КНИГИ        регистрация / вход

Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему Інформаційна модель Етапи розвязування

СОДЕРЖАНИЕ: Поширений план конспект уроку комбінованого типу з інформатики Тема: «Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері» Хід уроку: Організаційна частина (2–3 хв.):

Поширений план конспект уроку комбінованого типу з інформатики

Тема: «Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері»

Хід уроку:

1. Організаційна частина (2–3 хв.):

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності до уроку;

- призначення чергового.

2. Актуалізація опорних знань (5–6 хв.):

- форма перевірки знань: фронтальна;

- питання для перевірки знань:

1. Які можливості надає комп’ютерна мережа?

2. Що таке спільні ресурси мережі?

3. Чи може бути принтер спільним ресурсом?

4. Для чого використовують сервер?

3. Виклад нового матеріалу (10–12 хв.):

а) оголошення нової теми;

б) теоретичні відомості:

1. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера

Вивчаючи інформаційні технології і захоплюючись необмеженими можливостями комп'ютера, треба розуміти, що мислити комп'ютер не може. Його призначення – механічне виконання команд, які подають користувачі або програмісти. Апаратні засоби, створені з використанням високих технологій, в поєднанні з великою кількістю «розумних» програм, написаних людиною, – це і є те, що робить можливості комп’ютера такими вражаючими.

Комп’ютер – це лише помічник людини, без якого неможливо уявити розв’язування задач у будь-якій галузі людської діяльності.

Розв’язування задач у будь - якій галузі діяльності -це завжди одержання певних результатів обробки вхідних даних

Для розв'язування задач комп'ютер озброєний найрізноманітнішими програмами, які поділяються на такі категорії:

· операційні системи;

· системи програмування;

· прикладне програмне забезпечення.

Оскільки комп'ютер реалізовує лише програми, створені для нього людиною, користувач повинен проаналізувати завдання, яке необхідно розв'язати, та обрати оптимально придатний програмний засіб, який є в арсеналі засобів його комп'ютера. Якщо не існує відповідного програмного забезпечення, або існуюче програмне забезпечення з певних причин не влаштовує, користувач має змогу самостійно написати програму для виконання поставленої задачі.

Розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера проходить через такі етапи:

· Постановка задачі;

· Побудова моделі (формалізація);

· Складання алгоритму;

· Вибір програмного засобу;

· Тестування програмного засобу;

· Виконання програми та аналіз результатів.

2. Постановка задачі

Постановка задачі (формулювання умови) – це перший крок у розв'язанні будь-якої задачі. На цьому етапі розглядається досліджуване явище чи об’єкт, формулюється умова задачі, конкретизується, що дано, а що треба знайти, визначається, які результати будуть вважатися правильними.

Успішно розв'язувати задачі можна тільки при чіткому і водночас однозначному визначенні вимог до кінцевих результатів. Розпливчастість і невизначеність формулювань може призвести до різного тлумачення умов і, як наслідок, – розбіжності в оцінці правильності результатів.

Точність постановки задач – це можливість забезпечити чиркове розуміння задач різними людьми. Точність визначень і формулювань не повинна допускати двозначного тлумачення, а найголовніше, щоб можна було однозначно міркувати, чи є пропоновані розв'язки правильними.

3. Моделювання

Саме слово «модель» – поняття не нове. З моделями доводиться зустрічатися на уроках фізики, хімії, біології, географії. Будь-який наочний посібник: географічні карти і глобуси, муляжі кристалічних решіток – це все моделі тих об’єктів, які вивчаються.

Модель це спрощене уявлення про реальний об’єкт , процес чи явище.

Головне призначення моделі продемонструвати лише суттєві властивості об’єктів , процесів і явищ

Не буває просто «модель». Існують моделі гри в шахи, модель токарного верстата, модель атома, модель даних тощо. Моделлю можна вважати пристрій, що імітує інший пристрій або процес, юридичний кодекс, який моделює правові відносини в суспільстві; маніть картину художника чи театральну виставу можна вважати моделлю, яка відображає певні сторони духовного світу людини.

Заміна реального об’єкта, явища або процесу з метою його вивчення моделлю у вигляді схеми, таблиці, малюнка, натуральної моделі, математичної формули тощо називається моделюванням

З давніх часів люди використовують моделювання для досліджування об'єктів та явищ у різних галузях діяльності. Результати досліджень допомагають визначити та покращити характеристики реальних об’єктів та процесів, краще зрозуміти сутність явищ та пристосуватися до них або керувати ними, конструювати нові та модернізувати старі об’єкти.

Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності.

Комп’ютерне моделювання це використання в моделюванні комп’ютера як потужного засобу обробки інформації. Завдяки комп’ютеру суттєво розширилися галузі застосування моделювання і з'явилася можливість всебічного аналізу результатів.

4. Класифікація моделей

Найсуттєвіші ознаки, за якими класифікують моделі, – це галузі використання, фактор часу і спосіб представлення.

За галузями використання розрізняють моделі:

· навчальні навчальні посібники, тренажери, програми;

· ігрові – військові навчання, спортивні ігри, економічні тренінги, які проводяться з метою вивчення можливої поведінки об'єкта в запрограмованих або непередбачених ситуаціях;

· дослідні – модель ракети, літака, будинку тощо, які створюються для дослідження характеристик реального об’єкта (наприклад, модель ракети перевіряється на дальність польоту);

· науково - технічні моделі, які використовуються для досліджень процесів і явищ, наприклад, ядерний реактор;

· імітаційні моделі, які відтворюють реальну ситуацію, наприклад, випробування лікарських препаратів на тваринах.

За ознакою фактора часу моделі можуть бути:

· динамічні проводяться дослідження протягом певного часу (наприклад, виставлення поточних оцінок по предмету);

· статичні робиться одноразовий зріз стану (наприклад, контрольна робота).

За способом представлення моделі поділяються на:

· матеріальні ;

· інформаційні .

Матеріальні моделі предметне відображають об’єкт, наприклад, натуральна копія – картина або скульптура, яка відображає певний естетичний образ; модель літака призначена для дослідження його аеродинамічних характеристик; макет якого-небудь виробу, за яким потім буде виготовлятися оригінал.

Інформаційні моделі

Інформаційна модель це сукупність інформації , яка

характеризує властивості та стан об’єкта , процесу чи явища , а також їхню взаємодію із зовнішнім світом

Інформаційні моделі можуть бути:

· вербальні моделі, отримані в результаті розумової діяльності людини і представлені в розумовій або словесній формі;

· знакові моделі, що виражені спеціальними знаками (машинками, текстами, схемами, графіками, формулами тощо).

За формами представлення можна виділити наступні види формаційних моделей:

· геометричні – графічні форми та об'ємні конструкції;

· словесні – усні та письмові описи з ілюстраціями;

· математичні математичні формули, що відображають зв'язок різних параметрів об’єкта;

· структурні – схеми, графіки, таблиці;

· логічні – моделі, в яких представлені різні варіанти вибору дій на основі різних висновків та аналізу умов;

· спеціальні – ноти, хімічні формули тощо;

· комп'ютерні та некомп'ютерні.

Розглянемо, наприклад, створення інформаційної моделі відеотеки. Відеотека – це набір касет, на яких записані фільми, кліпи, документальні зйомки тощо. Найпростіша модель відеотеки-це список усіх касет, записану у довільній формі, де вказуються, наприклад, номер касети, назва відео матеріалу, час відтворення тощо.

Але таку модель комп'ютер опрацювати не зможе. Потрібно показники, щоб чітко описати відеотеку, а саме:

· номер касети;

· назва відео матеріалу;

· прізвище режисера;

· дата створення;

· рубрика (сімейна, історична, музична, навчальна…);

· короткий зміст;

· час відтворення тощо.

Така модель містить не всю, але суттєву інформацію і її вже можна використовувати для створення довідково-інформаційної системи. Модель можна уточнювати, доповнювати новими атрибутами, наприклад, персонажами і виконавцями тощо. Відповідність моделі реальному об’єкту можна вдосконалювати, але відобразити всю інформацію принципово неможливо та і недоцільно. Наприклад, така інформація, як кількість, форма і розташування подряпин на корпусі касети взагалі є зайвою.

В інформатиці і комп’ютерних технологіях використовуються саме інформаційні моделі об’єктів. Інформаційні моделі об’єктів, процесів і явищ реального світу разом з програмно-апаратними засобами для їх обробки називають інформаційними системами .

Математичні моделі

Серед різних видів інформаційних моделей особливе місце займають математичні. Опис найбільш суттєвих властивостей об’єктів і явищ, які досліджуються в задачі за допомогою математичних формул і рівнянь, називається побудовою математичної моделі цього об’єкта. Математична модель дає можливість звести розв’язування реальної задачі до вирішення математичної задачі. Саме цей факт лежить в основі застосування математики у пізнанні законів і їх практичному використанні.

Комп'ютерні технології дозволяють автоматизувати і прискорити обробку наукових експериментів в атомній і ядерній фізиці, керувати космічними апаратами при вивченні космосу тощо. Багато з цих процесів настільки складні, що необхідні обчислення зайняли б мільйони років навіть при роботі великої кількості математиків.

З появою комп'ютерів математичні моделі широко використовуються не лише у фізиці та техніці, але й в інших галузях: в соціології, економіці, біології, географії, екології та інших.

в) закріплення вивченого матеріалу:

1. Яке основне призначення комп’ютера?

2. З яких етапів складається розв’язання задачі на комп’ютері?

3. Які основні умови постановки задачі?

4. Що таке модель? Яке призначення моделі?

4. Практична робота (основний час):

а) формування завдання роботи.

Виконати вправу 6–1.

б) вступний інструктаж.

в) самостійна робота учнів.

г) поточний інструктаж.

5. Підведення підсумків (3–5 хв.):

а) загальна характеристика заняття;

б) демонстрування кращих робіт;

в) відзначення характерних недоліків в роботах учнів та їх усунення;

г) повідомлення оцінок та їх мотивація.

6. Домашнє завдання (до 3 хв.).

Теоретичне завдання по підручнику. На наступний урок потрібно вивчити тему п. 9.1, 9.2.

7. Прибирання робочих місць.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Предложения интернет-магазинов

География. Планируемые результаты. Карта прохождения рабочей программы. 5 - 6 классы

Автор(ы): Матвеев Алексей Владимирович   Издательство: Просвещение, 2014 г.  Серия: Полярная звезда

Цена: 166 руб.   Купить

Несмотря на разнообразие форм обучения, урок остаётся основной из них. Предлагаемое учителям географии пособие представляет собой единую модель конструирования урока, которая может использоваться независимо от выбранной образовательной технологии, типа и вида урока, контингента обучающихся. По каждому уроку курса географии 5-6 классов рассматриваются виды и формы деятельности обучающихся, планируемые предметные, метапредметные, личностные результаты, а также задания тренажёра, электронного приложения к учебнику, ресурсное обеспечение для достижения этих результатов.


Модель методических систем обучения информатике. Монография

Автор(ы): Минькович Татьяна Владимировна   Издательство: Логос, 2011 г.

Цена: 547 руб.   Купить

В книге представлена система теоретических знаний о методических системах обучения и модель методических систем обучения информатике, разработанная на основе методологии объектно-ориентированного проектирования. Особенностью представления в модели содержания обучения информатике является его структурирование с общеметодических позиций (уровни формирования содержания, виды элементов содержания, состав методического знания о каждом виде, связи между видами). Модель предназначена для использования в методической подготовке будущих учителей информатики и рассматривается как концептуальная для разработки информационных систем, обеспечивающих деятельность учителя информатики на подготовительном этапе. Книга адресована ученым, методистам и преподавателям методики информатики, а прежде всего тем, кто ищет пути фундаментализации педагогического образования в области методической подготовки через обоснование общеметодических знаний познаниями фундаментальных наук и приоритетное освоение общеметодических действий как инвариантных относительно содержания обучения предмету.


Методика реализации практической направленности обучения географии в современной школе. Монография

Автор(ы): Беловолова Елена Александровна   Издательство: Прометей, 2013 г.

Цена: 328 руб.   Купить

В данной монографии, посвященной разработке методики реализации практической направленности как специфического принципа обучения географии, представлена сущностная характеристика категории "практическая направленность школьной географии", обоснована методическая модель реализации данного принципа, подробно раскрыты методические условия усиления практической направленности географического образования. В публикации рассматриваются не только научно-методические основы содержания принципа практической направленности школьной географии, но и представлены материалы, обеспечивающие подготовку будущего учителя географии. Настоящая работа рассчитана на педагогов школ, преподавателей, слушателей курсов повышения квалификации, студентов педвузов, сотрудников методических служб.


Физика. Учимся решать задачи. 7-8 классы

Автор(ы): Гайкова Ирина Ивановна   Издательство: BHV, 2011 г.

Цена: 116 руб.   Купить

Пособие содержит сжатый теоретический материал и расчетные задачи, расположенные в порядке возрастания сложности. В нем целенаправленно отрабатываются навыки решения задач по конкретным формулам, что позволяет хорошо освоить тему и приобрести устойчивые навыки решения типовых задач. Сделан акцент на понимании взаимосвязи физических величин в формулах. Тематически содержание задачника ориентировано на учебник школьного курса физики А.В.Перышкина. Позиционирование задачника на средний уровень подготовки учеников особенно актуально в связи, с одной стороны, с расширением программы и снижением общего уровня подготовки, а с другой стороны, необходимостью сдачи экзамена в форме ЕГЭ. Методика решения задач позволяет в короткие сроки понять и усвоить основные физические законы и приобрести навыки решения расчетных задач, что необходимо для сдачи экзаменов в основной и старшей школе. Пособие поможет учителю - реализовать дифференцированный подход в обучении, родителям - помочь ребенку дома, ученику - самостоятельно освоить тему.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий