Виховання культури праці

Реферат на тему:

“ВИХОВАННЯ

КУЛЬТУРИ ПРАЦІ”


Естетичне виховання на уроках праці. Виховання культури праці. В Програмі КПРС відзначається, що в період розгорну­того будівництва комунізму художнє начало ще більше надихає працю, прикрасить побут та облагородить людину. Завдання вчителя полягає в тому, щоб систематично й послідовно форму­вати в учнів прагнення до глибокого і всебічного сприймання краси праці, краси людських взаємин. Естетичний зміст праці органічно зв'язаний з виробництвом матеріальних благ і вияв­ляється безпосередньо в самому процесі праці та її результатах. Тому народна мудрість говорить, що людину красить і славить їїпраця, її діла.

Треба навчати учнів глибоко відчувати і сприймати прекрас­не в природі і в житті та діяти відповідно до засвоєних есте­тичних понять. Цього можна досягти тоді, коли їх праця буде осмисленою і цілеспрямованою. Тільки при цій умові учні гли­боко сприйматимуть красу праці і ганебність неробства та дар­моїдства. Разом з цим учитель повинен систематично підкрес­лювати красу добре виконаного виробу, строгість і чистоту обробки деталей, красу форм виробів і дій у праці. На заняттях, у бесідах з учнями в позаурочний час треба повсякчасно, постій­но розкривати умови праці в нашому соціалістичному суспіль­стві, .показувати, що праця в нашому суспільстві одухотворяєть­ся високими ідеалами будівництва комунізму і це робить її творчою. Краса праці в нашому суспільстві органічно пов'язана з високими моральними стимулами і свідомістю великої бороть­би за перемогу справи комунізму.

Висока культура праці — невід'ємна якість передових радян­ських людей і її треба виховувати в процесі праці учнів. У по­няття культури праці входить як культура, краса і зручність умов праці, так і культура та краса процесу праці. Треба, щоб у приміщеннях навчальних майстерень суворо додержувались санітарно-гігієнічних норм (освітлення, вентиляція, розміщення верстатів тощо). Оформлення, пофарбування приміщень і вер­статів повинні викликати почуття красивого. Інструмент пови­нен задовольняти ряд таких вимог, як висока якість матеріалу, з якого вони виготовлені, зручність користування, забезпечення точності дії тощо. Інструмент повинен бути завжди добре налагодженим та підготовленим до роботи. На заняттях учні повинні приходити у зручній, легкій і красивій робочій формі. Все це забезпечує необхідні умови для створення в майстерні обстанов­ки, що позитивно впливатиме на виховання високої культури праці та її естетичного сприймання. Необхідним складовим еле­ментом цієї обстановки і режиму повинно бути систематичне, повсякденне приучування учнів тримати в чистоті і порядку своє робоче місце та інструмент. Це виробляє навички безпомилко­вого користування інструментом у процесі роботи, дає можли­вість економно витрачати енергію та робочий час. Дуже важли­во також, щоб при показі робочої пози, хватки інструмента і трудових рухів дії вчителя були спритними і чіткими,— така ро­бота викликає в учнів емоційну насолоду. Під час роботи не можна припускати невиправданого забруднення робочого одягу. Постійна боротьба за культуру і красу умов праці, самого про­цесу праці активно впливає на виховання в учнів любові до праці, сприймання праці як насолоди, естетичне сприйман­ня її.

Естетичне виховання з праці невіддільне як від організації трудового процесу, так і від продуктів праці. Щоб учень до кінця пізнав красу праці, він повинен побачити красиво викона­ну роботу, яка вабить око. Це положення вчителеві треба вра­ховувати, коли він підбиває підсумки роботи, коли організує шкільні виставки «Умілі руки», «Свято праці», «День урожаю» тощо.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Педагогика"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.