регистрация /  вход

Внутрішній аудит підприємства (стр. 1 из 3)

Приватний навчальний заклад

Інститут ділового адміністрування

Кафедра обліку та аудиту

Контрольна робота

з дисципліни

«Аудит»

Кривий Ріг, 2008

1. Послуги аудиту по визначенню фінансового стану підприємства

Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюються з метою визначення правильності її складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

Так в аудиторській діяльності існує тенденція до збільшення в загальному обсязі виконаних робіт питомої ваги інших аудиторських послуг, зокрема консультацій у сфері управління й оподаткування. Така ситуація в нашій країні склалася внаслідок відміни обов'язкового аудиту для більшості суб'єктів господарювання. У міжнародній практиці зміни, викликані бурхливим розвитком комп'ютерних систем інформації, дають змогу аудиторським фірмам надавати клієнтам низку нових, додаткових послуг і розвивати нові напрямки діяльності. Водночас із аудитором іноземні аудиторські фірми все більше надають послуг у сфері управлінського консалтингу і податкової політики.

Досвід аудиторської діяльності в Україні засвідчує, що крім аудиту фінансової звітності, аудиторські послуги переважно стосуються ведення обліку та складання звітності, надання аналітичних і консультаційних послуг переважно, експертної діяльності (таблиця 1).

У сфері обліку аудиторські фірми пропонують такі послуги, як постановка і постійне ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та її трансформування згідно з міжнародними стандартами, відновлення бухгалтерського обліку і використання його прогресивних форм, удосконалення облікової системи.

Постановка бухгалтерського обліку охоплює такі завдання, як визначення довготермінової облікової політики, вибір форми бухгалтерського обліку, підбір комплексу технічних засобів, формування структури бухгалтерської служби, розробку графіка документообігу і посадових інструкцій для бухгалтерського персоналу тощо. Ця послуга має разовий характер, тому розроблена окремими аудиторськими фірмами типова технологія організації бухгалтерського обліку користується найбільшим попитом у підприємств, що створюються.

Рисунок 1. Види аудиторських послуг

Для ведення обліку аудиторська фірма розробляє для замовника облікову політику, формує робочий план рахунків бухгалтерського обліку, перелік субрахунків, склад аналітичних рахунків і реєстрів, рекомендує форму обліку. Якщо на момент укладання договору підприємство не має необхідної оргтехніки, аудиторська фірма здійснює підбір комплексу технічних засобів і встановлення програмного забезпечення, баз даних. Співробітник аудиторської фірми може працювати безпосередньо у замовника, який зобов'язується створити необхідні умови для організації робочого місця.

В іншому випадку до обов'язків замовника належать своєчасне надання первинних документів, всі інші функції (доставка в аудиторську фірму первинних документів, забезпечення їх збереження, обробки, ведення реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, повернення первинних документів і складених реєстрів замовнику) виконує аудиторська фірма. Зазвичай, замовники користуються кількома аудиторськими послугами. Ведення обліку аудиторської фірмою часто супроводжується і складанням звітності. Тобто в цьому випадку звітність складається на основі реєстрів обліку, які формуються аудиторською фірмою. Але це може виступати і як окремий вид аудиторських послуг, коли звітність складається на основі реєстрів, наданих замовником. За необхідності аудиторські фірми трансформують звітність відповідно до міжнародних стандартів.

Відновлення бухгалтерського обліку виконується за певний період і має разовий характер. Запорукою якісного виконання цієї послуги є надання замовником усіх первинних та інших необхідних документів. З огляду на складність, відновлення обліку – виконують кваліфіковані спеціалісти аудиторських фірм.

Удосконалення облікової системи здійснюють через впровадження прогресивних (автоматизованих) систем обліку, коригування облікової політики. Автоматизація бухгалтерського обліку – один з перспективних напрямів діяльності аудиторських фірм, що передбачає вибір пакету прикладних програм на ринку програмних засобів; його адаптацію з урахуванням специфіки діяльності замовника, розробку оригінальних прикладних програм автоматизації обліку і їх впровадження. Зазвичай послуги стосовно підбору та впровадження автоматизації обліку тісно пов'язані з поставкою бухгалтерського обліку і вибором комплексу технічних засобів. Важливою сферою діяльності аудиторів є здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств з метою прогнозування ефективності їх розвитку, прийняття оперативних управлінських рішень і розробки різних рекомендацій, програм тощо. Обсяг аналітичних робіт визначається завданням замовника. Попит на послуги аудиторів у сфері аналізу постійно зростає. Діяльність перших аудиторських фірм в Україні полягала у наданні консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського законодавства. Сьогодні інформаційно-консультаційне обслуговування підприємств охоплює широкий спектр аудиторських послуг. Крім надання консультацій у таких традиційних сферах, як облік, оподаткування, право, аудиторські фірми здійснюють консультування з окремих організаційних, технічних і екологічних питань.

Розрізняють разові та постійні консультації. Стосовно разових консультацій укладаються окремі договори, оплата здійснюється відповідно обсягу і складності виконання роботи. Постійне консультаційне обслуговування відбувається на основі довгострокових, зазвичай річних договорів і практично становить найефективнішу форму консультаційної діяльності. Постійне консультування передбачає, крім роз'яснень складних облікових, фінансових і правових питань, безперервний контроль стану обліку і звітності, розрахунків за обов'язковими платежами, а також забезпечення підприємства замовника пакетами останніх законодавчих і нормативних актів, що регламентують виробничо-господарську діяльність. Практичним результатом постійного консультаційного обслуговування для підприємства-замовника є: зменшення помилок, які виявляються під час наступних аудиторських і податкових перевірок; можливість максимального використання легальних методів мінімізації податків і інших обов'язкових платежів. Невід'ємна частина постійного консультаційного обслуговування підприємств – проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу. Цей вид послуг передбачає курси лекцій і практичних занять для керівників і головних бухгалтерів. Аудиторські фірми можуть навчати бухгалтерський персонал – у деяких випадках, це продовження такого виду послуг, як постановка бухгалтерського обліку. Працівники аудиторської фірми у визначений термін підбирають і готують для бухгалтерії підприємства штат працівників, починаючи з бухгалтерів окремих ділянок обліку і закінчуючи головним бухгалтером та фінансовим директором. Інші види послуг – навчання бухгалтерського обліку на ПЕОМ, підготовка спеціалістів до складання іспитів для отримання аудиторського сертифіката. Цей вид послуг найбільш якісно виконують аудиторські фірми, створені або акредитовані при вищих навчальних закладах.

Інформаційне обслуговування підприємств передбачає оптимальний підбір довідкової літератури: від рекомендацій стосовно передплати періодики і до вибору інформаційно-довідкових комп'ютерних систем.

Перспективний напрям аудиторських послуг – підготовка документів, що регламентують господарську діяльність підприємств; положень про оплату праці, колективних договорів, договорів господарської діяльності, контрактів, трудових угод тощо.

Розвиток ринкових відносин і виникнення таких явищ, як приватизація, банкрутство, розподіл майна і злиття підприємств створили умови для участі аудиторів і цих процесах як експертів. Експертну оцінку вартості об'єктів приватизації аудитори виконують за спеціальними угодами з державними органами приватизації. Різновидом експертної діяльності аудиторських фірм є експертиза інвестиційних проектів: системне дослідження ефективності вкладення капіталу в майбутню підприємницьку діяльність, що сприятиме запобіганню втрат капіталу інвесторами. Аудитори також здійснюють експертизи виконання фінансово-правових аспектів укладених господарських угод, дають експертну оцінку перспективної інформації бізнес-планів, а в окремих випадках оцінюють ефективність облікової політики підприємства, форми бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю тощо.

2. Сутність внутрішнього контролю

Важливою функцією управління господарськими процесами на підприємстві є внутрішній контроль, який здійснюють усі структурні підрозділи апарату управління. Основна його мета полягає в забезпеченні дотримання законності ц економічної доцільності господарсько-фінансової діяльності.

Відповідно до мети завдання внутрішнього контролю поділяються:

Попередження здійснення незаконних та економічно недоцільних господарських операцій на стадії прийняття управлінських рішень (попередній контроль);

Попередження виникнення відхилень, що порушують встановлений нормативними і плановими документами режим функціонування об'єкта;


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!