Параметри роботи компресора

ЗМІСТ

1. Розрахунок турбокомпресора

2. Розрахунок компресора

Література


1. РОЗРАХУНОК ТУРБОКОМПРЕСОРА

Вихідні дані:

Марка двигуна по ДСТ………………………………...….4ЧН 12/14

Діаметр циліндра………………………………………….Д ц =0,12 м

Хід поршня…………………………………………………S = 0,14 м

Температура навколишнього повітря…………………….t о =293 К

Барометричний тиск повітря……………………...P o = 1013000,1013 Па

Вибираємо:

Теоретично необхідна кількість повітря для повного згоряння 1-го кг палива…………………………………………………

Коефіцієнт надлишку повітря……….…………………….a = 2,5

Швидкість поршня…………………………………………C m = 9 м/с

Адіабатний ККД……………………………………………η ад. = 0,7

P s /P k = 0,98

η 0 = 0,7

T 01 = 300 К

∆T a = 20 К

γ r = 0,03

Температура вихлопних газів………………………….......T r = 750 К

Ступінь стиску……………………………………..…….....ε = 14

P a /P s = 0,85

Газова стала………………………………………………...R = 287

Кількість циліндрів……………………………………….…z = 4

Тактність двигуна…………………………………….……..i = 4

Витрата пального…………………………………….……...g е = 0,21

Ступінь підвищення тиску………………………...…….…π к = 1,5

φ а = 1,16

Р a = 0,002

Обороти:

Тиск повітря у ресивері двигуна:

Температура повітря після компресора:

Температура повітря у ресивері:

Температура повітря на початку стиску:

Коефіцієнт наповнення:


Змінний об’єм циліндра:

Витрата повітря через компресор:

Потужність двигуна:

Середній ефективний тиск:

Густина повітря:

ρ =1,205.

Об’ємний розхід:


Вибираємо турбокомпресор за Q або G за діаграмами ТКР-7.

2. РОЗРАХУНОК КОМПРЕСОРА

Основні вихідні дані.

Витрати повітря через компресор (з розрахунків)…………G к = 0,079 м/с

Ступінь підвищення тиску (з попередніх розрахунків)………..π к = 1,5

ККД компресора по ГОСТ 9658-81………………………………n к = 0,68

Діаметр колеса на виході……………………………………….D 2 = 0,07 м

Число лопаток колеса……………………………………………...z к = 14

Число лопаток дифузора…………………………….…………….z д = 17

Розрахунок параметрів і показників компресора.

Показник адіабати…………………………………………….к пр = 1,397

Температура після компресора при адіабатному стиску:

Середня температура в процесі стиску:

Середня теплоємність при постійному об’ємі:


Уточнене значення показника адіабати:

Перевірка:

,

к пр - значення прийняте на початку розрахунку;

к - повинна бути в межах 0,2%.

Питома робота, затрачувана на привід компресора:

R = 287- газова постійна;

Товщина лопаток на виході δ 2 = 0,002 м;

Емпіричний коефіцієнт циркуляції К 90 = 0,015.

Коефіцієнт циркуляції:

Коефіцієнт дискового тертя:

α д = 0,05.


Коефіцієнт робот:

Окружна швидкість колеса на діаметрі D2 :

Частота обертання ротора турбокомпресора:

хв-1 .

Потужність, що споживається компресором:

Розрахунок вхідного пристрою та обертового прямуючого апарата (ОПА).

Тиск перед компресором:

Швидкість на вході в компресор:

Ca = 60.

Параметри потоку на вході:

- температура:


- тиск:

- щільність:

Прохідний перетин вхідного патрубка:

Відносна величина швидкості потоку на вході в колесо (рекомендовані значення):

Швидкість на вході в колесо:

Температура повітря перед колесом:


Коефіцієнт втрат у вхідному пристрої:

Втрата вхідному пристрої:

Коефіцієнт для визначення ділення показника політропи:

Показник політропи у вхідному пристрої:

Тиск на вході в колесо:

Щільність на вході:


Прохідний перетин колеса на вході:

Відносна величина діаметра маточини колеса:

Діаметр маточини:

Відносний зовнішній діаметр колеса на вході:

Зовнішній діаметр колеса на вході:

Середній діаметр колеса на вході:


Окружна швидкість на середньому діаметрі:

Відносна швидкість потоку на вході у ОПА:

Кут потоку на вході в колесо:

Розрахунок робочого колеса компресора.

Коефіцієнт втрат на вході в колесо:

Втрати на вході в колесо:

Коефіцієнт втрат при повороті потоку в колесі:

Втрати при повороті потоку:


Втрати на тертя диска о газ:

Сумарні втрати в колесі:

Температура повітря на виході з колеса:

t 2 = 25,9531о С.

Коефіцієнт для визначення показника політропи в колесі:

Показник політропи стиску повітря в колесі:

Тиск на виході з колеса:


Щільність повітря на виході:

Крок лопаток на виході:

Коефіцієнт загромадження перетину на виході:

Радіальні складові абсолютної і відносної швидкостей:

Окружна складова абсолютної швидкості:

Абсолютна швидкість повітря на виході з колеса:


Окружна складова відносної швидкості:

Відносна швидкість потоку на виході:

Кут виходу потоку в абсолютному русі:

Кут виходу потоку у відносному русі:

Кут відставання потоку:

Ширина лопаток колеса на виході:


Ступінь підвищення тиску в колесі:

Адіабатний ККД робочого колеса:

Розрахунок безлопаточного дифузора.

Відносний зовнішній діаметр дифузора:

Зовнішній діаметр дифузора:

Відносна ширина дифузора на виході:

Ширина дифузора на виході:


Відносна зміна щільності повітря в дифузорі:

Швидкість потоку на виході із дифузора:

Температура потоку на виході:

Показник політропи процесу стиску в дифузорі:

Тиск на виході з дифузора:

Щільність повітря на виході:


Перевірка відносної зміни щільності:

Перевірка:

(r 3 /r 2 )пр - значення прийняте на початку розрахунку;

D (r 3 /r 2 ) - повинна бути в межах 1%.

Втрати в щілинному дифузорі:

Ступінь підвищення тиску в дифузорі:

Адіабатний ККД безлопаточного дифузора:


Розрахунок лопаточного дифузора.

Зовнішній діаметр дифузора:

Кут розкриття дифузора в меридіальній площині:

Ширина дифузора на виході:

Кут потоку на вході в дифузор:

Кут виходу потоку:

Крок лопаток на вході при z д = 13:

Товщина лопаток на вході:


Коефіцієнт загромадження перетину на вході:

Прохідний перетин на вході в дифузор:

Швидкість потоку на вході в дифузор:

Товщина лопаток на виході з дифузора:

Крок лопаток на виході:

Коефіцієнт загромадження перетину на виході:


Прохідний перетин на виході:

Дифузорність каналів лопаточного дифузора:

Показник політропи в дифузорі:

Коефіцієнти безрозмірного рівняння збереження енергії:

Ступінь підвищення температури в дифузорі:

при β = 1,0503.

Температура повітря на виході:


Швидкість потоку на виході із дифузора:

Тиск повітря на виході:

Щільність повітря:

Втрати в лопаточному дифузорі:

Ступінь підвищення тиску в дифузорі:

Адіабатний ККД лопаточного дифузора:


Розрахунок збірного равлика.

Швидкість потоку на виході з компресора:

Температура потоку на виході з компресора:

Показник політропи в збірному равлику:

Тиск на виході:

Щільність повітря на виході:

Прохідний перетин вихідного патрубка:


Втрати у вихідному пристрої:

Ступінь підвищення тиску в равлику:

Адіабатний ККД равлика:

Розрахунок параметрів стиснутого повітря і ККД компресора.

Температура загальмованого потоку на виході:

Тиск загальмованого потоку:

Ступінь підвищення тиску в компресорі:


Перевірка:

π кпр - значення прийняте на початку розрахунку;

π к - повинна бути в межах 3%.

Питома адіабатна робота компресора:

Сумарна витрата енергії на подолання опорів:

Коефіцієнт для випередження показника політропи в компресорі:

Показник політропи стиску повітря в компресорі:


Робота компресора при політропному стиску:

Адіабатний ККП компресора:

Перевірка:

η к - повинна бути в межах 3%.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Промышленность и производство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.