регистрация /  вход

Устаткування дробильно-сортувальних заводів (стр. 1 из 7)

МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УРСР

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПО ДИСЦИПЛІНІ БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ

І МОНТАЖНЕ УСТАТКУВАННЯ

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

УСТАТКУВАННЯДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНИХ ЗАВОДІВ

Дніпропетровськ ДІСІ 1988


Зміст

Вступ

Зміст записки пояснення

Зміст графічної частини

Завдання на проектування

Ухвалення самостійного рішення з використанням ЕОМ

Оцінка технічного рівня ухвалених рішень

Додатки

Список літератури


ВСТУП

Мета курсового проекту - навчити студентів елементам проектування, умінню самостійно ухвалювати рішення, спираючись на знання, одержані у вузі і під час виконання НІРС. Організація проектування передбачає участь в діловій грі, що імітує інженерну творчість.

Робота оцінюється:

"відмінно" - якщо студент брав участь в діловій грі, представив проект на захист в строк, виконав всі розділи відповідно до методичних вказівок, стандартами, ЕСКД, відповів при захисті на всі питання правильно;

"добре" - за тих же умов, але з допущеними незначними погрішностями;

"задовільно" - за тих же умов, але студент проект представив із запізненням, припустився серйозних погрішностей, пропускав консультації, не брав участь в діловій грі;

"незадовільно" - підміна проекту, необґрунтована затримка, нез'явлення на консультації, незнання змісту проекту. В таких випадках студент одержує нове завдання.

В додатку 1, 2 приведені таблиця індивідуальних завдань для виконання курсового проекту, схеми дробарок за авторськими свідченнями укладачів даних вказівок, що рекомендуються студентам для індивідуального самостійного опрацьовування в курсовому і дипломному проектах, машинна програма на мові ФОРТРАН для розрахунку грохотів.

Справжні методичні вказівки можуть бути використані також студентами спеціальностей 0638 "Автоматизація, комплексна механізація будівництва" і 1207 "Виробництво будівельних виробів і конструкцій" для виконання курсового проекту по дисципліні "Механічне устаткування підприємств будівельної індустрії".

Приводимо зразок титульного листа пояснювальної записки.


МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УРСР

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра "Будівельні і дорожні машини"

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ПО БУДІВЕЛЬНИХ МАШИНАХ

"УСТАТКУВАННЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНИХ ЗАВОДІВ"

Учасники ділової гри:

керівник проекту - студент

виконавці /список інших учасників - студентів/

виконавець даного проекту - студент

Курсовий проект прийняли:

керівник - викладач

викладачі

Оцінка Дата


ЗМІСТ ЗАПИСКИ ПОЯСНЕННЯ

1. Вступ

2. Завдання на проектування

3. Вибір і опис технологічної схеми заводу

4. Вибір устаткування заводу

5. Опис і розрахунок грохота або дробарки

6. Самостійне рішення з використанням ЕОМ

7. Схема автоматичного процесу і її опис

8. Оцінка технічного рівня ухвалених рішень із застосуванням ЕОМ

9. Опис заходів, що забезпечують безпеку працюючих

10. Паспорт заводу

11. Специфікація

12. Список використаної літератури

13. Зміст

ЗМІСТ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

Лист I. План цеху в розрізі, де встановлена проектована машина. Вказуються габаритні розміри цеху і машин, проводиться прив'язка механічного устаткування до будівельних осей, записується паспорт заводу.

Лист 2. Дві-три проекції проектованої машини в розрізі, засоби техніки безпеки, технічна характеристика /вказуються габаритні розміри, прив'язка вузлів до осей або баз, розміри вузла, що розробляється/.

Лист 3. Вузол проектованої машини в двох проекціях і його деталювання /вказуються докладні розміри/.

ПРИМІТКА. Всі розміри повинні бути розраховані з урахуванням подібності, розмірних ланцюгів і стандартів.


ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Відповідно до таблиці завдань по вказівці викладача приводиться номер підгрупи, номер завдання, роль студента в підгрупі, проектована машина, вид руху, число змін, продуктивність, крупність поступаючих шматків, одержувані фракції, кількість яких студент визначає при розрахунку технологічної схеми, даються питання для самостійного вирішення. Задача студента-керівника - погоджувати в своїй підгрупі варіанти рішень, не допускаючи дублювання, підвищити технічний рівень і ефективність виробництва щебеня, організувати обговорення ухвалених рішень.

УХВАЛЕННЯ САМОСТІЙНОГО РІШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОМ

Рішення ухвалюється студентом без допомоги викладача, але обговорюється зі всіма членами своєї підгрупи. В пояснювальній записці критично оцінюється ухвалене рішення, обґрунтовується нова пропозиція, приводиться його опис, розрахунок на ЕОМ з розшифровкою. На кресленнях відбиваються зміни, пропоновані студентом.

Замість варіанту самостійного рішення, вказаного в даних методичних вказівках, за узгодженням з викладачем можуть використовуватися результати НІРС, якщо вони підходять з своєї тематики до даного курсового проекту.

Вибір і опис технологічної схеми заводу

Детально описується весь технологічний процес, починаючи з розвантаженням подавального транспорту і кінчаючи виходом готового щебеню і його транспортуванням споживачу. Опис повинен супроводжуватися схемами і малюнками, що показують роботу технологічної лінії заводу.

Завод повинен виконувати наступні основні операції:

1/ дроблення доставленої із кар'єру сировини;

2/ сортування роздробленого матеріалу на фракції;

3/ складування готової продукції і відвантаження її споживачу

Висхідний матеріал доставляється автотранспортом з кар'єру. Потім пластинчастий живильник подає гірську масу на колосники, звідки вона потрапляє в одну або дві дробарки. Ковшовий елеватор або стрічковий конвеєр передає роздроблений матеріал на сортування. Один, два або більшу грохотів класифікують матеріал по крупності. Окремі фракції матеріалу поступають в бункери, а з них видаються споживачу в автосамоскиди або на склад стрічковим конвеєром, забезпеченим візком, що скидає. З складу продукція відвантажується навантажувачем споживачу в автосамоскиди. Такий схемний опис необхідний доповнити більш конкретними докладними відомостями відповідно до завдання.

При розробці технологічного процесу слід передбачити комплексну механізацію і автоматизацію виробництва, дотримуючи принцип: не дробити нічого зайвого.

Кількість сировини, що доставляється з кар'єру за одну годину, рівна продуктивності заводу – П. Сировина поступає на пластинчастий живильник і далі в дробарку. Якщо прийнятий замкнутий цикл дроблення, при якому надмірні шматки матеріалу після подрібнення знову повертаються в дробарку, то продуктивність дробарки і грохота рівна сумарній продуктивності Пц , що складається із заданої продуктивності П і додаткової Пг , отриманої за рахунок матеріалу, що йде в надмірні шматки.

Якісна і кількісна схеми заводу показані на Мал.1 /підставити замість D, d і П початкові дані згідно варіанту/.

Якщо технологічна схема прийнята відкритою, то потік Пц направляють в дробарку вторинного дроблення /Мал. 2/.

Схеми заводу з одно стадійним і двох стадійним дробленням підбираються по П , D і ступені дроблення i = D/d.

Камінь з кар'єру


Мал. I. Якісна і кількісна схем заводу

Камінь з кар'єру Р:ПМал. 2. Суміщена незамкнута технологічна схема заводу

Годинну продуктивність заводу визначають по формулі, м3 :

Пг =

/1/

де Пр - річна /задана/ продуктивність заводу, м3 /год; Кн =1,1- коефіцієнт нерівномірності змінного завантаження; Тр - річний фонд чистого часу роботи устаткування, рівний при двозмінній роботі 3750 год. і при тризмінній роботі 5300 год.

Для машин, що працюють в замкнутому технологічному циклі, продуктивність визначають пo формулі, м3 /год:

Пц =

/2/


де П0 = 0,05 П - продуктивність встановлених перед дробаркою первинного дроблення колосників по нижньому класу матеріалу;mц - кількість матеріалу, що направляється на вторинне дроблення %, mц =15%.

Вибір дробарки

Продуктивність дробарки при вибраній ширині випускної щілини е1 повинна бути рівна циркуляційній продуктивності. Пц або ж П-П0 /це залежить від вибору технологічної схеми/. Якщо в завданні не вимагається проектувати дробарку самостійно, слід виписати з довідників [5; 10] технічну характеристику вибраної дробарки.

Вибір грохоту [5; 6; 10]

Продуктивність грохоту повинна відповідати циркуляційній продуктивності Пц , Згідно завданню на грохоті повинні бути встановлені сита, отвори яких визначають по формулі /13/ /див. опис і розрахунок основних параметрів і технологічних показників грохотів/, Кількість сит в грохоті звичайно не більше трьох, а фракцій - п'яти, тому доводиться вибирати декілька грохотів для первинного і вторинного грохотіння. На перший і другий колосникові грохоти поступає весь матеріал. Продуктивність інших грохотів визначають по виразу, м3 /год:

Пі =

/3/

де mj - вміст фракції, що поступає на і-й грохот, %.

Якщо сит достатньо, а фракцій мало, то можна обійтися колосниковим грохотом і грохотом з двома-трьома ситами. Необхідно привести технічні характеристики грохотів і перевірити продуктивність кожного сита по формулі, м3 /год: