регистрация /  вход

Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України (стр. 2 из 2)

Операції, здійснювані на українському фондовому ринку, показують, з одного боку, те, що його зародження відбулося, а з іншого, - що він може і законсервуватися, не стати тим інститутом, що є ядром сучасних ринкових відносин, якщо не відбудеться дійсне роздержавлення і приватизація, не будуть створені акціонерні товариства, самостійні підприємства, не з'являться цінні папери, що будуть відображати реальний капітал - засоби виробництва, землю, товар. Лише в цьому випадку можна сподіватися на створення умов для ринкової середи, переміщення капіталу від інвестора до виробника, переливу його з однієї галузі до іншої.

Економічні і соціальні реформи в нашій країні знаходяться в прямій залежності від формування ефективної моделі фондового ринку.

Фондова біржа є місцем котирування, здійснення операцій із цінними паперами і укладання угод. Фондова біржа сприяє встановленню єдиної ціни на цінні папери, оскільки їхня вартість визначається ринковим шляхом у процесі торгів. Це дає можливість протидіяти спекуляціям цінними паперами внаслідок створення їхнього штучного курсу в різних регіонах, а також унеможливлює продаж фіктивних паперів.

Розвиток українського ринку цінних паперів вимагає розв'язання ряду важливих, у тому числі і законодавчих питань. До них, насамперед, відносяться: визначення концепції ринку цінних паперів і фондової біржі, розробка методики оцінки майна всіх об'єктів народного господарства. Здійснення цього разом з іншими ринковими заходами забезпечить не тільки появу достатньої кількості цінних паперів, але і впровадження системи допуску (лістингу) цих паперів. Лістінгування буде сприяти організаційному упорядкуванню національного ринку цінних паперів - на біржі будуть надходити лише ті з них, що пройшли оцінку основних фондів і аналіз усієї господарської діяльності в Міністерстві фінансів України. У той же час лістинг підвищить гарантії для інвестора, дозволить формувати біржовий реєстр і біржові бюлетені, що відображають обіг і котирування цінних паперів на фондовому ринку.

3. Фондова біржа ПФТС

Фондова біржа ПФТС — найбільший торговельний майданчик цінних паперів України. Торги йдуть в електронній формі, у робочі дні, з 11:00 до 17:00 за київським часом (GMT + 2). За результатами торгів розраховується індекс ПФТС.

Спочатку це була асоціація професійних учасників фондового ринку України «Позабіржова Фондова Торговельна Система» (ПФТС), зареєстрована наприкінці 1995 року. У вересні 1998 року була прийнята назва «Перша Фондова Торговельна Система» без зміни української абревіатури ПФТС. У липні 2005 року створено ВАТ «Фондова біржа ПФТС».

Торговельна система. Торговельна система Фондової біржі ПФТС є комплексом організаційних, нормативних, програмно-апаратних та технічних рішень. Технологічно вона складається з «Ринку котировок» та «Ринку заявок». Також в ПФТС проводяться аукціони з продажу цінних паперів Фондом державного майна України, компаніями, що проводять первинне розміщення (IPO) власних цінних паперів, або навпаки, розпродають власні активи в цінних паперах.

До обігу в ПФТС допускаються акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання України, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати та інші види цінних паперів, випуск яких не заборонений чинним законодавством України.

У ПФТС укладаються угоди виключно з цінними паперами, які входять до Списку ПФТС, що містить перелік усіх цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі в ПФТС згідно з порядком та на умовах, передбачених Правилами Фондової біржі ПФТС.

«Ринок котирувань» — ринок ПФТС, побудований за принципом Quote-Driven Market — ринку конкуруючих твердих котирувань. Торги на цьому ринку відбуваються щоденно у режимі он-лайн. В рамках «Ринку котирувань» в залежності від потреб учасників торгів передбачено різні варіанти виконання розрахунків через депозитарій МФС. «Ринок котирувань» переважно використовується для вторинних торгів акціями, державними, муніципальними та корпоративними облігаціями, цінними паперами ІСІ та деривативами.

На базі цін, що формуються на «Ринку котирувань» ПФТС, з 1 жовтня 1997 року розраховується офіційний індикатор біржі — індекс ПФТС, який є головним показником розвитку ринку цінних паперів України, визнаним не тільки в межах країни, але й за кордоном.

Обсяг торгів на ПФТС (млн грн.)

Рік Середній обсяг торгів за день Загальний обсяг торгів
2006 113,22 27 624,93
2005 57,74 14 492,40
2004 28,00 7 000,10
2003 13,20 3 216,30
2002 25,40 6 272,97
2001 25,55 6 285,08
2000 5,95 1 463,03
1999 4,03 988,44
1998 1,34 338,54
1997 1,42 355,90

ВИСНОВКИ

Як правило, місце і значення фондової біржі в економічному просторі держави визначається, виходячи зі стану процесу роздержавлення власності, а кількісно оцінюється як рівень питомої ваги акціонерної власності у валовому національному продукті. Своєю діяльністю фондова біржа сприяє концентрації попиту і пропозиції цінних паперів, їх збалансованості завдяки біржовим цінам, які реально відображають рівень ефективності функціонування акціонерного капіталу.

Розвинутий фондовий ринок залучає інвестиційні ресурси, а також направляє їх у виробництво. В Україні досить великий науково-промисловий потенціал завдяки літакобудівній, космічній, суднобудівній та військово-промисловій галузі. Хоча сьогоднішній стан вітчизняного ринку цінних паперів не є відображенням стану розвитку економіки чи окремої її галузі. Розвиткові фондового ринку задля залучення інвестицій у високотехнологічні галузі необхідне державне сприяння.

Переважна більшість торгів в Україні все-таки проходить на неорганізованому (тобто позабіржовому) фондовому ринку.

Для активізації роботи фондових бірж необхідні певні зміни в законодавчій базі, яка регулює роботу фондового ринку. Над її формуванням працюють фахівці Державного комітету з цінних паперів та фондового ринку при Міністерстві Фінансів.

Проте і на сьогоднішній день фондові біржі України динамічно розвиваються і нарощують свій потенціал. Саме через фондові біржі в майбутньому будуть інвестуватись значні кошти в економіку України, а її громадяни зможуть стати повноцінними власниками потужних прибуткових підприємств, як це має місце в ринково розвинених країнах.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с.

3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

4. Назарчук М.І. Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України //Фінанси України. – 2007. – № 12.– С.83-95.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.