· виконувати інші операції технологічного процесу: опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);

· керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо);

· своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;

· доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування;

· використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм;

· постійно удосконалювати уміння та навички праці з клавіатурою;

· у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах): стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації: діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства, правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.

Елементи предмета діяльності: пакет офісних програм, прикладні програми, електронна пошта, Інтернет.

Види діяльності: набір тексту, робота з електронною поштою, пошук інформації в Інтернет, побудова електронних таблиць та баз даних.

Сфера діяльності: документознавство, системна інтеграція, автоматизація бізнес-процесів, інформативна та технічна підтримка, бухгалтерський облік.

1.3 Аналіз учбового плану

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.

Термін навчання робітника: 3 роки.

Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.

В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу:

Таблиця 1.1

№ п\п Предмети Державна атестація Кількість годин 1 курс Всього за 1 курс Перенос 2 курс Всього за 2 курс Перенос 3 курс Всього за 3 курс Перенос
Всього Із них лабораторно-практичні роботи Семестри Семестри Семестри
1 2 1 2 1 2
17 11 10 2 15 2 11 5 5 2іс 9 8 10 1іс 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Загально-технічна підготовка 171 114 40 17
1.1 Основи електротехніки, радіо та мікроелектроніки 40 1 1 1 2 40 -1
1.2 Технічне креслення 4 1 1 1 40 +2
2 Професійно-теоретична підготовка 563 298 166 99
2.1 Основи програмування 42 6 2 2 42
2.2 Інформаційні технології 34 10 2 1 1 34 -2
3 Професійно-теоретична підготовка 1562 298 412 852
3.1 Виробниче навчання в майстерні 802 6 6 6 35 298 6 12 12 12 342 6 6 6 162
3.2 Виробниче навчання на виробництві 270 6 12 12 270
3.3 Виробнича практика 490 35 70 35 420
4 Природничо-математична підготовка 781 333 348 100
4.1 Математика 250 4 3 3 132 +1 3 3 3 5 118
4.2 Фізика 2 199 34 3 2 2 108 +4 3 2 2 3 91 -1
4.3 Хімія 120 14 2 1 1 55 2 2 1 1 65 +3
4.4 Інформатика 70 26 1 1 1 38 1 1 1 32 +1
5 Гуманітарна підготовка 723 291 282 150
5.1 Українська мова 3 140 1 1 1 40 +2 1 1 2 2 45 2 2 2 54
5.2 Історія України 2 70 1 1 1 38 1 1 1 1 32 -4
5.3 Іноземна мова 130 1 1 2 48 2 1 1 1 50 -1 2 1 1 32 -4
5.4 Людина і суспільство (основи філософії) 35 2 1 1 35 -1
5.5 Основи економіки 34 1 1 1 34 +3
6 Фізична культура і здоров’я 180 2 2 2 76 2 2 1 1 64 +2 2 1 1 40 +4
7 Державна атестація ті інші форми контролю 105 35 70 35 35
8 Консультації 280
9 Загальний обсяг навчального часу (без п. 8) 4270 194 36 36 37 35 1448 37 35 35 36 36 1440 35 34 34 35 35 1382

У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін: