Основні параметри нагнітувачів.

№3 Основні параметри нагнітувачів.

Роботу будь – якого насоса прийнято характеризувати технічними параметрами, до яких належать: подача, напір, потужність, коефіцієнт корисної дії (ккд) і висота всмоктування.

Згідно з Державним стандартом України (ДСТУ-3503-97) згадані параметри трактується наступним чином.

Подача насоса – це корисна об’ємна кількість рідини,що подобається насосом за одиницю часу через його вихідний переріз (Q у м3 /год, м3 /с, л/с).

Масова подача – це добуток густини на об’ємну подачу

де

- густина рідини на вході в насос.

Вагова подача визначається за співвідношенням

Напір (Н) – це віднесена до одиниці ваги корисна механічна робота, що передається насосом рідині, яка переміщується.

Розрізняють напір манометричний , який визначають за показанням приладів на всмоктувальному і напірному патрубках та напір необхідний – розрахований по лінії подачі рідини.

Взагалі існує дві потужності насоса: гідравлічна потужність (корисна – N к ) і споживана потужність ( N ).

Корисна потужність нагнітача, зокрема насоса, витрачається на переміщення рідини, за розрахунком гідравлічних витрат. Вона визначається за формулою

,

де

- густина переміщуваної рідини, кг/м3 , Q – подача, м3 /с; Н – напір, м;

Споживана насосом потужність – це механічна потужність, що її сприймає насос на муфті чи на валу

, Вт

або

,

де

- коефіцієнт корисної дії (ККД) у долях; 1000 – коефіцієнт переводу потужності із Вт у кВт.

Коефіцієнт корисної дії – це відношення корисної потужності насоса до споживаної ним потужності:

Слід зазначити, що процес передачі енергії від привода до перекачувальної рідини пов’язаний, перш за все, із наданням відповідних параметрів рідини, яка подається споживачу, тобто корисною потужністю, а також із різними втратами потужності. Ці втрати поділяють на механічні, об’ємні і гідравлічні.

Механічними є втрати енергії, які втрачаються на подолання різних сил тертя (дисків робочого колеса об корпус, сальників об вал насоса). Якщо такі втрати позначити за

, то

.

Об ємні втрати потужності виникають за рахунок перекачування частини рідини, яка перетікає із зон високого тиску в зону низьких тисків, а також витікання рідини через щілини у дренаж.

У лопатевих насосах рідина може перетікати з периферійної зони робочого колеса в область усмоктувального патрубка через щілини між робочим колесом і корпусом насоса.

Якщо об’єм рідини, що витікає із внутрішніх витоків за одиницю часу позначити через

,то об’ємні втрати можна врахувати об’ємним ККД (
), тобто

,

де Q - подача насоса.

Гідравлічний ККД (

) враховує втрати напору на подолання сил гідравлічного тертя. Ці сили виникають на поверхнях лопаток і поверхнях дисків робочого колеса. Якщо втрати напору на подолання вказаних гідравлічних сил опору позначити через
, то гідравлічний ККД визначається за формулою

.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Промышленность и производство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.