регистрация /  вход

Первинна документація з реалізації продукції (стр. 2 из 3)

- картоплю, свiжi овочі, солоні та квашені овочі, фрукти, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи;

- зерно, круп’яні, бобові культури, борошно, насіння соняшнику i гарбузів, посадковий матеріал, насіння овочевих i квiтiв дозволяється продавати за наявністю висновку контрольно-насiннєвої лабораторії;

- живу худобу, кролів, нутрій та живу птицю.

Із числа продовольчих товарів забороняється продаж: солених i маринованих грибів, консервованих продуктів домашнього приготування (овочі, м’ясо, риба, ікра), м’ясних i рибних кулінарних виробів.

При перевезенні продукції автомашиною i при здiйсненнi виїзної торгiвлi застосовуються первинні документи, передбачені Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. Ці правила затверджені Наказом мiнiстра транспорту України вiд I4.10.97р. №363 i є обов’язковими для всіх суб’єктів підприємницької дiяльностi. Ними передбачені такі основні, належним чином оформлені документи, необхiднi при перевезенні вантажів: дорожній лист i товарно-транспортна накладна. Залежно вiд виду вантажу, його специфічних особливостей до основних документів додаються iншi документи, як: ветеринарні i санiтарнi довідки, що свідчать про кiлькiсть i якість товару, сертифікати, свідоцтва, паспорти тощо.

Продавці за кожний день торгiвлi на ринку повинні сплатити ринковий збір, розміри i порядок сплати якого встановлюються місцевою владою. Крім ринкового збору, ринок за окрему плату надає продавцям послуги, частина яких є обов’язкова. Так, до обов’язкових послуг відносять прокат торгового інвентарю i обладнання, санітарного одягу, зважування на товарних вагах, розрубка м’яса тощо.

Сплата ринкового збору, плата за послуги, що надаються, здійснюються через каси ринків з обов’язковою видачею касових чеків.

Керівник господарства повинен забезпечити ретельний контроль за торгівлею.

Роздрібна торгівля з транспортних засобів є окремою формою діяльності, яка дозволяє здійснювати розрахунки iз споживачами без застосування контрольно-касового апарата, а з використанням товарно-касової книги (далi ТКК). Вартість продукції, яка надійшла до матеріально відповідальної особи, записується до ТКК відразу після приймання. Записи про рух продукції здійснюються у цінах продажу. Залишки продукції зменшуються на пiдставi вiдповiдних документів на суму готівки вiд їх продажу i фіксуються записами у ТКК. Підставою для запису руху готівки є виручка вiд продажу продукції, квитанції прибуткових касових ордерів, квитанції установ банків та підприємств зв’язку.

Матеріально вiдповiдальна особа повинна щоденно подавати до бухгалтерії пiдприємства пiдписанi Звіти з усіма необхідними документами. Однак керівник пiдприємства може дозволити подання Звіту один раз за 2-3 робочі дні. Водночас матеріально вiдповiдальна особа зобов’язана щоденно здавати виручку до каси пiдприємства або за вказівкою керівника пiдприємства - до кас установ банків чи підприємствам зв’язку для переказу на поточний рахунок суб’єкта підприємницької дiяльностi з урахуванням вимог законодавства щодо готівкового обігу.

Видачу продукції працівникам пiдприємства у рахунок оплати праці відображують у Розрахунково-платiжнiй вiдомостi, яку складають у двох примірниках. Перший примірник передають комiрниковi, а другий залишають в бухгалтерії. У вiдомостi повинна бути розписка про одержання.

Сiльськогосподарськi пiдприємства реалізують лишки сільськогосподарської продукції також через кооперацію на комiсiйних засадах i шляхом взаєморозрахунків. Для цього приймання i видача продукції оформлюються договором. Кожну партію продукції, яку відправляють з господарства, оформляють супровідними накладними. Ціни на продаж продукції встановлюють за домовленістю сторін.

При реалiзацiї продукції окремим працівникам господарства та іншим особам зi складів за готівку використовують накладну (внутрігосподарського призначення) i прибутковий касовий ордер.

Синтетичний і аналітичний облік реалізації продукції, товарів, робіт та послуг

реалізація облік продукція товарний

Процес реалiзацiї сільськогосподарської продукції, товарів, робіт i послуг, як уже зазначалося, відображують на кількох балансових рахунках: 90 “Собiвартiсть реалiзацiї, 93 “Витрати на збут”, 70 “доходи вiд реалiзацiї”. Для обліку доходів вiд реалiзацiї призначений рахунок 70 "Доходи вiд реалізації". Рахунок 70 "Доходи вiд реалізації" призначено для узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї готової продукції, товарів, робіт i послуг а також про суму знижок, наданих покупцям та про iншi вирахування з доходу.

Рахунок 70 ї "Доходи вiд реалізації" має такі субрахунки: 701 “Дохід вiд реалiзацiї готової продукцiї”;702 ”Дохід вiд реалiзацiї товарiв”; 703 “Дохід вiд реалiзацiї робіт i послуг”; 704 “Вирахування з доходу”; 705 “Перестрахування ” . За кредитом субрахунків 701-703 відображується збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством) та списання у порядку закриття на рахунок 79 “фiнансовi результати”.

На субрахунку 701 “Дохід вiд реалiзацiї готової продукції’ узагальнюється iнформацiя про доходи вiд реалiзацiї готової продукції. На субрахунку 702 “Дохід вiд реалiзацiї товарiв” пiдприємства торгiвлi та iншi органiзацiї узагальнюють iнформацiю про доходи вiд реалiзацiї товарів. На субрахунку 703 "Дохід вiд реалізації робіт i послуг " пiдприємства i органiзацiї, що виконують i надають послуги, узагальнюють iнформацiю про доходи вiд реалiзацiї робіт i послуг. На субрахунку 704 “Вирахування з доходу” за дебетом відображується сума надходжень за договорами комiсiї, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комiтентiв, принципалiв; сума наданих після дати реалiзацiї знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів на iншi суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображується списання дебетових оборотів на рахунок 79 " Фінансові результати".

Багатогалузеві сiльськогосподарськi пiдприємства поряд з реалiзацiєю готової сільськогосподарської продукції i тварин на вирощуванні та вiдгодiвлi можуть надавати послуги та виконувати роботи як своїм працівникам, так i на сторону. Поряд з виробничою дiяльнiстю в статутах деяких сільськогосподарських підприємств передбачається також торговельна дiяльнiсть. Тому в цих підприємствах будуть задiянi всі названі вище субрахунки рахунка 70 “Доходи вiд реалiзацiї”. Багатогалузевий характер сільськогосподарського виробництва вимагає надання iнформацiї про одержання доходу вiд окремих галузей господарства. Тому доцільно аналітичний облік доходів вiд реалiзацiї вести за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг i напрямками реалiзацiї.

Окремими групами доходів вiд реалiзацiї готової продукцiї можуть бути:  доходи вiд реалізації продукції рослинництва;  доходи вiд реалiзацiї продукції тваринництва;  доходи вiд реалiзацiї продукції переробки продукції рослинництва та тваринництва;  доходи вiд реалiзацiї тварин на вирощуванні i вiдгодiвлi. Окремими напрямами одержання доходів вiд реалiзацiї готової продукції доцільно виділити:  доходи вiд реалiзацiї сільськогосподарської продукції для державних i регіональних потреб;  доходи вiд реалiзацiї сільськогосподарської продукції переробки підприємством;  доходи вiд реалiзацiї сільськогосподарської продукції через мережі пунктів заготiвлi, а також обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів; доходи вiд реалiзацiї сільськогосподарської продукції на ринку;  доходи вiд реалiзацiї сільськогосподарської продукції за товарообмінними (бартерними) операціями;  доходи вiд реалiзацiї готової продукції за іншими напрямами.

Дебет рахунка 70 ″ Доходи від реалізації ″ кореспондує з кредитом рахунків: 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками ”, 64 “Розрахунки за податками й платежами ”, 68 “Розрахунки за іншими операціями ”, 79 “Фiнансовi результати ”. Кредит рахунка 70 ″ Доходи від реалізації ″ кореспондує з дебетом рахунків: 14 “Довгострокові фiнансовi iнвестицiї”, 16 “Довгострокові бiологiчнi активи”, 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 34 “Короткострокові векселі одержанi”, 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебiторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками”, 66 “Розрахунки за виплатами працiвникам”, 68 “Розрахунки за іншими операцiями”, 69 “Доходи майбутніх перiодiв”, 79 “Фiнансовi результати”.

Для бухгалтерського обліку собівартості реалізованої готової продукції товарів, робіт та послуг призначено рахунок 90 “ Собiвартiсть реалiзацi”. За дебетом цього рахунка відображується собiвартiсть реалізованої сільськогосподарської продукції i додаткових бiологiчних активів, оцінених за справедливою вартістю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу, а також фактична собiвартiсть реалізованих робіт, послуг i товарів (без торгових націнок), за кредитом рахунка 90 проводиться списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 “Фiнансовi результати”.

Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати не включаються до складу собiвартостi реалізованої сільськогосподарської продукції та поточних біологічних активів, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”. Рахунок 90 “Собівартість реалізації” має такі субрахунки:901 “Собівартість реалізованої готової продукції”;902 “Собівартість реалізованих товарів”903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”904 “Страхові виплати” При органiзацiї аналітичного обліку за рахунком 90 “Собiвартiсть реалiзацi” необхідно дотримуватись того принципу, який закладений при організації аналітичного обліку за рахунком 70 “Доходи вiд реалiзації”, тобто аналiтичнi рахунки як за напрямами реалiзацiї, так i за видами реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг повинні бути тотожними.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.


Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 100 рублей на первый заказ!