регистрация /  вход

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Організація роботи (стр. 1 из 7)

Вступ

На виробничу практику з бухгалтерського обліку мене було напрвлено проходила в Закритому акціонерному товаристві «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35.

Актуальність практики полягає в тому щоб дослідити всі тонкощі обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно». На нашу думку, обране підприємство є важливою галуззю народного господарства, оскільки виготовляє борошно, з якого потім інші підприємства виготовляють хлібобулочні вироби – найважливіший і найпоживніший продукт харчування.

Метою проходження практики для мене є бажання закріпити теоретичні знання отримані під час вивчення дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік» і набуття навичок практичної роботи.

Завдання виробничої практики:

- ознайомитися з організацією роботи бухгалтерського апарату підприємства, функціональними обов’язками, правами та відповідальністю бухгалтерів;

- вивчити організацію та методику первинного, аналітичного та синтетичного обліку підприємства;

- оволодіти прийомами калькулювання та методом обліку витрат виробництва (обігу), які застосовуються на підприємстві;

- ознайомитися з організацією та формами фінансової звітності.

А також, під час проходження виробничої практики оволодіти навичками:

- розділу функцій в організації облікового процесу;

- прийому, перевірки та обробки первинних документів;

- техніки складання облікових регістрів;

- відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

- складання основних форм бухгалтерської звітності.

Після оволодіння всіма навичками, викласти все в звіті.

1. Особливості господарської діяльності підприємства (організації) та її коротка характеристика

Місце знаходження: Україна, м. Рівне, вул Біла, 35.

Підпорядкованість: Підприємством управляє директор, а директор в свою чергу підпорядковується зборам акціонерів.

Дата створення.

ЗАТ «Рівне-Борошно» зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації №205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу №75Л (див. дод. 1), а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на прауво здійснення підприємницької діяльності у чферах торгівельної діяльності за готівкові кошти (див. дод. 2).

Види діяльності.

За КВЕД (перший-основний)

15.61.1 Виробництво борошна

15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

51.70.0 Інші види оптової торгівлі

51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин

52.11.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Форма власності: приватна власність.

Структура управління .

1. Організація бухгалтерського обліку

Структура бухгалтерії.

Функціональні обов’язки персоналу підприємства .

Наказ з організації облікової політики .

Організація первинного обліку: основні форми первинних облікових документів за об’єктами обліку:

- облік ОЗ і нематеріальних активів:

· ОЗ‑6 – Інвентарна картка обліку основних засобів;

· ОЗ‑1 – Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

· ОЗ‑9 – інвентарний список основних засобів;

· НА – Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності;

· НА‑1 – Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів;

- облік запасів та МШП:

· МШП‑2 – Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;

· М‑2, М‑26 – Довіреність;

· М‑2а – Акт на списання бланків довіреності;

· М‑3 – Журнал реєстрації довіреностей;

· М‑4 – Прибутковий ордер;

· М‑12 – Картка складського обліку матеріалів;

· М‑14 – Відомість обліку залишків матеріалів на складі;

· М‑19 – Матеріальний звіт.

- облік виплат працівникам:

· П‑53 – Платіжна відомість;

· П‑49 – Розрахунково-платіжна відомість;

· П‑13 – Табель обліку використання робочого часу;

- облік готової продукції (робіт, послуг) її реалізації:

· Прибуткова накладна з виробництва;

- облік грошових коштів і розрахункових операцій:

· КО‑2 – Видатковий касовий ордер;

· КО‑1 – Прибутковий касовий ордер;

· Банківська виписка;

· Платіжне доручення;

· КО‑4 – Касова книга.

Графік документообігу на підприємстві, в установі має забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожний первинний документ, визначити мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.

- Бухгалтер по реалізації та заготівлі: прибуткова накладну з виробництва, кількість реалізованої готової продукції списує по середньозваженим цінам в кінці поточного місяця.

- Бухгалтер по грошовим розрахункам: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість, банківська виписка, платіжне доручення.

- Бухгалтер по заробітній платі: табель робочого часу, штатний розпис, відомість нарахування заробітної плати та утримання, зведена відомість, платіжна відомість.

- Бухгалтер товарно-матеріальних цінностей: документи пов’язані з товарно-матеріальними цінностями: рахунок-фактура, платіжне доручення, довіреність, журнал доручень, виписка з банку, видаткова накладна.

- Заступник головного бухгалтера займається документами по основних засобах.

- Головний бухгалтер: підводить підсумки, складає звітність.

Дотримання встановлених вимог до оформлення і змісту первинної облікової документації .

Первинні документи у тому числі на паперових і машино зчитуваних носіях інформації, повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва документа (форма), код форми, дата і місце складання; зміст господарської операції (у натуральному вартісному виразах), посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особисті підписи або інші знаки, що одночасно ідентифікують особу, яка здійснила господарську операцію.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.

При застосуванні обчислювальної техніки та іншої оргтехніки реквізити можуть бути зашифровані у вигляді коду.

При складанні документу на машино зчитуваних носіях інформації підприємство, установа зобов’язані за свій рахунок і власними силами виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу контролюючих або судових органів та своїх клієнтів.

Первинні документи мають бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо – безпосередньо по закінченні операції. Відповідальність за своєчасне та якісне складання документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.

Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів, на обчислюваних машинах та інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді паролю або іншим засобом автоматизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію.

Документ на машинозчитуваному носії повинен мати код особи, відповідальної за правильність складання документа. Належність коду конкретній особі реєструється організацією-створювачем документа на машинозчитуваному носії, а також створюються технічні, програмніф засоби та організаційні умови, що виключають можливість користування чужими кодами.

Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.

Додаткові вимоги до створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних і інших об’єктів майна передбачаються іншими нормативними актами.

Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких проводиться на таких бланках, визначаються окремими нормативними актами.

Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом визначеного терміну зберігання та запобігти внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокресленню.

Аналітичний та синтетичний облік: робочий план рахунків (рахунки, субрахунки, рахунки аналітичного обліку).

За способом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні та аналітичні. Синтетичні рахунки це балансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства. Синтетичні рахунки призначені для обліку інформації в узагальненому вигляді й у грошовому вимірнику. Облік наявності та змін сукупностей економічно однорідних господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називається синтетичним обліком. Для детальної характеристики об’єктів бухгалтерського обліку використовується аналітичний рахунок, в яких крім вартісного вимірника використовуються натуральні й трудові вимірники. Облік наявності та змін окремих видів і об’єктів господарських засобів та джерел їх утворення з використанням різних вимірників називається аналітичним обліком.

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!