регистрация /  вход

Оформлення курсової роботи з автоматизації (стр. 1 из 3)

Мета курсової роботи

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення і поглиблення знань студентів, а також підготовка їх до виконання економічних розрахунків і організаційних обґрунтувань по темі дипломного проекту. В процесі курсового проектування студенти одержують потрібні навики самостійної роботи, вивчають конкретну економіку підприємства, правила складання, розрахунку і оформлення різних видів заводської документації, цим самим готуючи себе до виконання конкретних виробничих завдань по місцю роботи.

В роботі необхідномаксимально наголосити на першочерговому значенні комплексної автоматизації виробництва, впровадження електронних систем, масовому використанні комп’ютерної техніки.

В усіх роботах повинен бути використаний аналітичний, конкретний матеріал. Переписування загальних положень і понять з підручників та іншої літератури для штучного збільшування об'єму пояснювальної записки недопустимо.

Курсові роботи, що вміщують лише теоретичне викладення матеріалу, без конкретних практичних розрахунків не рецензуються і до захисту не допускаються.

Студентам дозволяється і рекомендується результати розрахунків зводити в таблиці зручні для аналізу.

Зміст і оформлення курсової роботи

Курсова робота складається з пояснювальної записки (ПЗ) і графічної частини. В ПЗ включаються: титульний лист, бланк – завдання, зміст, вступ, вихідні дані і на кінець всі наступні листи організаційної економічної частини КР з розрахунками і обґрунтуваннями. В кінці роботи робиться короткий висновок, подається список використаної літератури і додатки.

ПЗ виконується на стандартних листках ф. А4 297x210 мм, а креслення «План дільниці» на листі ф. А3 420x297 мм. Розділи КР організаційна та економічна частини починаються з нової сторінки. Всі сторінки ПЗ повинні бути проштамповані. На сторінці «Зміст» робиться штамп 40 мм, а на всіх інших висотою 15 мм. В штампах повинен бути вказаний шифр: 037КР.704.Д2.001ПЗ.

Якщо розрахунки робляться за формулами, то слід конкретно вказати з яких джерел вони взяті і вказати сторінки підручників і посібників.

В тексті ПЗ не варто зловживати наведенням довгих цитат. При цитуванні необхідно вказати сторінки джерел.

В кінці роботи варто навести повний список використаної літератури з наведенням прізвищ та ініціалів автора, назви роботи, видавництва і року видання, а також назву статті, року видання і номера журналу чи газети. Рекомендується використовувати літературу видану в останні роки.

1. Організаційна частина

В кожній частині перед початком розрахунків слід провести аналіз вихідних даних, наприклад, вибрати по виробничій програмі тип виробництва, уточнити фонд робочого часу у відповідності з примірним виробничим календарем, зробити баланс робочого часу для одного робітника, уточнити режим роботи проектованої дільниці.

Вибір типу виробництва і розрахунок виробничої програми по місяцях і кварталах

Розбивку виробничої програми по місяцях і кварталах робимо в табл. 1.1., використовуючи примірний виробничий календар. Визначаємо добовий випуск продукції:

(1)

де:

- річна виробнича програма випуску;

- кількість робочих днів в році.

Наприклад: якщо річна програма випуску становить 78000 шт., а в році 262 робочих дні, тоді:

(2)

Таблиця 1.1

№п/п Місяці Дні роботи Програма
1. січень 20 5954
2. лютий 21 6252
3. березень 22 6550
І квартал 63 18756
4. квітень 22 6550
5. травень 23 6847
6. червень 21 6252
ІІ квартал 66 19649
7. липень 23 6847
8. серпень 21 6252
9. вересень 21 6252
ІІІ квартал 65 19351
10. жовтень 24 7145
11. листопад 21 6252
12. грудень 23 6847
IV квартал 68 20244
Всього: 262 78000

2. Розрахунок основних параметрів потокової лінії

Потокові лінії класифікуються по семи признаках.

1. По характеру технологічних процесів, що виконуються потокові лінії бувають: заготівельні, механічної обробки, лінії покриття та складальні.

2. По степені автоматизації потокові лінії бувають: ручні, механізовані та автоматизовані.

3. По структурі потокові лінії бувають: постійно – потокові (однономенклатурні) і переміно – потокові (багатономенклатурні).

4. По степені неперервності потокові лінії бувають: неперервно-потокові і перервно-потокові.

5. По характеру ритму потокові лінії бувають: з вимушеним ритмом і з вільно регульованим ритмом.

6. По положенню об’єкта виробництва потокові лінії бувають: рухливопотокові і потоковостаціонарні.

7. По характеру руху транспортних засобів потокові лінії бувають: з перервно-руховим предметом праці і з періодично рухомим предметом праці (пульсуючі конвеєри).

Лінії з неперервно-руховим предметом праці в свою чергу діляться на робочі і розподільні.


Визначаємо такт потокової лінії за формулою:

(3)

- корисний фонд робочого часу:

=(дні календарні – дні вихідні – дні святкові)

(4)

– кількість змін

– коефіцієнт планових витрат робочого часу

Визначаємо кількість робочих місць на конвеєрі за формулою:

(5)

– трудоємкість виробу

- коефіцієнт виконання норм.

Визначаємо робочу довжину потокової лінії:

(6)

де

– крок конвеєра.

Загальна довжина потокової лінії

довша від
на 3–4 м, які враховують розташування привідного і натяжного барабанів.

Визначаємо основну площу дільниці за формулою:

м2 (7)

де

- ширина конвеєрної стрічки,

– ширина проходів по обидві сторони конвеєра.

Визначаємо додаткову площу дільниці:

(8)

Визначаємо загальну площу дільниці:

м2 (9)

Визначаємо об’єм дільниці за формулою:

м3 (10)

де

м– стандартна висота виробничих приміщень.

Визначаємо темп потоку за формулою:

шт./год (11)

Визначаємо швидкість конвеєра за формулою:


м/хв. (12)

визначаємо вартість конвеєра за формулою:

грн. (13)

де

– ціна одного погонного метра конвеєра.

3. Розрахунок чисельності працівників дільниці

Функціональний розподіл праці виражається в розподілі всіх працівників на різні групи в залежності від їх ролі у виробництві.

Такий розподіл приводить до розмежування всього кадрового складу на дві групи: промислову і непромислову.

Далі подати структуру обох груп.

Розрахунок чисельності працівників починають з розрахунку чисельності основних робітників.

Визначаємо спискову чисельність робітників за формулою:

чол. (14)

де

– дійсний фонд робочого часу одного середньоспискового працівника. Баланс робочого часу робимо в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 –

№п/п Назва Дні Години
1. календарні дні 366 2928
2. вихідні дні 96 768
3. святкові дні 8 64
Всього робочих днів 262 2096
4. відпустка 21 168
5. лікарняні 3 24
6. держобов’язки 1 8
7. інші 1 8
Всього: дійсний фонд 236 1888

Визначаємо явкову чисельність робітників за формулою: