Частотне регулювання потужності насоса

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра електротехніки і автоматики

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни

«Монтаж,налагодження та експлуатація систем автоматизації»

Варіант 9

Виконав:

студент 5 курсу

групи АУТП-51

Пастушенко А.В.

Перевірив:

Кованько О.В.

Рівне – 2010


Рис1. Автоматична система регулювання рівня двопозиційним регулятором із зоною нечутливості

Дана АСР забезпечує підтримку заданого рівня води в резервуарі, запізнення в системі відсутнє. Із резервуара вода подається до споживача за допомогою насоса. Витрата Qот незалежить від рівня води в резервуарі. Заданий рівень води hзд =9м. Відцентровий насос, який подає воду в резервуар забезпечує витрату Qзд.пр =Qзд.от . Ця рівність справедлива при числі обертів nзд = 0,5nном . Коефіцієнт передачі об’єкта Kоб =9∙10-3 с-1 . Допустиме число вмикань двигуна m=19 вм/год.

Задача 1

Визначити на якій відстані відносно заданого hзд необхідно встановити контактні електроди.

Розв’язок

Так як по умовам задачі витрата нагнітаючого і відсмоктуючого насоса практично не залежить від рівня води в резервуарі, то об’єкт регулювання в динамічному відношенні може бути предствлений інтегруючою ланкою

У зв’язку з тим, що витрата насосів пропорційна числу обертів регулююча дія регулятора в приростах від заданого значення рівня В1 =К(nном -nзд );

В1 =К(2nзд -nзд )=Кnзд2 =В, де

К- коефіцієнт пропорційності

У відносних одиниціях регулююча дія записується так:

;

=1=B1 =B2

Так як запізнення в системі рівне нулю, то при обмеженому числі вмикань двигуна, двопозиційний регулятор повинен мати статичну характеристику із зоною нечутливості, що не дорівнює нулю 2а≠0.

Таким чином параметри статичної характеристики регулятора:

B1 =B2 =B, a ≠ 0

Процес двопозиційного регулювання об’єкта з передаточною функцією

розраховується таким чином:

так як діапазон коливань

∆x=∆h=2a;

, де n – число перемикань.

n = 2m;

Тоді

;

Підставляючи значення величин знаходимо діапазон коливання рівня води в резервуарі у відносних одиницях

Діапазон коливань в абсолютних одиницях:

м

Таким чином електроди в резервуарі повинні бути встановлені на відмітках:

м

м

Задача 2

На нашу систему надходить ступінчаста збурюча дія зі сторони відтоку,для компенсації якої в рівноважному стані необхідне збільшення числа обертів

nзд = 0.5nном

∆n = 0.9nном

Потрібно визначити частоту включень електродвигуна та час його включеного і виключеного стану за один період і тривалість включення ПВ(%).

Розв’язок

Визначаємо регулюючу дію В1 на об’єкт при включеннях електродвигуна в приростах від умовного рівноважного стану у відносних одиницях

n1 =0.5nном +0.9nном =0.14nном

n 1 – число обертів електродвигуна при новому умовно-рівноважному стані

При вимкненні електродвигуна регулююча дія рівна

пер/год

Число ввімкнень електродвигуна

вм/год

(хв.)

(хв.)

Задача 3

Розглянемо АСР рівня води в резервуарі зображену на даному рисунку. Умови: вода подається до споживача самотоком.

hзд =9 (м);

h1 =5.175 (м);

h2 =12.825(м);

В рівноважному стані nзд =0,5nном .

Коефіцієнт передачі об’єкта Kоб =9∙10-3 .

Постійна часу Tоб =19 (хв).

Визначити період встановившихся коливань рівня води в резервуарі, так як в даному випадку витрата води в резервуарі залежить від рівня то в динамічному відношенні об’єкт регулювання являється аперіодичною ланкою першого порядку з передаточною функцією:

В1 =6.14;

В2 =1;

(хв)

(хв)

(хв)

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Промышленность и производство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Работа скважинного насоса с частотным регулированием Grundfos SQE  [ВИДЕО]Частотник частотный преобразователь 220 380 регулятор оборотов электродвигателя  [ВИДЕО]
Ремонт насоса МАЛЫШ  [ВИДЕО]
Масляный топливный насосы и регулятор оборотов дизельного двигателя мотоблока  [ВИДЕО]
Встановлення паливного насоса на момент подачі палива на двигуні Д 37Е  [ВИДЕО]
Насос в системе отопления  [ВИДЕО]
Диагностика ТНВД Т 25 после ДОЛГИХ лет эксплуатации Обслуживание фильтров  [ВИДЕО]
Изменение момента впрыска топлива дизельного двигателя мотоблока  [ВИДЕО]
Як встановити насос Wilo Stratos PICO  [ВИДЕО]
Простейший регулятор оборотов вентилятора  [ВИДЕО]
Определение начала и конца фазных обмоток асинхронного электродвигателя  [ВИДЕО]
Будинок дуплекс в парковій зоні с Хотів Києво Святошинський район  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.