регистрация /  вход

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (стр. 1 из 62)

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Документи і матеріали

Травень – грудень 2004 р.

ЧАСТИНА 2

Київ – Тернопіль

2004

6

ББК 74.480.27

О 75

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень – грудень 2004 р. – Частина 2 / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В.,

Бабин І. І. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004.– 202с.

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2 – 1868 від 02.08.2004 р.)

як навчально-методичний посібник для магістрів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації.

ББК 74.480.27 © Степко М.Ф.

Болюбаш Я. Я.

Шинкарук В. Д. Грубінко В. В.

Бабин І. І., 2004

ЗМ І С Т

ВСТУП..................................................................................................................... 5

РОЗДІЛ І

МАТЕРІАЛИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(травень – грудень 2004 р.) ....................................................................................... 8

Наказ МОН № 414 від 21.05.2004 р.

«Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни

«Вища освіта і Болонський процес»» ...................................................................... 8

Додаток. Навчальна програма курсу

«Вища освіта України і Болонський процес» ...................................... 10

Наказ МОН № 415 від 21.05.2004 р.

«Про внесення доповнень до Переліку вищих навчальних

закладів - учасників педагогічного експерименту» ................................................... 22

Додаток. Доповнення до Переліку вищих навчальних закладів –

учасників педагогічного експерименту ............................................................. 23

Наказ МОН № 812 від 20.10.2004 р.

«Про особливості впровадження кредитно-модульної системи

організації навчального процесу» ............................................................................. 24

Додаток. Типова форма ECST- інформаційний пакет ............................................ 26 Перелік навчальних закладів, у яких проводиться педагогічний

експеримент за напрямами і спеціальностями) ........................................ 28 Перелік навчальних закладів, у яких проводиться педагогічний

експеримент за напрямами ......................................................................... 53

РОЗДІЛ ІІ

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ...................................................................................... 66

Наказ МОН №481 від 15.06.2004 р.

«Про проведення науково-практичного семінару

з питань впровадження кредитно-модульної системи

організації навчального процесу» ............................................................................ 66

Матеріали науково-практичного семінару

«Кредитно-модульна система організації навчального процесу»

1-2 липня 2004 р. м.Тернопіль ................................................................................... 68

Рекомендації науково-практичного семінару

«Кредитно-модульна система організації навчального процесу» ................. 151

8

РОЗДІЛ ІІІ

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ

В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР .......................................................... 152

Наказ МОН № 522 від 23.06.2004 р.

«Про проведення Всеукраїнської наради ректорів класичних і педагогічних вищих навчальних закладів України

з питань розвитку педагогічної освіти ................................................................... 152

Матеріали Всеукраїнської наради ректорів педагогічних і класичних

університетів з питань розвитку педагогічної освіти України

та її інтеграції в європейський освітній простір .................................................. 153 Порядок роботи наради ................................................................................... 153

Доповідь Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. ............................ 158

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України

та її інтеграція в європейський освітній простір (проект) .......................... 174 Перелік спеціальностей, спеціалізацій, їх поєднання (проект) .................. 181

Рекомендації наради ........................................................................................ 190

Звернення (укр., англ.) ..................................................................................... 193

РОЗДІЛ ІV

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ..................................................... 195 Перелік нарад-семінарів з питань розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу ...... 197

Перелік науково-практичних конференцій

з актуальних питань Болонського процесу .......................................................... 199

Перелік опублікованих навчально-методичних посібників з роз’ясненням документів, принципів і вимог Болонського процесу .............. 201ВСТУП

На виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки від 24 квітня 2003 року (протокол № 5/5-4) та основних завдань, визначених на колегії міністерства від 27 лютого 2004 р. (протокол № 3/1-4) у доповіді Міністра освіти і науки України «Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство», Рекомендацій парламентських слухань «Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні» від 13 травня 2004 року та наказу Міністерства освіти і науки від 23 січня 2004 року №48 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу» в системі вищої освіти України здійснюється педагогічний експеримент з кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

З метою реалізації завдань педагогічного експерименту Міністерством освіти і науки України спільно з вищими навчальними закладами - учасниками експерименту здійснено низку заходів: створено координаційну раду МОН та постійно діючу робочу групу для супроводу і узагальнення результатів педагогічного експерименту; розроблено та затверджено Програму дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки на 2004-2005 роки (наказ МОН України від 23 січня 2004 року №49); розроблено Програму проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (наказ МОН України від 23 січня 2004 року №48); визначено сім регіональних базових вищих навчальних закладів щодо супроводу педагогічного експерименту; проведено понад 10 нарад-семінарів з питань розвитку вищої освіти України у контексті Болонського процесу; організовано та проведено 19 науково-практичних конференцій з актуальних питань Болонського процесу; видано низку навчально-методичних матеріалів з питань роз’яснення принципів Болонського процесу та КМСОНП: монографії, навчально-методичні посібники, програми, буклети тощо; розроблено програму та запроваджено для магістрів і аспірантів навчальну дисципліну «Вища освіта і Болонський процес» (наказ МОН від 21 травня 2004 р. № 414).

З 1 вересня 2004/2005 навчального року у педагогічному експерименті бере участь 104 вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації. В експерименті задіяно понад 120 тис. студентів (5189 академічних груп), які навчаються за 75 напрямами підготовки.

Для досягнення мети експерименту та перевірки його результатів за координацією Міністерства освіти і науки України у вищих навчальних закладахучасниках експерименту створено робочі групи для організаційного та методичного забезпечення експерименту. Проводяться постійно діючі навчальні семінари з науково-педагогічними працівниками, здійснюється робота щодо створення методичних матеріалів з адаптації навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін до положень Болонського процесу.

На початок 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах розроблено тимчасові положення про КМСОНП, підготовлено програми навчання (експериментальні навчальні плани), які крім основних складових навчального плану включають інформацію про обсяг навчальної дисципліни у кредитах ECTS,

адаптовано шкалу оцінювання знань студентів навчальних закладів до національної та шкали ECTS.

Простежується тенденція до розширення застосування модульних технологій поточного та підсумкового контролю знань, впровадження об’єктивного педагогічного контролю, зокрема, тестових технологій.

Проведення експерименту об’єктивно зумовило певне підвищення статусу та ролі студента як суб’єкта освітньої діяльності завдяки його участі у формуванні індивідуального навчального плану, підвищенню його відповідальності за результати навчання, самоорганізації власної освіти (системність та систематичність індивідуальної і самостійної роботи), участі в управлінні навчальним процесом.

Перші результати педагогічного експерименту засвідчили, що для досягнення його мети існує необхідність удосконалення запроваджених та напрацювання нових підходів.

Існує потреба в розширенні предмету педагогічного експерименту з тим, щоб забезпечити в повному обсязі гармонізацію вищої освіти України зі змістом та організацією освітньої діяльності, які відповідають вимогам Болонського процесу.

Перед Міністерством освіти і науки України та учасниками педагогічного експерименту постають завдання з подальшого опрацювання навчально-методичного забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу; узагальнення пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази України з питань забезпечення гарантії якості вищої освіти, мобільності студентів, викладачів, науковців і випускників та можливості отримати вищу освіту і навчатись впродовж всього життя; продовження моніторингу педагогічного експерименту у вищих навчальних закладах з метою виявлення, узагальнення та розповсюдження кращого досвіду; спрямування зусиль науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на підготовку навчально-методичного і програмного забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу із зосередження особливої уваги на організаційно-методичному забезпеченні самостійної роботи студентів.