Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі

Реферат з педагогіки

Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі


Пошук шляхів громадянської освіти та ви­ховання молоді становить одну із актуаль­них проблем педагогічної науки та шкіль­ної практики.Проблема громадянської освіти не є власне українською. Вона активно розглядається ученими, практиками багатьох країн сві­ту, в т. ч. і країн ближнього зарубіжжя (зо­крема, Білорусі).Про це свідчать нaдpукованi праці науков­ців, педагогів, а також розміщені в інтер­неті матеріали. Національна доктрина розвитку освіти в Україні ставить завданням виховання школярів як активних громадян України. Діти мають навчитися жити в демократич­ному суспільстві, отримати в школі комп­лeкc знань і набути навичок, притаман­них демократичному суспільству (повага до загальнолюдських цінностей, пере­конаність у пріоритетах прав особи, то­лерантність, уміння критично мислити, бути патріотом). Саме тому актуальним для освіти України було введення курсів «Ми - громадяни України» та «Грома­дянська освіта».

В області були визначені такі основні ета­пи розвитку громадянської освіти:

І етап (2001-2002 рр.). Розвиток грома­дянської освіти як організації шкільного життя, позакласної та позашкільної ак­тивності учнів.

ІІ етап (2002-2004 рр.). Розвиток гpомадян­ської освіти як міжпредметної форми діяль­ності в рамках освітянського простору.ІІІ етап (2004-2005 рр.). Розвиток громадян­ської освіти як навчального предмета.

Упродовж 2001-2004 рр. у загальноос­вітніх закладах області активізувалась

діяльність дитячих клубів різних напря­мів, дитячих та молодіжних громадських

організацій. Органи учнівського само­врядування ініціювали розробки кодек­су поведінки учнів, його демократич­ного обговорення і подальшого чіткого дотримання.

Шкільна молодь була залучена до участі в повсякденному житті школи, спільноти, громади, у громадських акціях та ініціати­вах (благодійна допомога, екологічні про­екти, соціологічні опитування).Заслуговує на увагу в контексті реалізації регіональної моделі досвід педагогічних колективів шкіл міст Полтави та Комсо­мольська, Кременчука та Гадяча.

Суттєва увага в області приділяється ство­ренню демократичного клімату в школах, удосконаленню стилю спілкування між адміністрацією та вчителями, усередині учительського колективу як прикладу то­лерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. До співпраці зі школою залучаються бать­ки. Нарешті, широко впроваджуються викла­дачами проблемно-діалогічні підходи, ін­терактивні методи навчання і виховання.

У 50 відсотків навчальних закладів області були організовані різноманітні проекти та кампанії, видання газет, журналів. Хочу акцентувати Вашу увагу на тому, що вагомий внесок у реалізацію регіональної програми громадянської освіти зробили керівники та співробітники Полтавсько­го обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Ними, зокрема, про­ведено: широке обговорення актуальності гро­мадянської освіти в суспільстві з вико­ристанням засобів масової інформації, «круглих столів», конференцій для пе­дагогічної громадськості, запровадже­ні постійно діючі семінари з громадян­ської освіти. Загальна кількість указаних заходів становить понад 50, ними охоп­лено понад З тис. педагогічних праців­ників;

. забезпечено підготовку 120 вчителів іс­торії, які викладають курси «Ми гро­мадяни України» (авторський колектив очолює О. Пометун) та «Громадянська освіта»

(Р. Арцишевський та ін.);

. розроблено курси, окремі модулі на­вчально-методичного забезпечення підготовки та перепідготовки вчите­лів, упроваджено спеціалізацію «Гро­мадянська освіта» на курсах перепідго­товки вчителів, включено в програму підвищення керівників навчальних закладів тематику громадянської ос­віти;

. створено ресурсний, інформаційний та тренінгові центри на базі інституту для навчання різних категорій педагогічних працівників; експериментально впроваджені на­вчальні курси в старшій школі як інте­гровані курси своєрідних узагальнюю­чих тренінгів з демократії;

. до освітніх та навчально-виховних програм «Я - громадянин України», «Я і економіка», «Особистість», «Лідер», «Я і моя сім'я», «Я - людина» залуче­но понад 100 учнів області.

Полтавський обласний інститут післядип­ломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського успішно співпрацює з міжна­родними організаціями. За фінансування ради міжнародних наукових досліджень та освіти (IREX) у 2001 р. на базі ПОІППО створено ресурсний центр з громадянської освіти в Полтавській області. Інститут тісно співпрацює з Київським ресурсним центром „Громадянська освіта», одним із напрямів роботи якого є проведення тренувальних курсів з гро­мадянської освіти як частини курсу пе­репідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти. На базі цього центру впродовж останніх трьох років пройшли перепідготовку 25 вчите­лів громадянської освіти та 15 керівників, шкіл нашої області.

Особливо плідна участь співробітників ін­cтитyтy, учителів історії в діяльності Про­екту «Освіта для демократії в Україні», мета якого - сприяння розвитку демократично- політичної культури та впровадження громадянської освіти в середніх школах України в 9-11 класах.

Структура шкільних навчальних курсів «Громадянська освіта» та «Ми - громадяни України» передбачає такі модульні компоненти:

. культурологічні знання, ядром яких у системі освіти для демократії є культура міжлюдських (міжгрупових і міжособистісних). відносин;

. філософські тa аксеологічні знання прогромадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності;

. політичні знання про демократичні принципи функціонування політичної системи і влади та їх особливості в Україні;

. партій, громадських організацій, час­тіше роблять правильні висновки з си­туацій, що стосуються політичного життя;

. правові знання про права громадяни­на та його ролі в суспільстві; Консти­туції як основного закону;

. економічні знання про сутність ринкових відносин як елементу демо­кратії;

. соціально-психологічні знання про психологічну природу та сутність влад­но-підвладних відносин; мотивації со­ціальної поведінки особистості.

Важливу роль у ході апробації, а потім викладання як варіативної складової навчального плану курсів Ми громадяни України та «Громадянська освіта» ві­дігравали практикуми та проекти. У ході їх виконання учні на практиці по-дорос­лому брали участь у розв'язанні суспіль­них проблем.

Так, практикум «Життя моїх однолітків» у вільний від уроків час, що проводив­ся на базі шкіл міст Полтави, Кременчу­ка, Комсомольська, Гадяча та інших ре­гіонів області, передбачав соціологічне опитування молоді мікрорайону школи, батьків, зустрічі з працівниками район­них адміністрацій, створення карт цент­рів дозвілля.

Як підсумок проведеної роботи виділимо те, що школярі розробили поради одно­літкам щодо використання вільного часу, а також рекомендації для служби в спра­вах неповнолітніх щодо організації до­звілля школярів. А результати виконання проекту «Якщо твої права порушені» ста­ли предметом для обговорення на педаго­гічних радах багатьох шкіл.

В Україні (в т. ч. і в нашій області) нещо­давно з ініціативи Всеукраїнської асоціації «Нова Доба» було проведено опитування серед учнів 9-10 класів з питань демокра­тії. Спеціалісти порівнювали знання шко­лярів, які вивчали курси з громадянської освіти, із знаннями тих, хто такої підго­товки не мав. Учні, які вивчали курси з громадянської освіти, краще розуміють такі поняття, як політичне право, дискримінація, краще пояснюють роль політичних партій, гро­мадських організацій, частіше роблять пра­вильні висновки з ситуацій, що стосують­ся політичного життя. Понад 70 % опитуваних розуміють функції законів, хоча близько 20 % опитаних, при­пускаючись помилки, вважають, що закони приймаються шляхом референдумів. Старшокласники, які вивчали курс гро­мадянської освіти, набагато краще ро­зуміють призначення громадських ор­ганізацій у демократичному суспільстві. Опитування підтвердило відчутний вплив курсу громадянської освіти на розумін­ня учнями демократії як політичного ре­жиму, а також як системи цінностей сус­пільства.

Для громадянської освіти головним є фор­мування зв'язків з реальним світом, умін­ня діяти, жити в умовах демократії.

Ми глибоко усвідомлюємо, що молодь має отримувати практичні знання та вміння і при цьому усвідомлювати їх користь.

Досвід закладів освіти області з реалі­зації моделі громадянської освіти буде вивчатись Міністерством освіти і науки України.

Проте на шляху реалізації цих важливих завдань є ряд проблем:

1. Знання теорії демократії та основ гро­мадянського суспільства мають поєд­нуватися з безпосередньою навчальною діяльністю учнів: участь у соціальних проектах, волонтерська діяльність у громаді, створення дієвих форм само­врядування і т. ін.

2. Школа має можливість сьогодні охо­пити широке коло громадян різними формами освіти: залучення батьків до форм громадянської активності, поєд­нання зусиль у цій сфері Школи та поза­шкільних установ, залучення до грома­дянської освіти молодіжних організацій, представників місцевого самоврядуван­ня і т. ін.

3. Демократизація освіти неможлива без якісних змін у педагогічній підготовці кадрів. Педагоги, незалежно від фа­ху та видів діяльності, мають володі­ти елементарними знаннями з питань демократії, громадянського суспіль­ства, громадянських компетенцій та бути не лише носіями громадянських цінностей, а й зразком громадянських дій.

4. Державні інституції мають бути го­товими до відкритого партнерства та співпраці з професійними спіл­ками, асоціаціями в питанні поши­рення новітніх освітніх технологій, ідей розвитку громадянського сус­пільства.

2005 рік Радою Європи оголошено роком громадянської освіти.

Це рішення було зумовлено зростанням політичного екстремізму, апатією багатьох молодих людей відносно політичних про­цесів, які відбуваються у світі.

В умовах побудови нової держави, пере­оцінки політичних, моральних цінностей, коли засоби масової інформації пропа­гують не кращі зразки західної культу­ри, коли в умовах економічної кризи на молодь (у сфері культури, спорту) звер­тається мало уваги, питання громадян­ського виховання й освіти молоді є до­сить актуальним. Основна роль в цьому відводиться школі. І від того, як працю­ватимуть освітяни, залежить майбутнє нашої держави.

Екологічне виховання молодших школярів

Пізнавальна робота

Екологічні бесіди (можлива тематика)

1. Природа - наш дім.

2. Природа і мистецтво.

3. Про культуру поводження в природі.

4. Як ми допомагаємо природі.

5. Ми - друзі природи.

6. Дивне поруч.

7. Жаліти треба вміти.

8. Рослини під нашим захистом.

9. Звірі і птахи узимку.

10. Де живуть наші менші брати.

11. Про тих, кого ми любимо.

12. Фарби природи.

13. Наш друг - ліс.

14. Зелена аптека.

15. Птахи - наші друзі.

16. Чудеса у твоєму будинку (про живі ку­точки, кімнатні квіти).

17. Рідні простори.

18. Руку дружби - природі.

19. Маленькі люди - великі справи.

20. Розцвітай, земле, садами.

Гра-подорож «По заповідних куточках України»

.Конкурс загадок про природу Вікто­рина «Рослини Донецької області, щоохороняються» .

."Круглий стіл" «Наш помічник - книга» (знайомство з книгами про природу).

.Естафета улюблених занять (догляд за тваринами, рослинами, виготовлення ви­робів із пpиpoдного матеріалу, збір ма­рок і листівок, календариків про природу і т. ін.).

Складання і відгадування ребусів про природу.

Програвання екологічних ситуацій. Усний журнал «Часи року».

Фестиваль мальованих фільмів „ Екологічний мультфільм”.

Просвітительська робота

.Рішення екологічних задач

.Вірші і твори про природу

.Читання художньої літератури про при­роду

.Конкурс екологічного малюнка і пла­ката.

.Творчі завдання з екології.

.Участь у виставках «Зимовий букет», «Природа і фантазія».

Практичні заходи

.Операція «Первоцвіт», «Мурашник», «При­літай, товаришу птах», «Чисте місто»,

.«Цвітик-семицвітик».

.Майстерня Дядечка дятла (виготовлен­ня годівниць і будиночків для птахів).

.Очищення парку від сушнику.

.Заготівля кормів для птахів.

.Операція «Мій двір - моя турбота».

.Озеленення класу, школи, вулиці, дво­ру. Участь в охороні пам'ятників при­роди.

.Агітаційна робота: випуск листівок, стінгазет, фотогазет і плакатів.

Розважальні заходи

Свята Весни, Літа, Осені, Зими. Свято Кві­тів. Свято врожаю. Свято птахів. Лісовий карнавал. Вечір екологічної казки. Прове­дення ранку «Природа і мистецтво». Кон­курси читців, співаків, музикантів (за творами про природу).

Організація екологічного театру. Екологічна стежина

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Педагогика"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.