регистрация /  вход

Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО Рако-принт) (стр. 1 из 4)

Діагностика фінансового стану підприємства

Зміст

Вступ

1. Методологія визначення фінансового стану підприємства

1.1 Діагностика прибутковості (рентабельності)

роботи підприємства

1.2 Аналіз наявності фінансових ресурсів

1.3 Аналіз платоспроможності та ліквідності

2. Діагностика фінансового стану товариства

з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”

2.1 Характеристика фінансового стану ТОВ “Рако-прінт”

2.2 Визначення показників фінансового стану

3. Перспективи фінансового стану ТОВ “Рако-прінт”

3.1 Фінансова стійкість підприємства

3.2 Прогнозування фінансового стану

3.3 Напрямки покращення фінансового стану

підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійснюють свою діяльність на засадах комерційного розрахунку, а здатність підприємства успішно діяти в умовах комерційного розрахунку знаходить своє відображення у його фінансовому стані.

У ринкових умовах виключно велика роль діагностики фінансового стану підприємства. Це пов’язано з тим, що підприємства набувають самостійність та несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарчої діяльності перед власниками, робітниками, банком та кредиторами. Також ринкові умови вимагають від підприємств збільшення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі втілення досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та керування підприємством, активізації підприємства та інше. Отже роль діагностики фінансового стану достатньо велика.

Щоб забезпечити виживаємість підприємства в сучасних умовах керівничому персоналу необхідно перш за все вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого так і існуючих потенційних конкурентів.

Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Але, це і зрозуміло, одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не достатньо для успішного функціонування підприємства та досягнення ним встановленої цілі. Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми забов,язаннями.

У фінансовому стані знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі і роботи з управління фінансовими

ресурсами, тобто фінансової роботи.

Найбільш зримо фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності:

- прибутковість;

- наявність власних фінансових ресурсів;

- раціональне розміщення основних і оборотних коштів;

- платоспроможність;

- ліквідність;

- інше.

І, якщо підприємство досягає у цих напрямках необхідних параметрів, то фінансовий стан такого підприємства стає стійким.

У першому розділі моєї роботи буде розглянуто методологічний підхід до визначення фінансового стану підприємства.

Далі, у другому розділі, буде дана оцінка фінансового стану ТОВ “Рако-прінт” за методологією, наведеною в першому розділі роботи.

Безпосередньо обґрунтування точки зору методів покращення фінансового стану даного підприємства буде викладено у третій частині даної курсової роботи.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Статуний фонд товариства складає 26236 тисяч гривень. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності. Майно товариства складається з основних засобів та обігових коштів. Товариство здійснює випуск наступних видів продукції:

- етикетки для продуктових товарів;

- етикетки для напоїв;

- різноманітна поліграфічна продукція;

- наклейки для автомобілів;

- наклейки для попільничок;

- етикетки та наклейки для не продуктових товарів;

- інша продукція.

Дана курсова робота виконана згідно завдання (Додаток №1).

1. Фінансові результати діяльності підприємства, як критерій досягнення поставленої мети

1.1 Сутність фінансових результатів

у діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства відображають мету підприємства взагалі, її доходність і є вирішальними для підприємства. Окрім керівництва підприємства і колективу організації фінансові результати діяльності цікавлять інвесторів, кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі.

Отже взагалі можна сказати, що ефективність виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності фірми чи організації, чи підприємства відображається у фінансовому результаті.

1.2 Основні показники фінансових результатів

Під фінансовим результатом діяльності підприємства розуміється дієздатність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий результат підприємства – це сукупність показників, які відображають його дієздатність погасити свої боргові зобов’язання.

Фінансова діяльність охоплює процеси формування, пересування та забезпечення сохранності майна підприємства, контролю за його використанням. Фінансове становище є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства і тому визначається сукупністю виробничо-господарчих факторів.

Від фінансових результатів діяльності підприємства складається його фінансове становище, яке може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства своєчасно про ізводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчать про його відмінний фінансовий стан.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.

Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його прибуток

чи доход.

Доход – це виручка від підприємницької діяльності за врахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат. Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період.

Загальна величина доходу підприємства включає:

- доход від реалізації продукції (робіт, послуг) – обчисляється як різниця між виручкою і матеріальними та прирівняними до них витратами у собівартості реалізованої продукції;

- доход від реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних активів) – це різниця між ціною їх продажу і матеріальними витратами на придбання і реалізацію;

- доход від позареалізаційних операцій (пайові участі у спільних підприємствах, здачі майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту,

надходжень або витрат від економічних санкцій, тощо).

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.

Ріст прибутку создає базу для самостійного фінансування, розширення

виробництва, рішення проблем соціальних та трудових конфліктів. За рахунок прибутку виконується також частина обов’язків підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями.

Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації є основною складовою загального прибутку. Він обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (без врахування податку) та її повною собівартістю.

П р = Q р – С,

де П р – прибуток від реалізованої продукції;

Q р – обсяг реалізованої продукції;

С – повна собівартість реалізованої продукції.

Із загального (валового) прибутку сплачується податок. Величина, що залишилась, називається чистим прибутком.

Здається, що прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства. Це так, але він показує абсолютний ефект діяльності підприємства без врахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності.

Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється наступним чином:

Р = П / В,

де Р – рентабельність;

П – прибуток загальний (валовий);

В – витрати.

Перед усім слід відрізняти рентабельність застосованих ресурсів і рентабельність продукції.

Рентабельність застосованих ресурсів, залежно від охоплення останніх може обчислюватися як:

- рентабельність виробничих фондів;

(Р в) – рентабельність виробництва;

Р в = П з / К о * 100,

де П з – загальний валовий прибуток підприємства за рік;

К о – середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік;

- рентабельність сукупних активів (Р а) – характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства;

Р а = П з / К а * 100,

де К а – середня сума активів балансу підприємства;

- рентабельність власного (акціонерного) капіталу (Р в) – показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

Р в = П ч / К в * 100,

де П ч – чистий прибуток за врахуванням сплати процентів за кредит;

К в – власний капітал.

Величина власного капіталу дорівнює сумі активів (за даними балансу) за мінусом всіх боргових зобов’язань.

- рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут:

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!