Операційна технологія і організація збирання кукурудзи на силос

Міністерство аграрної політики України

Одеський державний аграрний університет

Кафедра Е і РМТП

Самостійна робота

з предмета: «Машиновикористання в землеробстві»

Розрахунок операційно-технологічної з розробкою операційної технології і організації збирання кукурудзи на силос

Виконав: ст. 4курсу

мех. факультета

Перевірив:

Одеса

2007


1. Розрахунок тягово-приводного агрегату

В агрегатах робочі органи яких приводяться в дію від валу відбору потужності ВВП, крім опору пересуванню виникає ще й додатковий опір внаслідок приведення механізмів в дію.

Дано для розрахунку: Трактор Т-150К (маса

) і силосозбиральний комбайн КС-1.8 (масса
) коефіцієнт опору кочення
t=0,1, механічний коефіцієнт корисної дії ВВП
величина буксування
, питома потужність на приведення в дію робочих органів КС-1,8 «Вихрь»
, урожайність 30 т/га, або 30кг/м2 , величина підйому 20 , довжина гону 850м.

Обгрунтування складу агрегату

1. Згідно з нормативами агротехнічних швидкостей на цієї операції рух агрегату допускається в межах 5…12 км/год.

2. Такому діапазону відповідає перша і друга передача трактора

км/год

км/год

Тягове зусилля трактора на цих передачах

кН

кН

Тягове зусилля трактора на другій і першій передачах з урахуванням конкретних умов, кН

кН

кН

3. Визначаємо робочу швидкість на відповідних передачах.

км/год

км/год

4. Для роботи агрегату потрібно забезпечити таку умову:

де

- потужність для приведення в дію механізмів машини, кВт;

- потужність, яка може передаватись через ВВП при русі агрегату, кВт.

де

- питома потужність на приведення в дію робочих органів кВт с/кг (
кВт с/кг)

секундна подача маси в машину, кг/с;

де

робоча ширина захвату машини, м

де

конструктивна ширина захвату машини, м (
м)

коефіцієнт використання ширини захвату (для кукурудзозбирального агрегату
)

м

робоча швидкість агрегату, м/с

(

м/с,
м/с)

ц – урожайність кукурудзи, кг/м2

(ц=3 кг/м2 )

кг/с

кВт

кг/с

кВт

потужність при русі агрегату, кА може передаватись через ВВП, визначаємо за формулою

де

ефективна потужність двигуна, кВт (
кВт)

ККД трансмісії ВВП (
)

робоча швидкість агрегату, км/год

(

км/год;
км/год)

ККД трансмісії трактора

(

)

коефіцієнт буксування (
);

опір на пересування трактора, кН

опір на пересування сіськогосподарської машини, кН

де

маса трактора і маса сільськогосподарської машини, Н

(

):

коефіцієнт опору кочення (
)

величина підйому (
)

кН

кН

кВт

кВт

Умова

кВт

кВт задовольняється

Отже укомплектований агрегат буде працювати нормально.

5. Для оцінки раціонального комплектування агрегату необхідно визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

;

де

загальний опір агрегату, кН;

тягове зусилля трактора відповідної передачі, кН;

де

опір перекочування машини, кН;

опір підйому машини, кН;

кН

кН

додатковий опір, який чинять робочі органи, що приводяться в дію ВВП.

Визначаємо за формулою:

;

кН

кН

кН

кН

Отже використання тягового зусилля на другій передачі повніше ніж на першій, тому агрегату краще працювати на другій передачі і додаткова перша.

2. Визначення коефіцієнтів робочих ходів і використання часу змін

Коефіцієнт робочих ходів визначимо з виразу:

де

середня робоча довжина гону, м.

середня довжина холостого ходу, що приходиться а один робочий хід агрегата, м.

де

довжина гону, м (850м)

ширина поворотної смуги, м

Мінімальна ширина поворотної смуги визначається з виразу:

при петльових поворотах

де,

радіус поворота агрегата, м;

довжина виїзду агрегату, м;

Визначимо радіус поворота агрегата

;

при

радіус повороту агрегату

при

кг/год, м;

Приймаю для агрегату у складі трактора Т-150К і машини КС-1.8 «Вихрь»

;
м

;

м

Кінематична довжина агрегату визначають за формулою

де

кінематична довжина трактора, м

кінематична довжина сільськогосподарської машини

Ширину поворотної смуги приймаємо кратну ширині захвату

де

(округлюємо до цілого числа)

м

;

м

Орієнтовна оптимальна ширина загінки при гоновому способі руху з петльовими поворотами з розширенням прокоса

де

довжина загінки, м (808,5м)

робоча ширина захвату агрегату, м (1,73м)

мінімальний радіус повороту, м (3,46м)

м

беремо

;
беремо 31 прохід)

Середня довжина холостого хода

;

м

3. Коефіцієнт використання часу зміни

Затрати часу на корисну роботу враховуються коефіцієнтом використання часу зміни:

де

відповіно затрати часу на корисну роботу (чисту і тривалість зміни), год.

Чистий робочий час визначаємо по формулі

підгонові-заключний час, год

час на технологічне обслуговування агрегату в загоні, год;

час на відпочинок і особисті потреби, год;

коефіцієнт використання часу руху агрегата з урахуванням затрат часу на холості повороти і заїзди.

Значення величини підготовчо-заключного часу можна визначити з виразу

де

час на проведення щозмінного технічного обслуговування (Т-150К – 0,18год КС-1.8 «Вихрь» - 0,4год)

час на підготовку агрегата до переїзду,
хв.

час на переїзди агрегата на початку і в кінці зміни.
хв..

час на здачу і одержання переходів
час на здачу і одержання переходів
хв.

Час на технологічне обслуговування

можна визначити за даними хронометричних спостережень
год.

Час на відпочинок і особисті потреби персоналу, що обслуговує агрегат складає 30 хв.

хв.

год

4. Розрахунок техніко-економічних показників роботи агрегатів

Для оцінки ефективності роботи потрібного агрегату необхідно визначити його продуктивність, затрати праці при виконанні роботи витрати палива, прямі експлуатаційні і приведені затрати коштів.

Продуктивність розрізняють теоретичну, технічну і фактичну.

Теоретична продуктивність – це об’єм роботи, яка може бути досягнута агрегатом при конструктивній ширині захвату машини, що входять до його складу і теоретичній швидкості руху.

або

де

теоретична продуктивність, га/год;

конструктивна ширина захвату МТА, м;

швидкість руху агрегату відповідно км/год і м/с

га/год

Технічна продуктивність розраховують по технічно-обґрунтованих значеннях ширини захвату

і швидкості руху
агрегату по формулах

га/год

;

де

час зміни (7 годин)

га/зм

Затрати праці при викоанні технологічної операції залежать від продуктивносі МТА

і кількості людей, що обслуговують

де,

затрати праці гол-люд/га

кількість механізаторів на агрегаті, чол.:

кількість допоміжних робітників на агрегаті, чол..

люд-год/га

Визначаємо втрату палива на 1га обробітку кг/га;

де,

витрата палива відповідно на корисну роботу, холостий рух і при зупинках з працюючим двигуном. Для трактора Т-150К

час роботи, холостих рухів, зупинок, годин.

год

;

год

кг/г

5. Операційна технологічна карта

1. Визначаємо тривалість одного циклу, хвилин

де

робоча довжина загінки, м

робоча швидкість агрегату, км/год

час повороту в кінці загінки, хв.

м

де,

довжина загінки, м

ширина поворотної полоси

2. Визначаємо технічну продуктивність за цикл, га/ц

, га/ц

де,

час циклу, год

га/ц

3. Кількість циклів за зміну

ц/зм

4. Витрата палива за зміну

;

кг

6. Економічна частина

Визначення прямих експлуатаційних витрат на 1 га операції

Експлуатаційні витрати на виконання операції визначаємо за формулою:

грн./га

де,

оплата праці обслуговуючого персоналу, грн/га;

вартість палива і мастильних матеріалів, грн/га;

амортизаційні відрахування на агрегат, грн/га;

витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування грн/га.

Оплату праці обслуговуючого персоналу визначаємо за формулою

;

де,

кількість робітників, що обслуговують агрегат (на збиранні кукурудзи на силос
)

оплата праці за трактористу-машиністу, допоміжним працівникам;

відрахування на соціальне страхування (4,1% від заробітної плати)

Оплата праці тракториста-машиніста складається з таких елементів:

, грн.

де

заробітна плата основна

згідно з розрядом роботи (тарифна ставка тракториста-машиніста на збиранні кукурудзи на силос згідно з 5 розрядом становить 6,96грн), відповідати прийнятим у господарстві.

заробітна плата за класність (трактористу-машиністу першого класу – 20% від тарифної ставки)

надбавка за високу якість виконаної роботи (у господарстві встановлена надбавка -20% від тарифної ставки);

відрахування на відпустку від суми основної заробітної плати і всіх допомог у розмірі 8,34% (за 24 робочих днів);

надбавка за стаж (від суми основної й додаткової оплати згідно з нормативами, прийнятими у господарстві і за безперервний стаж роботи з 3…5 років – 8%, 6…10 років – 10%, 11…15 років – 15%, понад 15 років – 16%)

Отже,

Заробітна плата тракториста-машиніста за зміну норм виробітку

Відрахування на соціальне страхування

змінна продуктивність, га/зм

Отже,

Вартість нафтопродуктів, витрачених на фізичний га, грн.

де,

комплексна вартість 1 кг палива з урахуванням мастильних матеріалів і пускового бензину, грн./га

(Ц=3,9 грн/кг)

витрата палива, кг/га

грн/га

Амортизаційні відрахування визначаємо за формулою

грн/га

де,

балансова вартість трактора, машини

(

,
)

норма амортизаційних відрахувань від балансової вартості трактора, машини % (
%)

фактичний річний наробіток трактора, машини, год

годинна продуктивність агрегату, га/год

Відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування визначаємо за формулою

грн/га;

де

норми відрахувань на пточний ремонт і технічне обслуговування трактора, машини%

;

нормативне річне завантаження трактора, машини, год

Отже,


Література

1. Броварець О. В. «Технологія механізованих сільськогосподарських робіт. Методичні вказівки з кусового проектування». 2000р., 114с.

2. Гаврилюк Г. Р. «Технологічна наладка та усунення несправнеостей с.-г. машин» - К. Урожай 1988, 256с.

3. Ільченко В. Ю. та ін.. «Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві». –К.: Урожай, 1993, 288с.

4. Фортуна В. И., Миронюк С. К. «Технологія механізованих сільськогосподарських робіт». –К.: Вища школа, 1991, 316с.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Промышленность и производство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.