Побудова багатофункціонального комплексу

Зміст

1. Резюме проекту.........................................................................................................................3

2. Характеристика виду діяльності.............................................................................................4

3. Аналіз ринку збуту продукції (послуг).................................................................................14

4. Маркетинг та збут продукції (послуг)..................................................................................15

5. Виробничий план....................................................................................................................19

6. Організаційний план...............................................................................................................23

7. Фінансовий план.....................................................................................................................26

8. Значення (масштабність) проекту.........................................................................................32

Резюме проекту

1. Суть проекту : побудова багатофункціонального торгово-розважального комплексу загальною площею використовуваних приміщень 8609,00 м. кв., який включає: пекарню, ковбасний цех, готель, ресторан, снак-бар, кондитерська-кав'ярня-морозиво, дрінк-бар, пивний бар, приміщення для дискотеки, сауну, кегельбан, казино, станцію технічного обслуговування транспортних засобів, банк, магазини по торгівлі продовольчими та промисловими товарами, пральню.

2. Ефективність проекту: термін окупності проекту 144 місяці; індекс прибутковості -9,7475; сума дисконтованих поступлень - 163617 тис. дол. США; чистий валовий дохід 146831 тис. дол. США; середня внутрішня норма рентабельності протягом 144 місяців - 23,8 %.

3. Відомості про фірму: підприємство "Надія" діє на підставі Статуту та Договору. Статут і Договір підприємства зареєстровані Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. Засновниками Підприємства є: болгарське підприємство "ВАРНА" та українська виробничо-комерційна фірма "ОНІКС" у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, емблему, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Статутний фонд підприємства згідно установчих документівстановить 5'000’000 доларів США, з частками сторін в статутному фонді: "Варна" - 1% статутного фонду; ВКФ "Онікс" ЛТД - 99% статутного фонду.

4. Команда управління: реалізація проекту буде здійснюватися під керівництвом 9-ти провідних спеціалістів підприємства "Надія". Управління торговим комплексом, після його введення в експлуатацію, буде здійснюватися адміністрацією в кількості 5 чоловік при загальній кількості працюючих 151 чоловік з річним фондом оплати праці в сумі 144 тис. дол. США.

5. План дій : будівництво торгового комплексу буде вестися в дві черги болгарським підприємством "Деніс-Буд". Розрахунки з болгарським підприємством "Деніс-Буд" будуть проводитись згідно підписаних контрактів за фактом виконання певних етапів робіт.

6. Фінансування: підприємство "Надія" за рахунок власних коштів в сумі 1272 тис. дол. США розпочало реалізацію проекту. Після введення в дію торгового комплексу вказані кошти будуть внеском підприємства "Надія" в статутний фонд новоствореного дочірнього підприємства з правом юридичної особи. Подальша реалізація проекту можлива тільки при умові одержання кредиту в сумі 12317,6 тис. дол. США.

7. Плани повернення: одержаний кредит в сумі 12317,6 тис. дол. США буде повернений протягом 144 місяців з погашенням основної суми та процентів по ньому починаючи з 36 місяця від початку діяльності. Погашення буде проводитися 1 раз в рік починаючи з 36 місяця від початку діяльності з нарахуванням процентів починаючи з 24 місяця у розмірі 6 % річних. Загальна сума процентів по кредиту становитиме 4468 тис. дол. США.

8. Гарантії повернення інвестицій: повернення інвестицій гарантується Гарантією Застави Ресурсів виданою Волинською облдержадміністрацією.

Характеристика виду діяльності .

1. Загальні відомості про підприємство: підприємство "Надія" діє на підставі Статуту та Договору. Статут і Договір підприємства зареєстровані Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. Ідентифікаційний код підприємства № 24399178. Свідоцтво про державну реєстрацію № 24399178 від 10.10.97 року видане Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів. Засновниками Підприємства є: підприємство "ВАРНА" зареєстроване в Болгарії, м. Бургас 17.11.92 року, реєстраційний № 2715 та виробничо-комерційна фірма "Онікс" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрована Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 03.05.1993 року, свідоцтво № 21901984. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, емблему, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Статутний фонд підприємства згідно установчих документів на дату складання бізнес-плану становить 5'000'000 доларів США, або 25’557’500 грн. по курсу НБУ 5.1115 на момент підписання протоколу №34 від 13.10.2001 р. Частки сторін в статутному фонді складають:

"Варна" - 50'000 дол. США, що складає 1% статутного фонду;

ВКФ "Онікс" ЛТД - 4'950'000 дол. США, що складає 99% статутного фонду. Розрахунковий та валютний рахунки відкриті в ВРУ КБ "Приватбанк": розрахунковий рахунок № 26006234225001; валютний рахунок в доларах США № 26005234225002; валютний рахунок в німецьких марках № 26003234225015.

2. Місцезнаходження: 263010, Україна, Волинська область, м. Луцьк, пр. Молоді, 2.

3. Структура управління: вищим органом управління є збори засновників, які складаються з засновників або їх представників. Засновники володіють кількістю голосів пропорційно 10 розміру їх частки в статутному фонді. Вищим виконавчим органом, який забезпечує поточне управління діяльністю підприємства є директор, який призначається зборами засновників. Директор самостійно вирішує всі питання поточної діяльності, крім питань, які належать до виключної компетенції зборів засновників. Контроль за діяльністю підприємства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається зборами засновників.

4. Кадровий склад: кількість працюючих на підприємстві на дату складання бізнес-плану становить 111 чоловік, в тому числі 17 чоловік - працівники філії. Очолює підприємство генеральний директор загальний стаж роботи якого складає 28 років, на підприємстві працює з дати створення. Провідними спеціалістами підприємства є: заступник генерального директора, головний енергетик, головний механік, головний бухгалтер, начальник планово-виробничого відділу, начальник столярного цеху, начальник сантехнічної дільниці, начальник участка, зав. кадрами, юрист, стаж роботи кожного з яких більше 15-ти років.

Таблиця 1

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства "Надія":

Показник (тис. грн.) За 1999 рік За 2000 рік
Оголошений статутний фонд 462,5 10289,0
Сплачений статутний фонд 462,5 9073,8
Додатковий капітал 3750,3 3029,5
Основні фонди - первісна вартість 2573,9 8728,5
Знос основних фондів 423,6 567,3
Незавершені капітальні вкладення 2420,7 8022,8
Довгострокові фінансові вкладення 948,5 227,7
Короткострокові кредити банків 1340,5 511,3
Довгострокові зобов'язання
Дебіторська заборгованість 4865,2 15816,6
Кредиторська заборгованість 3894,4 16284,2
Виручка від реалізації 11945,3 7890,7
Податок на додану вартість 1884,3 1296,3
Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) 8476,3 6564,4
Результат від реалізації 1584,7 30,0
Балансовий прибуток 2818,1 1051,8
Платежі до бюджету 1924,0 935,0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0001 0,0007
Коефіцієнт платоспроможності 0,977 0,950
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності 1,341 1,052
Коефіцієнт критичної ліквідності 0,977 0,950
Величина оборотного капіталу 1787,0 871,6
Коефіцієнт оборотності запасів 3,540 3,301
Рентабельність (в %) 33,25 16,02
Прибуток на власний капітал 0,40 0,08
Коефіцієнт фінансової стабільності 1,417 1,035
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,59 0,51

5. Напрямки діяльності і досвід: напрямками діяльності підприємства є будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатація споруд промислового, житлового та нежитлового призначення, архітектурні розробки та дизайн (будівельно-монтажні роботи та послуги, що пов'язані з ними); установка, наладка обслуговування та ремонт обладнання; розробка, виготовлення та впровадження нових і передових науково-технічних, енерго-зберігаючих екологічно чистих технологій, "ноу-хау", обладнання, засобів управління в різних галузях промисловості, в тому числі для захисту навколишнього середовища, використання вторинних матеріальних ресурсів і відходів виробництва; організація сервісного обслуговування та ремонтуусіх видів транспорту, створення мережі АЗС, будівництво доріг, гаражів, автостоянок, мийок автомобілів тощо; торговельна діяльність у сфері громадського харчування; надання послуг в галузі готельного господарства; надання побутових послуг фізичним та юридичним особам.

Основним видом діяльності є будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатація споруд промислового, житлового та нежитлового призначення, архітектурні розробки та дизайн.

7. Перспективи розвитку підприємства: збільшення обсягів будівництвата та реконструкції будівель і споруд житлового і промислового призначення; надання послуг населенню по перевезенню вантажів, виготовлення столярних виробів, сушіння деревини, розпиловка деревини, надання готельних послуг, торгівельна діяльність в сфері громадського харчування.

Опис продукції (послуг)

Відповідно до проекту планується надання таких видів послуг та виробництво такої продукції:

• виробництво хлібобулочних виробів;

• виробництво ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів;

• торгівля продовольчими товарами;

• торгівля промисловими товарами;

• послуги у сфері громадського харчування;

• готельні послуги;

• здача невикористаних площ в оренду;

• послуги у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• розважальні послуги та послуги у сфері грального бізнесу.

Виробництво хлібобулочних виробів.

Назва продукції: хлібобулочні вироби та печиво.

Призначення і область використання, перспективність випуску: всі вироби призначені для продажу на території будинку (магазини, ресторан, бар).

Короткий опис та основні характеристики: пекарня потужністю 645 кг. хлібобулочних виробів за зміну (зміна - 7 год.).

Таблиця 2

Конкурентоздатність продукції

Порівняльні показники Порівняльна характеристика з продукцією фірм-конкурентів (моя продукція: "+" - краща, "0" - рівно, "—" - гірша)
1 продукт: хліб Фірма: Луцький хлібо-т 2 продукт: печиво Фірма: ВАТ "Хліб" 3 продукт: булка Фірма: ВАТ "Хліб"
1. Смакові

+

0

+

2. Тривалість зберігання

+

+

0

3. Ціна

+

+

+

4. Упаковка

+

+

+

Можливості підвищення конкурентоздатності: розширення асортименту, зниження ціни, гарна упаковка.

Ступінь готовності: наявність технологічної документації та розпочато будівництво.

Наявність сертифікації якості продукції: якість продукції буде відповідати нормам і нормативам обов'язковим в Україні та країнах Європейського співтовариства.

Безпека та екологічність: дана продукція буде екологічно чистою.

Умови поставки та упаковка: продукція буде випускатися для продажу на території будинку. Особливості оподаткування та наявність пільг: продукція оподатковується на загальних підставах.

Виробництво ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів.

Назва продукції: ковбасні вироби та м'ясні напівфабрикати.

Призначення і область використання, перспективність випуску: всі вироби призначені для продажу на території будинку (магазини, ресторан, бар).

Короткий опис та основні характеристики: буде вироблятися 0,5 т/добу (з них 60 % копченостей і 40 % - м'ясо для безпосереднього споживання.

Таблиця 3

Конкурентоздатність продукції (послуг)

Порівняльні показники Порівняльна характеристика з продукцією фірм-конкурентів (моя продукція: "+"-краща, "0"-рівно, "—"-гірша)
1 п-т: ковбаси копчені Фірма: Луцький м'ясо-т 2 продукт: напівфабрикати Фірма: Луцький м'ясо-т 3 п-т: ковбаси копчені Фірма: ТзОВ "Небо С"
1. Смакові

+

+

+

2. Якість

+

+

0

3. Асортимент

+

+

+

Можливості підвищення конкурентоздатності: розширення асортименту, зниження ціни, гарна упаковка.

Ступінь готовності: наявність технологічної документації та розпочато будівництво.

Наявність сертифікації якості продукції: якість продукції буде відповідати нормам і нормативам обов'язковим в Україні та країнах Європейського співтовариства.

Безпека та екологічність: екологічно чистий продукт.

Умови поставки та упаковка: продукція буде випускатися для продажу на території будинку.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Торгівля продовольчими товарами.

Назва послуг: торгівля продовольчими товарами через магазин самообслуговування.

Можливість експорту або заміщення імпорту: торгівля буде проводитися як товарами власного виробництва, так і привізними товарами вітчизняного та імпортного виробництва. Перевага буде надаватися товарам вітчизняного виробництва.

Короткий опис та основні характеристики: продаж товарів відбуватиметься так: м'ясо – в спеціальній секції з обслуговуванням; овочі - у виділеній секції самообслуговування; молочні продукти - зі спеціальних холодильних стелажів; охолоджувальні напої і пиво - з відкритих контейнерів і засклених холодильних шаф; морозиво і морожені продукти - з засклених морозилок; хліб - з дротяних стелажів; інші продукти будуть виложені на вільностоячих стелажах. На стелажах будуть виложені кульочки для пакуваня купленої продукції. Для клієнтів передбачені магазинні візки.

Таблиця 4

Конкурентоздатність послуг

Порівняльні показники Порівняльна характеристика з продукцією фірм-конкурентів (моя продукція: "+"-краща, "0"-рівно, "—"-гірша)
Фірма: "Агроконтракт" Фірма: ПП "Світанок" Фірма: АТ "Орбіта"

1. Рівень обслуговування

0

+

+

2. Ціна

+

+

+

3. Оформлення вітрин

+

+

+

4. Розміщення

+

+

+

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи.

Безпека та екологічність: торгівля буде проводитись екологічно чистими товарами.

Умови поставки та упаковка: забезпечення продукцією власного виробництва та гуртова закупівля у виробників.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Торгівля промисловими товарами.

Назва послуг: торгівля промисловими товарами.

Призначення і область використання, перспективність випуску: торгова площа магазину 600,00 м. кв. з кількістю обслуговуючого персоналу 10 чоловік.

Можливість експорту або заміщення імпорту: торгівля буде проводитися привізними товарами вітчизняного та імпортного виробництва. Перевага буде надаватися товарам вітчизняного виробництва.

Короткий опис та основні характеристики: продаж товарів буде здійснюватися з вільнодоступних вітрин, в торгових залах будуть встановлені примірочні кабіни та дзеркала.

Таблиця 5

Конкурентоздатність послуг

Порівняльні показники

Порівняльна характеристика з продукцією фірм-конкурентів (моя продукція: "+"-краща, "0"-рівно, "—"-гірша)

Фірма: АТ "Універмаг "Луцьк"

Фірма: ЗАТ "Волинь-взуття"

Фірма: Підприємство ”Талант”

1. Рівень обслуговування

+

+

+

2. Ціна

+

+

+

3. Оформлення вітрин

+

+

0

4. Розміщення

+

+

+

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи.

Безпека та екологічність: торгівля буде проводитись екологічно чистими товарами.

Умови поставки та упаковка: підприємство буде забезпечуватися товарами шляхом гуртової закупівлі у виробників та імпортерів.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Послуги у сфері громадського харчування.

Назва послуг: громадське харчування.

Призначення і область використання, перспективність випуску: даний вид діяльності буде здійснюватися через ресторан, кондитерську-кафе, бар, снак-бар, дрінк-бар, пивний бар та ін.

Можливість експорту або заміщення імпорту: торгівля буде проводитися як товарами власного виробництва, так і привізними товарами вітчизняного та імпортного виробництва. Перевага буде надаватися товарам вітчизняного виробництва.

Короткий опис та основні характеристики: снак-бар буде самообслуговуючим закладом гастрономічного типу в якому проводитиметься продаж кулінарних виробів, а також холодних та гарячих напоїв; ресторан буде здійснювати реалізацію кулінарних і кондитерських виробів, алкогольних та безалкогольних напоїв; в дрінк-барі і в пивному барі будуть подаватися готові алкогольні напої та дрінки приготовлені барменом, пивний бар буде обладнаний спеціальним обладнанням для розливу пива; кондитерська-кафе торгуватиме кондитерськими виробами власного виробництва та морозивом.

Таблиця 6

Конкурентоздатність продукції (послуг)

Порівняльні показники Порівняльна характеристика з продукцією фірм-конкурентів (моя продукція: "+"-краща, "0"-рівно, "—"-гірша)
Фірма: Ресторан "Лучеськ" Фірма: Ресторан "Світлофор" Фірма: Ресторан "Театральний"

1. Рівень обслуговуваня

+

+

+

2. Ціни

+

+

+

3. Розміщеня

+

+

+

4.Оформлення інтер'єру і вітрин

+

+

+

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі : Київський майдан - Театральний майдан, високий рівень обслуговування, низькі ціни.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи.

Безпека та екологічність: використання екологічно чистих продуктів.

Умови поставки та упаковка: продукція власного виробництва та гуртова закупівля у підприємств-виробників.

Гарантія та сервіс: сервіс буде відповідати нормам та рівню європейських підприємств громадського харчування.

Утилізація після закінчення експлуатації: відходи будуть збиратися в закритих контейнерах виложених пластмасовими мішками і вивозитися ліфтом у приміщення для відходів.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Готельні послуги.

Назва послуг: готельні послуги.

Призначення і область використання, перспективність випуску: надання готельних послуг для туристів і ділових людей.

Короткий опис та основні характеристики: готель планується на 20 місць, 13 з яких одномісні, 1 "люкс" та 3 двомісні номери. Високий рівень обслуговування буде забезпечений завдяки підбору кваліфікованого персоналу, наявності місць відпочинку та розваг (бар, кафе, сауна, більярдна, дискотека, ресторан, казіно), наявності власної пральні.

Таблиця 7

Конкурентоздатність послуг:

Порівняльні показники Порівняльна характеристика з продукцією фірм-конкурентів (моя продукція: "+"-краща, "0"-рівно, "—"-гірша)
Фірма: ВАТ " Готель Лучеськ" Фірма: ВАТ "Готель Україна"

1. Рівень обслуговуваня

+

+

2. Ціна

+

+

3. Розміщеня

+

+

4.Зручність паркування

+

+

5. Чистота номерів + +

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан, великий асортимент послуг, застосування при будівництві новітніх технологій, сучасних оздоблювальних матеріалів в багатій кольоровій гамі, що забезпечить приємність перебування в готельних номерах.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи.

Безпека та екологічність: передбачено дві евакуаційні сходові клітки, підримання високих санітарно-технічних норм.

Сервіс: сервіс буде відповідати нормам та рівню провідних європейських готелів.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Здача невикористаних площ в оренду.

Назва послуг: здача невикористаних площ в оренду банку.

Призначення і область використання, перспективність випуску: приміщення, яке буде викорис­товуватися для надання банківських послуг, буде збудоване за всіма вимогами банківської справи. Короткий опис та основні характеристики: на 0-му поверсі буде знаходотися скарбниця та господарські приміщення для забезпечення збереження цінностей та роботи банку; на 1-му поверсі будуть знаходитися операційні та кредитні зали для обслуговування фізичних осіб; на 2-му поверсі буде здійснюватися операційне та кредитне обслуговування юридичних осіб. Конкурентоздатність послуг та можливості підвищення конкурентоздатності: приміщення банку знаходиться в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан, буде забезпечено окремим входом та можливістю під'їзду для клієнтів та працівників банку. Значною перевагою є висока ділова активність.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи. Безпека та екологічність: приміщення будуть побудовані згідно вимог, що ставляться до таких приміщень. Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Послуги в сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Назва послуг: ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів як вітчизняного, так і імпортного виробництва.

Призначення і область використання, перспективність випуску: послуги будуть надаватися для власників транспортних засобів, які будуть користуватися послугами торгового комплексу "Захід" та всіх бажаючих.

Можливість імпорту: при ремонті та сервісному обслуговуванні будуть використовуватися запчастини та розхідні матеріали як вітчизняного так і імпортного виробництва.

Короткий опис та основні характеристики: ремонтні роботи та сервісне обслуговування будуть проводитися на трьох постах з кількістю обслуговуючого персоналу 5 чоловік. Фаховість працівників дозволятиме проводити як дрібні, так і серйозні ремонти транпортних засобів.

Таблиця 8

Конкурентоздатність продукції (послуг)

Порівняльні Показники Порівняльна характеристика з продукцією фірм-конкурентів (моя продукція: "+"-краща, "0"-рівно, "—"-гірша)
Фірма: АТ "Волинь-Лада" Фірма: АТ "Волинь-Авто"

1. Якість обслуговування

0

+

2. Асортимент послуг

+

+

3. Зручність для клієнта

+

0

4. Терміни виконання

+

+

Можливості підвищення конкурентоздатності: низькі ціни, висока якість послуг, використання запчастин провідних виробників, проведення робіт під час обслуговування клієнта в торговому комплексі "Захід", виконання робіт в короткі терміни.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівництво.

Безпека та екологічність: бокси будуть забезпечені місткостями для збирання відпрацьованих мастил та інших матеріалів і вивезення їх в місця переробки спеціальним автотранспортом.

Умови поставки та упаковка: запасні частини, які будуть використовуватися під час ремонтів та сервісного обслуговування будуть закуповуватися гуртовими партіями у провідних виробників відповідно до потреб.

Гарантія та сервіс: сервісне обслуговування буде виконуватися на високому професійному рівні.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Розважальні послуги та послуги в сфері грального бізнесу.

Назва послуг: розважальні послуги та послуги в сфері грального бізнесу.

Призначення і область використання, перспективність випуску: послуги будуть надаватися для всіх бажаючих відвідувачів торгового комплексу "Захід".

Можливість експорту або заміщення імпорту: розважальні заклади будуть забезпечуватися цікавими розважальними програмами.

Короткий опис та основні характеристики: дискотека буде знаходитись на 5-му та 6-му поверхах, де будуть розміщені танцювальні зали, сцена, та інші розважальні атрибути. Тут же будуть знаходитися бар-морозиво та коктейль-бар. Для любителів гострих відчуттів в торговому комплексі будуть розміщені кегельбан на 2 доріжки, бар на 20 посадочних місць та казино. Для сімейного відпочинку передбачені сауна та басейн. Всі послуги будуть надаватися на високому рівні.

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан, великий асортимент послуг, низькі ціни, цікаві дозвільні програми, відсутність поблизу аналогічного розважального комплексу.

Наявність або необхідність ліцензування надання послуг: при необхідності буде отримана ліцензія на гральний бізнес.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівництво.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Аналіз ринку збуту продукції (послуг)

Ринок збуту продукції та надання послуг розрахований на кінцевого споживача - жителів Волинського регіону та гостей м. Луцька. В зв'язку з тим, що торговий комплекс "Захід" буде свого роду єдиним супермаркетом такого рівня в м. Луцьку планується зайняти монопольне становище на ринку та захопити до 31 % ринку у сферах торгівлі промисловими та продовольчими товарами.

Маркетинг та збут продукції (послуг)

Вимоги до споживчих властивостей продукції (послуг)

Клієнтами торгового комплексу "Захід" будуть як жителі Волинської області так і заїжджі. Основну частину ринку будуть займати товари та послуги, що будуть продаватися для кінцевого споживання. Для приваблення максимальної кількості клієнтів будуть проводиттись рекламні кампанії в засобах масової інформації.

Таблиця 9

Продукція (послуги) Споживачі (покупці) та їх характеристика Вимоги споживачів до товару (послуг) Обсяги виробництва
Хлібобулочні вироби Жителі Волинської області та заїжджі Смакові властивості, свіжість, довготривалість зберігання, зовнішній вигляд 645 кг./зміну (7 год.) робота в 2 зміни
Ковбасні вироби та м’ясні напівфабрикати Жителі Волинської області та заїжджі Смакові властивості, свіжість, довготривалість зберігання, зовнішній вигляд 0,5 т/доба (з них 60 % копченостей і 40 % м’ясо для безпосереднього споживання)
Торгівля продовольчими товарами Жителі Волинської області та заїжджі Асортимент, якість, низькі ціни, відмінне обслуговування. Торгівля продукцією власного виробництва, закупівля товарів у виробників та через мережу гуртової торгівлі (по мірі необхідності)
Торгівля промисловими товарами Жителі Волинської області та заїжджі Асортимент, якість, низькі ціни, відмінне обслуговування. Закупівля товарів у виробників та через мережу гуртової торгівлі (по мірі необхідності)
Послуги у сфері громадського харчування Жителі Волинської області та заїжджі Асортимент, якість, низькі ціни, відмінне обслуговування Використання продукції власного виробництва та закупівля у вітчизняних виробників. Загальна площа закладів громадського харчування 905,5 м.
Готельні послуги Заїжджі Чистота, низькі ціни, якість обслуговування, оформлення інтер’єру 20 місць на добу
Здача невикористаних площ в аренду Юридичні особи Відповідність площ для можливого використання за призначенням 1227,70 м.кв.
Послуги в сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів Жителі Волинської області та заїжджі Надання послуг високої якості, гарантійний термін, терміновість виконання Станція технічного обслуговування на З пости загальною площею 754 м. кв. по обслуговуванню автотранспорту вітчизняного та імпортного виробництва

Розважальні послуги та послуги в сфері грального бізнесу

Жителі Волинської області та заїжджі Цікаві розважальні програми, якість обслуговування Дискотека (2 зали), кегельбан (2 доріжки), сауна, басейн, казино.

Конкуренція

В зв'язку з унікальністю торгового комплексу "Захід" конкурентів у сфері комплексного обслуговування немає, однак для порівняння взято конкурентів по окремих напрямках діяльності.

Таблиця 10

Підприємства конкуренти

Об'єм виробництва

Сильні і слабкі сторони конкурента

Мої сильні і слабкі сторони

Луцький хлібокомбінат 5084 тис.грн.

Монопольне становище в даній галузі, але низька якість та малий асортимент, застарілі технології.

Висока якість, великий асортимент, новітні технології, можливість швидкої зміни асортименту

ВАТ "Хліб" 7165 тис.грн.

Монопольне становище в даній галузі, але низька якість та малий асортимент, застарілі технології.

Висока якість, великий асортимент, новітні технології, можливість швидкої зміни асортименту

Луцький м'ясокомбінат 5241 тис.грн.

Монопольне становище в даній галузі, але малий асортимент, застарілі технології.

Висока якість, великий асортимент, новітні технології, можливість швидкої зміни асортименту

ТзОВ "Небо С" (виробник ковбасних виробів).

1347 тис.грн.

Серйозний конкурент, але дорога продукція.

Висока якість, великий асортимент, можливість швидкої зміни асортименту, низькі ціни за рахунок відсутності затрат по транспортуванню до місць продажі.

ВАТ "Готель Лучеськ"

270,5 тис.грн.

Низький рівень оформлення номерів, низький рівень сервісного обслуговування

Оформлення номерів в сучасному стилі, висока якість обслуговування, високі ціни, що розраховано для ділових людей.

ВАТ "Готель "Україна"

306,5 тис.грн.

Низький рівень оформлення номерів, низький рівень сервісного обслуговування

Оформлення номерів в сучасному стилі, висока якість обслуговування, високі ціни, що розраховано для ділових людей.

Ресторан "Лучеськ" 153,4 тис.грн. Середній рівень обслуговування,середній рівень оформлення інтер'єру

Великий асортимент фірменних блюд, вишукане оформлення інтер'єру, високий рівень обслуговування.

Ресторан "Сфітлофор" 300,2 тис.грн. Добрий сервіс, але високі ціни на продукцію власного виробництва.

Великий асортимент фірменних блюд, вишукане оформлення інтер'єру, високий рівень обслуговування.

АТ "Волинь-Лада" 353,0 тис. грн. Серйозний конкурент Обслуговування клієнта в торговому комплексі "Захід" під час проведення ремонтно-сервісних робіт
АТ "Волинь-Авто" 467,9 тис.грн. Серйозний конкурент Обслуговування клієнта в торговому комплексі "Захід" під час проведення ремонтно-сервісних робіт

Ціна продукції (послуги)

Загальна цінова політика при реалізації товарів та наданні послуг для масового споживача буде спрямована на зниження цін за рахунок закупівлі товарів безпосередньо у виробників та гуртових постачальників, відсутності транспортних затрат при реалізації власної продукції, сезонним розпродажем. Але, оскільки, комплекс розрахований і на елітних споживачів, то буде проводитися реалізація престижних товарів та надання послуг високої якості по високих цінах. Зручне розташування комплексу в центрі міста забезпечить швидкий обіг коштів та великі обсяги реалізації.

Ціни на деякі види товарів та послуг плануються наступні: хліб – 1,09 грн.; булки різних видів – від 0,39 грн. до 1,4 грн.; ковбасні вироби – від 8,56 грн. до 29, 87 грн.; готельні послуги – від 70 грн. до 250 грн. за добу; послуги у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів, зокрема – комплексний огляд транспортного засобу – 53 грн., ремонт – від 40 грн. до 560 грн.; при торгівлі промисловими товарами ціни будуть встановлюватися залежно від ціни закупки у оптовика та встановленої націнки; здача невикористаних площ в оренду – 3000 грн./міс.; розважальні послуги, наприклад, вхідний квиток на дискотеку – 10 грн., сауна – 50 грн./год., басейн – місячний абонемент – 35 грн.

Прогнозні обсяги реалізації

Плануються наступні річні обсяги реалізації продукції і послуг.

Виробництво хлібобулочних виробів – 445 тис. грн.; виробництво ковбасних виробів та м’ясних напівфабрикатів – 1335 тис. грн.; послуги у сфері громадського харчування – 430 тис. грн.; готельні послуги – 1410 тис. грн.; послуги у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів – 429 тис. грн.; оренда – 373 тис. грн.; магазини по торгівлі продовольчими товарами – 1359 тис. грн.; магазини по торгівлі промисловими товарами – 15886 тис. грн.; дискотека – 297 тис. грн.; сауна – 178,9 тис. грн.; кегельбан – 118 тис. грн.; казино – 235 тис. грн.

Стратегія просування на ринок

Стратегія просування на ринок буде спрямована на споживача і заснована на принципах "все для клієнта" та "клієнт завжди правий". Серед шляхів приваблювання споживачів буде використання реклами через засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення), встановлення світлових рекламних щитів, реалізація товарів в кредит та на умовах консигнації.

Виробничий план

Забезпеченість земельними площами (ділянкою) становить 0,2497 га на умовах постійного користування.

Таблиця 11

Характеристика

Транспортні зв'язки

Під'їзд до торгового комплексу забезпечується з проспекту Волі і зі сторони проспекту Правди.

Інженерні мережі

Є в наявності технічні умови для забезпечення торгового комплексу енергоносіями, водою, каналізацією, буде збудована дахова котельня.

Необхідні ресурси

Електроенергія, вода, газ, зв'язок, каналізація.

Постачальники

ВАТ "Волиньгаз", ДАЕК "Волиньобленерго", підприємство "Луцькводоканал", Луцький міський вузол електрозв'язку "ЛУЦЬКМІСЬКТЕЛЕКОМ"

Споживачі продукції

Торговий комплекс "Захід"

Виробничі площі і приміщення

Торговий комплекс "Захід" буде введений в дію після проведення реконструкції, розбудови та перебудови будинку 15 по вулиці Шопена. Загальна площа використовуваних приміщень після реалізації проекту складатиме 8609,00 м. кв.

Таблиця 12

№ п/п

Призначення, назва, характеристика Заг. к-сть кв.м

Забезпечення

Терміни

Готовність. Необхідні роботи. Наявність угод, договорів

Зат­рати

(тис. дол США).

Джерело Кв. м

Поч.

(міс)

Кін.

(міс)

Перша черга

1.

Технічні приміщення

175,9

Будівництво та реконструкція

175,9

15.06. 2001

15.06. 2003

Наявність проектної документації та розпочато будівництво, контракт № 24 -98 від 22.05,1998 року, виконавець підприємство "Деніс-Буд" Болгарія.

211,1

2.

Хол

971,3

Будівництво та реконструкція

971,3

15.06. 2001

15.06. 2003

1200,4

3.

Банк

1227,7

Будівництво та реконструкція

1227,7

15.06. 2001

15.06. 2003

1473,2

4.

Торгові заклади

790,0

Будівництво та реконструкція

790,0

15.06. 2001

15.06. 2003

948,0

5.

Заклади громадського харчування

905,5

Будівництво та реконструкція

905,5

15.06. 2001

15.06. 2003

1086,6

6.

Офісні приміщення

264,9

Будівництво та реконструкція

264,9

15.06. 2001

15.06. 2003

317,9

7.

Готель

468,4

Будівництво та реконструкція

468,4

15.06. 2001

15.06. 2003

562,1

8.

Дискотека

574,5

Будівництво та реконструкція

574,5

15.06. 2001

15.06. 2003

689,4

9.

Складські приміщення

537,3

Будівництво та реконструкція

537,3

15,06. 2001

15.06. 2003

644,8

10.

Пекарня

128,8

Будівництво та реконструкція

128,8

15.06. 2001

15.06. 2003

154,5

Друга черга

11.

Магазини

962,0

Будівництво та реконструкція

962,0

15.06.

2002

15.06. 2003

Є в наявності концепція, затверджена замовником та ведуться проектні роботи. Контракт № 24-99 від 15.02.99р.

1154,4

12.

Станція технічного обслуговуван-ня

754,0

Будівництво та реконструкція

754,0

15.06. 2002

15.06. 2003

904,8

13.

Кегельбан, бар

380,0

Будівництво та реконструкція

380,0

15.06. 2002

15.06. 2003

456,0

14.

Сауна, басейн

228,0

Будівництво та реконструкція

228,0

15.06. 2002

15.06. 2003

345,6

15.

Казино

177,0

Будівництво та реконструкція

177,0

15.06. 2002

15.06. 2003

212,4

16.

Центральний розподільний пункт

90,0

Будівництво та реконструкція

90,0

15.06. 2002

15.06. 2003

108,0

17.

Дизельна

18,0

Будівництво та реконструкція

18,0

15.06. 2002

15.06. 2003

21,6

Всього затрат

10490,8

Меблі

Згідно контрактів № 24/01 від 22.05.2001 року та № 25/01 від 15.06.2001 року виконавець -болгарське підприємство "Деніс-Буд" доставить необхідні меблі згідно з проектом по окремих контрактах.

Таблиця 13

Назва, характеристика

Постачальник, умови

Затрати

(тис. дол США)

Перша черга

Технічні приміщення

Підприємство "Буд-Марк", Польща. Контракт № 24/01 від 22.05.2001 року.

60,7

Хол

314,8

Банк

441,9

Торгові заклади

284,4

Заклади громадського харчування

326,0

Офісні приміщення

95,4

Готель

168,6

Дискотека

206,8

Складські приміщення

193,4

Пекарня

46,4

Друга черга

Магазини

Підприємство "Буд-Марк", Польща. Контракт № 25/01 від 15.06.2001 року.

346,3

Станція технічного обслуговування

271,4

Кегельбан, бар

136,8

Сауна, басейн

103,7

Казино

63,7

Центральний розподільний пункт

32,4

Дизельна

6,5

Всього затрат

3099,2

Комплектуючі, матеріали та обладнання.

Всі матеріали, необхідні для реалізації проекту по будівництву торгового комплексу "Захід" будуть поставлятися виконавцем (підприємство "Деніс-Буд", Болгарія). Вартість виконання 1 м. кв. поверхні нетто підрахованої в проекті згідно контрактів № 24/01 від 22.05.2001 року та № 25/01 від 15.06.2001 року становить 1200 дол. США та включає в себе вартість матеріалів, комплектуючих та обладнання. При реалізації проекту будуть використані алюмінієві системи всесвітньовідомої бельгійської фірми Reynaers та матеріали інших провідних фірм світу.

Кадрове забезпечення

Реалізація проекту торгового комплексу "Захід" дозволить додатково працевлаштувати 146 чоловік.

Таблиця 14

№ п/п

Назва і характеристика

Кількість (людей)

Джерело поповнення

Термін прийому

Оклад в міс. (грн.)

Сума всього на рік (тис. грн)*

Є

дод.

1.

Адмінперсонал 5 850,00 55,25

2.

Пекарня

12

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004

500 78,0

3.

Ковбасний цех

10

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 500 65,0

4.

Кафе-бар

2

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 350 9,1

5.

Гамбургер-бар

6

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 350 27,3

6.

Ресторан

28

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 350 127,4

7.

Дискотека

2

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 300 7,8

8.

Пральня

2

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 400 10,4

9.

Обслуговуючий персонал

30

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 300 117,0

10.

Магазин промтоварів

16

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 400 83,2

11.

Готель

10

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 350 45,5

12.

Котельна

2

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 500 13,0

13.

Магазин продтоварів

6

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004 400 31,2

14.

Станція техобслуговуван-ня

5

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004

500

32,5

15.

Кегельбан-бар

2

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004

350

9,1

16.

Сауна, басейн

2

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004

400

10,4

17.

Казино

7

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004

450

40,95

18.

Центральна розподільча

3

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004

350

13,65

19.

Дизельна

1

Оголошення, фонд зайнятості населення

07.2004

350

4,55

ВСЬОГО

5

146

Всього затрат

781,3

* - розрахунки за рік проведені з врахуванням додаткових виплат в розмірі одного місячного окладу.

Транспорт і зв'язок, енергетичне та інженерне забезпечення

Оскільки будівництво та реконструкцію згідно контрактів № 24/01 від 22.05.2001 року та № 25/01 від 15.06.2001 року проводить болгарське підприємство "Деніс-Буд" то відповідно ним і буде здійснюватися транспортне та інженерне забезпечення. Енергетичне забезпечення буде зійснюватись ДАЕК "Волиньобленерго" згідно технічних умов на електропостачання від 30.05.2001 року № 18-20/01, постачання води буде здійснюватись підприємством "Луцькводоканал" згідно технічних умов на водопостачання від 25.12.2000 року № 36, послуги зв'язку будуть надаватися Луцьким міським вузлом електрозв'язку "ЛУЦЬКТЕЛЕКОМ". Вартість всіх вищеперелічених послуг входить в вартість виконання 1 м. кв. поверхні нетто.

Екологічність та безпека виробництва

Торговий комплекс "Захід" не здійснюватиме екологічно-небезпечного виробництва і спроектований згідно з вимогами безпеки експлуатації.

Організаційний план

Команда управління та провідні спеціалісти

Реалізація проекту буде здійснюватися під керівництвом провідних спеціалістів підприємства "Надія".

Таблиця 15

№ п/п

П. І. Б.,

посада

Завдання, функції, відповідальність

Рік народження, освіта, досвід роботи, досягнення

1.

Золотов Ігор Олександрович (генеральний директор)

Контроль та керівництво будівництвом об'єкту, своєчасне фінансування та цільове його використання

1955 р.н., вища, загальний стаж роботи 27 років.

2.

Чорненький Володимир Андрійович (заступник генерального директора)

Контроль за будівництвом об'єкту (своєчасне забезпечення будматеріалами, техдокументацією об'єкту)

1966р. н., середня спеціальна, стаж роботи 17 років.

3.

Ткачук Людмила Вікторівна (головний бухгалтер)

Контроль за використанням коштів і дотриманням податкового законодавства

1950 р. н., вища, загальний стаж роботи 31 рік.

4.

Таранюк Інна Миколаївна (начальник планово-виробничого відділу)

Контроль за виконанням економічних показників 1938 р. н., вища, загальний стаж роботи 39 років.

5.

Славний Леонід Михайлович (юрист)

Належне оформлення контрактів, контроль за їх виконанням

1960 р. н., вища, загальний стаж роботи 16 років.

6.

Каліщук Олексій Олегович (головний енергетик)

Контроль за виконанням робіт, забезпечення енергоносіями 1958 р. н., вища, загальний стаж роботи 23 роки.

7.

Борисевич Владислав Едуардович (головний механік)

Своєчасне забезпечення автотранспортом і контроль за його використанням

1953 р. н., середня спеціальна, загальний стаж роботи ЗО років.

8.

Сікорський Віктор Миколайович (начальник сантехдільниці)

Контроль за виконанням сантехнічних робіт та забезпеченням малою механізацією

1961 р. н., вища, загальний стаж роботи 18 років.

9.

Петров Іван Семенович (технагляд)

Контроль за використанням БМР і оздоблювальних робіт, ТБ, своєчасне забезпечення об'єкта будівельними матеріалами

1937 р. н., вища, загальний стаж роботи 39 років.

Правове забезпечення

Під час ведення будівництва буде використовуватися правове забезпечення підприємства "Надія". Після завершення будівництва торговий комплекс "Захід" буде функціонувати як дочірнє підприємство підприємства "Надія" з правом юридичної особи. На дату складання бізнес-плану правове забезпечення підприємства "Надія" наступне:

Таблиця 16

№ п/п Документ та його реквізити Короткий зміст (суть і важливість для проекту)
1. Статут підприємства "Надія" у новій редакції зареєстрованийВиконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки, печатку, діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Засновниками є болгарське підприємство "Варна" і українська виробничо-комерційна фірма "Онікс" Лтд.
2. Договір про діяльність підприємства "Надія" зареєстрований у новій редакції Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510.

Затверджено статутний фонд підприємства в сумі 9'305,00 тис. грн., що становить 5'000,00 тис. дол. США, в тому числі внесок ВКФ "Онікс" 4'950,00 тис. дол. США, або 99 % статутного фонду.

3. Свідоцтво про державну реєстрацію № 24399178 від 10.10.97 року видане Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів. Відомості про місцезнаходження підприємства
4. Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ВЛ № 00164 від 18.10.97 року Надає право на виконання будівельно-монтажних робіт за затвердженим переліком.
5. Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ВЛ № 00165 від 18.10.97 року.

Надає право на виконання інжинірингових робіт в будівництві за затвердженим переліком.

6. Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ВЛ № 00201 від 05.12.97 року. Надає право на виконання реставраційних робіт за затвердженим переліком.
7. Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ВЛ №00298 від 14.01.98 року. Надає право на виконання будівельно-монтажних робіт з улаштуванням зовнішніх інженерних мереж і устаткування.
8. Державний акт на право постійного користування землею ІІ-ВЛ № 001567 від 29.04.01 року виданий Луцькою міською радою народних депутатів Волинської області. Акт зареєстровано в книзі записів за № 813.

Надано право постійного користування землею площею 2,7463 га по пр. Молоді згідно з планом землекористування.

9. Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради народних депутатів "Про закріплення земельних ділянок в постійне користування" від 16.05.01 року № 540. Виділено 0,2497 га землі по вул. Шопена.

Підтримка і пільги

В реалізації проекту зацікавлені органи виконавчої влади Волинської області, які підтримують даний проект.

Таблиця 17

№ п/п

Документ і його реквізити

Короткий зміст (суть і важливість для проекту)

1.

Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.05.01 року № 540.

Право постійного користувння землею площею 0,2497 га по вул. Шопена м. Луцьку.

2.

Гарантія Застави Ресурсів адміністрації Волинської області.

Адміністрація гарантує повернення кредиту та процентів по ньому власним майном та ресурсами.

Організаційна структура реалізації проекту

Підприємство "Надія" буде здійснювати контроль за будівництвом та реконструкцією комплексу які проводить болгарське підприємство "Деніс-Буд". Розрахунки з болгарським підприємством "Деніс-Буд" будуть проводитись згідно підписаних контрактів за фактом виконання певних етапів робіт. Реалізація проекту: початок – 15.06.01, закінчення всіх видів робіт - 15.09.04.

Фінансовий план

Таблиця 18

Податки

Назва Ставка, % Регулярність виплат Стаття, що обкладається податком (відзначе-на +)
Прибуток Обсяг вирбленої продукції та товарообіг Обсяг реалізації Вид діяльності Зарплата Активи Вартість найманого житла Дод. вартість
Земля Основні фонди і нематеріальні активи Транспортні засоби
Податок на прибуток 30 щоквартально +
Податок на додану вартість 20 щомісячно +
Плата за землю 0,99 коп./м.кв. щомісячно +
Відрахування в пенсійний фонд 32 щомісячно +
Відрахування на соціальне страхування включаючи і відрахування на безробіття 5 щомісячно +
Податок з власників транспортних засобів Euro/об’єм двигуна До 1 липня +
Амортизаційні відрахування 10 щомісячно +
Відрахування коштів на дорожні роботи 1,2 або 0,06 щомісячно +
Плата за торговий патент на деякі види діяльності В грн. Від видів діяльності щоквартально +
Комунальний податок 10 щомісячно +
Готельний збір 20 щомісячно +

Спосіб віднесення виплат та процентів по кредитах.

Виплата основного боргу та процентів по кредиту, по мірі здійснення витрат, буде відноситися на збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів з поступовим віднесенням на зменшення скоригованого прибутку у межах норм амортизаційних відрахувань.

Таблиця 19

Виручка від реалізації продукції.

Назва

Виручка від реалізації по роках *

2005 рік

2006 рік**

тис. грн

тис. дол.

США

тис.грн

тис.дол. США

Пекарня

445

87

521,4

102

Ковбасний цех

1335

261

1630,6

319

Готель

1410,8

276

1482,3

290

Ресторан

1263,4

247

1410,8

276

Інші заклади громадського харчування

1185,9

232

1620,3

317

Дискотека

296,5

58

373,1

73

Сауна

178,9

35

194,2

38

Кегельбан

117,6

23

132,9

26

Казино

235,1

46

265,8

52

Станція технічного обслуговування

429,4

84

460

90

Здача приміщень в аренду

373,1

73

373,1

73

Магазини по торгівлі продовольчими товарами 13959,5 2731 21228,1 4153
Магазини по торгівлі промисловими товарами 15886,5 3108 26722,9 5228

РАЗОМ:

37116,7

7261

56415,5

11037

* - при здійсненні розрахунків за основу взято курс гривні відносно долара на момент кладання бізнес-плану. (1 USD = 5,1115 грн.)

** - збільшення виручки від реалізації починаючи з 2 року обраховане в процентному іідношенні збільшення виходячи з умовних цін, визначених в USD та перерахованих по курсу ривні відносно долара на момент складання бізнес-плану. (1 USD = 5,1115 грн.)

Таблиця 20

Кошторис затрат на проект (в тис. дол. США)

Назва

Вартісь

Наявність розшифровки затрат
Всього

В тому числі

Власні

Позика

1.

Проектно-кошторисна документація

572,7

572,7

Єв наявності

2.

Конструкція

1983,6

699,7

1283,9

3.

Коробка будинку з відкритими пройомами

1487,7

1487,7

4.

Коробка будинку з закритими пройомами

991,8

991,8

5.

Фасад

991,8

991,8

6.

Внутрішнє оздоблення (без обладнання)

1487,7

1487,7

7.

Обладнання, устаткування

2479,5

2479,5

8.

Благоустрій

297,5

297,5

9.

Зовнішні і інженерні мережі

198,5

198,5

10.

Меблі

3099,2

3099,2

ВСЬОГО на проект

13590,0

1272,4

12317,6

Таблиця 21

Звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати (2005-й та 2006-й роки діяльності) *

№ п/п

Найменування показника

2005 рік

2006 рік

Прибутки

Збитки

Прибутки

Збитки

Тис. грн. Тис. дол. США Тис. грн. Тис. дол. США Тис. грн. Тис. дол. США Тис. грн. Тис. дол. США

1.

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

36741,5

7188

Х

X

56042,5

10964

X

X

2.

ПДВ

Х

X

6123,6

1198

Х

X

9340,4

1827

3.

Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)

Х

X

19019,9

3721

Х

X

30168,1

5902

4.

Комерційні витрати

Х

X

9957,2

1948

Х

X

10422,3

2039

5.

Результат від реалізації

1640,8

321

6111,7

1196

6.

Інші операційні доходи і витрати

306,7

60

296,5

58

306,7

60

296,5

58

7.

Інші позареалізаційні доходи і витрати

5,1

1

15,3

3

5,1

1

8.

ВСЬОГО прибутків і збитків

1952,6

382

296,5

58

6433,7

1259

301,6

59

9.

Прибуток або збиток звітного періоду

1656,1

324

6132,1

1200

10.

Податок на прибуток

X

X

496,8

97

X

X

1839,6

360

11.

Інше використання прибут­ку**

X

X

1160,3

227

X

X

4293,7

840

12.

Погашення кредиту та процентів по ньому.

X

X

X

X

13.

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року.

* - при здійсненні розрахунків за основу взято курс гривні відносно долара на момент складання бізнес-плану: (1 USD = 5,1115 грн.)

** - одержаний прибуток за 1-й та 2-й роки діяльності буде направлено на поповнення власних обігових коштів.

Таблиця 22

Прогнозний баланс

Прогнозний баланс (початковий стан, 2005, 2006 роки діяльності).

№ п/п

Назва

Початковий стан

1-й рік

2-й рік

Тис. грн. Тис. дол. США Тис. грн. Тис. дол. СШ Тис. грн. Тис. дол. СШ

Актив

1.

Основні засоби та нематеріальні активи

69465,3

13590

69465,3

13590

69465,3

13590

2.

Незавершені капітальні вкладення

3.

Довгострокові фінансові вкладення

4.

Товаро-матеріальні запаси

1431,2

280

2361,5

462

5.

Розрахунки з дебіторами

3710,9

726

5643,1

1104

6.

Грошові кошти

1185,9

232

1482,3

290

7.

Інші оборотні активи

5,1 1 5,1 1
Підсумок активу 69465,3 13590 75798,4 14829 78957,3 15447

Пасив

8.

Статутний фонд

6501,8

1272

6501,8

1272

6501,8

1272

9.

Інші джерела власних та прирівнених до них коштів

1160,3

227

5454

1067

10.

Нерозподілений прибуток

11.

Довгострокові кредити бан­ків

62963,5

12318

62963,5

12318

62963,5

12318

12.

Короткострокові кредити

1364,8

267

843,4

165

13.

Розрахунки з кредиторами

3803

744

3190

624

14

Інші короткострокові паси­ви

5,1

1

5,1

1

Підсумок пасиву

69465,3

13590

75798,5

14829

78957,8

15447

Джерела фінансування і виплат

Власний (акціонерний капітал)

Підприємство "Надія" за рахунок власних коштів в сумі 1272 тис. дол. США розпочало реалізацію проекту. Після введення в дію торгового комплексу вказані кошти будуть внеском підприємства "Надія" в статутний фонд новоствореного дочірнього підприємства.

Позичений капітал (кредити)

Для реалізації проекту необхідною умовою є одержання кредиту в сумі 12317,6 тис. дол. США терміном на 144 місяці з погашенням основної суми та процентів по ньому починаючи з 36 місяця від початку діяльності. Погашення кредиту та процентів по ньому буде проводитися один раз в рік, починаючи з 36 місяця від початку діяльності з нарахуванням процентів у розмірі 6 % річних починаючи з 24 місяця:

Інтегральні показники ефективності реалізації проекту.

Термін окупності проекту: 144 місяці.

Індекс прибутковості (РІ):

PI = Дисконтована сума поступлень / Дисконтована сума виплат =

= (163’616,00 тис.дол. США)/ (16’785,6тис.дол.США)=9,7475

Чистий валовий дохід (NPV):

NPV = Сума дисконтованих поступлень – Сума дисконтованих виплат =

= 163’617,00 тис.дол. США – 16’785,6 тис.дол. США = 146’831,4 тис.дол. США

ередня внутрішня норма рентабельності (IRR) протягом 144 місяців: 23,8 %.

Таблиця 23

Значення (масштабність) проекту.

№ п/п Масштаб Значення

1.

2.

3.

м. Луцьк

Волинська область

Україна і зарубіжні країни

Отримає нову архітектурну споруду у вигляді багатофунк­ціонального будинку, що забезпечить жителів м. Луцька та приїзджих:

• хлібобулочними виробами;

• м'ясо-ковбасними виробами;

• широким асортиментом продовольчих товарів;

• широким асортиментом промислових товарів;

• послугами у сфері громадського харчування;

• готельними послугами;

• здача невикористаних площ в оренду;

• послугами у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• розважальними послугами та послугами у сфері грального бізнесу.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Промышленность и производство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Віряни на Донбасі будують багатофункціональний комплекс Гарячі новини 07 16  [ВИДЕО]У Глинянах працюють над створенням багатофункціонального навчально виробничого комплексу Мозаїка  [ВИДЕО]
О Каспрук про побудову нового мультифункціонального комплексу в Чернівцях 26 04 2016  [ВИДЕО]
Комплекс Мангал коптильня казанка разделочный стол с мойкой  [ВИДЕО]
Андрій Павелко відкрив багатофункціональний спорткомплекс в Івано Франківську  [ВИДЕО]
Український ракетний комплекс багатоканальний середньої дії ДНІПРО Ч 2  [ВИДЕО]
Територія майбутнього комплексу на Чорновола  [ВИДЕО]
Український ракетний комплекс багатоканальний середньої дії ДНІПРО Ч 1  [ВИДЕО]
Росія перекинула найманцям багатофункціональні комплекси радіо технічної розвідки  [ВИДЕО]
Оборонний комплекс Золочівського замку  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.